Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.6.2019 o 13:37 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.6.2019 13:37 - 13:39 hod.

Mojš Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani, vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, podávam informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1795 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslanca Národnej rady Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 635 z 11. júna 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 426 z 13. júna 2019 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 373 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru, odporučiť Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy, nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pri hlasovaní o návrhu budem navrhovať hlasovať samostatne o bode 1, a o bodoch 2 až 4 z informácie výboru spoločne.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.6.2019 13:35 - 13:36 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pani predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, navrhovaná poslanecká novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach po prvé, sprísňuje doterajšie podmienky pridelenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému. Tak isto obmedzuje lehotu počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách prebiehajúcich vo viacerých etapách a dokončených v priebehu obdobia poberania podpory a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia.
A po ďalšie, upravuje ustanovenia podľa požiadaviek aplikačnej praxe. Toľkoto na úvod. Novela nie je rozsiahla. Poprosím o jej podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2019 17:49 - 17:50 hod.

Želiezka Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady, tlač 1554, vo výboroch.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1648 pridelil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady dvom výborom, a to zahraničnému výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Oba výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporučili Národnej rade schváliť bez pripomienok. Gestorský výbor na základe rokovaní určených výborov taktiež odporúča Národnej rade uznesenie o ochrane slobody náboženstva a viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským menšinám schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2019 17:38 - 17:39 hod.

Želiezka Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam správu o prerokovaní predmetnej správy, tlač 1496, v gestorskom výbore.
V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na svojej 56. schôdzi 13. júna 2019. Svojím uznesením č. 133 výbor zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať správu na vedomie. Výbor poveril mňa, aby som vystúpil na schôdzi Národnej rady, podal správu a predložil návrh na uznesenie Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe správy gestorského výboru, tlač 1496a.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2019 17:00 - 17:01 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani generálna riaditeľka, výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím 1573 z 29. apríla 2019 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 11. júna 2019. Uznesením 281 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 294 z 18. júna 2019 schválil informáciu a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady.
Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

27.6.2019 16:51 - 16:52 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 16. mája 2019 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne dvom výborom, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade podáva správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch.
Návrh účtovnej závierky za rok 2018 prerokovali a odporučili Národnej rade oba určené výbory. Výbor pre sociálne veci ma uznesením poveril predložiť správu, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu správy. Správa o výsledku prerokovania bola schválená výborom z 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

27.6.2019 16:41 - 16:43 hod.

Ďurovčík Emil Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet 18. júna 2019. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 414 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018 vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 441 zo dňa 13. júna 2019.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska pán Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2019 16:28 - 16:29 hod.

Ďurovčík Emil Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 18. júna 2019.
Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 413 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledku hospodárenia Národnej banky za rok 2018 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 440 zo dňa 13. júna 2019. Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma zároveň poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Výbor zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu predniesol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:44 - 15:45 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán kolega, ja chcem len upozorniť, že my sme v zásade vo viacerých vystúpeniach boli bití za to, že sme predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami. Chcem upozorniť na to, že vy ako predstaviteľ opozície ste opätovne takisto predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami, ale týka sa domáceho vzdelávania na druhom stupni základných škôl. Prvá poznámka.
Druhá poznámka. Vo svojom návrhu ste v zásade opomenul účinnosť zákona, ktorú my navrhujeme od 1. januára 2021. Takže aj váš pozmeňujúci návrh by, ak by bol prijatý, platil od 1. januára 2021. A v tejto súvislosti dávam do pozornosti, že s predstaviteľmi domáceho vzdelávania sme niekoľkokrát sa o týchto otázkach rozprávali a dohodli sme sa, že k týmto témam sa vrátime, dôkladne posúdime jednotlivé aspekty, ktoré sa týkajú domáceho vzdelávania. Rozdiel medzi prvým stupňom a druhým stupňom je ten, že na prvom stupni je jeden učiteľ, ktorý vyučuje všetky predmety, na druhom stupni základných škôl majú učitelia aprobácie na jednotlivé predmety. A tým pádom v prípade, ak by bolo upravené domáce vzdelávanie, že aj na druhom stupni stačí iba stredné vzdelanie s maturitou, tak neviem si celkom dobre predstaviť, že by bola zabezpečená kvalita takéhoto vzdelávania. Čiže je tu rad aspektov, ktoré je takisto treba racionálne posúdiť, a preto hovorím, že v tomto prípade asi váš pozmeňujúci návrh nepodporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 14:24 - 14:25 hod.

Blanár Juraj
Azda nie je potrebné. Ja som chcel pani ministerke poďakovať jednak aj preto, že tu môžeme mať tú informáciu, ale zároveň chcem aj poďakovať pani ministerke za naozaj veľmi vzorné reprezentovanie v rámci predsedníctva V4 a hlavne nastolenie tých dôležitých otázok, ktoré je potrebné riešiť aj pre budúce V4.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani ministerka.
Skryt prepis