Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 14:51 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 20.2.2020 18:46 - 18:52 hod.

Ján Richter
 

Vystúpenie v rozprave 20.2.2020 9:16 - 9:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky už dlhodobo avizuje zámer prejsť k postupnej transformácii vianočného príspevku na trinásty dôchodok. Tomu zodpovedali aj zmeny v zákone o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku prijaté v roku 2019, ktorými sa zdvojnásobila suma vianočného príspevku a rozšíril sa okruh jeho poberateľov. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pre pri nízkopríjmových poberateľov a osobitne v období na konci roka spojená s enormným zvýšením výdavkov a je nepostačujúca. V tomto kontexte navrhujeme zavedenie novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. trinásty dôchodok s cieľom posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 39. Vzhľadom na potrebu posilnenia základných ľudských práv a slobôd v spojitosti s potrebou zabezpečenia primeranej doby pre sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty trinásteho dôchodku už v tomto kalendárnom roku. (Potlesk.) S cieľom zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne zraniteľných skupín aj v nasledujúcom období vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:48 - 11:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj za tú rozpravu. V podstate išlo hlavne o pozmeňovacie návrhy. S tým môžem konštatovať, že s obsahom tej novely sa poslanci poväčšine stotožnili. Myslím hlavne na to ošetrované. Preto sa k tej hlavnej časti, ktorá je nosným bodom návrhu, ktorý predkladám, nechcem ani vracať, pretože si myslím, že je dôležité, aby čím skôr osoby, ktoré potrebujú čerpať tzv. malú očeerku, aby ju mohli čerpať až v rozsahu 14 dní. A nový prvok, ktorý zavádzame teraz, príspevok tzv. veľkého ošetrovného až na 90 dní, je veľmi dôležité a som presvedčený, že bude veľmi pozitívne prijatý hlavne tam, kde nastali nové životné skúsenosti.
Tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som dostal, sa skôr týkajú, po prvé, pani Kuciaňová, súhlasím, sú to skôr isté technické, legislatívno-technické úpravy. Čo sa týka, pani Bašistová, Kuciaňová, súhlasím. I keď ide trošku nad rámec ten zákon, ale ministerstvo zdravotníctva súhlasilo. To znamená, že môže sa v tomto prípade pomôcť. Zdravotnícky som už pomenoval.
No a k návrhu pána Mihála. Po prvé, chcem poďakovať, že ste mi ho dal k dispozícii už včera. A bolo možné z odborného hľadiska na sekcii sa tejto, tejto problematike venovať. Moje stanovisko, s ktorým sa stotožnili aj odborníci z ministerstva, ten pozmeňovací návrh má v podstate dva nosné body. Po prvé, zavádza kvalifikované obdobie, ale až od roku 2020. Súčasný stav od roku 1993, navrhovaný stav – zrušiť kvalifikované obdobie. A druhá časť mení koeficient osobného mzdového bodu, ktorý je rozhodujúci pre získanie kvalifikovaného roku z 0,241 na 0,4 od roku 2020.
K prvému bodu. Má svoje pozitíva aj negatíva. S tými negatívami sa do istej miery dá vysporiadať aj samotnej Sociálnej poisťovni. Čo sa týka pozitív, áno, aj týmto riešením ten zámer vyplácať minimálny dôchodok od 1. januára sa dá realizovať. No a do istej miery eliminuje možné riziká a špekulácie, ktoré súvisia s eliminovaním nejakých negatívnych vecí, ktoré by mohli niekoho mať záujem uplatniť.
Čo sa týka druhého bodu. Mierne vyššie príjmy z platenia poistného už od roku 2020. Negatíva, kvalifikované obdobie by nezískalo na rozdiel od súčasnej právnej úpravy veľmi veľa skupín. Poberateľ starobného dôchodku, ak bol predtým poberateľom invalidného dôchodku, a to za obdobie poberania invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok. V tom prípade je to 0,3. Myslím, osobný mzdový bod. Ďalej zamestnanci s kratším pracovným úväzkom, ktorých zárobok je najmenej, ktorý je menší ako 40 % priemernej mzdy. Toto je môj veľký problém, lebo myslím, že by postihol veľmi veľa, hlavne žien, ktoré pracujú na polovičný úväzok, tých by sa táto problematika netýkala. To je pre mňa neprijateľné. Naopak, ja mám záujem, aby aj matky, ktoré majú postarané na tie štyri hodiny o svoje deti, mohli pracovať, keď majú o to záujem, samozrejmá vec, je veľmi dôležité. To znamená, po zvýšení toho osobného mzdového bodu na úroveň 0,4, ktorá sa navrhuje, by sa situácia vyššie uvedených zamestnancov zhoršila a ťažšie by získavali kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Iste ani pri tej novele zákona, ktorá tu bola pred, ja neviem, mesiacom schválená, nikomu nešlo o to, aby sa niekomu zhoršili podmienky na možnosť, zákonnú možnosť poberania minimálneho dôchodku. Preto to musím odmietnuť.
No a teraz z legislatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že ten pozmeňovák je postavený tak, že sa nedá z toho vybrať, že poďme hlasovať len o jednotke a o dvojke nie, musím tento pozmeňovák odmietnuť. Jediné možné riešenie, o ktorom som sa aj bavil, by bolo možné vybrať tú prvú časť a dať ju ako samostatný, nový samostatný pozmeňovák. Keďže takýto návrh nie je predložený, je mi ľúto, ale s týmto nemôžem súhlasiť. Dôvody, ktoré som, myslím si, že veľmi konkrétne pomenoval.
Každopádne si myslím, že prijatím toho prvého pozmeňováku, ktorým sa zaoberala aj vláda, je riešenie zabezpečené, aby od 1. januára všetci, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok obdržali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:30 - 11:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, takzvané dlhodobo ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečovania nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby, v štádiu ochorenia a na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Návrh novely zákona prináša nasledovné zmeny:
Po prvé, tzv. dlhodobé ošetrovné zavádza sa v istom zákone v ustanovenom prípade poskytovateľom ošetrovného na viac ako 14 dní maximálne do 90 dní. Sú presne špecifikované osoby, ktorých sa tento účel dotýka. Výška dávky rovnako ako pri krátkodobom ošetrovaní je, v ošetrovnom je 55 % denného vymeriavacieho základu na každý deň ošetrovania v domácom prostredí.
Druhá zmena, tzv. krátkodobé ošetrenie, predĺženie obdobia poskytnutia dávky z 10 na 14 dní. Táto právna úprava odráža požiadavky a podnety, ktoré prichádzali na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ročne to predstavuje približne 90-tisíc osôb.
Tretia úprava je, v obidvoch prípadoch sa rozširuje okruh oprávnených osôb, ako aj osôb, ktoré môžu ošetrovať príbuzného. To znamená, nebudú to už len rodičia a deti, ale aj starí rodičia, vnuci, vnučky a súrodenci.
V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa zároveň v návrhu zákona navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok. Čo sa týka rokovania výborov, návrh pozmeňovací na zdravotníckom výbore, ktorý bol predložený, akceptujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 16:49 - 16:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať aj za relatívne pragmatickú diskusiu, ktorá tu k týmto návrhom zaznela. Preto, ak dovolíte, rozdelím to moje záverečné slovo k dvom častiam. Sme v prvom čítaní, to znamená, že akékoľvek pozmeňovaky budú aktuálne následne.
Pán Mihál, ja som pripravený k tomu vášmu návrhu prizvať aj ľudí od nás a môžeme o tejto veci jednoducho debatovať. Bude priestor aj na výbore. Ale predsa len jedna poznámka hneď tu z mojej strany musí ísť, a to je to pritvrdenie na tých 40 % z priemernej mzdy. Ja sa priznám, že robíme veľmi veľa pre to, aby na Slovensku, my sme štvrtí od konca v Európskej únie, čo sa týka práce matiek a žien na úväzky, tretinový, polovičný, vytvárame cez projekty zosúlaďovania rodiny a práce podmienky pre to, aby sa vo fabrikách, inštitúciách budovali tzv. detské kútiky, aby jednoducho matky mohli pracovať. My by sme im týmto veľmi ublížili, aby za to, čo pracuje dajme tomu na polovičný úväzok, nemala byť zhodnotená aj z hľadiska dôchodku. Ale dobre, o tom budeme ďalej hovoriť.
Ošetrovné. V prvom rade chcem potvrdiť, že náš záujem bol a rok a pol sme na tom robili spolu s ministerstvom zdravotníctva, aby súčasťou stratifikácie bola druhá, veľmi podstatná časť, a to je dlhodobé zdravotno-sociálne zabezpečenie. Absolútne nevyhnutné, potrebné. Dnes sa už nedá urobiť nejaká čiara, kde končí zdravotné a kde začína sociálne. Je to absolútne v tomto smere prepojené. Nehovoriac o tom, že v minulosti sa urobilo veľmi veľa zlých rozhodnutí, keď sa začali rušiť doliečováky, geriatrie, liečebne dlhodobo chorých. A teraz sme prišli na to, že nám to reálne chýba a je, áno, nevyhnutné sa k tomu vrátiť. Sociálne zariadenia nemôžu úplne nahradiť zdravotné zariadenie, kde je potrebné uskutočňovať viaceré medicínske výkony. To znamená potiaľto áno.
Toto, čo ponúkam, je isté vybratie veci z toho návrhu ohľadom tej dlhodobej zdravotnej starostlivosti a riešime tzv. malý, veľký príspevok na ošetrovné. Prečo? Po prvé, klasická óčeerka, tie analýzy, ktoré sme robili vtedy v súvislosti s prípravou toho zákona, jednoznačne hovoria o tom, že desať dní je málo. Tých 14 dní by malo do istej miery pokryť tie, by som povedal, ten nevyhnutný čas. To neznamená, že každý 14 dní, ale ten, ktorý ho potrebuje, alebo tá, ktorá ho potrebuje, a preto sme sa dohodli v tomto prípade aj so sociálnymi partnermi, že je to potrebné. Aj rozpočtove sme na to pripravení, je to dokonca zohľadnené už aj v samotnom rozpočte.
Druhé je to veľké ošetrovné. Áno, pokiaľ by bola prijatá celá stratifikácia a tá koncepcia dlhodobo zdravotno-sociálnej starostlivosti, má to logickú náväznosť na ten prechod medzi, medzi, prepáčte za výraz, špitálom a sociálnym zariadením. Ale my riešime, viete, politika je umenie možného, ja v tejto chvíli vyberám aspoň tú časť, ktorá sa dá uplatniť, ktorá môže byť zavedená do praxe a ktorá veľmi pomôže. Áno, pomôže minimálne v tom prirodzenom prostredí, že vytvoríme nejaký základný predpoklad pre to, aby sa príbuzní vedeli postarať o, ja neviem, otca, matku. My tu máme z posledného obdobia veľmi veľa takých príkladov, na ktoré sa aj mne veľmi ťažko zodpovedalo, lebo som mal možnosť hovoriť s viacerými rodičmi. Viete, to nešťastie, že ochorie a ťažko ochorie, sa netýka len starších ľudí, ale aj detí. A tam je to najcitlivejšie a práve preto tie tri mesiace dávame ako istú ponuku pre tú rodinu, ktorá sa do takejto situácie dostane, aby sa za tie tri mesiace vedela "skonsolidovať", aby vedela nájsť nejaký spôsob, ako ďalej v tomto prípade pokračovať, pretože podľa všetkého aj otec, aj matka možno prestanú chodiť do práce a maximálnu starostlivosť venujú tomu dieťaťu. My ponúkame riešenie v priebehu tých troch mesiacov, že sa môžu aj, aj, aj proste mesiac matka, dva mesiace otec alebo príbuzní v tom prvom rade, aby sa vytvorili maximálne predpoklady a podmienky. 55 % tej mzdy, ako to nie je málo, veď to isté platí aj u klasickej óčeerky. My ho len opakujeme aj pri tej dlhodobej. Tu chcem naznačiť, že je veľmi dôležité, aby sme vzhľadom na možnosti, ktoré sú tu, túto oblasť podporili.
Prečo až od 1. 1. ´21? Áno, to tu bolo dobre povedané, jednoducho systémy v Sociálnej poisťovni nie sú na túto zmenu pripravené. My potrebujeme softvér. Ten softvér sa nevyrába a neurobí zo dňa na deň, preto; viete, keby sme boli počkali ďalej, znova by sa to o rok ako oddialilo. Preto čím skôr sa začne robiť na konkrétnych veciach aj v Sociálnej poisťovni, no tým sa reálne bude skôr ten, ten príspevok aj vyplácať.
Ďalej, čo sa týka tej druhej časti ohľadom minimálneho dôchodku. Všeobecne všetkým diskutujúcim chcem povedať, my neriešime obsah zákona o minimálnom dôchodku. Ja riešim otázku, ako zabezpečiť, aby od 1. januára tí, ktorí majú podľa novely zákona nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok dostali. My sme v takejto situácii.
Čo sa týka obsahu novely zákona o minimálnom dôchodku, môj rezort sa odborne veľmi konkrétne vyjadril a pomenoval aj riziká. Ale ja ako demokrat musím rešpektovať právo tohto parlamentu, ktorý ten zákon schválil, a mojou úlohou a úlohou generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne je teraz urobiť všetko pre to, aby od 1. januára, ktorí zákonný nárok majú dôchodcovia, ten minimálny dôchodok dostali. Tu to začína a končí.
Samozrejmá vec, že tých riešení sa tu veľmi veľa nenatískalo vzhľadom na to, že tá Sociálna poisťovňa nie je na to pripravená, aby sme išli podľa starého zákona, no tak sme hľadali riešenie a na tom sa zhodla aj vládna koalícia. Toto riešenie, ono teoreticky môže byť aj dočasné. Veď po roku sa to celé môže zhodnotiť. Viete, tridsať rokov potrebuje na to odrobených, aby mal nárok na minimálny dôchodok. Nechcem byť ako nejaký alibista, ale ako za rok nepadne svet, ani, ani ako to nenabúra tak veľmi veci, že by bol mať byť problém. A po tom roku sa zhodnotí a povie, čo je dobré, čo je zlé, čo treba ponechať, eventuálne čo treba novelizovať. Ale to platí o každom jednom zákone. A to isté osobne predpokladám aj tu.
Samozrejmá vec, že som pripravený v tom druhom čítaní, prípadne na výbore sa baviť aj o iných návrhoch, ktoré by riešili základnú vec, a to je vyplácanie minimálneho dôchodku podľa novely od 1. januára budúceho roku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 16:08 - 16:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečenia nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe a predkladané požiadavky poistencov sa v súvislosti s dávkou ošetrovné predlžuje aj maximálne obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrenia, ošetrovného, klasickej óčeerky z 10 na 14 dní a rozširuje sa okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné. Všetky uvádzané opatrenia prispievajú k efektívnejšiemu zabezpečeniu starostlivosti o chorého príbuzného v jeho prirodzenom prostredí.
Predmetná právna úprava bola pôvodne súčasťou právnej úpravy o stratifikácii nemocníc. Všeobecne na absenciu politického konsenzu alebo vzhľadom na absenciu politického konsenzu pre prijatie stratifikácie ako celku predkladám len časť, na ktorej je možné aj v tomto volebnom období sa zhodnúť a je prirodzene očakávaná. V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 11:19 - 11:20 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný. Páni, veľmi rád zareagujem v prvom, resp. druhom čítaní, lebo vy ste sa pustili už do obsahu, my tu riešime skrátené konanie.
V úvode, respektíve tá, tá dôvodová správa jasne hovorí, v čom môžu byť ohrozené základné ľudské práva, ktoré sú garantované ústavou. Preto je to skrátené konanie a ešte aj jeden pragmatický dôvod. My sme rok a pol pripravovali spoločne s ministerstvom zdravotníctva spolu so stratifikáciou aj druhú časť, ktorá hovorí o dlhodobom zdravotno-sociálnom zabezpečení. Súčasťou toho mali byť aj tieto nové, by som povedal, príplatky, hlavne to veľké ošetrovné. Vzhľadom na to, že táto, tento materiál je rizikový, možno ohrozený, máme veľký záujem, aby od 1. januára minimálne tá oblasť tých nových príspevkov pre rodiny, ktoré to potrebujú, bola aktuálna a platná. A myslím, že toto by ste mali pochopiť aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 10:42 - 10:44 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, v skrátenom legislatívnom konaní.
Dôvodom je snaha zabezpečiť ošetrovaným osobám Ústavou Slovenskej republiky garantované základné práva na zachovanie dôstojnosti a ochranu zdravia a zabezpečiť rodinným príslušníkom vykonávajúcim osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí ústavou garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu.
V rámci analýz predchádzajúcich príprave zákona o stratifikácii nemocníc bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad dostupnosť lôžok, odborného personálu, parciálne bola identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečeného rodinným príslušníkom a podporovaného domácou ambulantnou starostlivosťou. A s tým súvisí potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Prerokovaním návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 14:51 - 14:53 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Budem tlmočiť vaše, vaše, by som povedal, výhrady alebo pripomienky pánovi ministrovi. Ja si vôbec netrúfam k problematike spravodajských služieb nejaké odpovede dávať. V plnej miere rešpektujem odborníkov z ministerstva obrany, ktorí asi pánovi ministrovi túto odpoveď vypracovali. Ale opakujem, budem mu tlmočiť vaše výhrady. V tejto chvíli viac k tomu neviem povedať. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Ja nie som právny expert do tejto oblasti.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.11.2019 14:48 - 14:50 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, v mene ministra obrany, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi, aby som prečítal odpoveď pána ministra Petra Gajdoša.
Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som sa, vám ozrejmil niektoré skutočnosti ohľadne ochrany utajovaných skutočností, nakoľko s touto oblasťou ste neprichádzal do styku. K tomu, aby som vám mohol odpovedať napríklad na otázku, či vojenské spravodajstvo disponuje informáciou o podozrení zo špionáže k nejakej osobe, museli by sa vykonať lustrácie vo všetkých informačných systémoch a záznamoch v rámci vojenského spravodajstva. Uvedené systémy a záznamy sú klasifikované až do stupňa utajenia Prísne tajné. To znamená, že keby som vám na uvedenú otázku odpovedal, obdŕžali by ste utajovanú informáciu. Informácia, že vojenské spravodajstvo žiadnou informáciou k podozrivej osobe nedisponuje, taktiež predstavuje utajovanú skutočnosť, nakoľko aj táto skutočnosť predstavuje dôležitú informáciu. Je samozrejmé, že pre každú rozviedku je jednou z najcennejších informácií údaj, či domáca kontrarozviedka monitoruje, rozpracováva alebo podozrieva pracovníkov cudzej rozviedky. Na základe toho plánuje svoju ďalšiu činnosť, zvyšuje alebo znižuje úroveň vlastných spravodajských opatrení a podobne. Vzhľadom na to, že sme na verejnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky, sa musíte uspokojiť s takouto odpoveďou.
Pán Dostál, ak by ste aj napriek tomu všetkému, čo som vám uviedol, naďalej chceli, aby som vám odpovedal, a povedali by ste mi, že to nechcete pre seba, ale napríklad pre nejakých novinárov, dopustili by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou ohrozovania utajovaných skutočností a mňa by ste navádzali na porušenie zákona. Rešpektujem právo politikov, novinárov, ale aj obyčajných ľudí klásť rôzne otázky, ale každý by si mal byť vedomý, že právo klásť otázky a dožadovať sa odpovedí by nemalo byť zároveň navádzaním na páchanie protiprávneho opatrenia.
Ďakujem za pozornosť. Podpísaný Peter Gajdoš.
Skryt prepis