Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 15:21 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 15:50 - 15:52 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, vy sa sťažujete, že ste nedostali odpovede na list, ja tu mám listy starostov z obcí, ktoré sa, táto kompa ktorých sa bezprostredne týka, ktorí už vo februári 2011 poslali list, a teraz dobre počúvajte komu, strane MOST - HÍD, kde ich prosili, aby sa nejako riešila situácia, do ktorej sa dostali.
Keďže nedostali nejaké, nedostalo sa im nejakej pomoci, tak v auguste 2011 sa obrátili na predsedníčku vlády pani Radičovú, ktorú tiež prosili o to, aby im nejakým spôsobom pomohla. Na tento list dostali odpoveď o sedem mesiacov a v liste sa konštatovalo, že kompa kapacitne nepostačuje, že by ju bolo treba rekonštruovať a že riaditeľ vodohospodárskeho podniku požiadal ministra o dotáciu. A to je všetko.
Situácia sa zmenila až v roku 2012, keď tam bolo výjazdové rokovanie vlády, a myslím si, že občania, ktorých sa to bezprostredne týka, sú veľmi spokojní s tým, ako situáciu vláda vyriešila.
Vy ste nespokojní s tým, že ste to nedokázali vy, alebo ako tomu mám rozumieť? Prečo napádate vyriešenie tejto situácie?
A chcem sa vás ešte opýtať, pán poslanec, ja som sa ešte nestretla s kompou, ktorá by chodila za nepriaznivého počasia, ani by som na takú kompu nenastúpila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 15:21 - 15:22 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, je mi úprimne ľúto, že si musel vystupovať pred prázdnou sálou a kolegovia z opozície nemohli na teba reagovať, lebo v jednej chvíli tu neboli ani traja. Tak reagujem na teba aspoň ja.
Odborné argumenty nemá kto počúvať, ani nikoho v podstate z opozície nezaujímajú. Všetci dobre vieme, že tu nejde o žiadnu kompu. Ide tu o využitie mediálneho priestoru na predvolebnú kampaň opozície. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 12:02 - 12:02 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Pán predseda, chcem vám poďakovať za dobrú správu pre Slovensko. Všetci chápeme, že ako vy, ale aj ministri majú iné povinnosti, ako sedieť v tejto sále a počúvať drísty človeka, ktorý má v očiach krv a chce za každú cenu niekoho popraviť. Je to Jano Lazár, Mišo Lazár, je mu to jedno, ale niekoho popraviť. Len zabiť a zabiť.
Pán Matovič tu bzučal ako taký starý ovad, ktorý len otravuje ľudí. Chápeme, že to je predvolebná kampaň, a chápeme aj to, že zúfalosť pána Matoviča je bezodná a chytá sa poslednej slamky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 17:06 - 17:07 hod.

Magda Košútová
Ja som povedala, že je to na programovacie obdobie 2014 - 2020 a týka sa to týchto, týchto oblastí, do ktorých budú investované, takže neviem vám odpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.11.2015 16:52 - 17:06 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vyjadriť sa k návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh vychádza zo strategických cieľov, ktoré sa týkajú požiadaviek na zavŕšenie konsolidačného úsilia v oblasti verejných financií.
Tieto ciele vychádzajú z prognózy vývoja ekonomiky a prognózy daňových a odvodových príjmov. Taktiež tieto ciele zahrňujú aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2015. Na základe uvedeného je naformulovaný strednodobý fiškálny cieľ dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet v roku 2018. Rozpočet kapitoly ministerstva pôdohospodárstva sa podieľa v roku 2016 na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu 6,65 %. V strednodobom horizonte by sa mal podiel výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva ustáliť na úrovni 7,22 % z celkových výdavkov rozpočtu verejnej správy. Efektívna a konštruktívna spolupráca medzi ministerstvom financií a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti konsolidácie verejných financií vyústila do ústretových krokov zo strany ministerstva financií, keď došlo k zrealizovaniu dvoch zmenových listov pre kapitolu ministerstva pôdohospodárstva.
Prvým zmenovým listom bol navýšený predpis príjmov ministerstva pôdohospodárstva o sumu 750-tisíc eur pri súčasnom schválení navýšenia výdavkov rezortu o sumu 500-tisíc eur. Navýšenie limitu príjmov a výdavkov bolo určené rozpočtovým organizáciám rezortu na posilnenie personálneho a administratívneho výkonu činnosti, a to menovite Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky a Ústrednému kontrolnému skúšobnému ústavu pôdohospodárskemu v Bratislave.
Druhý zmenový list súvisel so zmenou vo finančnom riadení operačných programov cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2014 - 2020, Slovensko - Česká republika 2014 - 2020, Slovensko - Maďarská republika 2014 - 2020. Okrem zmeny v kódovaní zdrojov financovania došlo uvedeným zmenovým listom k posunu finančných prostriedkov Európskej únie príjmov aj výdavkov do kapitoly ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Je dôležité uviesť, že v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva prebieha významné konsolidačné úsilie už od roku 2013. Hlavné bremeno konsolidácie výdavkov leží v optimalizovaní objemu výdavkov na inštitucionálnu podporu a zefektívnenie výdavkov na štátnu pomoc.
Limit výdavkov na inštitucionálnu podporu sa pre rok 2016 rozpočtuje na úrovni 81,5 mil. eur. Do roku 2018 sa predpokladá úprava limitu výdavkov na úroveň 79,5 mil. eur. Optimalizácia objemu výdavkov na inštitucionalizovanú podporu má dve roviny. Prvou je konsolidačné úsilie rozpočtových organizácií a druhou rovinou je optimalizácia financovania príspevkových organizácií rezortu. V súlade s koncepciou rozvoja pôdohospodárstva Slovenskej republiky na roky 2013 - 2020 a Akčným plánom rozvoja pôdohospodárstva na roky 2014 - 2020 bol predstavený nový systém financovania slovenského poľnohospodárstva.
Základom tohto modelu je využitie flexibility medzi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020. Bolo presunuté celkovo 18,276 % finančných prostriedkov z II. piliera do I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uvedené percento presunu bolo stanovené s ohľadom na stabilizáciu a potrebu slovenského poľnohospodárstva a kapacitné možnosti zvyšovania kvalitatívnej zložky poľnohospodárskej produkcie, pričom agregátne predstavuje sumu 345 mil. eur. Presunom časti finančných prostriedkov z II. do I. piliera vznikol priestor na financovanie prechodnej vnútroštátnej platby, a to za celé programové obdobie 2014 - 2020 v celkovej výške 114 mil. eur. Tieto finančné prostriedky sa v štátnom rozpočte uvoľnili znížením nárokov na spolufinancovanie programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020. Prechodná vnútroštátna platba je tak rozpočtovaná vo výške cca 19 mil. eur ročne a z týchto finančných prostriedkov sa zabezpečí podpora vysoko senzitívnych sektorov poľnohospodárskej prvovýroby viažucich na seba vysokú pridanú hodnotu a zamestnanosť, ktorými ministerstvo pôdohospodárstva poskytne systémovú pomoc.
Týmto novým finančným mechanizmom sa automaticky prebudovala aj poskytovaná štátna pomoc. Alokácia na podporné tituly v rámci štátnej pomoci je v roku 2016 navrhovaná vo výške 3,5 mil. eur, čo predstavuje oproti rozpočtu 2015 nezmenenú úroveň. Uvedenie nového mechanizmu - podpora slovenského poľnohospodárstva - má vplyv aj na dotačné tituly v rámci I. a II. piliera spoločnej politiky na roky 2014 - 2020. Prioritne sú týmito mechanizmami pozitívne ovplyvňované priame platby. Priame platby predstavujú dotácie štátu s cieľom zachovania poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených kvót. Na roky 2016 - 2018 sú priame platby a pre rok 2016 rozpočtované v objeme 460,5 mil. eur, čo predstavuje 43,28 % z celkového rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva. Limit priamych platieb pre rok 2016 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2015 predstavuje nárast 15,4 mil. eur.
Limit výdavkov pre program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 a na roky 2016 je stanovený v objeme 1,4 mil. eur, z toho prostriedky Európskej únie predstavujú sumu 1,1 mil. eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sumu 310-tisíc eur. Limit výdavkov pre program rozvoja vidieka 2014 - 2020 na rok 2016 predstavuje sumu 346,2 mil. eur, z toho prostriedky Európskej únie sumu 257,3 mil. eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sumu 88,9 mil. eur. Z celkového objemu prostriedkov predstavuje tento program 32,54 % celkového limitu výdavkov kapitoly ministerstva pôdohospodárstva.
Výdavky na rozvoj vidieka sú pre rok 2016 oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 68,11 % vyššie. Pozitívom nového finančného mechanizmu je, že využitím flexibility medzi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky neboli dotknuté trhovo orientované výdavky. Nový finančný mechanizmus nemá vplyv na operačné programy v gescii ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Európske finančné prostriedky určené na financovanie objektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obdobie 2007 až 2013 a ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú smerované do týchto operačných programov: operačný program Bratislavský kraj, regionálny operačný program 2007 - 2013 a programy cezhraničnej spolupráce. Limit výdavkov pre operačný program Bratislavský kraj bol stanovený v objeme 7,2 mil. eur. Z toho prostriedky Európskej únie v sume 6,5 mil. eur a pre spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 770-tisíc eur. Z hľadiska objemu predstavuje tento program 0,68 % z celkového limitu výdavkov kapitoly v roku 2016. Pre regionálny operačný program bol stanovený limit v objeme 38,6 mil. eur, z toho prostriedky Európskej únie v sume 33,8 mil. eur, predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v sume 4,8 mil. eur. Z hľadiska objemu prostriedkov predstavuje tento program 3,6 % z celkového limitu výdavkov kapitoly v roku 2016.
Limit výdavkov pre operačný program Cezhraničná spolupráca Česká republika - Slovensko pre roky 2007 - 2013 bol stanovený v objeme 159-tisíc eur, z hľadiska objemu prostriedkov predstavuje tento program 0,01 % z celkového výdavku kapitoly ministerstva pôdohospodárstva.
V novom programovacom období v rokoch 2014 - 2020 sú programy v rámci európskeho fondu regionálneho rozvoja reprezentované integrovaným regionálnym operačným programom 2014 - 2020 a programom Európska územná spolupráca 2014 - 2020. Integrovaný regionálny operačný program predstavuje operačný program, prostredníctvom ktorého je možné v programovom období 2014 - 2020 čerpať finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne európskeho fondu regionálneho rozvoja. Štruktúra integrovaného regionálneho operačného programu pozostáva z piatich tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi pre technickú pomoc. Podpora z integrovaného regionálneho operačného programu je sústredená v rozsahu investičnej podpory a pomoci materiálno-technického vybavenia do modernizácie regionálnych ciest II. a III. triedy, rozvoja osobnej dopravy a cyklodopravy, sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, rozvoja infraštruktúry vzdelávania, rozvoja zdravotníckej infraštruktúry, podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podpory energetickej efektívnosti v sektore bývania, investícií a v sektore vodného hospodárstva a rozvoja zelenej infraštruktúry a revitalizácie zanedbaných objektov a areálov. Pre rok 2016 je navrhnutý limit v objeme 100,9 mil. eur, z toho prostriedky Európskej únie v sume 83,9 mil. eur a pre spolufinancovanie suma 17,1 mil. eur. Predstavuje to z prostriedkov, tento program, 9,49 % z celkového limitu výdavkov kapitoly na rok 2016.
Sumárne je teda možné konštatovať, že vládny program, návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018 je vypracovaný v intenciách programového vyhlásenia vlády a je zostavený pre rok 2016 so schodkom na úrovni 1,93 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá zníženie deficitu na úrovni 0,42 % HDP a v roku 2017, čo zodpovedá dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa, po prvýkrát sa navrhuje hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018 na 0,0 % HDP.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

11.11.2015 19:05 - 19:07 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1942 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v určenej lehote.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Výbory Národnej rady zaujali k návrhu tieto stanoviská.

Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto: o bodoch 1 až 10 a 12 až 27 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode 11 hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.

Gestorský výbor odporúča návrh schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 398 z 10. novembra 2015.

V citovanom uznesení výboru ma poveril tento výbor ako spoločného spravodajcu predkladať návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

11.11.2015 19:02 - 19:03 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, predkladám vám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, nakoľko pri prepisovaní pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol predložený na výbore Národnej rady, došlo v podstate k chybe, preto sa ju snažíme opraviť.
V zmysle § 27 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh.
Po prvé. V čl. I doterajšom bode 35 § 15 ods. 2 písmená b) až e) znejú: „b) tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruší povinnosti podľa § 8 a 9, c) výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi, ak poruší povinnosti podľa § 9, d) podnikateľovi v pôdohospodárstve za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 1, § 9, § 10 ods. 1 až 3, e) tomu, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, ak poruší povinnosti podľa § 8a“. Ide o preformulovanie vnútorných textov.
Ďakujem, skončila som, pán predseda.
Skryt prepis
 

11.11.2015 19:00 - 19:01 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1941 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory Národnej rady prerokovali predmetný vládny návrh zákona v určenej lehote.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor súhlasil s ním a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie súhlasil s ním a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto, o bodoch 1 až 44 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade schváliť tento návrh zákona s pripomienkami.

Spoločná správa výborov bola prerokovaná a schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 397 z 10. novembra 2015.

V citovanom uznesení ma tento výbor poveril predložiť spoločnú správu a splnomocnil ma podávať návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku.Skončila som, pán predseda, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.9.2015 18:49 - 18:50 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

166.
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1655 z 20. júla 2015 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Nagojským protokolom o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite na prerokovanie Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie návrhu do 11. septembra 2015. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval dňa 8. septembra 2015 tento návrh, uznesením č. 365 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť s ním súhlas.
Gestorský výbor prerokoval správu o predmetnom návrhu uznesením č. 376, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Nagojským protokolom o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie, ktorý je súčasťou tlače 1629.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 18:43 - 18:46 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1819 z 19. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania (tlač 1584) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pričom za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 654 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 363 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach, ktoré som menovala, odporúča, aby vládny návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania (tlač 1584) schválil s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 374 zo 16. septembra 2015. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu, podať návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis