24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:21 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:21

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám podľa Plánu legislatívnych úloh vlády vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Základné ciele navrhovanej právnej úpravy spočívajú v posilnení nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na zamedzenie obštrukcií účastníkov konania.
Zámerom zmien vo vzťahu k úprave lehôt vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je spružniť rozhodovanie v osobitnej súdnej agende.
Účelom zmien v úprave výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí je odstrániť doterajšiu absenciu explicitnej právnej úpravy a reagovať na nedostatky, ktoré sa v tomto dôsledku vyskytujú v aplikačnej praxi, pričom prvoradým zámerom navrhovanej úpravy je ochrana záujmu dieťaťa.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, ústavnoprávny výbor schválil spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona dňa 10. októbra. Za predkladateľa môžem povedať, že sa stotožňujem so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov vrátane tam obsiahnutých pozmeňujúcich návrhov.
Ďakujem pekne. Poprosím o prerokovanie návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:21 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:23

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je v tlači 455, v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 572 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, dvom výborom a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, odporúčali schváliť obidva výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady slovenskej republiky uznesením zo 4. októbra 2011 pod č. 292 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením z 29. septembra 2011 pod č. 83.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v článku IV uvedené. A celkom sa jedná o 11 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave podľa § 79 ods. 4 písm. e) z rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 10. októbra 2011 uznesením č. 314. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Informovala som Národnú radu o spoločnej správe, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:23 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:29

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je riešenie aplikačných problémov zákona o slobodnom prístupe k informáciám a korekcia mechanizmu povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok na základe doterajších skúseností.
Podstatnou zmenou je to, že dochádza k odstráneniu výkladových problémov, ktoré vznikli a ktoré viedli k tomu, že niektoré štátom alebo samosprávou založené obchodné spoločnosti nezverejňovali zmluvy, keďže si osvojili výklad, podľa ktorého nenakladajú s verejnými prostriedkami, a preto nemusia zverejňovať zmluvy.
Druhý legitímny výklad vychádza z potreby ústavnokonformnej interpretácie pojmu verejné prostriedky. A zakladá povinnosť zverejňovať zmluvy i týmto spoločnostiam.
Na odstránenie týchto rozporných výkladov sa upravuje, že povinne zverejňovanou zmluvou je aj zmluva obchodnej spoločnosti, družstva či inej právnickej osoby, v ktorej má štát alebo jednotka samosprávy, alebo iná povinná osoba výlučnú účasť, teda 100-percentnú účasť, s ktorou sa nakladá a ktorou sa nakladá s jej majetkom. Aby však nebolo zverejňovanie zmlúv bezbrehé a aby tak neboli obchodné spoločnosti, štátne podniky a družstvá znevýhodnené v hospodárskej súťaži v porovnaní s inými podnikateľmi, zákon upravuje výnimku, podľa ktorej povinne zverejňovanou zmluvou nie je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej úradnej evidencii. Aby sa však verejnosť mohla dozvedieť o existencii týchto zmlúv, pre povinnú osobu platí tzv. notifikačná povinnosť. Z tejto notifikačnej povinnosti sa upravuje výnimka pre zmluvy uzatvárané s fyzickými osobami ako spotrebiteľmi za účelom uspokojenia potrieb, resp. potrieb domácností.
Návrh zákona ďalej rozširuje negatívny výpočet povinne zverejňovaných zmlúv, znižuje administratívnu záťaž pri zverejňovaní náročných častí zmlúv, precizuje minimálne náležitosti, ktoré by malo potvrdenie o zverejnení zmluvy obsahovať, zavádza možnosť, aby v prípade, že povinná osoba, ktorá má zverejniť zmluvu na svojom webovom sídle, nemá webové sídlo, sa mohla rozhodnúť, či zverejní zmluvu na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo tak ako doposiaľ, bezodplatne v Obchodnom vestníku, zavádza dôležitú zmenu pri zverejňovaní objednávok a faktúr, kde už nebude potrebné zverejňovať ich úplné znenie na zabezpečenie súladu so skutočným stavom, ale postačí, ak povinná osoba bude na svojom webovom sídle po dobu piatich rokov odo dňa ich zverejnenia v štruktúrovanej a prehľadnej podobe zverejňovať údaje, to znamená, namiesto zverejnenia objednávky či faktúry sa zverejnia len zákonom ustanovené údaje o nej. Alternatívne však zostáva možnosť tak, ako platí súčasný režim. Je preto na povinnej osobe, pre ktorú alternatívu zverejňovania sa rozhodne.
Návrh zákona bol prerokovaný ústavnoprávnym výborom, ktorý neprijal platné uznesenie. Avšak z informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ku ktorým sa ako predkladateľ môžem vyjadriť tak, že som s nimi stotožnená.
Ďakujem pekne. Poprosím o prerokovanie návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:29 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením zo 7. septembra 2011 č. 573 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 468), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetného návrhu zákona.
Vládny návrh zákona odporúčali schváliť tri výbory. Ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu rokoval o návrhu zákona 29. septembra, neprijal však platné uznesenie, nakoľko jeho návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
V časti IV informácie sú uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vzišli z rokovania troch výborov, ktoré odporúčali návrh schváliť. Ide celkovo o 14 návrhov. Tie návrhy boli prerokované aj s predkladateľkou a boli schválené vo výboroch s tým, že mali súhlasné vyjadrenie od pani ministerky.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru návrh zákona schváliť prerokoval ústavnoprávny výbor 10. októbra 2011. Spoločná správa nebola schválená, nakoľko jej návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Ako spoločný spravodajca podávam podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady túto informáciu o výsledkoch prerokovania predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a pri hlasovaní navrhnem, aby Národná rada hlasovala o všetkých štrnástich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v časti IV tejto informácie s tým, že ako spravodajca budem odporúčať hlasovať o nich spoločne s odporúčaním schváliť ich.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:37

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Národnej rade predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predovšetkým ide o zmeny v oblasti koncentrácie podnikateľov, kde sa navrhuje upraviť nový spôsob kritérií určujúcich, či takáto koncentrácia podlieha kontrole úradu. Podľa navrhovaného znenia obrat v Slovenskej republike bude musieť dosiahnuť nadobúdaná spoločnosť. Dôjde tak k eliminácii povinného oznamovania koncentrácií, kde nadobúdaná spoločnosť doteraz spĺňala len kritérium celosvetového celkového obratu, pričom na území Slovenskej republiky jej účasť na hospodárskej súťaži bola minimálna. Zníži sa tým počet povinne oznamovaných koncentrácií o skupinu koncentrácií, kde potenciálne nehrozí narušenie hospodárskej súťaže. Pozitívny efekt to vyvolá na strane podnikateľov, nakoľko dôjde k redukcii nákladov spôsobených povinnosťou oznamovať doteraz aj takýto typ koncentrácií.
Navrhuje sa ďalej nový, tzv. dvojfázový proces posudzovania koncentrácií. V jeho prvej fáze, ktorá je vymedzená lehotou 25 pracovných dní, budú vydávané rozhodnutia spravidla v zjednodušenej forme. A pôjde o prípady koncentrácie, ktoré nebudú vecne alebo procesne komplikované. V prípade tých závažnejších koncentrácií ich posudzovanie prejde do druhej fázy, ktorá je časovo obmedzená na 90 pracovných dní.
Významnou zmenou je zavedenie nového testu pre posudzovanie koncentrácií, ktorý nahrádza doterajší tzv. test dominancie. Dôvodom toho je hlavne skutočnosť, že významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže môžu byť spôsobené nielen vytvorením alebo posilnením dominantného postavenia podnikateľa na relevantnom trhu, ale aj koncentráciou na oligopolných trhoch, čo súčasná právna úprava nepokrýva.
Navrhuje sa tiež vypustenie povinnosti pre podnikateľa zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania splatením pokuty, keďže prax ukazuje, že tento nástroj sa v praxi neosvedčil a prinášal aplikačné problémy.
Pán predsedajúci, poprosím o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:37 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:40

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý máme pod tlačou 478.
Národná rada pridelila návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali návrh zákona s odporúčaním návrh schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v časti III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je uvedený v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorsky výbor odporúča tento pozmeňujúci návrh schváliť.
Gestorsky výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe v časti IV.
Záver spoločnej správy uvádza splnomocnenie pre spoločného spravodajcu, ktorý ako spoločný spravodajca využívam.
Pán podpredseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:40 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:47

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., ktorý na svojom rokovaní 10. augusta 2011 schválila vláda. A prijala k nemu uznesenie č. 500.
Návrh zákona je prvým systémovým opatrením podpory a rozvoja cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni na Slovensku. Vytvárajú sa ním rámcové a právne podmienky pre vznik riadenia a systémové financovania organizácií tzv. destinačného manažmentu.
Novela zákona a jej implementácia by mala priniesť významný kvalitatívny posun riadenia cestovného ruchu v našej republike.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je gestorský výbor pre túto agendu, pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu rokoval o tomto návrhu a neprijal platné uznesenie.
Ústavnoprávny výbor odporučil návrh schváliť so štyrmi konkrétnymi návrhmi, ku ktorým sa len chcem vyjadriť vo forme postoja. Považujem ich za akceptovateľné aj z hľadiska navrhovateľa.
Chcem dodať na záver tohto úvodu, že diskusia o tomto návrhu už v prvom čítaní, zároveň na výboroch, ale aj v širšom priestore, hlavne s aktérmi v oblasti cestovného ruchu, so samosprávami, potvrdzuje veľkú mieru aj očakávaní, aj pripravenosti na jeho implementáciu. Ja som veľmi rád, že v samotnom návrhu štátneho rozpočtu je to tiež v podstate avizované, že tento nástroj bude mať aj, poviem to tak ľudovo alebo dopravne, palivo, že bude mať schopnosť vitalizovať a podporovať organizácie, asociácie hlavne teda na regionálnej a krajskej úrovni v oblasti cestovného ruchu.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctená snemovňa, dovoľujem si vás aj preto požiadať o schválenie predmetného návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:47 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:50

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. Tento návrh je pod tlačou 461.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento spomínaný zákon, podáva nasledujúcu správu.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady zo 6. septembra č. 566 pridelený na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Obidva tieto výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí neboli členmi výboru, neoznámili v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
V spoločnej správe sa v článku IV nachádzajú pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté na rokovaní týchto výborov. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy gestorský výbor odporúča schváliť. Navrhuje hlasovať o nich spoločne s odporúčaním schváliť ich a celý návrh zákona odporúča Národnej rade schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:50 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:53

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prerokúvame v druhom čítaní zákon o cestovnom ruchu, ktorý uzrel svetlo sveta už počas minulej vlády. A chcem znova pripomenúť, že bol to konečne prvý počin, ako vstúpiť do aktívnej podpory cestovného ruchu, pretože o cestovnom ruchu sa veľa rozprávalo, ale málo sa konalo.
Myslím si, že ako každý zákon, ktorý sa vytvorí v novej podobe, má svoje nedostatky. A zároveň aj život, skúsenosť s jeho aplikáciou ukáže, že je veľa vecí potrebné zmeniť. Ale v konečnom dôsledku sa tento zákon ukázal ako naozaj dobrý. A ukázalo sa, že je na dobrej ceste, ako podporiť cestovný ruch. Je určite krok dopredu vytváraním organizácií cestovného ruchu na úrovni krajov, rovnako vytváraním klastrov cestovného ruchu, kde, mimochodom, aj Žilinský samosprávny kraj bol jeden z tých prvých, kde klastre boli vytvorené. A bol to práve klaster Liptov, kde po Bratislavskom kraji, presnejšie, po Bratislave je tento región v Žilinskom kraji najnavštevovanejším vôbec. Privítali sme aj možnosť práve dotácie zo štátneho rozpočtu, presnejšie, z kapitoly ministerstva a rovnako množstvo iných maličkých zmien, ktoré vylaďujú tento zákon. Ale predsa len musím skonštatovať, že to najdôležitejšie, čo by privítali všetci poskytovatelia cestovného ruchu, sa nepodarilo a zrejme sa nepodarí presadiť. A to je to, aby bola dotácia na príslušný rozpočtový rok v prípade, že poskytovatelia cestovného ruchu sú ochotní podporiť nejaký konkrétny produkt v cestovnom ruchu, či už sú to rôzne karty zliav ap., marketingové kampane, tak ministerstvo nebude mať, aby takéto niečo urobilo, obligatórnu, ale iba fakultatívnu povinnosť. To znamená, nie je povinnosťou, že prispeje dotáciou, ale len to môže urobiť.
Ja som sa rozprával aj s mnohými kolegami, teda kolegami vo výbore, ktorý to prerokovával. A, bohužiaľ, skonštatovali, že nebude možné, aby toto prešlo v tomto parlamente. Ja nechcem ísť hlavou proti múru, pretože je jasné, že tuto nebude asi ochota, ale chcem na to upozorniť, že toto nám ostane a budeme sa musieť k tomu vrátiť, ak chceme naozaj významne podporiť cestovný ruch a predovšetkým dať impulz aj tým, ktorí sa v mnohých prípadoch trápia s cestovným ruchom. Nehovorím teraz o samosprávach, ktoré to v rámci svojich kompetencií robia, myslím si, veľmi dobre aj bez finančných prostriedkov, predovšetkým využívajúc vlastné možnosti, či už je to kultúrny turizmus, kde či už obce alebo mestá aj samosprávne kraje veľmi významne sa zapájajú do cestovného ruchu, ponúkajúc rôzne aktivity v rámci galérií, múzeí, rôznych podujatí kultúrnych a tak ďalej, čo významne dotvára cestovný ruch predovšetkým v sezóne turistickej, keď ubytovacie kapacity v prvom rade potrebujú mať aj to, čo je potrebné počas vyžitia. Nielenže budú naši turisti chodiť po horách, ale potrebujú sa aj zabaviť, ísť si pozrieť niečo. A tu, si myslím, samospráva urobila veľa a je na dobrej ceste, ale v prvom rade je potrebné aby štát vstúpil aktívne do toho. A to je tým, že ak sa vytvorí produkt, štát by mal spolufinancovaním tento produkt podporiť. Bohužiaľ, ale v § 29 sa nepodarilo ani vo výbore v tejto téme nejako pokročiť.
Takže neostáva nič iné, len skonštatovať, toto že nebude možné dosiahnuť. A do určitej miery to možno aj chápem z hľadiska súčasnej reštrikčnej politiky vlády, pretože rozpočet s týmto nepočíta, ba naopak, tým, že by mohol pomôcť samosprávam, aby mohli aktívne do cestovného ruchu vstúpiť, práve naopak, im uberá. O tom sme, mimochodom, včera rozprávali pri daňovom mixe, keď samosprávy prídu o 250 mil. v budúcom roku a v ďalších rokoch je to dovedna 850 mil., ktoré, mimochodom, mohli aj do podpory cestovného ruchu tiecť, možno v obmedzenej miere, ale predsa len tam mohli tiecť.
Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, toľko z môjho vystúpenia. A skôr je to konštatovanie, ale v globále chcem povedať, že tento zákon o cestovnom ruchu je konečne svetielko na konci tunela, kde sa chceme dopracovať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 9:53 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:59

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, takisto si myslím, že tento návrh zákona posúva túto problematiku dopredu. Nebudem hovoriť zložito o jeho obsahu, ale nebudem ho chváliť, ale ako sa nám často stáva, aj v tomto návrhu zákona je to, že sa dostala do textu zákona istá zbytočná administratívna povinnosť, ktorá predtým tam nebola a zaťažovala by prevádzkovateľa, ubytovateľov a neprinášala by žiadne efekty.
Takže dovoľte mi aby som predložil pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh znie:
K článku I. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno d) sa mení a dopĺňa takto: Vypúšťajú sa slová „ktoré prevádzkovateľ prihlásil do štatistickej evidencie“ a znie „prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania, za ktoré prevádzkovateľ odviedol obci miestnu daň za ubytovanie“.
Zdôvodnenie. Odstraňujú sa tak administratívne prekážky a povinnosti, ktoré sú zbytočné a zbytočne by zvyšovali byrokratickú a administratívnu náročnosť tohto zákona.
Vážené dámy, vážení páni, ja som to ešte zvažoval. A mal som pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý by podľa môjho názoru zaviedol do tohto zákona aj veľmi správny prístup, kde by stanovil rôznu váhu vplyvu jednotlivých subjektov cestovného ruchu podľa ich skutočného prínosu k ekonomickému prínosu v jednotlivých organizáciách, a to zmenou váhy hlasu podľa ich skutočnej ekonomickej sily. Ale tento pozmeňujúci návrh, keďže sme ešte nedospeli k úplnej zhode, nepredkladám. Ale avizujem, že považujem za veľmi potrebné sa týmto zaoberať. Myslím si, že existuje na to aj cesta, aby sa to tak stalo.
Myslím si, že by bolo veľmi potrebné a dobré, aby sme nielen takisto rozšírili zdroje pre túto podporu cestovného ruchu z dane za ubytovanie, ale aby sme umožnili zapojiť sa do tohto systému aj ďalším poskytovateľom platených služieb v oblasti turistického ruchu, ako sú prevádzkovatelia rôznych atrakcií cestovného ruchu, akvaparkov, skiparkov, múzeí, zámkov, galérií, požičovní potrieb všemožného druhu, a takýmto spôsobom jednak zainteresovali, motivovali ich a aj vytvárali zdroje v regióne, kde tento cestovný ruch je a prebieha, a tieto zdroje potom následne využívali na jeho ďalší rozvoj, pretože cestovný ruch nie je nejaká záujmová činnosť vlády alebo jeho podpora, to nie je nejaká charita a záujmová činnosť, ale jedna z najlepších investícií, ktorá pre hrubý domáci produkt a pre hospodárstvo krajiny prináša veľmi veľké výnosy, či už je to cez dane alebo všetky druhy daní a miestnych poplatkov. A preto investovať do tohto je skutočne rozumné a mnohonásobne návratné. Ďakujem za pozornosť. Budeme sa tým určite ešte pri zdokonaľovaní tohto zákona mnohokrát zaoberať.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:59 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video