Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 11:19 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 16:08 - 16:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečenia nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe a predkladané požiadavky poistencov sa v súvislosti s dávkou ošetrovné predlžuje aj maximálne obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrenia, ošetrovného, klasickej óčeerky z 10 na 14 dní a rozširuje sa okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné. Všetky uvádzané opatrenia prispievajú k efektívnejšiemu zabezpečeniu starostlivosti o chorého príbuzného v jeho prirodzenom prostredí.
Predmetná právna úprava bola pôvodne súčasťou právnej úpravy o stratifikácii nemocníc. Všeobecne na absenciu politického konsenzu alebo vzhľadom na absenciu politického konsenzu pre prijatie stratifikácie ako celku predkladám len časť, na ktorej je možné aj v tomto volebnom období sa zhodnúť a je prirodzene očakávaná. V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 11:19 - 11:20 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný. Páni, veľmi rád zareagujem v prvom, resp. druhom čítaní, lebo vy ste sa pustili už do obsahu, my tu riešime skrátené konanie.
V úvode, respektíve tá, tá dôvodová správa jasne hovorí, v čom môžu byť ohrozené základné ľudské práva, ktoré sú garantované ústavou. Preto je to skrátené konanie a ešte aj jeden pragmatický dôvod. My sme rok a pol pripravovali spoločne s ministerstvom zdravotníctva spolu so stratifikáciou aj druhú časť, ktorá hovorí o dlhodobom zdravotno-sociálnom zabezpečení. Súčasťou toho mali byť aj tieto nové, by som povedal, príplatky, hlavne to veľké ošetrovné. Vzhľadom na to, že táto, tento materiál je rizikový, možno ohrozený, máme veľký záujem, aby od 1. januára minimálne tá oblasť tých nových príspevkov pre rodiny, ktoré to potrebujú, bola aktuálna a platná. A myslím, že toto by ste mali pochopiť aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 10:42 - 10:44 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, v skrátenom legislatívnom konaní.
Dôvodom je snaha zabezpečiť ošetrovaným osobám Ústavou Slovenskej republiky garantované základné práva na zachovanie dôstojnosti a ochranu zdravia a zabezpečiť rodinným príslušníkom vykonávajúcim osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí ústavou garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu.
V rámci analýz predchádzajúcich príprave zákona o stratifikácii nemocníc bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad dostupnosť lôžok, odborného personálu, parciálne bola identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečeného rodinným príslušníkom a podporovaného domácou ambulantnou starostlivosťou. A s tým súvisí potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Prerokovaním návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 14:51 - 14:53 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Budem tlmočiť vaše, vaše, by som povedal, výhrady alebo pripomienky pánovi ministrovi. Ja si vôbec netrúfam k problematike spravodajských služieb nejaké odpovede dávať. V plnej miere rešpektujem odborníkov z ministerstva obrany, ktorí asi pánovi ministrovi túto odpoveď vypracovali. Ale opakujem, budem mu tlmočiť vaše výhrady. V tejto chvíli viac k tomu neviem povedať. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Ja nie som právny expert do tejto oblasti.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.11.2019 14:48 - 14:50 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, v mene ministra obrany, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi, aby som prečítal odpoveď pána ministra Petra Gajdoša.
Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som sa, vám ozrejmil niektoré skutočnosti ohľadne ochrany utajovaných skutočností, nakoľko s touto oblasťou ste neprichádzal do styku. K tomu, aby som vám mohol odpovedať napríklad na otázku, či vojenské spravodajstvo disponuje informáciou o podozrení zo špionáže k nejakej osobe, museli by sa vykonať lustrácie vo všetkých informačných systémoch a záznamoch v rámci vojenského spravodajstva. Uvedené systémy a záznamy sú klasifikované až do stupňa utajenia Prísne tajné. To znamená, že keby som vám na uvedenú otázku odpovedal, obdŕžali by ste utajovanú informáciu. Informácia, že vojenské spravodajstvo žiadnou informáciou k podozrivej osobe nedisponuje, taktiež predstavuje utajovanú skutočnosť, nakoľko aj táto skutočnosť predstavuje dôležitú informáciu. Je samozrejmé, že pre každú rozviedku je jednou z najcennejších informácií údaj, či domáca kontrarozviedka monitoruje, rozpracováva alebo podozrieva pracovníkov cudzej rozviedky. Na základe toho plánuje svoju ďalšiu činnosť, zvyšuje alebo znižuje úroveň vlastných spravodajských opatrení a podobne. Vzhľadom na to, že sme na verejnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky, sa musíte uspokojiť s takouto odpoveďou.
Pán Dostál, ak by ste aj napriek tomu všetkému, čo som vám uviedol, naďalej chceli, aby som vám odpovedal, a povedali by ste mi, že to nechcete pre seba, ale napríklad pre nejakých novinárov, dopustili by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou ohrozovania utajovaných skutočností a mňa by ste navádzali na porušenie zákona. Rešpektujem právo politikov, novinárov, ale aj obyčajných ľudí klásť rôzne otázky, ale každý by si mal byť vedomý, že právo klásť otázky a dožadovať sa odpovedí by nemalo byť zároveň navádzaním na páchanie protiprávneho opatrenia.
Ďakujem za pozornosť. Podpísaný Peter Gajdoš.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.11.2019 14:39 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Na základe doterajšieho vývoja na trhu práce v priebehu 1. polroka tohto roku rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti podľa štruktúry ESA 2010 v 3. štvrťroku tohto roku, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke v novembri, predpokladáme, že v 2. polroku 2019 dôjde k miernemu spomaleniu vo vývoji medziročného tempa rastu zamestnanosti a poklesu nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa v 2. štvrťroku tohto roka zlepšila, ale útlm rastu dopytu, ktorý na trhu práce sa prejavuje už od 3. štvrťroka minulého roku, bol v dôsledku spomalenia rastu výkonnosti hospodárstva markantnejší. Zamestnanosť podľa údajov Štatistického úradu výberového zisťovania pracovných síl v druhom štvrťroku 2019 medziročne síce vzrástla o pol percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 bolo aj medziročné tempo rastu už pomalšie.
Podľa rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti v treťom štvrťroku tohto roku vzrástol hrubý domáci produkt v stálych cenách v porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2018 o 1,3 percenta a celková zamestnanosť zrástla o 1 percento. Evidovanosť, alebo evidovaní nezamestnaní na jednotlivých úradoch práce predstavujú dnes percento 4,94 a evidujeme takmer 100-tisíc voľných pracovných miest. Problémom tak už nie je ani vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenia regionálnych rozdielov, zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta, tvorba stratégií a vízií vyváženého rozvoja spoločnosti v prostredí štvrtej priemyselnej revolúcie. Miera nezamestnanosti už nemá kam výrazne klesnúť. Počítame už len s miernym poklesom, resp. so stagnáciou. Pravdepodobne pôjde o súbeh miery nezamestnanosti v priemere nad 5.5 % súčasného nedostatku pracovných síl. Úroveň miery nezamestnanosti bude stále do značnej miery ovplyvnená možnosťami dostať na trh práce, v úvodzovkách, ťažko zamestnateľné osoby, ktoré sú zamestnateľné len cez špecifické nástroje politiky trhu práce.
Pán poslanec, môj osobný cieľ, veľmi konkrétny, je udržať v priebehu tohto polroka a k 1. 1. budúceho roku mať nezamestnanosť pod 5 percent.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:16 - 10:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Prajem vám príjemné dopoludnie, dámy a páni. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pôsobnosť dozornej rady, členstvo v dozornej rade, ako aj práva a povinnosti jej členov ustanovuje § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Druhého decembra tohto roku zanikne členstvo v dozornej rade uplynutím päťročného funkčného obdobia pánovi Radkovi Kurucovi.
Predložený materiál obsahuje návrh na voľbu Eduarda Hagaru, zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne od 3. 12. tohto roku.
Navrhnutý kandidát preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov z 9. októbra tohto roku. Vzhľadom na ochranu osobnosti a osobných údajov sa v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesprístupňuje časť materiálu.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:52 - 14:54 hod.

Ján Richter
Budem tlmočiť pani ministerke odpoveď, resp. ďalšiu otázku pána poslanca.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:47 - 14:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Opätovne, pán poslanec, sprostredkujem odpoveď pani ministerky.
Vážený pán poslanec, v súvislosti s vašou otázkou týkajúcou sa legislatívneho procesu k návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád vám chcem uviesť, že v súčasnosti spomínaný zákon nie je v legislatívnom procese.
K druhej časti otázky, v ktorej uvádzate, že postavenie kriminality na etnický alebo rasový základ je ústavne sporné a populistické riešenie, ktoré neslúži na reálne riešenie problémov, ale vytvára v spoločnosti nové pnutia, vám uvádzam nasledovné: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri príprave zákonov dbá na to, aby neboli žiadnym spôsobom zasiahnuté práva občanov. Treba však pripomenúť, že v niektorých častiach Slovenska má rómska kriminalita alebo kriminalita v rómskych osadách narastajúci trend a je potrebné daný problém riešiť. Neberieme to ako populistické riešenie, ale ako spätnú väzbu, ktorá tu existuje. Právna úprava v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti v Slovenskej republike nepokrýva dostatočne všetky atypické situácie, ku ktorým v praxi dochádza. Nejasnosti pri aplikácii nastávajú najmä pri drobných porušovaniach verejného poriadku, ktoré spočívajú v obťažujúcom správaní.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:30 - 14:31 hod.

Ján Richter
Budem opätovne tlmočiť, ale myslím si, že vzhľadom na obsah tohto listu sa asi neobávam, to znamená, odpovedám na tú vašu otázku. Ale sprostredkujem tú vašu otázku pánovi ministrovi.
Skryt prepis