Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2017 o 18:15 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:15 - 18:16 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Ja iba zopakujem veci, ktoré boli vyslovené aj ocenené, že zavádzame spoluprácu so školou v podobe stretnutí učiteľov, čím sa ruší podmienka kvalifikácie predpokladov na pedagogických zamestnancov, teda pre pedagogického zamestnanca osobou, namiesto komisionálnych skúšok sa navrhuje preverenie vedomostí žiaka inou formou a to minimálne raz na konci každého polroka, čo pre mňa osobne je veľmi dôležité. Vzhľadom na pravidelný kontakt žiaka s kmeňovou školou sa stáva tá daná kmeňová škola orgánom, ktorý vykonáva tú kontrolu vzdelávania, kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom stretnutí alebo preverenia vedomostí žiakov.
A dôležitá vec je, že súčasná výška desaťpercentného normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, ktorá je určená, tak my navrhujeme, aby to aktuálne bolo na 40 %, aby naozaj boli pokryté všetky potreby takýchto žiakov v rámci učebných materiálov.
Ďakujem veľmi pekne za ocenenie a uchádzam sa o vašu podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:03 - 18:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, cieľom predloženého návrhu je umožniť domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl.
Domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách. Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybratou osobou vo výsledkoch sociálnej, emocionálnej zrelosti nezaostávajú vôbec za svojimi rovesníkmi, ktorí navštevujú školu.
Domáce vzdelávanie je vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe prispôsobenej ich potrebám. Jeho zavádzanie zároveň nevedie k hromadnému odchodu detí zo škôl vzhľadom na to, že väčšine pracujúcich rodičov vyhovuje štandardný spôsob vzdelávania ich detí. Domáce vzdelávanie obvykle volia rodičia z objektívnych dôvodov, ako sú špeciálne potreby dieťaťa alebo časté sťahovanie rodiny. Na Slovensku, samozrejme, existujú prípady, kedy domáce vzdelávanie vykonávajú rodičia detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.
Jedným z aktuálnych problémov rodín, ktorých deti sa vzdelávajú v individuálnom vzdelávaní, je absencia hlavne učebných materiálov a pomôcok a v súčasnosti podľa nariadení vlády 630/2008 predstavuje normatív na žiaka v individuálnom vzdelávaní iba 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Preto navrhujeme a odporúčame zvýšiť aktuálne normatívne prostriedky z 10 % až na 40 % s cieľom, aby kmeňová škola bola schopná poskytnúť žiakovi všetky potrebné učebné materiály, ako aj prípadné stretnutia či konzultácie.
Dve najzákladnejšie úpravy, ktoré sú, a to že zavádzame spoluprácu so školou v podobe stretnutí s učiteľom, hodinu, on-line hodinu alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Keďže vedomosti žiaka sú pravidelne preverované, čo je veľmi dôležité, a žiak aj zákonný zástupca spolupracujú s kmeňovou školou pri individuálnom vzdelávaní, nie je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie, spĺňala aj kvalifikačné požiadavky pre pedagogického zamestnanca. Zároveň však, čo je veľmi dôležité, ak žiak neprospeje v preverovaní vedomostí alebo ak škola zistí nedostatky na úrovni a kvalite individuálneho vzdelávania, škola môže rozhodnúť o zrušení individuálneho vzdelávania.
Druhá vec, v súčasnom znení bolo vždy navrhované komisionálne skúšky, my navrhujeme, aby preverenie vedomostí žiaka formou takou, ako určí kmeňová škola, to minimálne raz na konci každého polroka, minimálne raz na konci každého polroka. Vzhľadom na to, že komisionálne skúšky sa vykonávajú pred trojčlennou komisiou a zvyčajne sú určené pre prepadávajúcich žiakov, predstavujú pre dieťa záťaž a, samozrejme, jeho nadmerný stres, obzvlášť v prípade detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, napríklad detí s autizmom, môže prítomnosť troch neznámych ľudí veľmi výrazne ovplyvniť ich výsledky. Preto uvoľňujeme zároveň aj podobu preverenia vedomostí žiakov, čo znamená, že žiak môže byť skúšaný formou projektu, ústnej skúšky, zadania testu alebo inak.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 9:50 - 9:51 hod.

Branislav Gröhling
Sú to iba dva rozdielne názory. Ja si myslím, že niečo takéto by si mala vysporiadať sama škola a nepotrebujeme to robiť v rámci zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 9:48 - 9:50 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení navrhovatelia, dve pripomienky k tomuto návrhu. Zastávam názor, že uvedený návrh, tak ako ho predkladáte, by mal byť v inom zákone, a to v zákone 596/2003, v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších prepisov, a to hlavne ustanovenie § 10, nakoľko sa jedná o kompetenciu orgánov miestnej štátnej správy v úseku školstva. Táto dikcia vyplýva z návrhu textu, že orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí. Zabezpečiť môže iba formou určitého príkazu, ak škola nedodrží toto navrhované ustanovenie a proti tomuto príkazu sa potom príslušná škola môže v podstate odvolať a nakoľko jej ani nemusí vyhovovať z akýkoľvek dôvodov tento príkaz orgánov miestnej štátnej správy.
A druhá pripomienka je, že tento návrh má určitým spôsobom aj nárok na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. A to, aby som bol v podstate presný, že mzdové náklady na pracovnú silu, či už aj v orgáne miestnej štátnej správy, k tomu by sa malo vyjadriť asi ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom týchto štátnych orgánov a permanentne hľadá cestu na optimalizáciu počtu zamestnancov na jednotlivých úsekoch. A z toho dôvodu, že váš návrh navyšuje v podstate pracovnú činnosť daného pracovníka vedením jednotlivých informácií a termínov v odbore školstva v samosprávnom kraji, myslím si, že jednotliví zamestnanci nebudú nadšení z ďalšej byrokratizácie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 9:41 - 9:42 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, myslel som si, že to vyslovím v rámci faktickej poznámky, ale už to dopadlo tak, že som sa prihlásil do rozpravy.
Pán predkladateľ, my sme na výbore mali ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, ktoré keď som si pozeral, tak musím priznať, že nerozumiem nahrádzaniu slov "dodržiavaním alebo zabezpečením dodržiavania", čo odôvodňujete pôsobnosťou žiackej školskej rady, že nemá byť dodržiavanie školského poriadku, ale že má zabezpečiť, aby bol dodržiavaný. Predsa dodržiavanie a zabezpečovanie školského poriadku majú na starosti v prvom rade pedagogickí a odborní zamestnanci školy a žiaci pôsobiaci v žiackej školskej rade ho môžu medzi žiakmi iba propagovať, nabádať svojich spolužiakov na jeho dodržiavanie alebo upozorňovať pedagogických zamestnancov na jeho nedodržiavanie zo strany dotknutých strán a podobne. Teda si zastávam názor, že zabezpečovanie, dodržiavanie možno požadovať iba od represívnych zložiek, ako je polícia, ale nie od žiakov škôl. Žiacky samosprávny orgán je vlastne poradný a iniciatívny orgán, má chrániť a presadzovať záujmy žiakov a nemá byť nejakým spôsobom deformovaný samosprávny orgán, aby som vyslovil vo faktickej pripomienke k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ale vyslovujem to týmto spôsobom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 18:24 - 18:26 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Zimenovej za všetky informácie, ktoré nám dala ohľadom tejto tematiky. Boli veľmi zaujímavé a my sme ich pozorne počúvali. Mne utkvela v pamäti jedna vec, čo sa týka financií, že neustále počúvame zo strany ministerstva, že na túto problematiku asistentov nemáme financie. Ja trochu budem čítať tu z jedného komentára, ktorý sme robili, kde možno treba hľadať a možno nemusíme ísť ani ďaleko a v rámci rezortu školstva by sa našli aj peniaze pre asistentov pre žiakov so špeciálnymi potrebami, pretože ja dlhodobo kritizujem množstvo byrokratických organizácií pod ministerstvom a vynárajú sa otázniky nad ich fungovaním, nad ich prínosom a že či nie je potrebné ich naozaj preriediť. A v roku 2010 a 2013 vznikli dva dokumenty, ktoré analyzujú činnosť ministerstva školstva aj jeho organizácií a tieto analýzy odporúčajú zlúčiť či zrušiť, ale nebudem sa tomu venovať.
Ja chcem iba vysloviť, že napríklad v prípade Národného ústavu celoživotného vzdelávania výdavky vzrástli o rekordných 1 431 %, kde máte navýšenie financií. Môžem ísť ďalej, a to metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za toľko kritizované kontinuálne vzdelávanie učiteľov, v tých analýzach sa o nich rozpráva, o ňom rozpráva, že čo by sa malo robiť, tak zdvojnásobilo od roku 2010 počet zamestnancov aj rozpočet, ktorý sa navyšuje o desiatky percent.
Keď pôjdem na ostatné informácie a na základe týchto analýz si ich dáte do veľmi tvrdej tabuľky a reálne si k tomu z výročných správ od roku 2010 do roku 2015, teraz už aj 2016, ktoré sme mali na výbore pre vzdelávanie a dáte objem týchto financií a urobíte optimalizáciu, aby tieto byrokratické organizácie, ktoré nie sú naozaj funkčné, sa zlúčili alebo presunuli, tak vám v tvrdých dátach vyjde 25 miliónov, ktoré by ste vedeli ušetriť. Môžme sa tu rozprávať o tom, že tých 25 miliónov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 18:03 - 18:05 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem pani kolegyni. Ja si myslím, že to bolo veľmi racionálne a vôbec to nebolo emotívne a tie veci, ktoré tam pomenovala, sú fakty, sú pravdivé. Škoda, že nemôžem reagovať na vás, pán predseda, lebo by som teda vysvetlil, že koľko je to tých, že ktorí sú to tí 25-tisíc učiteľov, ktorí sú vyplácaní iným spôsobom v rámci originálnych.
Ale ja by som chcel zareagovať, čo spomínala kolegyňa ohľadom systémových zmien. My sme očakávali, že keď bude najväčšia reforma za 25 rokov, tak že to budú naozaj systémové zmeny a tri z nich, ktoré stále opakujeme, sú, jedna je presun financovania z ministerstva vnútra naspäť na ministerstvo školstva. My nevidíme absolútny zmysel, aby školstvo bolo financované z dvoch rezortov a doteraz nikto nevydokladoval, prečo táto zmena v 2013 nastala? Nastala v rámci reformy ESO, ale prečo nastal tento presun?
Ja som písal aj interpeláciu pánovi ministrovi Kaliňákovi, že aké sú klady celého tohto presunu a financovanie z ministerstva vnútra? Môžete si to prečítať. Absolútne žiadna odpoveď a nikto nevie zadefinovať, že prečo niečo také nastalo. My sme mali špecializovanú správu, kde boli krajské školské úrady, ktoré fungovali. Bolo ich osem, bolo tam 700 zamestnancov. Všetko fungovalo tak, ako malo, aj čo sa týka financií, aj čo sa týka metodiky. Teraz máme integrovanú, kde je veľký neporiadok, aj o tom hovorila pani kolegyňa, možno nie takto jasne, ale je tam veľký neporiadok a keď budeme rozprávať o centrách podpory, ktoré nemajú právnu subjektivitu a ostatné veci, ja nevidím dôvod, aby sme naspäť to nepresunuli na krajské školské úrady, ktoré vytvoríme ako osem nejakých rezortov, oddelení pri ministerstve školstva.
Čo sa týka optimalizácie siete, je absolútne neuveriteľné, ako cez 1 100 škôl nedodržuje literu zákona, takže majú menej žiakov, ako je stanovené a my ich dofinancovávame koeficientom, kde vám odchádza veľmi veľa financií a toto mala byť tá systémová zmena, ktorú ste mali, pán minister, pripraviť. A tá posledná je optimalizácia priamo riadených organizácií, byrokratických organizácií pod ministerstvom školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2017 17:30 - 17:47 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, presne tak, ako sme predpokladali, skrátené konanie sa schválilo, takže ideme rokovať v prvom čítaní o novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Dovoľte mi teda vyjadriť svoj názor na túto novelu, ktorá je predkladaná ministerstvom. Na viacerých miestach by som poukázal na niektoré fakty, ktoré sa môžu stať, čo sme už spomínali aj s ostatnými kolegami, že tento návrh mal prísť v normálnom konaní a nie v skrátenom konaní, aby sme sa mohli k nemu vyjadriť, aby mohol byť dokončený.
Ja musím opätovne ale povedať to, čo som už opakoval, že pri tejto novele sa ministerstvo nezamýšľa na to, že či balík financií, ktorý je, a to je tá 1 miliarda - budem hovoriť - 300 miliónov je dostačujúci a že či ho navýšiť, či ho netreba navýšiť, alebo či netreba naozaj urobiť optimalizáciu siete alebo zefektívniť fungovanie byrokratických organizácií ministerstva školstva a urobiť ostatné opatrenia, ktoré by priniesli omnoho väčší balík financií, lebo mi príde, že teraz iba akceptujete fakt, ktorý je a že máte určitý balík peňazí, ktorý vlastne prerozdeľujete a hovoríte, že ho budete prerozdeľovať poctivejšie alebo pravdivejšie. A stále budem opakovať tú istú vetu, že veď to nejako funguje, nejako to bude fungovať aj potom a vy by ste v prvom rade touto novelou mali tento balík financií naozaj navýšiť a nehovoriť iba o tom, že ho prerozdelíte presnejšie, že financie dáte sem alebo tam a že jasne vlastne vyriešite nedostatok financií v školstve, a že konečne dáte školám možnosť nakupovať, ako som spomínal už učebnice, alebo že pokryjete veci všetkých asistentov alebo jednotlivé alebo platy.
Keď sa zavádzalo normatívne financovanie aj v dôsledku vyššieho počtu žiakov, tento systém bol veľmi funkčný. Objem financií bol naozaj relatívne dostačujúci, čo zabezpečovalo aj dostatočný počet žiakov v celom tomto systéme. Avšak v poslednom období počet žiakov nám klesá, školy sú čoraz menšie, a to naozaj môže spôsobovať problémy v normatívnom financovaní.
Váš návrh na presnejší výpočet mzdového normatívu je vlastne úprava, že škola dostane presnejšiu sumu financií. Na to, aby ste prerozdeľovali presnejšie túto sumu financií, potrebujete údaje, o ktorých hovoríte, že v rámci zberu, samozrejme, že to nemôže byť zber, čo sa týka edu-zberu, ale musí to byť rezortný informačný systém. Ja opätovne musím povedať, že my už, čo sa týka výboru pre vzdelávanie, čakáme 30 dní na to, aby sme dostali výpočet funkcií rezortného informačného systému, že čo dokáže vygenerovať a aké informácie nám dokáže dať a stále sa nevieme k tomu dopátrať. Takže neviem, ako tento systém bude fungovať, ako ho budete využívať a možno preto sa posúvajú jednotlivé opatrenia až na tú dobu.
Ja by som ešte z toho literu zákona, keďže musím čítať s porozumením, ako mi pán predseda povedal v predchádzajúcom, že tento zákon nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017 okrem čl. 1 bodov 2, 17, 20, 24 a tak ďalej, budem vymenovávať, až prídeme k tomu, že čl. 1 bod 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019. A práve tento bod, tento čl. 1 bod 11 je práve to, že sa zohľadňuje mzdový normatív, ktorý zohľadní prax pedagógov na škole. Teraz ma to tak núti vysloviť, že čítajte s porozumením vy, pán predseda, a prečítajte si aj návrh od vašich koaličných partnerov, za ktorý potom budete aj hlasovať.
Ale vráťme sa naspäť teda k rezortnému informačnému systému, ktorý je naozaj nefunkčný a ja som pred niekoľkými mesiacmi už interpeláciou vás, pán minister, žiadal, aby ste mi poskytli transfer platov po 50 euro vo veci pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré som žiadal, keďže sme chceli vypočítať určitým spôsobom navýšenie platov učiteľov a vy ste mi odpovedali, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nesleduje údaje o platoch pedagogických a odborných zamestnancov. Teraz mi budete tvrdiť, že vlastne preto to chcete robiť, aby ste mohli sledovať tieto platy, ale vy nemáte ani základné informácie, pretože rezortný informačný systém reálne nefunguje a preto aj tá platnosť je až od 1. januára 2019, pretože všetci budeme v určitom pohľade v očakávaní, že ako tento systém sa bude napĺňať, keďže nám neviete dať ani základné informácie, že čo tento systém vlastne plní.
Keď budeme prechádzať, čo sa týka jednotlivých opatrení tejto novely, asi kolegyňa sa bude venovať tomu viacej, ale podobným krokom vlastne nemeníte, čo sa týka oblasti alebo problému asistentov. Sú to prostriedky prideľované na asistentov učiteľov a v tejto oblasti vlastne v novele nemeníte nič. Príspevok na asistenta sa bude prideľovať na školský a nie kalendárny rok. Takže keď si budeme mať odpovedať na otázky, že či je to systémová zmena, alebo že či pomôže školám, alebo či pomôže žiakom, je to naozaj úprava, ktorá nič nemení, lebo ten balík financií nezvyšujete a nie je stále nárokovateľný, pretože niečo také sme tam naozaj nenašli. Naposledy ste dostali žiadosti a budem opäť opakovať, 3 903 úväzkov pre 14 399 žiakov a vyhoveli ste len 43 percentám žiadostí. Zvyšní žiaci ostali bez asistentov, teda aj bez nároku na vhodné podmienky na vzdelávanie. Pridelenie financovať alebo opatrenie prideľovať financie na školský a nie kalendárny rok je naozaj technická úprava, ktorá v minimálnom množstve pomôže tým, ktorí dostávajú tento objem financií, ale tých ďalších 57 % je naozaj nevykrytých.
Príspevok na dopravu, to bolo veľmi zaujímavé pre mňa čítať. Ja som si to prenášal, že do praxe, že čl. 1 bod 14, ktorý sa venuje teda príspevku na dopravu. Vytvára takú aj nezrozumiteľnú situáciu. Ja neviem, že či nie je úplne dotiahnutý, alebo tá rovnosť jednotlivých šancí tam nie je. Na Slovensku len v podstate môže vzniknúť situácia, keď človek žije v obci, v ktorej nie je základná škola a v blízkosti je obec so základnou školou, teda vaším návrhom je, že ak žiak chodí do školy do inej obce, tak štát mu zabezpečí príspevok na dopravu, čo dáva absolútny zmysel.
Ďalšie vylepšenie, ktoré prinášate, je, že ak v obci máte verejnú školu, ale nie s vyučovacím jazykom menšín, napríklad s jazykom maďarským, a rodičia chcú, aby navštevoval maďarskú školu, tiež sa zaplatí cesta do najbližšej maďarskej školy. Môžeme súhlasiť, nemusíme, je to pochopiteľné.
Rovnako to platí aj v prípade, ak vaše dieťa má špeciálne potreby a potrebuje navštevovať špeciálnu školu, ktorá nie je v dedine, a teda v obci. Ministerstvo tiež zaplatí príspevok na dopravu. Ale keď si prečítate ods. 3 v písm. a) a b), ktorý hovorí, že zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka v odseku, tak v písm. b) hovoríte, že "najbližšej cirkevnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola". Teda ak máme obec, v ktorej nie je žiadna základná škola a rodič chce, aby jeho dieťa chodilo na cirkevnú školu, tak mu ju zaplatíme, tak mu zaplatíme cestu do nej. Ak však v obci je nejaká škola, a to už je jedno, že aká škola, tak tú cestu mu už nezaplatíte. Teda ak v obci je verejná škola a ja chcem, aby moje dieťa chodilo do cirkevnej, tak mám školu, lebo proste už v obci je nejaká škola a už tá rovnosť šancí, ktorú ste aj prezentovali, tak tá tu nie je. Teda chcete, aby dieťa navštevovalo cirkevnú školu, základnú, ale v obci je už nejaká iná základná škola, pokojne aj verejná, nemáte nárok na tento prípravok.
Rovnako ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo verejnú školu, ale v obci je len cirkevná, tak tiež nedostanete tento príspevok. Dokonca znenie zákona ani neupresňuje, že aká základná škola má byť v obci, aby ste v tomto v podstate prípade dostali príspevok. Zo znenia vlastne vyplýva, že príspevok na cestu do cirkevnej či verejnej základnej školy nedostanete, ak je v obci akákoľvek základná škola, teda možno aj špeciálna alebo základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, že keď hovoríme o rovnosti, tak naozaj rovnosť a mali by tu fungovať spravodlivé podmienky pre všetkých a táto časť by mohla byť určitým spôsobom doplnená.
Ja možno poviem iba taký úsmevný paradox, že ak sú dve dediny, ktoré majú spojené obce, kde je vlastne dom na dome a každá patrí do inej obce. Ak si predstavíte, že v jednej je základná škola a v druhej nie, tak tí susedia sa budú musieť teda naozaj rozprávať o tom, že komu zaplatíte tú dopravu, alebo ktorú kde nezaplatíte. A budú sa rozprávať cez plot.
Môžeme sa pozastaviť aj pri havarijných situáciách, kde článok 1 a bod 15 upravuje havarijné situácie. Ja len poznamenám, že by sa nemal asi volať financovanie havarijných situácií a odstraňovanie, ale to už je slovičkárenie. Rozdelenie financií na odstránenie havarijných situácií je rozdeľované v podstate podľa nejakej, neviem, príslušnosti, ale nie je to naozaj nič objektívne a vo veľkej časti ide iba o opravu okien a stien a je to často spôsobené zanedbanou údržbou. V otázke je, že čo je to havarijná situácia a čo nie? Vy ste tú myšlienku vlastne zobrali, aby tie peniaze neboli vyplácané týmto spôsobom a naformulovali ste to tak, ako ste naformulovali. Ale hovoríte, že teda zriaďovateľ sa o školu nestaral a ministerstvo nezafinancuje opravu havarijnej situácie, lebo je to vina zriaďovateľa a nie vina ministerstva.
Ja tu mám hneď niekoľko otázok. Je to § 4c, že kto bude posudzovať, že či ide o havarijnú situáciu alebo nie, že či je to zasa vytvorenie len určitej mašinérie, ktorá bude na základe možno aj politickej príslušnosti rozhodovať, že ktorá škola dostane peniaze na opravu striech, okien, ale ktorá nie. A hlavne ma veľmi zaujíma, že čo sa udeje, keď ministerstvo nepridelí tieto peniaze na tú havarijnú situáciu, lebo zadefinuje, že je to vlastne chyba zriaďovateľa, že čo? Kam pôjdu žiaci? Čo sa stane so školou? Ja viem, že chcete, aby to vyzeralo veľmi dobre a objektívne, ale zároveň cez toto opatrenie vieme, že ide o určitý objem peňazí, aj to nie malý objem peňazí. Takže by bolo potrebné nájsť nejaký spôsob, ako tieto financie dostať, keď na jednej strane chcete vyzerať veľmi dobre. A vy ste ten spôsob v podstate našli v tej novele, a to je v paragrafe c, odsek 1, ktorý znie, že, a to je veľmi pekný paragraf, že ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy, vzdelávania v školách, školských zariadeniach, rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, poskytovaním školských účelovými zariadeniami a modernizáciu školských objektov. Čo je veľmi pekné spojenie – modernizácia školských objektov, čo nikto nevie, čo to znamená. Samozrejme, že vy tú modernizáciu budete uverejňovať na webovej stránke v sedemnástom odkaze niekde na ďalších podstránkach. A tento odstavec, podľa mňa, určitým spôsobom len neguje efekt odseku 2 paragrafu c, kde sa ukáže, že budova školy bola zanedbaná, ministerstvo neposkytne peniaze na jej opravu. Poskytne tieto peniaze vlastne inou cestou a nazve to dotáciou na modernizáciu a v podstate sme tam, kde sme boli. Lebo ten, kto má tie správne konexie, sa k peniazom v podstate dostane nie cez havarijné situácie, ale cez modernizáciu školy. A v praxi úplne ponechávate politické rozdeľovanie financií na opravu školy, len to úplne inak nazývate.
Ja musím povedať, že niekedy, keď sa dávali všeobecne štátne peniaze, tak sa robili výzvy absolútne na všetko. Ja si pamätám, že aj na Teach for Slovakia čo je absolútny nezmysel, sa určitým spôsobom robili výzvy, lebo tam neviem, čo ste chceli zadefinovať, ale aby to bolo nejakým spôsobom podložené. Teraz v podstate, čo sa týka dotácií na modernizáciu, nepotrebujete ani výzvu. Takže tie financie budete prerozdeľovať.
Môžeme ísť ďalej k učebniciam. Veľmi zaujímavý článok, ktorý upravuje 245-ku a v ňom konkrétne body 11 a 13, používanie učebníc a pracovných zošitov a učebných textov. Keď si prečítate, že školy vedú evidenciu schválených učebníc a tak ďalej a poskytujú údaje z evidencií ministerstva školstva, tak v podstate idete vytvoriť, hovoríte školám, aby si vytvorili svoju evidenciu učebníc, hovoríte im, že aby vám ešte aj poskytovali tieto informácie. Ešte aj v dôvodovej správe na jednej strane hovoríte, že novela upravuje byrokratickú záťaž škôl, no nečakal som, že táto úprava spočíva v tom, že ju vlastne budete zvyšovať. Stále sa hovorí, že nechceme školy zbavovať byrokratickej záťaže a tu im v podstate pridávate tú záťaž, aby si robili evidenciu učebníc. Naspäť niečo, niečo vytvárate. Ja si myslím, že ministerstvo má časové rady o počte žiakov danej školy a ministerstvo predsa vie, ktorá škola si objednala aké učebnice, pretože ich centrálne zaobstaráva. A ak ich centrálne zaobstarávate, tak ich evidujte vy a nezaťažujte s niečím takým školy a vyriešte si to v rámci svojich kompetencií, pretože toto naozaj nie je odbúravanie. Vyriešte to centrálne teraz a nezaťažujme stále školy. Asi kolega Sopko by o tom mohol rozprávať omnoho viacej.
Jedna vec, ktorá mňa tam zarazila, je odstavec, že finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, texty a tak ďalej, nebudem citovať, použije na zakúpenie učebníc, učebných textov a pomôcok. A ja si myslím ale, že školy, ja si myslím, školy sú väčšinou rozpočtové organizácie. Ak získajú príjem za poškodené učebnice, tak je to príjem rozpočtovej organizácie a tie sa odvádzajú ako príjem obci alebo zriaďovateľa. Takže neviem, ako budete toto realizovať, že kde je nejaké ustanovenie, že je to príjem školy, ktorá škola potom má použiť na poškodené učebnice, takže tej škole to zostane. Proste robí sa tu nejaký nezmysel, ktorý reálne nefunguje, namiesto toho, aby ste zobrali náš návrh z minulých schôdzí, keď sme navrhovali, aby príspevok na učebnice bol dávaný do normatívu a tento príspevok bol priamo posielaný na školy a škola aby si za prechodné trojročné obdobia nakupovala sama učebnice. Tým by ste vyriešili celý tento problém a nemusíte robiť žiadne evidencie a ostatné opatrenia, ktoré tu navrhujete. Okrem toho, že teda ich nedodávate v dostatočnom počte, poprípade ich nedostávate vôbec a každoročne tento systém zlyháva.
Ja som si myslel, že keď budete prinášať túto novelu, tak zakomponujete tam naozaj všetky zmeny, ktoré budú hĺbkové, čo sa týka zmeny či už financovania alebo fungovania jednotlivých škôl. Ale pre mňa je to naozaj iba novela, ktorá rieši veci na povrchu, ale nejde absolútne do tej hĺbky, aby ste vyriešili kompletne všetky problémy a, alebo ani nieže všetky problémy, lebo asi za funkčné obdobie sa to nedá, budem taký milosrdný, ale tie zásadné problémy, ktoré v súčasnosti školstvo má.
Keďže poznáme parlamentnú matematiku, tak ako som hovoril, tak predpokladám, že prídeme aj do druhého čítania. Ja budem veľmi konzultovať s vami, aby tam, aby ste nám akceptovali niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré budeme prednášať a uvidíme, že čo táto novela prinesie ďalej. Ja by som veľmi rád ale apeloval na vás, aby ste naozaj začali robiť systémové zmeny, pretože sa blížime do polovičky volebného obdobia a stále iba rozprávame. A ja už som to vyslovil veľakrát, že mám taký pocit, že my sa prediskutujeme až do roku 2020, kedy budú ďalšie parlamentné voľby a školstvo nieže zotrvá na tých zlých výsledkoch, ktoré v súčasnosti má, ale tie zlé výsledky budú ešte stále klesať nižšie a nižšie.
A ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 15:31 - 15:32 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolega Dostál, ďakujem veľmi pekne za zhrnutie, opätovné zhrnutie, prečo by nemal tento návrh zákona ísť v skrátenom legislatívnom konaní, ale tak, ako bolo aj vyslovené, mali by sme asi čítať s porozumením jednotlivé veci. My tomu asi teda nerozumieme, máme iné chápanie, pretože chceme jednotlivé problémy naozaj vyriešiť, nie ísť iba po povrchu, čo sa týka aj spresnenia poskytovania finančných nákladov na osobné náklady pedagogických zamestnancov škôl, ktoré sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, čo aj spomínal pán predsedajúci a hlavne je to bod 11, ktorý upravuje mzdový normatív a zohľadní prax pedagógov na škole, ktorý podľa čl. 1 bod 11 nadobúda účinnosť od 1. januára 2019. Takže si myslím, že by kolegovia mohli čítať návrh zákona poctivejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2017 15:07 - 15:16 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil k návrhu vlády na legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Na začiatok by som možno povedal trochu z histórie tohto návrhu. Táto novela bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní už vo februári 2017, takže pred štyrmi mesiacmi. Odvtedy boli vznášané pripomienky, bola v rozporovom konaní, rokovanie o nej bolo niekoľkokrát prerušené a viac ako polovica tých pripomienok nebola akceptovaná. Ku koncu sa dostala k tej pozícii, že boli akceptované všetky pripomienky, čo sa týka zo strany ministerstiev, ale stále neboli akceptované pripomienky z profesných organizácií a tieto sú neustále v rozpore.
Túto novelu nevidíme ako zásadnú zmenu školstva, vonkoncom nie ako začiatok avizovanej najväčšej reformy v školstve za dvadsaťpäť rokov. Je to novela, ktorá neprináša definitívne riešenia problémov financovania školstva. Sú to skôr určité kozmetické alebo povrchové úpravy a preto si myslíme, že si absolútne nezaslúži skrátené legislatívne konanie.
Keď sme už ale pri ňom, ja veľmi jednoducho, si povedzme, aké sú vlastne podmienky, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku v § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého za mimoriadnych okolností môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. Tento odstavec asi poznáme všetci a vieme si ho prerozprávať. Veľmi často sa objavuje aj v dôvodovej správe tohto návrhu a v návrhu na skrátené legislatívne konanie hovorí ministerstvo školstva, že neschválením navrhovanej úpravy s účinnosťou od 1. septembra 2017 by štátu hrozili značné hospodárske škody, pretože by nebolo možné vykonať zber údajov stavu k 15. septembru 2017 podľa navrhovaných spravodlivejších a presnejších kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu, príjmy z daní obcí na nasledujúci kalendárny rok.
Znamená to teda, že každý jeden rok, v ktorom financovanie fungovalo podľa starého znenia zákona, vznikali štátu hospodárske škody a doteraz všetci ministri nám to reálne tajili. Znamená to, že v septembri 2016, keď táto novela ešte nebola na stole, tak vznikli štátu značné hospodárske škody a ministerstvo nás vôbec o tom neinformovalo, ako aj predošlí ministri a my sme sa rozprávali o tom už aj na výbore, že ja som aj nahnevaný aj na svojho kolegu, aj na vás, pán exminister, že ste nám nikdy nepovedali, že k 15. septembru, keď sa po starom zbierali tieto údaje, tak nám hrozili hospodárske škody, ale teraz už budeme v podstate zachránení.
Neviem, či budeme zachránení hneď, pretože táto novela a ustanovenie z nich budú platiť až od 1. 1. 2019. Takže neviem, čo sa bude diať toho jeden a pol roka, asi budeme používať rezortný informačný systém, ktorý vieme, ako funguje a my už 30 dní na výbore čakáme na veľmi jednoduchú informáciu, a to, čo rezortný informačný systém generuje a aké informácie nám môže dať, pretože týmto bude naplnený. A vieme, že čo sa týka údajov zberu, tak tie informácie v rámci údajov zberu nemôžu byť používané na presnejší, presnejší výpočet.
Ministerstvo tiež argumentuje, že neschválením jeho novely by mohlo prísť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, pretože by nebolo možné poskytnúť finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa na školský rok alebo na kalendárny rok, ale na kalendárny rok, tak ako to robí teraz. Tak ja sa opäť pýtam, že či doteraz ministerstvo ohrozovalo základné ľudské práva a slobody a či od toho posunu, že nebude vyplácať tieto peniaze na kalendárny rok, ale na školský rok, tak už nebude ohrozovať. Reálne by sme mohli povedať, že sa ohrozuje právo žiaka na zabezpečenie vhodných podmienok na vzdelávanie, kde žiak so špeciálnymi potrebami má právo na vytvorenie nevyhnutných podmienok na vzdelávanie. Jednou z týchto podmienok je veľmi často, samozrejme, aj asistent učiteľa a ministerstvo naposledy dostalo žiadosti od 3 903 úväzkov na asistentov a vyhovelo sa iba 43 %. To znamená, že viac ako polovici teda ministerstvo nevyhovelo a neposkytlo školám asistentov a takto naozaj uprelo práva žiakov vhodné, na vhodné podmienky na vzdelávanie, čím porušuje to právo, takže absolútne táto novela nerieši problém, ktorý máme opätovne.
Predmetná novela v podstate prináša len technické zmeny, ktoré majú, ja poviem, že minimálny dopad na chod školy, na výučbu v nej a hlavne na kvalitu vzdelávania a neschválením tejto novely nevzniknú žiadne hospodárske škody, ani sa neohrozia základné ľudské práva a o nič viac, ako by to bolo pred jej neschválením a to znamená, že na skrátené konanie tu absolútne nie je žiaden dôvod a je nepodstatné a netreba sa na to takto pozerať.
Spomenul som niektoré opatrenia tejto novely, viacej asi budeme v prvom čítaní, keďže poznáme, ako funguje parlamentná matematika, ale nedá mi nepovedať jednu vec, že keď v pláne je novela zákona financovania školských, školských zariadení, tak naozaj nech je poriadna, nech prináša definitívne vyriešenie problémov, nech je komplexná aj s víziou do budúcna. Lebo táto novela, ktorú predkladáte, pán minister, prináša len, stále to budem opakovať, kozmetické zmeny a úpravy a neprináša zásadné zmeny vo financovaní a fungovaní škôl a nejde do hĺbky jednotlivých problémov, ale ide iba po povrchu.
Ja možno vyslovím tie isté myšlienky, ktoré opakujem stále, že vy sa vôbec nezamýšľate, že či ten balík, ktorý máte, 1,2, budem hovoriť, že 1,3 mld., je naozaj dostačujúci a že či ho netreba navýšiť, alebo že či netreba naozaj v rámci organizácie rezortu nejako začať šetriť, aby vznikali nejaké úspory. Mne príde, že ministerstvo akceptovalo ten fakt, že takto to je, že ten istý balík, ktorý má, tak bude iba prerozdeľovať inak s filozofiou, že veď nejako bude, nejak sa už fungovalo doteraz, nejako budeme fungovať a nejako budeme fungovať aj do budúcna. Ale myslím si, že v prvom rade by ste mali ten balík financií navýšiť a prísť s takou novelou, ktorá nehovorí o tom, že budete presnejšie prerozdeľovať financie tu a tam, ale že jasne budete riešiť nedostatok financií v školstve a že konečne dáte školám tú možnosť, či už vyberať si učebnice, alebo že pokryjete úväzky všetkých požadovaných asistentov a že platy učiteľov nebudú presnejšie prerozdelené, ale budú naozaj vyššie a učitelia budú konečne adekvátne ohodnotení, hlavne vrátane mladých začínajúcich učiteľov. Mne príde, že vy iba akceptujete ten súčasný stav a popri tom budete hovoriť, že je všetko stále v poriadku a že financie nám nechýbajú a že učitelia sú dobre zaplatení, lebo oni majú prázdniny, lebo oni majú voľno, lebo majú Veľkú noc, lebo majú Vianoce, no skutočnosť nám ukazuje, že školstvo naozaj potrebuje viacej peňazí, lebo nemá tie zástupy mladých učiteľov, ktorí by čakali na tie lukratívne miesta, ktoré v rámci školstva sú.
Keďže viem, ako funguje, alebo vieme, ako funguje parlamentná matematika, tak toto konanie, skrátené legislatívne konanie schválite a schválite, predpokladám, že aj novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, lebo je to nejaká vaša iniciatíva. Ja som už ale povedal, že neprijatie tejto novely absolútne neohrozí základné ľudské práva a slobody, taktiež neohrozí bezpečnosť štátu, ani nevzniknú žiadne hospodárske škody a samotnú novelu nepovažujeme za zásadnú zmenu k lepšiemu v oblasti školstva a myslíme si, čo opätovne budem zvýrazňovať, že skrátené legislatívne konanie tu nie je naozaj namieste a my za klub SaS nepodporíme toto skrátené konanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis