90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:50 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:02

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, máme na stole návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý predkladám spoločne s pánom kolegom Lukáčom. Predkladá sa za účelom realizácie ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primárneho hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.
Nástrojom realizácie ústavného práva, ktoré som teraz spomenul, sa od 1. januára 2023 stal rodičovský dôchodok, ktorý patrí rodičom detí, ktoré boli v rozhodujúcom období dôchodkovo poistené. Právna úprava rodičovského dôchodku v zákone o sociálnom poistení však neumožňuje priznanie rodičovského dôchodku poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, a poberateľom výsluhového dôchodku, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorých deti neboli v rozhodujúcom období dôchodkovo poistené, avšak boli zúčastnené na výsluhovom zabezpečení podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
Vzhľadom na to, že Ústava Slovenskej republiky pri ústavnom práve na asignáciu časti uhradenej platby, spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, nerozlišuje, či je platba, spojená s touto účasťou, uhrádzaná v rámci systému sociálneho poistenia, alebo systému výsluhového zabezpečenia, navrhujeme spoločne s kolegom právnu úpravu vzniku nároku na rodičovský dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení aj z titulu účasti dieťaťa poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na výsluhovom zabezpečení.
Bližšie a detailnejšie vysvetlím v otvorenej rozprave, do ktorej sa hlásim ako navrhovateľ ako prvý, kde chcem prečítať aj štyri pozmeňujúce návrhy.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.5.2023 o 9:02 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:04

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie... ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1982 z 2. februára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a gestorský výbor... ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1397) prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor.
Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu dňa 13. marca 2023 nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 257 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem za slovo, hlásim sa do rozpravy a mám jeden pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.5.2023 o 9:04 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:07

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja mám štyri pozmeňujúce návrhy a s tým, že vystúpim, a potom aj s odôvodnením v rámci úvodu, chcem uviesť, že spoločne s kolegom poslancom Lukáčom navrhujeme rozšírenie okruhu oprávnených osôb na nárok na rodičovský dôchodok o poberateľov starobného dôchodku, poberateľov invalidného dôchodku, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, a poberateľov výsluhového dôchodku, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorých dieťa bolo v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zúčastnené na výsluhovom zabezpečení podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Uvedené sa navrhuje v záujme zabezpečenia rovnakého prístupu poistencov zúčastnených na dôchodkovom poistení a policajtov a vojakov zúčastnených na výsluhovom zabezpečení podľa zákona o výsluhovom zabezpečení. Čiže jedná sa o príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojení príslušníci Finančnej správy. Jedná sa tu teda o realizáciu ústavného práva na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe osobám, ktoré ich vychovali a ktorým je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.
Nakoľko Ústava Slovenskej republiky garantuje právo na asignáciu poistného z uhradeného poistného, navrhujeme, aby na účely nároku a nároku na výplatu rodičovského dôchodku bolo obdobím účasti na výsluhovom zabezpečení obdobie, počas ktorého policajt alebo profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o výsluhovom zabezpečení, teda aby sa za to obdobie poistenia na účely posúdenia nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplatu nepovažovalo obdobie poberania invalidného výsluhového dôchodku a obdobie, počas ktorého zákon o výsluhovom zabezpečení neukladá povinnosť platiť poistné.
Uvedené sa navrhuje rovnako upraviť aj ako v prípade poistenca poisteného podľa zákona o sociálnych poistencoch. To znamená, že nárok na výplatu rodičovského dôchodku nebude v príslušnom kalendárnom roku platiť... alebo patriť v prípade, ak dieťa, to znamená policajt alebo profesionálny vojak, počas celého kalendárneho roky dva... roka dva roky predchádzajúceho príslušného kalendárneho roku nemalo vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie, alebo na dôchodkové poistenie.

Za účelom realizácie navrhovanej právnej úpravy nároku na rodičovský dôchodok poberateľov, čiže poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku policajtov a profesionálnych vojakov, sa navrhuje rozšírenie informačnej povinnosti útvarov sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministerstva spravodlivosti, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Policajného zboru, Ústavu na výkon väzby, Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, detenčného ústavu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o údaje o policajtovi a profesionálnom vojakovi za predchádzajúci kalendárny rok.
Uvedené údaje má v zmysle návrhu príslušný útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zasielať do 1. septembra kalendárneho roku. Čiže návrh tohto zákona o sociálnom poistení predkladáme za účelom realizácie toho ústavného práva, ktoré sme zaviedli v 2020. do ústavy na... s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.
Vaši rodičia, keď teraz o s nimi rozprávate, tak určite vám hovoria, že teraz prichádzajú v mesiacoch apríl a máj platby z rodičovského bonusu, z rodičovskej penzie, no a my chceme to tohto systému zahrnúť aj rodičov osôb, ktoré sú príslušníkmi ozbrojených zborov, ktoré som teraz vymenoval.
V tejto súvislosti máme však ešte štyri pozmeňujúci návrhy spoločne s pánom poslancom Krajniakom a pánom Lukáčom, ktoré riešia jednak legislatívnotechnické veci, jednak posun účinnosti, jednak otázku oranžovej obálky, jednak otázku postavenia sporiteľov a otcovskej dovolenky.
Čiže ja by som išiel na ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý rieši posun účinnosti. Navrhujeme ho predložiť z dôvodu potreby rozšírenia aj okruhu oprávnených osôb na nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu. Chcem len doplniť, tento okruh o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý je rodič dieťaťa alebo poistenec, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť o rodičov, ak toto dieťa bolo dva pred príslušným kalendárnym rokom dôchodkovo poistené.
V tejto súvislosti navrhujeme v prechodnom ustanovení upraviť, že nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vzniká aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak boli v tomto období splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu v znení účinnom od 1. januára... od 1. júla 2023 v súlade s čl. 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, zakotvujúcim právo každého rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe, sa navrhuje zakotviť nárok na rodičovský dôchodok pre poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku odvodený od aktívnych policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sú v služobnom útvare.
Navrhovaná právna úprava určuje vecnú príslušnosť útvarov sociálneho zabezpečenia ministerstiev, ktoré sú dotknuté, a taktiež Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia na konanie a rozhodovanie o rodičovskom dôchodku, ktorý je odvedený od aktívneho policajta a profesionálneho vojaka.
Chceme taktiež, aby sa vznik nároku na rodičovský dôchodok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vyžadoval aktívny prístup policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý svoje ústavné právo podľa čl. 39 ods. 5 ústavy (právo rozhodnúť) zrealizuje písomným vyhlásením, ktorým prejaví vôľu, že jeho rodičovi má vzniknúť právo na rodičovský dôchodok.
Navrhovanou úpravou taktiež chceme zakotviť podmienky vzniku, trvania a zániku nároku na rodičovský dôchodok odvodený od aktívneho policajta alebo profesionálneho vojaka s nepatrnými odlišnosťami v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou vo všeobecnom predpise o sociálnom poistení, a to z dôvodu vyššie uvedených osobitostí vyplývajúcich z právneho postavenia policajta alebo profesionálneho vojaka.
Taktiež chceme, aby prípadné trvanie služobného pomeru policajta a profesionálneho vojaka v období, kedy tento nemá vymeriavací základ alebo povinnosť platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, nemalo za následok zánik nároku na rodičovský dôchodok, ale len zánik nároku na jeho výplatu, a to od 1. januára príslušného kalendárneho roka. Ide napríklad o situácie zaradenia policajta alebo profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy alebo mimo činnú štátnu službu, čerpanie služobného voľna bez nároku na služobný plat a podobne v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení vojakov, teda aj policajtov.
Financovanie nákladov na rodičovský dôchodok a nákladov spojených s jeho výplatou sa navrhuje zabezpečiť zo štátneho rozpočtu štátu realizovaného prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky. V tejto súvislosti túto navrhovanú právnu úpravu, teda táto navrhovaná úprava zakotvuje novú položku v príjmoch osobitného účtu, a to finančné prostriedky poskytované štátom na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou. Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje na 1. júl tohto roka.
Teraz by som prečítal text tohto prvého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý rieši posun účinnosti.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
1. V čl. I bod 1 znie:
1. V § 66b ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ sa vkladajú slová „a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“.
2. V čl. I sa vypúšťajú body 2 až 4.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I bod 5 znie:
5. V § 233 ods. 11 sa za slová „Sociálnej poisťovni“ vkladá slovo „elektronicky“, slová „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“ sa nahrádzajú slovami „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“, slová „výplaty výsluhového dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „výplaty tohto dôchodku" a slová „výsluhový dôchodok“ sa nahrádzajú slovami „tento dôchodok“.
4. V čl. I sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
6. Nad § 293fza sa vkladá nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023“.
7. Nadpis pod § 293fza sa vypúšťa.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
5. V čl. I bod 6 nie:
6. Za § 293fza) sa vkladá § 293fzb), ktorý znie:
㤠293fzb
(1) Poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, v ktorom splnil podmienky nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu podľa § 66b v znení účinnom od 1. júla 2023.
(2) Na účely vzniku nároku poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok v roku 2023
a) možno vyhlásenie podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu urobiť do 31. augusta 2023,
b) splnenie podmienky podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu sa posudzuje k 31. augustu 2023.
(3) O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2023.
(4) Nárok poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.“
6. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 420/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Tento zákon upravuje podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a podmienky vzniku nároku na jeho výplatu, ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení.“
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2. Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ
RODIČOVSKÝ DÔCHODOK
§ 78b
(1) Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3f) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) (ďalej len „poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku“), ak je rodičom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a tento policajt alebo profesionálny vojak mal vymeriavací základ na vyplatenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.
(2) Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vzniká poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vyhlásenie o vzniku nároku na rodičovský dôchodok doručené podľa odseku 9 a súčasne sú splnené podmienky podľa odseku 1.
(3) Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 počas trvania služobného pomeru alebo do dvoch rokov po skončení služobného pomeru písomne vyhlási, že priznaný nárok na rodičovský dôchodok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má zaniknúť, tento nárok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto písomné vyhlásenie doručené podľa odseku 9; toto vyhlásenie môže policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 urobiť len raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
(4) Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zaniká aj uplynutím druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončil služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1 alebo smrťou poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
(5) Ak nárok na rodičovský dôchodok zanikol podľa odseku 3 a policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 písomne vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť opätovne, tento nárok vznikne
a) prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je toto vyhlásenie doručené podľa odseku 9, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 toto vyhlásenie doručí v období po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3,
b) prvým dňom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom zanikol nárok na rodičovský dôchodok podľa odseku 3, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 doručí podľa odseku 9 toto vyhlásenie v tom istom kalendárnom roku, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3.
(6) Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1, od ktorého vymeriavacieho základu na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a povinnosti platiť poistné na výsluhové zabezpečenie je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nemal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie alebo povinnosť platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, nárok na rodičovský dôchodok nezaniká, zaniká len nárok na výplatu rodičovského dôchodku a to od 1. januára príslušného kalendárneho roka.
(7) Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplatu.
(8) Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 nevyvoláva právne účinky voči rodičovskému dôchodku poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého nárok na rodičovský dôchodok nie je odvodený od policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1, ktorý vyhlásenie urobil.
(9) Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 doručuje
a) policajt podľa odseku 1 príslušnému útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b) profesionálny vojak podľa odseku 1 Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.
§ 78c
Určenie sumy rodičovského dôchodku
(1) Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.
(2) Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.
(3) Suma rodičovského dôchodku sa určí podľa odsekov 1 a 2, aj ak sú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
§ 78d
Rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.“
Doterajšia šiesta časť až ôsma časť sa označujú ako siedma časť až deviata časť.
3. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:
㤠84a
(1) Policajt a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa § 78b ods. 1 na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.
(2) O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.
(3) Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia posúdi splnenie podmienok vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia podľa § 78b ods. 1. Túto lehotu môže primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia; dôvody predĺženia lehoty sa oznámia policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi podľa § 78b ods. 1, ktorý predkladá vyhlásenie.
(4) Na rodičovský dôchodok sa primerane vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 5, § 100 ods. 2, § 105, § 106, § 113 až § 117 a 120.“
4. V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14. rodičovský dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.
5. V § 94 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou podľa odseku 1 písm. b) štrnásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktoré vyplácajú rodičovský dôchodok prostredníctvom rozpočtových výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky.“
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6. § 95 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
7. Za § 143an sa vkladá § 143ao, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143ao
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1) Poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak splnil podmienky podľa § 78b ods. 1.
(2) Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vznikne poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky podľa § 78b ods. 1, najskôr od 1. januára 2023, ak policajt a profesionálny vojak doručí písomné vyhlásenie o vzniku nároku podľa § 78b ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2023.
(3) Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne aj poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer skončil, doručí do 31. augusta 2023 vyhlásenie podľa § 78b ods. 9 a sú splnené podmienky uvedené v § 78b ods. 1.
(4) O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. decembra 2023.
(5) Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.
(6) Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.“
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa primerane upraví názov návrhu zákona.
7. V čl. II sa slová „mája“ nahrádzajú slovami „júla“.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby sa o pozmeňujúcom návrhu z časti IV spoločnej správy výborov (1397a) hlasovalo osobitne.
Toľko k prvému pozmeňujúcemu návrhu, teraz prejdem na druhý pozmeňujúci návrh. Ten sa týka tzv. oranžovej obálky.
Navrhujeme, alebo navrhuje sa povinnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť elektronický účet poistenca, ktorý súčasne v záujme predchádzania duplicít nahrádza pasívny individuálny účet poistenca. Uvedené sa navrhuje v súlade s vývojom aplikačnej praxe Sociálnej poisťovne, v rámci ktorej sú realizované požiadavky na užívateľsky prístupnejší, prívetivejší nástroj pasívnej aj aktívnej komunikácie medzi Sociálnou poisťovňou a poistencom realizovaný v rámci webového sídla Sociálnej poisťovne.
Elektronický účet poistenca napĺňa požiadavky na realizáciu informatizácie verejnej správy, v rámci ktorej by mal byť vytvorený čo najväčší priestor na efektívnu komunikáciu v online prostredí bez potreby osobných návštev pobočky Sociálnej poisťovne a zasielania dokumentov v listinnej podobe. Zároveň sa však navrhuje ponechať priestor aj na listinnú komunikáciu v prípade, ak poistenec takúto formu komunikácie preferuje. Konkrétne sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa na žiadosť poistenca zaslala informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca do 60 dní od doručenia žiadosti, a to v rozsahu určenom Sociálnou poisťovňou, pričom takto už poskytnuté informácie Sociálna poisťovňa neposkytuje opakovane v priebehu tohto istého kalendárneho roka.
Súčasne navrhujeme s kolegami, aby v prípade potreby mohlo ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom minimálny rozsah funkcionalít elektronického účtu poistenca, ak takúto reguláciu bude považovať za potrebnú. Za účelom informovania poistenca a jeho predpokladaným budúcich dôchodkových nárokov sa navrhuje zavedenie povinnosti pre Sociálnu poisťovňu zasielať poistencovi, osobe, ktorá bola dôchodkovo poistená aspoň jeden deň, informáciu o predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia, to znamená tzv. dôchodková prognóza. Navrhujeme, aby sa dôchodková prognóza sprístupnila prostredníctvom pasívneho prístupu k elektronickému účtu poistenca do 31. mája príslušného kalendárneho roka, pričom údaje v nej uvedené by mali vychádzať zo stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Okrem týchto základných údajov navrhujeme, aby dôchodková prognóza obsahovala aj informáciu o prognózach starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia.
Prečítam teda druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 9, ktoré znejú:
5. V § 226 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) viesť elektronický účet poistenca, ktorý obsahuje informácie o sociálnom poistení poistenca,“.
6. V § 226 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Sociálna poisťovňa
a) umožní poistencovi prostredníctvom svojho webového sídla bezplatný prístup k jeho elektronickému účtu,
b) zašle raz ročne na žiadosť poistenca informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca v rozsahu určenom Sociálnou poisťovňou, a to do 60 dní od doručenia žiadosti.
(3) Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno ustanoviť minimálny rozsah funkcionalít elektronického účtu poistenca.“
7. V § 226 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
8. V § 226 ods. 4 sa slová „písm. a), n)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
9. Za § 226a sa vkladá § 226b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 226b Dôchodková prognóza
(1) Sociálna poisťovňa vyhotovuje dôchodkovú prognózu na účel informovania poistenca o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia.1)
(2) Sociálna poisťovňa poistencovi sprístupní prostredníctvom pasívneho prístupu na elektronickom účte poistenca do 31. mája príslušného kalendárneho roka dôchodkovú prognózu k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Sociálna poisťovňa písomne zašle poistencovi dôchodkovú prognózu podľa prvej vety, ak poistenec neoznámil Sociálnej poisťovni, že dôchodkovú prognózu žiada sprístupniť výlučne prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
(3) Príslušný kalendárny rok podľa odseku 2 je
a) kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol poistenec po dovŕšení 18 rokov veku prvýkrát dôchodkovo poistený,
b) každý piaty kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) do dovŕšenia 50 rokov veku poistenca,
c) každý kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) po dovŕšení 50 rokov veku poistenca, do
1. priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo
2. dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(4) Dôchodková prognóza obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
b) dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené v dôchodkovej prognóze,
c) dôchodkový vek poistenca alebo predpokladaný dôchodkový vek poistenca,
d) získané obdobie dôchodkového poistenia,
e) aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu,
f) informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov a z možných scenárov vývoja parametrov, ktoré majú vplyv na výšku starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
g) informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) vychádzajúce z možnej
1. účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení,1)
2. zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
h) informáciu o vplyve inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
i) informácie týkajúce sa poistenca, ktorému bola dôchodková prognóza poskytnutá, o stave plnenia podmienok nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,
j) všeobecné informácie o starobnom dôchodku, predčasnom starobnom dôchodku, starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasnom starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
k) všeobecné informácie o dôchodkovej prognóze.
(5) Sociálna poisťovňa uchováva dôchodkovú prognózu desať rokov od jej sprístupnenia, najdlhšie do
a) priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku poistenca, alebo
b) dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(6) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) vzor dôchodkovej prognózy,
b) podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy,
c) spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca,
d) parametre, predpoklady a pravidlá na určenie
1. základnej prognózy starobného dôchodku,
2. alternatívnej prognózy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
3. vplyvu inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1)
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
6. § 233 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Dôchodková správcovská spoločnosť je na účely zostavenia dôchodkovej prognózy povinná Sociálnej poisťovni elektronicky a v lehotách ňou určených bezplatne poskytovať údaje o sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) a to jeho rodné číslo, prognózu jeho starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a prognózu jeho predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí prognózu predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu,1) podľa parametrov, predpokladov a pravidiel ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 226b ods. 6.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
7. Za § 293ga sa vkladá § 293gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 293gb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát dôchodkovú prognózu v roku 2026.“
8. Za § 294aa sa vkladá § 294ab, ktorý znie:
㤠294ab
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2005 Z. z.“
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 27512020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z. a zákona č. 399/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 108 ods. 1 prvej vete sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
Čl. III
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona 156/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 410/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 66a ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Tieto články nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti. V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko druhý pozmeňujúci návrh.
Predkladám tretí pozmeňujúci návrh k sporiteľom. Navrhujeme úpravu sadzby poistného na starobné poistenie plateného zamestnávateľom za zamestnancov tak, aby korešpondovala so sadzbou povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. V úhrne by tieto sadzby mali každý rok, tak ako doteraz predstavovať 14 %, čo zodpovedá sadzbe poistného na stavebné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľom v II. pilieri.
Uvedený návrh je súladný so schváleným znením zákona 352/2022 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa... ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení. Právna úprava sadzby poistného na starobné poistenie zavedená zákonom č. 352/2022 Z. z. bola vzhľadom na kolíziu legislatívneho procesu v rozpore s pôvodným zámerom zmenená zákonom č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, ak by nedošlo k navrhovanej úprave sadzby poistného na starobné poistenie, vznikol by neodôvodnený rozdiel vo výške odvodového zaťaženia zamestnávateľa v závislosti od toho, či je zamestnanec účastný na starobnom dôchodkovom sporení, alebo nie. Z rovnakého dôvodu sa uvedené navrhuje primerane upraviť aj vo vzťahu k povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovej činnej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe štátu a sociálnej poisťovni.
Prečítam teda znenie tretieho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1397).
V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
5. V § 131 odsek 2 znie:
„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a) zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu 1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 1), 4 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu 1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 1) v:
1. v roku 2024 8,50 % z vymeriavacieho základu,
2. v rokoch 2025 a 2026 8,25 % z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu 1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 1) v:
1. v roku 2024 12,50 % z vymeriavacieho základu,
2. v rokoch 2025 a 2026 12,25 % z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“
6. V § 131 odsek 2 znie:
„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a) zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu 1) a neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1)
1. v rokoch 2025 a 2026 8,25 % z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu 1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu 1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu 1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu 1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu 1) v:
1. v rokoch 2025 a 2026 12,25 % z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2024 a bod 6 nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
1. V čl. 1 bode 125 § 123bj celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
2. V čl. II bode 10 § 293ga v celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
3. V čl. IV sa slová „1. januára 2024“ nahrádzajú slovami „1. januára 2025“.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa primerane upraví názov návrhu zákona.
Štvrtý pozmeňujúci návrh sa týka otcovskej dovolenky.
V nadväznosti na úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnancom alebo samostatne zárobkovou osobou v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom, starostlivosťou o dieťa a nárokov na materské v navrhovanom bode 5 a 8 sa navrhuje aj úprava prerušenia ich povinného poistenia. Prerušenie poistenia nastane tak ako doteraz v období čerpania rodičovskej dovolenky v prípade zamestnanca a v prípade SZČO v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok. Ak v tomto období podľa vlastného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO. Z tohto pravidla sa navrhuje výnimka, na základe ktorej sa poistenie zamestnanca alebo SZČO nepreruší v období, v ktorom im trvá nárok na výplatu materského alebo nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Keďže obdobie uvedené v predchádzajúcej vete sú obdobím vylúčenia povinnosti platiť poistné, nie je dôvod na prerušenie poistenia.
Taktiež s účinnosťou od 1. novembra 2022 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorej cieľom vychádzajúc zo smernice Európskej únie bolo doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napríklad inštitút tzv. otcovskej dovolenky. Zároveň bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej v záujme transpozície záväzkov vyplývajúcich zo smernice Európskej únie 2019/1158, konkrétne v súvislosti s právom pracovníka na príspevok pri čerpaní otcovskej alebo rodičovskej dovolenky, otcovi dieťaťa vzniká nárok na materské v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období 6 týždňov narodenia dieťaťa. Prekážkou tohto nároku nie je poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.
Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom - otcom je v podmienkach Slovenskej republiky v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nastavené nadštandardne, tak celkové obdobie poberanie materského napríklad 28 týždňov sa rozdeľuje na dve obdobia poberania materského. Napríklad 2 týždne a 26 týždňov, to je z období otcovskej a rodičovskej dovolenky. V súvislosti s uvedeným preto navrhujeme spresniť úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné pre zamestnanca alebo povinne poistenú SZČO, ak zamestnancovi alebo povinne poistenej SZČO vznikne nárok na výplatu materského. Obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné bude totožné s obdobím trvania nároku na výplatu materského. Súčasne navrhujeme aj vylúčenie povinnosti platiť poistné uplatniť aj na prípady, ak ku vzniku nároku na materské nedošlo len z dôvodu, že nebola splnená podmienka nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom v prípade poistenkyne alebo pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského v prípade iného poistenca, napríklad otca.
Prečítam teda štvrtý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 26 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, 45a) ak neplynie obdobie uvedené v § 140 ods. 1 písm. b).“
2. V § 26 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ak neplynie obdobie uvedené v § 140 ods. 2 písm. b),“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 10, ktoré znejú:
5. V § 140 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) v období, v ktorom
1. mu trvá nárok na výplatu materského,
2. by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1,“.
6. V § 140 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „od“.
7. V § 140 ods. 2 písm. a) sa pred slovo „jej“ vkladá slovo „od“.
8. V § 140 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) v období, v ktorom
1. jej trvá nárok na výplatu materského,
2. by jej trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1,“.
9. V § 140 ods. 2 písm. c) a d) sa pred slovo „prvého“ vkladá slovo „od“.
10. V § 226 ods. 7 sa vypúšťajú slová „z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného,“ a za slová „§ 140 ods. 1“ sa vkladajú slová „písm. a) až e)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 9:07 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:11

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladaný návrh je ďalšou veľkou pomocou rodinám, považujem to za veľmi správne a plne to podporujem. Ale určite so mnou súhlasíte, že by to malo byť aj férové, a preto by som rada k tejto pomoci dôchodcom pripojila aj pomoc rodinám s malými deťmi, pretože takisto aj ich sa týka inflácia a všeobecné zhoršenie životnej situácie.
Inflácia sa odráža vo všetkých cenách. Všetky rodiny to cítia predovšetkým na cenách potravín a, bohužiaľ, aj na cenách energií a celkovo na zvýšení životných nákladov. A tak ako chceme predsunúť valorizáciu dôchodkov už v lete, takisto chcem predsunúť aj pomoc rodinám s deťmi. A preto predložím pozmeňujúci návrh, ktorým navrhujem zvýšenie rodičovského príspevku na sumy, ktoré by príspevok dosiahol valorizáciou v januári 2024. Ak by som zvolila cestu skoršej valorizácie, nebolo by technicky možné to zrealizovať tak, aby pomoc do rodín prišla už v lete tak ako dôchodcom.
Zákonným zvýšením rodičovského príspevku dosiahneme čím najrýchlejšiu pomoc rodinám s malými deťmi v čase vysokej inflácie. A je to fér. Tak ako sa pomôže dôchodcom, tak sa pomôže aj rodinám s malými deťmi. Vzhľadom k tomu, že rodičovský príspevok má dve úrovne tak aj zvýšenie vyčíslené v pomere k výške rodičovského príspevku a indexu valorizácie, ktorý je 1,147. Index valorizácie je index z rastu spotrebiteľských cien nízkopríjmových domácností, ktorý bol zverejnený Štatistickým úradom 15. mája.
To znamená, že navrhujem zvýšiť rodičovský príspevok od augusta 2023 pre pracujúcich rodičov na sumu 473,30 eura mesačne, je to zvýšenie o 60,70 eur a pre nepracujúcich na 345,20 eura mesačne, čo je zvýšenie o 44,20 eura, pričom prvýkrát by bol rodičovský príspevok v týchto sumách vyplatený už v septembri. Vyhneme sa tak situácii, že mnohí rodičia a predovšetkým matky samoživiteľky by nám prepadli do hmotnej núdze, pretože hmotná núdza sa bude zvyšovať od októbra o 14,7 %. Ako príklad si môžeme uviesť matku s dieťaťom do troch rokov. Pre takúto matku samoživiteľku bude od júla životné minimum v sume 391,65 eura, ale výška rodičovského príspevku pre takúto matku je aktuálne vo výške 301 euro. A pre matku, ktorá poberala materské, je to suma 412,60 eura.
Z týchto príkladov je jasné, že v prípade ak nezvýšime predčasne rodičovský príspevok tak jedna skupina nám dokonca prepadne do hmotnej núdze a druhá skupina bude tesne nad ňou. Tu by sa presne ukázalo, ako veľmi sa prehlbuje chudoba najmä pri matkách, ktoré ostali s deťmi samé. Ale taktiež sa musíme baviť aj o úplných rodinách, kde jeden príjem rodiča je nahradený rodičovským príspevkom. Aj tieto rodiny ťažko znášajú infláciu a ešte ťažšie tie, kde je starší súrodenec. Rodičovský príspevok nemôžeme valorizovať až v januári, vysokú infláciu tu máme už teraz. September je pre rodinu finančne najnáročnejší mesiacom v roku, pretože rodina musí vybaviť dieťa do školy a príspevok na začiatku školského roka je len pre prvákov.
Vážení kolegovia, musíte uznať, že je veľa pádnych argumentov k tomu, aby sme nevalorizovali predčasne iba dôchodky, ale vyriešili aj rodičovský príspevok. Zákonné zvýšenie rodičovského príspevku nahradí valorizáciu, ktorá by mala byť v januári 2024. A súčasne v návrhu upravujem to, aby sa rodičovský príspevok najbližšie valorizoval až v roku 2024, a to s účinnosťou od 1. 1. 2025.
A teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka.
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 312/2019 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. a zákona č. 338/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „270 eur“ nahrádzajú slovami „345,20 eura“.
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „370 eur“ nahrádzajú slovami „473,30 eura“.
3. Za § 12e sa vkladá § 12f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12f
Prechodné ustanovenie účinné od 1.augusta 2023
Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2023 neuplatňuje.“
Tento článok nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne aj do článku o účinnosti. Nasledujúce články sa primerane preznačia.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa vykoná úprava názvu návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 10:11 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Krištúfková, chcem hneď na úvod povedať, že, samozrejme, tento návrh podporíme, a vítame, považujeme za správne nečakať v tomto období vysokého zdražovania až na 1. január a je dobre, že sa predradí už ten zvýšený rodičovský príspevok v tomto roku.
A oceňujem to aj preto, že za našej predchádzajúcej vlády ten rodičovský príspevok, bolo s ním konečne pohnuté a bol naozaj výrazne zvýšený. Viete dobre, v tom čase pre pracujúcich rodičov o 150 eur skokovo, pre nepracujúcich o 50. A ten druhý dôvod, pre ktorý ma to teší, že aj vďaka, samozrejme, hlasom všetkých strán, ktoré to podporili, prešiel na tejto schôdzi zákon strany HLAS - sociálna demokracia, ktorého pointou je to, že v prípade, že rodič nedokáže umiestniť dieťa v materskej škole verejnej, tak bude dostávať rodičovský príspevok. Tak som rád, že od septembra tento rodič bude dostávať zvýšený rodičovský príspevok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:18 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:20

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No už sme tu zažili všeličo za tie štyri roky, ale toto, na toto si teda budem spomínať ešte veľmi dlho, lebo toto je fakt sila. Za posledných... za 8,55 sa tu vyrojilo desať pozmeňujúcich návrhov, myslím, že nepreháňam. Tuto boli štyri, tu bol jeden, Peter Kremský má nejaký, ja v tom ľahko doteraz (povedané so smiechom), teraz mi tu... (poslankyňa položila na rečnícky pult hárky papiera), teraz mi tu niečo ďalšie nosia.
No, legislatívny proces v tomto parlamente nebol silnou stránkou tohto volebného obdobia a ja som teda tušil, že príde niečo na poslednú chvíľu, ale ten rozsah je naozaj šokujúci. A nedá mi, pán poslanec Karahuta sa tu včera večer rozčuľoval, že pozmeňovák k zákonu ku turistickým tuším trasám je príliš dlhý a že ho nemal čas naštudovať. No tak tuná nám teraz pristáli pozmeňujúce návrhy a je pre mňa fascinujúce, že tieto pozmeňujúce návrhy, evidentne pripravené na ministerstve práce, sa doručili takýmto spôsobom päť minút pred, pred, pred uvádzaním toho bodu už aj za úradníckej vlády a za novej ministerky pani Gaborčákovej. Je v podstate vylúčené, aby o tom nevedela, a ak o tom nevedela, tak to je na vyhodenie polky sekcie, takže ja sa jej na to budem pýtať pána premiéra Ódora, či to takto bude fungovať aj za tejto vlády a čo s tým mieni robiť. Keďže máme hodinu otázok a mám tam aj vylosované nejaké otázky, tak určite budem mať k tomu príležitosť.
Žiaľbohu, musím povedať, že toto je úplne štýl ministerstva práce pod vedením Milana Krajniaka, doručovať takto pozmeňujúce návrhy. Ja si nepamätám jedinú veľkú novelu z jeho dielne, kde by sa toto neudialo, absolútne to boli pozmeňováky, v tom lepšom prípade mali, mali 10 strán, niekedy to boli 20-stranové pozmeňováky, takto bol menený tuto v pléne... veľká novela zákona o II. pilieri, zákon o... o... o osobitnom dôchodkovom produkte... o osobnom dôchodkovom produkte. To som dokonca čítal ja a NBS-ka doteraz plače, že, že niektoré veci tam neboli zapracované, lebo tiež to nevideli predtým a teraz sa s tým boria. Novela zákona o dávkach v hmotnej núdzi, taktiež takýto 10-15-stranový pozmeňovák, o nájomnom bývaní, to už ani nehovorím, aj keď teda to neni ministerstvo práce, ale je to tiež SME RODINA.
No a to, čo sa potom deje, je, že ten, že ten legislatívny proces mimoriadne nekvalitný, a hlavne keď je komplikovanejší zákon, tam je tak, tak je tam kopec, kopec chýb. Zákon o sociálnom poistení, ktorý sa mení teraz, je zákonom, ktorým by ste mohli strašiť malé deti, to je, to je, normálne, to sa nedá čítať a je to jeden hyperkomplikovaný zákon, kde niekedy aj ministerskí úradníci si musia lámať hlavu nad tým, ktoré vzťahy tam práve sú, a tak ako sa torpéduje, potom tak aj vyzerá ten náš sociálny systém, že nám proste vypadávajú skupiny, ktoré, ktoré, ktoré, ktoré niečo, ktoré niečo nedostanú.
Dlhodobo bolo kritizované, že zákon o sociálnom poistení je novelizovaný v priemere desaťkrát ročne, ale také zverstvá, ako sa tu udiali za tie posledné štyri roky za ministra Krajniaka, tak to tu podľa mňa ešte nebolo. Nielenže tento zákon novelizujeme na každej schôdzi minimálne raz, ale ešte navyše ani len neprebehne k tomu nejaké NPK, ani len to nikto neskontroluje, lebo to, lebo to v poslednej chvíli urobí niekto na ministerstve a päť minút pred rokovaním to tu niekto prinesie do Národnej rady.
Ja viem, že minister Krajniak to robil len preto, aby si to Cmorej nestihol prečítať a nestihli sme ho skritizovať, a potom to tu nikto ani nedokáže si prečítať, ale potom to tak celé aj vyzerá.
Myslíte, že tuto kolega Miloš vie, čo dneska čítal? Napríklad je tam pozmeňujúci návrh, ktorý... teda jeden z tých štyroch, čo, čo teda predložil Milan Krajniak, Miloš Svrček a Jozef Lukáč, ktorý mení v zákone o sociálnom poistení sadzby poistného na dôchodkové poistenie, teda na starobné poistenie.
Miloš, vysvetli nám, prečo je aj v bode 1, aj v bode 2, sa mení ten istý paragraf. No nebudeš to vedieť, lebo si to tuná dostal päť minút predtým, ja už som to pochopil, som to tu teraz 20 minút študoval, že to sú, sú to rôzne, rôzne účinnosti, ale bolo to v podstate na náhodu, tuto že som si to 10 minút čítal.
Potom tu máme pozmeňujúci návrh od poslankyne Krištúfkovej, ktorá mi ho vysvetľovala a pochopil som, že v podstate kvôli dávkam hmotnej, kvôli hmotnej núdzi chcú zvýšiť, no teraz musím nájsť, kde ho v podstate mám... (Rečník listuje v podkladoch.) Kvôli hmotnej núdzi chcú zvýšiť rodičovský príspevok, avšak táto malá zmena, tuná je dokonca vyčíslený dopad, bude stáť 35 mil. ešte tento rok a zvyšuje sa náklad až na 50 mil. od roku 2025.
Tak ja neviem, máme najmenej udržateľné verejné financie v Európe, ale pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní tu len tak prinesieme náklad za 50 mil., nestihlo sa k tomu vyjadriť ani súčasná vláda, predpokladám, že ani, ani teda premiér o tom vôbec nevie, nestihla sa k tomu vyjadriť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, no pripadá mi to minimálne zvláštne a to ešte neni ten (povedané so smiechom), to najzvláštnejšie, čo tu, čo tu máme, lebo je tu teda aj pozmeňovací návrh v krásnom zložení Erik Tomáš, Milan Krajniak, Miloš Svrček a Jozef Lukáč, to znamená HLAS spolu so SME RODINA, ktorý je, ktorý teda rieši mimoriadnu valorizáciu dôchodkov v prípade vyššej inflácie, k čomu teda poviem priebeh, ako sa, teda tú story, ako sa k tomuto, sme sa dopracovali.
No a tu som teda za tých dvadsať minút, čo to tu, čo to tu študujem, prišiel k tomu, že v prechodnom ustanovení zvyšujú kolegovia dôchodky už teda tento rok a zvyšujú ju za kumulatívnu infláciu od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, čo som si našiel, že je okolo 10 %. Dôchodcovia sa určite potešia, len taký detail, že bude to stáť odhadom niečo cez 600 mil., čo tu inak vôbec neni uvedené, v podstate neviem, či si teda mysleli kolegovia, že si to nevšimnem, nemusel som si to všimnúť, je to naozaj dlhé, je to v štyroch pozmeňovákoch. A opäť by ma zaujímalo, čo na to premiér Ódor, že takýto pozmeňovák vyšiel z ministerstva, ktorý už je vlastne pod ním a pod jeho nominantkou, dneska ráno tu bol doručený, a čo na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Je tomu dva-tri mesiace dozadu, čo v médiách prebehla veľká kritika, že nemajú sa takéto zmeny prijímať bez akejkoľvek diskusie, bez toho, aby celé to niekto prepočítal, bez toho, aby to niekto skontroloval, bez toho, aby sa mal k tomu niekto šancu vyjadriť, ak nám tu opäť pristane takýto pozmeňovák päť minút pred rokovaním. Toto je že legislatívna vražda. Áno, s krásnym úmyslom zalepiť zasa niekomu oči, prekryť asi kauzu toho, že si tu niekto z Národnej rady spravil cestovnú kanceláriu. Videl som tú nervozitu včera po tlačovke Roberta Fica, ako Milan Krajniak s Petrom Pčolinským zachraňovali po tom, po tej zverejnenej ceste do Južnej Ameriky, a zrazu, zrazu zmenili aj názor, že môžme hlasov... môžme teda potiahnuť schôdzu aj na ďalší týždeň, možno aj na dva, lebo videli, že je průser, výlet museli zrušiť, takže už im nevadí, že budeme, že budeme rokovať, ale to bola, tak to bolo také, to bolo také odbočenie.
No niečo k histórii toho, ako vznikol tento pozmeňujúci návrh, lebo to je teda skutočne že komické. No všetci sme tu hovorili o tom, že keď je vysoká inflácia, tak treba dôchodky valorizovať mimoriadne aj počas roka. HLAS, Erik Tomáš, predložil takýto návrh, a že ten návrh bol úplne tragicky napísaný, a keď som videl, že pán poslanec je absolútne stratený v tom, že ako ho má dostať do finálnej podoby, tak som pripravil vlastnú verziu, ktorá hovorila o tom, že pokiaľ presiahne inflácia od posledného zvýšenia 5 %, tak dôch... tak sa začne mechanizmus mimoriadnej valorizácie a budú dôchodky valorizované aj počas roka.
Keďže kolegovia tu spôsobili absolútny chaos v hlasovaní, kedy tiež presne takto o deviatej ráno sa tu predložilo pár pozmeňovákov, a potom neviem, z akého dôvodu dali hlasovanie hneď o jedenástej, aj keď podľa rokovacieho poriadku má byť medzi podaním pozmeňujúceho návrhu a hlasovaním minimálne 48 hodín, a je to na vás, pani spravodajkyňa, je to na vás... je to na tebe, Petra, že kedy dáš to hlasovanie, lebo ty musíš dať návrh o tom, že sa skracuje tá lehota. Mini... to by, to by bola, že minimálne slušnosť, dať aspoň tých 48 hodín ľuďom na to, aby si, a úradníkom na to, aby si prečítali, čo je predložené, aby sa k tomu mohli vyjadriť, aby si to vôbec tuná poslanci mohli prečítať. Takže ja by som ťa chcel poprosiť, aby sme aspoň raz v sebe našli tú slušnosť a nelámali tu ten legislatívny proces ešte aj v tej lehote cez koleno a nechali tých 48 hodín na, na prečítanie tých pozmeňujúcich návrhov.
No, takže museli sme to v podstate po Erikovi Tomášovi opraviť, lebo on vôbec nevedel, čo, čo (povedané so smiechom), čo predložil (reakcia z pléna), a potom tu, a potom tu vzniklo... prihláste sa do faktickej, potom tu vznikol taký ten chaos pri hlasovaní a áno, mimoriadna valorizácia sa schválila s tým, že prvýkrát sa bude môcť uplatniť až v roku 2024, lebo nebolo možné hlasovať o inej účinnosti, lebo tu vznikol hlasovací chaos. Ja som avizoval hneď, že sa to pokúsime napraviť pri najbližšej novele zákona o sociálnom poistení, a posunúť tú účinnosť už na tento rok. Mám tu ten pozmeňujúci návrh aj pripravený, aj ho, aj ho, aj ho, aj ho prečítam.
Nechali sme si to, samozrejme, aj spočítať od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo tak sa to má robiť. To je slušné, keď niečo navrhujem, tak nechať si spočítať tie dopady. Nechali sme si to spočítať a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť spočítala, teda odhadla pred tými zhruba dvoma mesiacmi, že by malo dôjsť na základe tohto posunutia účinnosti k valorizácii o 5,2 % v septembri 2023 a stálo by to 160 mil. eur. Ešte upozornili, že, že odhady inflácie sú veľmi neisté a už teraz by, teda predpokladám, tá, ten odhad znel trošku inak, lebo už za marec, ešte za apríl som nevidel čísla o dôchodcovskej inflácii, nie o klasickej, o dôchodcovskej, ale už po marci to bolo 4,8 %, takže predpokladám, že na základe posunutia účinnosti, by to bolo o niečo viac, možno by to bolo 250 mil. A ak to niekoho zaujíma, je to, je to zverejnené, môže si to každý prečítať. Nechali sme dokonca prepočítať aj, čo keby sme tam dali, že, že minimálna valorizácia by bola o 30 eur, to znamená, že tí najni... tí, tí s najnižšími dôchodkami by si polepšili o vyššiu sumu, a nielen o to percento, toto by stálo vraj dodatočných 36 mil., ale došlo by k trvalému zvýšeniu výdavkov na úrovni okolo 114 až 130 mil. do roku 2026.
Pán poslanec Tomáš chcel presadiť pozmeňujúcim návrhom alebo avizoval opäť teda svoju verziu, ktorá hovorila o tom, že sa majú dôchodky zvýšiť o kumulatívnu infláciu za nejaké obdobie, a k tomu mu tiež Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypísala vysvedčenie bez toho, aby si ho pýtal, a to vysvedčenie hovorí o tom, že má tam systematickú chybu, na ktorú bol upozorňovaný. Bol na ňu upozorňovaný mnou, bol na ňu upozorňovaný Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, Erik Tomáš to zmietol zo stola aj v relácii, že čo to rozprávam, že oni tam chybu nemajú. No, máte. Hovoria to, hovoria to úradníci, hovorí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a ja to prečítam, lebo to, lebo ten, lebo je to, lebo je to v podstate pomerne krátke, to zhrnutie, takže Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí:
„Dvojité započítanie inflácie do valorizácie dôchodkov by mohlo zhoršiť dlhodobú udržateľnosť dvakrát viac ako zavedenie rodičovského bonusu. V rozpore s odôvodnením predkladateľa schválenie pozmeňujúceho návrhu by znamenalo dvojité započítanie inflácie do valorizácie dôchodkov a to by malo výrazne negatívny dopad na verejné financie. Navrhovaná legislatívna zmena by mohla zvýšiť deficit verejnej správy až o 1,6 mld. eur, 1,1 % HDP do roku 2026, pričom výdavky by ostali zvýšené aj v nasledujúcich desaťročiach. Úroveň hrubého dlhu by sa vplyvom návrhu do roku 2026 mohla zvýšiť až o 4,5 mld. eur.“
Štyri a pol miliardy eur tu Erik Tomáš chcel zaťať sekeru len vďaka tomu, že si nevie napísať pozmeňujúci návrh a ani len nerozumie tomu, keď mu vysvetľujeme, že čo je na ňom zlé. On nebol ochotný akceptovať, ani keď mu to vysvetľovali ministerskí úradníci.
„Návrh bude mať negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií až vo výške 0,53 % HDP, to je vyše dvojnásobný dopad, než má zavedenie rodičovského dôchodku, ktorý má dopad 0,2 % HDP. Rada na toto upozorňovala už pri prvom pokuse o presadenie jeho obsahu do legislatívy a dlhodobý negatívny vplyv je dôsledkom systematickej chyby obsiahnutej v návrhu.“
No, samozrejme, už aj, už potom to aj Erik Tomáš pochopil, že, že bude mať problém, a preto zrejme, teda je to úplne evidentné, vznikla táto milá koalícia na tomto pozmeňujúcom návrhu: Erik Tomáš - Milan Krajniak, ktorá tu už teda opravuje, už tam nebude to dvojnásobné započítanie a v podstate upresňuje tú mimoriadnu valorizáciu, ktorá by mala fungovať tiež tým spôsobom, že ak valorizácia, teda ak inflácia dôchodcovských domácností, ak zvýšenie cien pre domácnosti dôchodcov presiahne 5 %, tak vtedy sa spustí, vtedy sa spustí proces mimoriadnej valorizácie počas roka a zvýšia sa dôchodky.
Avšak taktiež tam je napísané, že, že posledným sledovaným mesiacom je jún. To znamená, že ak tá udalosť, ktorá spôsobí zvýšenie cien, napríklad vojna alebo ja neviem, vybuchne nám nejaká ďalšia atómka niekde, ako bola kedysi Fukušima, alebo čosi, alebo nejaká finančná kríza, keď, keď sa stane na konci mája a ceny vyletia v júni, v júli o 10-15 %, tak tento mechanizmus to nezachytí a v tom bol lepší ten môj návrh, ten aktuálne schválený návrh, ktorý hovoril, ktorý nehovoril o období, ale hovoril, že kedykoľvek počas roka, keď sa kumulatívne zvýši tá inflácia o viac ako 5 %, tak vtedy sa spustí ten proces valorizácie, dokonca to bolo napísané tak, že by sa to mohlo spustiť aj dvakrát ročne v prípade, že by bola naozaj že inflácia, že päť percent mesačne by to proste strieľalo, tak maximum bolo, že, bolo, že trikrát ročne, lebo, žiaľ, žiaľ, vy, kým to zistíte, Štatistický úrad, kým to vykáže, tak Sociálna poisťovňa potrebuje následne asi dva mesiace, kým to začne vyplácať, takže z tohoto, z toho, takže bolo to nastavené tak, že by sa mohlo mimoriadne valorizovať v prípade vysokej inflácie toľkokrát, koľkokrát je potrebné, a dovolia to a dovolí to infraštruktúra Sociálnej poisťovne.
A z tohto dôvodu sa aj nemalo valorizovať v poslednom štvrťroku, lebo v podstate, keďže sa valorizuje od 1. januára, tak by bolo nezmyselné a spôsobilo by chaos, keby sa valorizovalo napríklad že v decembri a následne aj od, od 1. januára, takže v tomto je ten návrh, je ten návrh Erika Tomáša a Milana Krajniaka horší.
No a teda vraciam sa k tomu, že v prechodnom ustanovení máme darček, predvolebný bonbónik, ktorý hovorí o tom, že teraz od 1. júla, ak toto prejde, sa musí nájsť, Ľudovít Ódor a Michal Horváth musia nájsť niekde v rozpočte 600 mil. eur, lebo zhruba toľko bude stáť valorizácia, ktorú tu kolegovia takto na hulváta priniesli do pléna bez toho, aby to niekto videl. Nemôžte sa čudovať, že za toto nemôže žiadna zodpovedná strana zahlasovať, takže, samozrejme, za toto nezahlasujeme, nezahlasujeme ako strana SaS. Aj som teda veľmi zvedavý, že akou koalíciou bude toto prijaté. A predpokladám, že to bude SMER, HLAS a SME RODINA.
Ešte mi nedá nedodať, že evidentne potopíte vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá bola termínová, ktorá bola, ktorá je v programe ako nejaký bod 157. Ja som teda, všetci sme čakali, že asi teda dorábate pozmeňujúce návrhy a potom bude asi ten bod termínovaný, lebo časť tej novely presúvate do tejto poslaneckej novely. Ide teda o časť, ide teda o oranžovú obálku, ktorú tam, ktorú tam takto presúvate, čo je škoda kvôli tomu, že tá novela, ktorú ste tam mali, a už je tiež v druhom čítaní aj menila tabuľku miery zníženia schopnosti vykonávať pracovnú činnosť pri jednotlivých ochoreniach. A do tej tabuľky veľmi rozsiahlej, to je, ja neviem, či je to desať alebo dvadsať strán len tá samotná tabuľka, tak sa pridávali aj ochorenia, ktoré doteraz, pripli, doteraz neboli, nebola priznávaná invalidita, viem že ide o niekoľko ochorení, sme to riešili aj na sociálnom výbore, to... cystickú... ja nie som, ja nie... (Reakcia z pléna.) Áno, fibrózu. Ja nie som lekár, ja sa ospravedlňujem, ja, ja tieto medicínske pojmy neviem. Bola tam teda viacero diagnóz a vyzerá to tak, že to chcete potopiť.
Mrzí ma to aj kvôli tomu, lebo pred zhruba týždňom som poslal na ministerstvo pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložil k tomuto zákonu. A tiež tam boli aj nejaké chyby, plus sme niektoré veci chceli vylúčiť.
Už vtedy sa vedelo, že ministerkou bude pani Gaborčáková, tak poslal som to aj jej. A pýtal som sa, či sa nevieme slušne dohodnúť, že niečo z tých pozmeňujúcich návrhov by prijali. Chcel som tam napríklad pridať aj jednu zmenu, ktorá je potrebná v II. pilieri, a tiež kvôli tomu chaosu, čo tu vznikol pred nejakými dvoma týždňami, nebola prijatá a to je individuálne garancie, čo keď nebude tá zmena prijatá, tak to tým DSS-kám spôsobí problém od 1. januára. A pýtal sa som sa jej, či sa vieme dohodnúť na tom, že by akceptovali niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov, aby sme mohli aj my s kľudným svedomím hlasovať za tento návrh. Vedeli o tom. Poslal som im to. Odpoveď som nedostal. A keby, keby chceli, tak mi povedia, že s tou novelou už nerátame a časť z toho presunieme do tohto návrhu. Nikto sa neunúval. Ani pani nová ministerka sa neunúvala. A budem sa pýtať pána premiéra, že či to takto bude fungovať aj za jeho úradníckej vlád, či bude pokračovať ten mód, v ktorom fungoval minister Krajniak ako minister práce, že si tu v podstate všetko pretláčal bagrom.
No teraz by som, teraz by som prečítal môj pozmeňujúci návrh, ktorý som avizoval. A to je pozmeňujúci návrh, ktorý posúva účinnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov už na tento rok. To znamená, že ak by toto bolo schválené, tak ten schválený mechanizmus valorizácie by sa spustil už 1. júla. Po tomto neočakávam, že to bude schválené, ale však každý je strojcom svojho šťastia, takže prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej Rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1397).
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
V čl. II sa vypúšťajú slová „okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024“.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2023, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 10:20 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán Cmorej, vy celú svoju politickú kariéru predvádzate neuveriteľnú drzosť a aroganciu, ale to, čo ste predviedli teraz, to je doslova hanebnosť.
Že sa nehanbíte, pán Cmorej, že vás hanba nafackuje! Nielen to, že ste sa snažili osočiť mňa, ale to, že ste osočili ešte aj ministerstvo práce. To ministerstvo práce, ktoré vám pripravilo aj tento váš pozmeňujúci návrh. Tak toto je niečo neskutočné, ale to tak zodpovedá vaším charakterovým vlastnostiam.
Pán Cmorej, vy tu chcete hovoriť niečo o odbornosti? Vy dobre viete, pán Cmorej, kto dokafral ten 1. január, kto najviac dokafral tú riadnu valorizáciu 1. januára, ste to vy, pán Cmorej, pretože pokiaľ nedôjde k úprave tohto zákona, pán Cmorej, tak sa dôchodky zvyšovať na základe starých údajov, nie na na základe už zvýšenej sumy dôchodkov 1. januára tohto roka, ale na základe starých údajov, čo by znamenalo oveľa nižší nárast dôchodkov. Vy tu chcete hovoriť niečo o odbornosti?! Vy sa practe z toho parlamentu, lebo to, čo vy predložíte, to je čistý bordel, pán, pán Cmorej! A to, že vám teraz to ministerstvo práce opravilo, a to predkladáte, ešte ich aj kritizujete, tak to je niečo neskutočné. To, to je pre mňa doslova nepochopiteľné.
A, pán Cmorej, áno, vznikla tu jedna spoločná koalícia. Viete, za koho? Za dôchodcov. Pretože keď prejde tento návrh, tak sa dôchodky zvýšia o 10,6 %, v priemere o 60 eur.
Toto je jediná koalícia. Ale ja nerozumiem, kde SaS zrazu objavila tých dôchodcov, že sa im vôbec vy venujete. Veď pani poslankyňa Zemanová, vaša predsedníčka... vášho poslaneckého klubu povedala, že dôchodcovia majú stáť bokom, lebo nemajú význam pre krajinu, že si vy vôbec dovolíte nejakých seniorov riešiť a niekoho tu napádať, hanbite, sa pán Cmorej, za to, čo ste tu predviedli. Hanbite sa!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:45 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čo sa týka čísel a vyčíslenia, o ktorých si hovoril, tak v podstate aj tak klasická valorizácia by prišla v januári, takže bavíme sa len o štyroch mesiacoch, takže v číslach, ktoré si hovoril, sú už vyčíslené valorizáciou, ktorá by prišla.
Mám tu... Čo sa týka hlasovania, mám tu rokovací poriadok a § 83 hovorí o tom, že je absolútne bežné, podľa § 83 rokovacieho poriadku, že o skrátení lehoty rozhodne Národná rada. A až v prípade, že by to nebolo schválené, tak následne tam potom plynie 48-hodinová lehota, takže... (reakcia z pléna) podľa tohto budem postupovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:47 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Inflácia a najmä takéhoto rozsahu, aká je, je novým javom. Samozrejme, že aj Hegerova odchádzajúca vláda má na tom najväčší podiel, pretože všetky tie nezmyselné kroky ohľadom sankcií, navyšovania cien energií, to, v podstate s čím súhlasila vtedy aj SME RODINA, keď boli vo vláde, tak spôsobili tú infláciu. A teraz sme tu pred realitou, že treba za ňu... sa teda proti nej postaviť, treba chrániť najzraniteľnejšie časti obyvateľstva, takže tieto valorizačné mechanizmy, ktoré zrazu treba dávať do tých zákonov, majú svoje opodstatnenie.
Ale nielen pokiaľ ide rodiny, nielen pokiaľ ide o dôchodcov, ale rovnako by sme nemali zabudnúť napríklad na živnostníkov, ktorých je viac ako 0,5 mil., ktorí zrazu musia v podstate platiť oveľa vyššie dane len preto, lebo fakturujú sumy, ktoré sú nafúknuté o infláciu, a štát ich zdaňuje oveľa väčším percentom, takže, takže z tohto dôvodu, si myslím, ak sa teda bavíme o týchto valorizačných mechanizmoch, tak je namieste to zapracovať, aj pokiaľ ide o živnostníkov. Ja tu mám návrh zákona, ktorý bol odkopnutý ďalej na schôdzu. Takže ak predkladatelia tejto valorizácie majú záujem o podporu, tak si myslím, že bude dobré, ak podporia návrh, aby aj o valorizácii živnostníkov sme sa začali baviť. Ide o viac ako 0,5 mil. ľudí, ktorí z veľkej časti sú odkázaní sami na seba zarábať, pretože ich do toho pritlačil či už štát, alebo jednoducho ich do toho tlačia zamestnávatelia, takže prídem s týmto návrhom. A podľa toho, ako kto bude hlasovať, uvidíme, aj že o akú úprimnú snahu ide potom pri valorizácii dôchodkov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:48 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som tiež zdvíhal obočie nad tým, čo si tu spomenul v rozprave. Dosť ma prekvapilo, prekvapilo tvoje vyjadrenie, že my narušujeme legislatívny proces. Tento návrh bol predložený pomaly pred polrokom, v januári. Za tú dobu sa riešili všetky problematické ustanovenia. Veľmi dobre vieš, že, že som to riešil aj cez ministerstvo vnútra, aj ministerstvo práce, pretože tam bola hlavne problematická vec, čo sa týka zverejňovania údajov a informácií pre príslušníkov Slovenskej informačnej služby, NBÚ, pretože ak by sa to zverejnilo, tak by došlo k zverejňovaniu utajovanej skutočnosti a potrebovali sme to aj technicky pozmeňujúcimi návrhmi poriešiť.
Čo sa týka tvojho vyjadrenia, že to pripravovalo ministerstvo práce a že sa budeš pýtať aj pani Gaborčákovej, aj nového premiéra Ódora, že čo to má znamenať, že táto úradnícka vláda pripravuje takto pozmeňováky. Tieto pozmeňováky boli riešené dlho, dlho predtým, ako nastúpila úradnícka vláda, alebo keď sa niekomu snívalo o nejakej úradníckej vláde.
A čo sa týka tej nekomunikácie, no vitaj v klube, kamarát, lebo ja som komunikoval a snažil sa dlhé mesiace komunikovať s ministerstvom spravodlivosti, ešte keď bola vaša kolegyňa pani ministerka Kolíková, a nedostal som žiadne odpovede na maily, dokonca som to riešil na koaličnej rade. A som im povedal, aspoň keby ste mi napísali choď do... choď preč alebo neotravuj, nevypisuj nám, ale ešte ani žiadnu odpoveď som nedostal. Len tu je rozdiel oproti tomu ministerstvu, že ministerstvo práce ti aspoň pomáhalo a ti odpísalo a komunikovalo, že majú natoľko slušnosť, takže nemáš rovnaký meter.
Takže čo sa týka toho postupu, ešte mám, pán kolega poslanec Tomáš predbehol, pretože ja sa veľmi dobre pamätám, keď bola odsunutá účinnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov až na budúci rok, a potom keď si pocítil ten hnev seniorov, tak si ju chcel vrátiť naspäť alebo sa pokúšaš vrátiť ju naspäť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 10:50 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video