21. schôdza

10. 10. 2017 - 13. 10. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 17:35 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:35

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi krátko vystúpiť v nadväznosti aj na to, čo prezentoval kolega Mihál. Ja by som možno tak dve veci chcel povedať. Teda k tomu prvému, k tej archivácii, ako ste povedal aj pán minister v úvode, teda dopytovali sme sa na to u vašich kolegov na ministerstve financií. A musím teda povedať a pochváliť zároveň skvelú prácu vašich ľudí na ministerstve financií aj v tom, v tej komunikácii aj vo vysvetlení a naozaj môžem povedať, že to veľmi pomohlo, pretože sme si ozrejmili teda, že nejde k takému, nedochádza k tomu, že by museli naozaj v tej papierovej podobe tí podnikatelia držať vlastne tieto doklady. Takže ešte raz veľká vďaka, ak ste aj tu na balkóne, tak ďakujeme, ceníme si to a vážim si to aj o to viac, že hoci sme opoziční poslanci, že naozaj ministerstvo funguje z tohto pohľadu objektívne a tá komunikácia je tam korektná. 
Čo sa týka tej archivácie, tak toto samozrejme podporujeme pretože sme uvažovali práve nad tým, že áno, je to síce na jednej strane možno čiastočná záťaž pre podnikateľov, lebo tí, ktorí to majú v papierovej podobe, tak budú to musieť konvertovať do tej elektronickej, čo môže byť nejaká záťaž, ale zase na druhej strane povýšili sme ten princíp práve boja proti únikom pred daňovými povinnosťami a z tohto pohľadu teda nám toto riešenie vychádza ako, ako dobré a dôležité a potrebné. Takže túto časť riešenia vieme podporiť. Avšak tá druhá, práve to zrušenie živnosti tak, práve tá argumentácia, ktorú použil aj kolega Mihál je niečo, čo nám tam stále ruší, aj keď teda ja rozumiem tomu faktu, ak som teda sa správne informoval, že je to len možnosť, vlastne ten zákon hovorí, že len môže vlastne dôjsť k zrušeniu, ale už toto samotné jednak dáva rozhodovanie do rúk konkrétnych ľudí a nie sú tam taxatívne ako keby vymedzené nejaké podmienky a po druhé aj tie presne, tú argumentáciu a nebudem to opakovať, lebo však pán Mihál to veľmi dobre vysvetlil, tak to je dôvod, prečo vlastne nemôžme tomuto celému zákonu vyjadriť našu podporu. Tak len aby ste rozumeli potom aj nášmu hlasovaniu. To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 17:35 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:38

Peter Kažimír
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pán predsedajúci. Navrhujú sa nové technické požiadavky na funkcionalitu virtuálnej registračnej pokladnice a jej ochranu proti externým vstupom, v záujme dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť evidovaných tržieb elektronickými registračnými pokladnicami sa navrhujú zmeny v rámci certifikácie týchto pokladníc. Zároveň sa navrhuje upraviť proces zabezpečenia prepadnutia elektronickej registračnej pokladnice s cieľom zabezpečiť vyššiu efektivitu vykonávaných kontrol. Ako podnikateľské opatrenie sa novelou navrhuje možnosť nahlasovať zmeny údajov na akomkoľvek daňovom úrade alebo zhovievavejší prístup finančnej správy pri ukladaní pokuty za nesprávne označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade. 
Chcem vás informovať takisto o priebehu prvého čítania, kde pripomínam, že práve poslanec Heger v podstate nasvietil možnosť využívania iných softvérov pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice. Mám pocit, mám informáciu, že tento problém bol takisto vyriešený na základe osobnej konzultácie s Finančnou správou.
Chcem vás ešte informovať o obsahu pozmeňujúcich návrhov prijatých na gestorskom výbore. Vylučujeme, prijatými návrhmi sa vylučuje výnimka z používania registračných pokladníc pre podnikateľov 
===== virtuálnej registračnej pokladnice. Mám pocit, mám informáciu, že tento problém bol takisto vyriešený na základe osobnej konzultácie s finančnou správou. 
Chcem vás ešte informovať o obsahu pozmeňujúcich návrhov prijatých na gestorskom výbore. Vylučujeme, prijatými návrhmi sa vylučuje výnimka z používania registračných pokladníc pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, za ktorých prijímajú tržby osoby, ktoré nie sú s ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom obmedziť zneužívanie tohto inštitútu. V ďalšom sa ustanovuje lehota dva roky na ukladanie sankcií, po uplynutí ktorých sa bude na podnikateľov hľadieť ako, akoby na, ako keby páchateľa správneho deliktu. To znamená, po dvoch rokoch ako keby sa dopustil tohto deliktu prvýkrát. 
Ďakujem, všetko na úvod.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10. 10. 2017 o 17:38 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:40

Radovan Baláž

Uvádzajúci uvádza bod 17:43

Peter Kažimír
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. V predmetnom návrhu zákona navrhujem reformu daňového tajomstva, podľa ktorej sa súčasných 51 výnimiek z daňového tajomstva nahradí všeobecnou výnimkou. Prístup k daňovému tajomstvu získajú všetci, ktorým vznikne zákonný nárok podľa osobitného predpisu. 
Od roku 2018 sa navrhuje zverejňovať zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili nadmerný odpočet a priznali vlastnú daňovú povinnosť od prvého eura a tiež sa navrhuje zverejňovať zoznam priznanej dane z príjmov právnických osôb. Od roku 2019 sa budú zverejňovať aj zoznamy osobitných odvodov finančných inštitúcií a regulovaných osôb. Zverejňovanie zoznamov prispieva k lepšej informovanosti verejnosti, k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a pomáha aj v boji proti daňovým únikom. 
Predkladaným návrhom zákona sa zavádza index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne nezávislé hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa bude interne, zatiaľ interne známkovať podnikateľov na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie bude mať najmä motivačný a preventívny charakter. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne, bude finančná správa pristupovať ústretovejšie. Transpozíciou smernice Rady, ktorá bola prerokovaná a prijatá počas nášho predsedníctva, sa zabezpečuje prístup finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Ako propodnikateľské opatrenie navrhujeme predĺžiť lehotu na podanie odvolania zo súčasných pätnásť dní na tridsať dní a dolná hranica poplatku za záväzné stanovisko sa znižuje na polovicu. Zavádza sa zároveň povinná elektronická komunikácia pre právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri od 1. januára 2018 a pre fyzické osoby, podnikateľov od 1. júla 2018. 
Chcem vás informovať aj o obsahu pozmeňujúcich návrhov, prijatých na príslušných výboroch. Išlo o pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkali hlavne elektronickej komunikácie. Ide o zosúladenie daňového poriadku so zákonom o e-Governmente. Takzvané štrukturálne podania, daňové priznania a kontrolné výkazy sa navrhuje podávať len prostredníctvom portálu finančnej správy a po 1. januári 2018 umožniť uzatvárať nové dohody na elektronické doručovanie len fyzickým osobám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10. 10. 2017 o 17:43 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:46

Radovan Baláž
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o správe daní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. 
Národná rada uznesením č. 762 z 5. septembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní. 
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu. K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom 4 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 214 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor určil ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10. 10. 2017 o 17:46 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:48

Miroslav Beblavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán minister, zdravím vás, dobrý večer. 
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpil k tomuto návrhu zákona aj s pozmeňujúcim návrhom, ale ešte predtým možno vysvetliť jeho podstatu. 
Hovorili sme o tom už v prvom čítaní, že s pánom ministrom vedieme už dlhšie takú diskusiu o tzv. záväzných stanoviskách finančnej správy v oblasti daňovej. Je to inštitút, ktorý sa zaviedol, ak sa nemýlim, asi pred štyrmi rokmi a je to inštitút, ktorý mal uľahčiť život podnikateľom tak, aby v citlivejších, dôležitejších, ťažších, vážnejších prípadoch si mohli dopredu vyžiadať stanovisko finančnej správy o tom, že teda ako by mali danú operáciu zaúčtovať, zdaniť, vyriešiť, aby sa tým vyhli vlastne situácii, ktorá môže nastať, že urobia najlepšie, ako vedia, ale o rok, o dva, o päť rokov príde finančná správa a označí to za rozpor so zákonom.
Bol to, pokiaľ sa nemýlim, myslím, že aj v rámci Slovenskej republiky to bol taký precedensný krok, že štátny úrad sa teda dal na to, že bude takéto stanoviská poskytovať a mohli by sme to vnímať aj ako veľkú inšpiráciu pre iné rezorty. Ja si dovolím citovať z rozhovoru, ktorý som mal s jedným z riaditeľov jednej z najväčších slovenských firiem, ktorý pôsobí v maloobchode a ktorý mi povedal, že pre nich najväčší problém so štátom je práve táto miera neistoty, pretože kedykoľvek riešia niečo s hygienou alebo, ja neviem, so stavebným úradom, a s kýmkoľvek ďalším, tak vždy úrad im povie, že urobte to, ako chcete, my vás potom prídeme skontrolovať a to je veta, ktorá ich veľmi znepokojuje, lebo oni sú ochotní to urobiť podľa zákona, podľa toho, ako im to úrad prikáže, ale potrebovali by to vedieť vopred, nie to riešiť až potom.
No a tento mechanizmus je mechanizmus, ktorý to práve umožňuje. Len, bohužiaľ, keď sme si vyžiadali údaje o tom, ako často je využívaný, tak sme zistili, že v roku 2014 nebolo vydané žiadne takéto stanovisko, v roku 2015 nebolo vydané žiadne takéto stanovisko, v roku 2016 bolo vydané jedno a v roku 2017 tiež nebolo vydané zatiaľ žiadne. To znamená, za štyri roky používania bol tento inštitút využitý spolu jedenkrát. 
Rozmýšľali sme teda, prečo to tak je. Jedna z možností je, že samozrejme, aj nie všetci podnikatelia o tom vedia, ale určite o tom vedia ich daňoví poradcovia a mnohí iní profesionáli. Druhé možné vysvetlenie je, že slovenský daňový poriadok je tak jednoduchý a čitateľný, že daňoví, že podnikatelia necítia potrebu si to žiadať, ale obávam sa, že toto vysvetlenie nie je pravdivé a verím, že ani pán minister, ani moji ostatní kolegovia v neho neveria. No a potom je tu ten tretí možný dôvod, a to je veľmi vysoká cena, pretože ten poplatok začína na 4 000 eurách za takéto stanovisko a to je len za to najjednoduchšie a potom ide prudko hore. Zaplatiť si takúto sumu je pre väčšinu podnikateľských subjektov nemožné, tých menších a stredných a pre väčšie je to možné, ale je to teda, je to stále veľmi, veľmi drahé. 
Preto sme s pánom ministrom otvorili komunikáciu o tom, či by nebolo možné tento poplatok znižovať a ja teda, ako som už ocenil v prvom čítaní, chcem oceniť aj v druhom čítaní, že ministerstvo v tomto zákone navrhuje následne na tú diskusiu ten poplatok znížiť. A dokonca aj na polovicu, čo znie na prvý pohľad celkom radikálne, ale keď si uvedomíme, že sumy sú dneska obrovské, tak aj po tom znížení budú stále veľmi vysoké. Najnižší teda bude o 2 000 eur a potom pôjdu vyššie až opäť k mnohonásobne vyšším sumám. To znamená, že myslíme si, že keď už je tu táto dobrá vôľa a snaha, tak by bolo účelné to zmeniť razantnejšie. 
Rozmýšľali sme, ako to stanoviť, lebo stotožnil som sa zase s pripomienkou pána ministra, ktorý povedal, že nechce, aby sa z daňových úradov stali daňoví poradcovia, len teda neplatení, že treba nájsť taký poplatok, ktorý naozaj je pre tých poplatníkov, ktorí to naozaj potrebujú, znesiteľný, ale zároveň teda odrádza od nejakého frivolného zneužívania toho zákona. No a vždy je lepšie sa pozrieť, samozrejme, ako to robia inde, tak sme sa pozreli do Českej republiky a tam sme našli, že pri obdobnom inštitúte, ktoré sa volá "závazné posouzení", čo je asi to isté, je stanovená vo výške 10 000 korún, teda asi 380 eur. 
Preto si dovoľujem navrhnúť, aby sme aj my na Slovensku znížili ten dolný, tú dolnú hranicu na 500 eur a ona postupne aj tak bude stúpať podľa zložitosti až k pár tisícom, ale takáto suma by už naozaj umožnila, aby tento inštitút začal byť širšie využívaný. Preto si vás dovolím poprosiť aj o jeho podporu.
Dovoľte mi teda prečítať ten pozmeňujúci návrh a požiadať vás o hlasovanie za jeho schválenie. Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
K čl. 1. V čl. 1 novelizačné body 16 až 18 znejú:
"Bod 16. V § 53c ods. 1 písm. a) sa suma 4 000 eur nahrádza sumou 500 eur. 
Bod 17. V § 53c ods. 1 písm. b) sa suma 5 000 eur nahrádza sumou 1 000 eur.
Bod 18. V § 53c ods. 1 písm. c) sa suma 6 000 eur nahrádza sumou 1 500 eur."
Odôvodnenie už som predniesol, tým pádom mi dovoľte ukončiť svoje vystúpenie a poďakovať vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 17:48 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:54

Miroslav Beblavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
a poďakovať vám za pozornosť.
Skryt prepis

10. 10. 2017 o 17:54 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Jozef Mihál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, no tak ja som tu kvôli tomu, že sa mi nepáči riešenie problému elektronickej komunikácie, nepáči sa mi riešenie problému elektronickej komunikácie § 14 ods. 1 písm. a) zákona daňového poriadku, ktorým sa teda zavádza povinnosť touto novelou, zavádza sa povinnosť elektronickej komunikácie. Doterajší stav a trošku budem obšírnejšie rozprávať, už som sa aj vydýchal, lebo som cez prístavný most nevedel prejsť do parlamentu, tak som sa zadýchal aj s autom, takže pozrite, doteraz to bolo tak, že tá povinnosť elektronickej komunikácie bola v zákone pred novelou, pred novelou tak ako to tam zatiaľ stále je, len pre subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH. Logické, jasné, akceptovateľné. Vládny návrh, vládny návrh, o ktorom sa teraz bavíme, túto povinnosť elektronickej komunikácie rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, čiže aj tie právnické soby nejaké, ktoré nie sú platiteľmi DPH, všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, to je samozrejme akceptovateľné, ale ďalej vládny návrh hovorí, že elektronická komunikácia bude povinná pre všetky, ja to poviem teraz svojimi slovami, pre všetky fyzické osoby, ktoré sú registrované na daňovom úrade, lebo majú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Aké sú to možné príjmy? Tak to môže byť typické príjmy zo živnosti, ja neviem, z činnosti notára, súdneho znalca, advokáta, samostatne hospodáriaceho roľníka, umelca, finančného sprostredkovateľa, hej, čiže teraz vlastne vymenovávam to, čo je v § 6 technicky v odsekoch 1 a 2, čiže tie rôznorodé formy samostatnej zárobkovej činnosti, kde tá povinnosť elektronickej komunikácie je relatívne prirodzená, nemám osobne proti tomu nič, ale ten § 6 má aj odsek 3, ktorý hovorí, že to sú vlastne osoby, ktoré majú príjem z prenájmu nejakej nehnuteľnosti ako občania, ako nepodnikatelia, ale technicky je to v zákone v § 6 ods. 3. Tak to skrátka historicky je v zákone a to je napríklad babička, ktorá má nejaké políčko v Hornej Lehote, ktoré niekomu prenajíma, má za to nejaký príjem, dozvedela sa svojho času, že musí sa kvôli tomu registrovať na daňovom úrade, tak možno pre 10 rokmi si to DIČ fakt vybavila a ktosi jej raz do roka možno podáva daňové priznanie, možno že ani nie, keď je ten príjem nejaký zanedbateľný, tam sa daňové priznanie nemusí podať a takáto osoba, ktorá teda od podnikania má strašne, strašne ďaleko, ale má nehnuteľnosť, má pozemok, má kus lesa alebo nejakú chatičku alebo čokoľvek podobné, čo prenajíma a my ju vlastne teraz podľa vládneho návrhu zákona nútime na tú elektronickú komunikáciu. No možno, že to pre ňu nebude problém, ja neviem, sadne si za svoj počítač, má doma 4, je zbehnutá v narábaní s internetom, tak to jednoducho zmákne. Ale možno, keďže už má vyšší vek a možno leží v nejakom zariadení, hej, možno leží v nejakom zariadení, pretože teda ten prenájom jej beží, hej, lebo je stále majiteľka, je tu ešte stále medzi nami. Stará sa o ňu tím opatrovateľov, hej, lebo je v nejakej nemocnici a tak ďalej, ale teda povinnosť elektronickej komunikácie bude mať tak či tak. Ďalšie osoby, ktoré máme v § 6, § 6 ods. 4, to sú príjemcovia tzv. pasívnych autorských honorárov. Čiže napríklad si zoberte, vdova po našom úspešnom spisovateľovi, ktorý už zomrel, po ňom zdedila autorské práva na jeho knižky, ktoré sa stále vydávajú, kupujú, ona je teda poberateľkou ako vdova po autorovi autorských honorárov, hej, zdedila tieto práva, tak teda dostáva nejaké peniaze, je aj poctivo zaregistrovaná na daňovom úrade, má pridelené DIČ, má teda pasívny príjem z autorských honorárov, takže aj túto pani nútime nabehnúť na elektronickú komunikáciu. Nám sa to zdá byť neprimerané. Hej, keď teda niekto podniká ako fyzická osoba, fakt podniká, má živnosť, je to advokát, je to aktívny umelec, dobre, nech teda komunikuje elektronicky, ale aby takéto osoby, ktoré majú príjmy typu prenájom niečoho alebo tie pasívne povedzme zdedené autorské honoráre po predkovi, tak tam si myslíme, že to je asi, to bude pre tie osoby zaťažujúce a nebude to v praxi fungovať a nenúťme ich do toho zákonom. Čiže to je vlastne odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu, ktorý v závere svojej reči prednesiem oficiálne, tu je.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 650). 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. 1 6. bod znie: 6. V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: alebo právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri, alebo fyzickou osobou, podnikateľom, registrovanou pre daň z príjmov podľa § ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. 
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 17:54 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:54

Jozef Mihál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, no tak ja som tu kvôli tomu...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie

10. 10. 2017 o 17:54 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:01

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, pán minister, ja len krátko, možno aj kvôli tomu, aby som vám mohol povedať, že alebo aby ste videli, že naozaj sa snažíme konštruktívne diskutovať a keď je, sú dobré návrhy, tak sa snažíme ich aj oceniť a tak ako som vystúpil aj v prvom čítaní, tak chcem to len potvrdiť aj v tom druhom čítaní, že ten daňový index, ktorý je súčasťou teda tohto zákona, je naozaj opatrenie, ktoré veľmi vítame a myslíme si, že je veľmi dobré, takže chcem aj tu oceniť prácu a vôbec to smerovanie, že ideme týmto smerom, že proste aj ministerstvo financií má záujem a teda finančná správa vychádza takto v ústrety daňovým poplatníkom, ktorí si naozaj plnia svoje povinnosti a ktorí sú poctivými daňovými poplatníkmi, keď to tak môžem povedať. 
Krátko by som chcel ešte nadviazať aj práve na tú elektronickú komunikáciu, pretože to je niečo, čo sa za posledný mesiac od toho prvého čítania vyvinulo a teraz vlastne na to reagoval aj pán poslanec Mihál. Ja by som to dal trošku možno do iného svetla a chcel by som len povedať, že v súčasnosti je problém s tým, že finančná správa ako taká nie je napojená na systém elektronickej komunikácie cez Slovensko.sk, že človek sa musí zatiaľ samostatne zaregistrovať a vlastne toto priame prepojenie tu momentálne nefunguje. Ak toto správne chápem, čo na druhej strane tomu aj rozumiem, je to z dôvodu toho, že naozaj táto databáza alebo vôbec tento systém je veľmi dôležitý, aby bol chránený a práve Slovensko.sk túto ochranu neposkytuje, videli sme vlastne aj posledný mesiac aké boli problémy, aj sme na ne poukazovali a toto je niečo, čo by malo byť vyriešené, lebo tak isto ako na to napríklad pán Mihál poukázal, tak my si myslíme, že vôbec ak chceme, aby fungovala naozaj elektronizácia, keď tak poviem, alebo informatizácia spoločnosti, tak je dôležité, aby každý občan alebo najlepšie to bude fungovať ak každý občan bude súčasťou tohto systému a bude môcť jednak využívať, ale zároveň aj bude súčasťou toho. Vieme, že napríklad toto je príklad Estónska. Ale robiť to paralelne, ak to opäť hovorím, že komunikovať samostatne s finančnou správou a potom mať samostatne komunikovať cez elektronickú schránku, si myslíme, že nie je dobré riešenie a že je potrebné, aby tuto nastal čo najskôr posun, aby finančná správa bola ako podskupina tejto celej informatizácie, aby to čo najskôr začalo fungovať. Čiže toto len tým, že sa táto tu téma objavila a tým, že za ten mesiac naozaj vyplávali na povrch aj skutočnosti, ktoré vyplávali, tak chcem len poukázať na to a dať taký apel aj vám ako predstaviteľovi vlády, aby proste toto bolo zabezpečené čo najskôr, lebo myslím si, že to prinesie naozaj ten skutočný benefit. Takže to už len kratučko som chcel k tomu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 18:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video