58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2015 o 16:06 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:06

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento návrh zákona bol vypracovaný a zároveň reflektuje odporúčania hodnotiacej správy Slovenskej republiky v rámci štvrtého kola vzájomných hodnotení výborom expertov Rady Európy na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (tzv. MONEYVAL) a v neposlednom rade v súlade s čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky reaguje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 10/2014, týkajúci sa získavania a oznamovania telekomunikačných údajov, ktorým Ústavný súd vyslovil nesúlad niektorých zákonov s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Návrhom sa vykonáva aj čiastočná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/29 Európskej únie, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie č. 2001/220/SVV do právneho poriadku Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k úprave procesných práv poškodených v trestnom konaní, a úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu.
Tematicky by som teda ešte možno zhrnul návrh zákona asi do niekoľkých bodov s tým, že ide:
1. o riešenie problematiky falšovania liekov a boja proti nelegálnemu obchodu s látkami s hormonálnym a anabolickým účinkom,
2. riešenie problematiky tzv. cudzích bojovníkov alebo aj foreign fighters, ako zvyknú byť označovaní,
3. riešenie vybraných odporúčaní výboru MONEYVAL,
4. čiastočná transpozícia smernice 2012/29/EÚ v častiach týkajúcich sa garancie procesných práv poškodených v trestnom konaní,
5. úplná transpozícia smernice 2014/62/EÚ,
6. riešenie problematiky uchovávania a využívania tzv. prevádzkových a lokalizačných telekomunikačných údajov na účely trestného konania a mimo trestného konania.
Čo sa týka stanoviska k spoločnej správe, stotožňujem sa so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov Národnej rady a mám za to, že ich zapracovanie prispeje k skvalitneniu novej právnej úpravy. Súčasne sa stotožňujem so spoločným hlasovaním o bodoch 1, 3 až 16 s návrhom schváliť a osobitne o bode 2 s návrhom neschváliť.
Po schválení príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedeným spôsobom odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Toľko úvodom. Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2015 o 16:06 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:12

František Petro
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva 16 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 3 až 16 s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1714a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 756 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2015 o 16:12 hod.

Ing.

František Petro

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:12

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si využiť druhé čítanie návrhu tohto zákona z dôvodu, že štandardným spôsobom je v tomto zákone otvorený aj Trestný zákon. Novelizujeme teda aj Trestný zákon okrem prijímania úpravy, ktorou sa menia anabolické látky a látky s iným hormonálnym účinkom, a to dáva možnosť, aby sme hovorili aj o trestnej politike tohto štátu trošku širšie.
Dôvodom, prečo som si dovolil vystúpiť, je na Slovensku veľmi dlho zaužívaný, zneužívaný problém, ktorý sa týka úžery. Dámy a páni, ak by som sa mal vyjadriť úplne jednoducho a jasne, mohol by som povedať, že už dlho nás to nebaví, aby sme videli, akým spôsobom sa často zneužívajú právne predpisy, akým spôsobom sa zneužíva aj justícia na vymáhanie neprimeraných plnení voči ľuďom. Naozaj nás to nebaví a v mnohých prípadoch úžera, o ktorej budeme hovoriť, a dovolím si ju trošku aj obšírnejšie definovať, úžera ako taká je dneska, nie je nijakým spôsobom alebo nie je účinným spôsobom postihovaná. Chcel by som povedať, že tento parlament za ostatné štyri roky urobil obrovský kus práce. A rád by som vyzdvihol aj novelizácie kolegov poslancov aj z nášho poslaneckého klubu Martvoňa, Brixiho, za snahy aj kolegov z opozície, ktorí predkladali návrhy zákonov, a aj vládne návrhy zákonov, ktorými boli alebo ktorými civilnými prostriedkami sme sa snažili dlhodobo bojovať proti úžere.
Dámy a páni, keď si robíte prieskum trhu, keď sa rozprávate s ľuďmi na Slovensku, musíme objektívne povedať, že prostriedkami civilného práva to asi nestačí. Asi to tým ľuďom nedochádza, že môžete prijať akúkoľvek úpravu o maximálnej výške ročných percentuálnych nákladov, o miere ročných percentuálnych nákladov, inými slovami podľa Občianskeho zákonníka o maximálnej odplate, ktorú môžu vyžadovať poskytovatelia úverov a nebankových pôžičiek, bankových pôžičiek, častokrát sa v praxi stretávate, že niekoľkonásobne sa prekračujú tieto maximálne hranice, ktoré sú v tomto prípade dovolené.
Ja by som chcel povedať, dámy a páni, že to, že sme rok za rokom v tomto volebnom období sprísňovali spotrebiteľské právo v oblasti civilného práva, naozaj sme zväzovali nekalé obchodné podmienky, zväzovali sme Občiansky zákonník, zákon o spotrebiteľských úveroch naozaj tak, aby sa nedal obchádzať, niekomu to asi naozaj nestačí. Niekto si vymýšľa rôzne inštitúty od zmeniek a ďalších, ktoré sú už dávno zakázané v spotrebiteľských veciach, a chŕli veľké množstvo žalôb, ktoré idú voči spotrebiteľom a požadujú naozaj, ja si to dovolím povedať, úžernícke príslušenstvo.
Chcem vyzdvihnúť ešte v tejto súvislosti počínanie aj pána ministra spravodlivosti, ktorého osobitne musím v tejto súvislosti spomenúť. Mnohí v tejto rozprave určite vystúpia a oprávnene pochvália určite aj sami seba a poukážu na to všetko, čím sme prešli, aby sme dospeli až k dnešnému stavu. A chcem poďakovať pánovi ministrovi spravodlivosti, že po štúdiu istého problému s veľkým množstvom sporov v Slovenskej republike ohľadne uplatnenia práv a nárokov zo zmeniek veľmi rýchlo zareagoval a podal na Najvyšší súd návrh na zjednocujúce stanovisko. Najvyšší súd v tejto veci vyriekol svoj verdikt, dve kolégiá Najvyššieho súdu na spoločnom zasadnutí prijali zjednocujúce stanovisko.
A v zásade si myslím, že na toto zjednocujúce stanovisko aj v ďalšej novelizácii Občianskeho súdneho poriadku a nadväzujúcich právnych predpisoch reagujeme a zabezpečujeme to, aby prostriedkami civilného práva nebolo možné alebo bolo sťažené uplatňovať úžernícke príslušenstvo a uplatňovať spôsoby, ktoré šikanujú ľudí a šikanujú dokonca aj štát a súdy. My sme totižto veľmi v rukavičkách a slušne tri roky sprísňovali civilné predpisy a urobili sme obrovský kus práce. Ale dneska, keď prichádzajú tisíce žalôb na súdy nedôvodných, o ktorých účastníci vedia, že im štát nevyhovie, to je už šikana voči štátu.
Robíme veľké množstvo práce v tejto oblasti. Nadväzujem na tento zákon práve kvôli tomu, že je otvorený Trestný zákon a rád by som rozvinul túto diskusiu, aby sme si povedali, že sú tu aj iné prostriedky, právne prostriedky, ako bojovať proti takzvanej úžere. My sme úžeru definovali už prostriedkami civilného práva, kde sme zabezpečili limity odplaty pre ľudí, aby neplatili viacej. Pokiaľ napríklad sa dojedná v spotrebiteľskej zmluve príslušenstvo, ktoré je nad hranicu, ktorú ustanovuje nariadenie k Občianskemu zákonníku, má sa za to, že takáto zmluva je bezodplatná, že poskytnutie úveru je bezúročné. Častokrát sa ale stretávame s tým, že tieto dojednania sú prekračované. Ľudia – či už z nevedomosti, alebo tiesne – podpisujú zmluvy, kde chcú získať finančné prostriedky, ale štát reguluje, a predsa dochádza k dosť častému porušovaniu právnych predpisov.
Pretiekol asi pohár trpezlivosti a môžeme si povedať, že úžera, a vystupujem pri Trestnom zákone, úžera patrí nielen pred kontrolu Národnej banky Slovenska, o ktorej dneska efektívnosti mám veľké pochybnosti a mám skôr pocit, že alibisticky zatvára oči, ale úžera pri hrubom nepomere plnení, pri tom akými praktikami a metódami sa častokrát realizuje, patrí aj na riešenie orgánmi činnými v trestnom konaní. Jednoducho povedané, úžerníci nepatria do smotánky, úžerníci patria na výsluch pred políciu. Aj z tohto dôvodu, dámy a páni, sme veľmi dlho pracovali a rozmýšľali, akým spôsobom sa chytiť tejto témy a zvýšiť ochranu a oprávnené záujmy občanov, ktorí by boli chránení aj prostriedkami trestného práva.
Ten, voči komu sa vymáha neprimerane vysoké príslušenstvo, inými slovami, od koho sa požaduje plnenie v hrubom nepomere k plneniu, ktoré mu bolo poskytnuté, ten sa podľa môjho názoru stal obeťou úžery. Pokiaľ k tomu pridáme druhý kumulatívny znak objektívnej stránky skutkovej podstaty, ktorú navrhujeme, a to, že osoba konala v rozpore s vydaným povolením bez povolenia, alebo porušila zákonom chránené práva spotrebiteľa, dôjde k naplneniu objektívnej stránky skutkovej podstaty nanovo navrhovaného trestného činu alebo novej skutkovej podstaty samostatnej v rámci trestného činu úžery. (Potlesk.)
Dámy a páni, pretiekol pohár trpezlivosti a pokiaľ si niekto nedá povedať prostriedkami civilného práva, slušne sme tu, a vymenoval som to, a určite v reakciách na faktické poznámky pochválim aj kolegov z opozície, možno aj konkrétne, mnohí tu mali oprávnené snahy bojovať za spotrebiteľov tri a pol roka a urobili to, sprísnili sme právne predpisy v oblasti civilného práva, že ich máme dobré. A pokiaľ to niekomu nestačí, a ja vám hovorím, že nestačí, môžem vám dať na nahliadnutie mnohé príklady, či už sťažností ľudí alebo dokumentov, ktoré podpísali, pokiaľ to nestačí a dochádza k úžere, túto úžeru musíme riešiť prostriedkami trestného práva.
Ja chcem vysloviť presvedčenie, dámy a páni, že od účinnosti zákona v prípade, pokiaľ dôjde k schváleniu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa možno zdá vzhľadom na jeho jednu veľkú zloženú vetu relatívne jednoduchý, ale táto skutková podstata trestného činu je tak šitá na mieru aktuálne šíriacemu sa problému poskytovania pôžičiek a úverov s obrovským a neprimeraným príslušenstvom, ktoré sa naspäť vymáha, bude mať závažné trestnoprávne dopady.
Ak si niekto povie, dámy a páni, či tento navrhovaný právny predpis nie je príliš tvrdý, ja si poviem, tvrdý je, ale príliš nie. Pokiaľ sme v minulosti napríklad farmárskym zákonom sa snažili postihovať veľmi časté protispoločenské javy, kde sa nám na poliach strácala úroda, ľudia už nemali vôbec pomaly záujem riešiť poľnohospodársku činnosť, pretože na druhý deň sa im to, čo sa zasialo, stratilo, tak sa prijala skutková podstata trestného činu, ktorá nie je viazaná na žiadnu škodu a je relatívne prísna, ale funguje. Má veľký účinok z hľadiska generálnej prevencie.
Ja chcem vysloviť, dámy a páni, nádej, že tí, ktorí chodia k dôchodcom po bytoch, po domoch, že si budú dávať oddnes väčší pozor, aby plnenia, ktoré požadujú naspäť za poskytnuté úvery, boli v súlade tak s civilnými prostriedkami a s civilnou úpravou ochrany spotrebiteľa a tým súčasne aby neprekročili hranice trestnosti svojho konania.
Tento pozmeňovací návrh nie je o tom, aby sme nejakým spôsobom bojovali proti trhu poskytovania úverov a pôžičiek. To určite nie. Držíme každému podnikaniu palce, ale to podnikanie, dámy a páni, musí byť v súlade so zákonom. A pokiaľ sa nám rozširujú rady ľudí, ktorí sú poškodení, a obete takéhoto protispoločenského konania, štát má právo a má aj povinnosť proti tomuto zakročiť. Predtým, dámy a páni, než skončím, dovoľte, aby som predniesol pozmeňovací návrh, tak ako sa patrí, v rámci rozpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. II sa za bod 15 vkladajú nové body 16 a 17, ktoré znejú:
"16. V § 235 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poskytuje plnenie bez povolenia, v rozpore s vydaným povolením alebo poruší zákonom chránené práva spotrebiteľa a dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie."
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5."
17. V § 235 odsek 3 až 5 sa v úvodnej vete na konci pripájajú slová "alebo odseku 2".
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dámy a páni, len veľmi v krátkosti. Týmto sa ustanovuje osobitný prípad skutkovej podstaty úžery koncipovaný v domácich reáliách poskytovania pôžičiek alebo úverov spotrebiteľom. Pri ustálení skutkovej podstaty sa objektívna stránka konštruuje na báze kumulácie dvoch znakov. Prvý z nich je alternatívny, spočívajúci v konaní veriteľa. K tejto zložke objektívnej stránky pristupuje kumulatívne podmienka plnenia, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, a ktoré osoba dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť.
Dámy a páni, toľko asi skrátene odôvodnenie, ktoré som aj na úvod uviedol. Chcem vysloviť presvedčenie, že tento pozmeňovací návrh bude schválený Národnou radou v čo najväčšej podpore, a chcem vysloviť presvedčenie, že ak sa stane súčasťou nášho Trestného zákona, bude minimálne dostatočným efektívnym odstrašujúcim ustanovením na to, aby sa na Slovensku nezneužívala situácia mnohých ľudí, ktorí síce pristúpia k podpísaniu úverovej zmluvy, ale sami osebe ako spotrebitelia nie sú tak kvalifikovaní, aby skúmali dopodrobna, či táto zmluva je v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami. To je povinnosťou toho, kto úver poskytuje. A hlavne ten, kto poskytuje úvery, má s odbornou starostlivosťou dodržiavať zákon a všetky právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Nemôže to vedome, ale nemôže to vedome porušovať a nemôže to vedome obchádzať, pretože takéto skutky sa, žiaľ, na Slovensku dejú.
Prosím vás o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu a vopred veľmi pekne ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

12.11.2015 o 16:12 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:30

Anton Martvoň

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, ja som rád, že rozdávate rany úžerníkom, len nie som až tak rád, že pol hodinu pred hlasovaním ste prišli na to, že je potrebné postihovať úžeru trestným právom. To mi príde ako teda riadny bordel v legislatíve, keď v zákone, ktorý sa týka anabolických látok, ideme do úplne iného trestného činu, ktorý nie je ani zatiaľ pozmeňovák ani rozdaný písomne. (Reakcia z pléna.)
Bude, bude, možnože minútu pred hlasovaním by sme si ho mohli pozrieť? Pol minúty? To mali ste výbor minulý týždeň, ja som na ňom bol, to je, keď už na to neprišlo ministerstvo spravodlivosti SMER-u – SD za štyri roky a prišiel na to pár minút pred hlasovaním poslanec Madej, fajn, ale v trestnom kódexe urobiť takúto nesúvisiacu zmenu pár minút pred hlasovaním, to považujete za niečo, na čo by ste mali byť zvlášť hrdí? Ja nemám, ani to nemám písomne rozdané. Ja by som sa k tomu rád vyjadril. Ako sa k tomu môžem vyjadriť v rozprave? Poraďte mi! Poraďte mi, keď to pár minút pred hlasovaním vy tu prednesiete a poďme hlasovať, kto je za. Samozrejme, že nikto nebude ten návrh čítať, každý sa pozrie na pani Laššákovú. Čo povie pani Laššáková, takto budeme hlasovať v parlamente. Naozaj, blahoželám!
Teraz to považujem za škandál, že ak chcete riešiť ten problém úžery, je to fajn, dobrá vec. Pred týždňom ten problém ste nevedeli riešiť, keď bol výbor? Vtedy vám to neprišlo? Vtedy proste situácia bola iná, sa zdramatizovala v posledných štyroch dňoch? Považujem to za teda smutný obraz tohto parlamentu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2015 o 16:31 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:32

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja vystúpim aj v rozprave a ja keď som aj iný návrh, keď som prišiel k anbónu som povedal haleluja a keď prídem, tak aj teraz poviem haleluja a konečne. Prepáčte, ale poviem, že konečne. To, že procesne, ja to nekomentujem. Ja som priateľ výsledkov, viete. A výsledky sú to, čo hovorí, a papier je to, na čom je to napísané. A o procesnej čistote, mňa to nezaujíma. Mňa zaujíma to, že či sa ľuďom pomôže. A prosím vás, konečne! Konečne je síce možno aj preto, že to tak vyšlo, že je pred voľbami, čert to ber, tak to poviem. Ale nech je na konci výsledok.
A po Novom roku chcem upozorniť aj ľudí, ktorí budú chodiť, to, čo hovoril aj kolega, po dôchodcoch po bytoch im ponúkať pôžičky, dajte si pozor, aby vám z kuchyne nevybehli kukláči. Aby vám z kuchyne nevybehli kukláči a zoberú vás z toho bytu. To chceme povedať všetkým sprostredkovateľom úverov a neviem akých pôžičiek, ktorí sa tým živia, dajte si veľký pozor, čo ponúkate, dajte si naozaj veľký pozor, čo ponúkate, ako lakujete tých ľudí, že čo to aký výhodný úver, lebo sa môže stať – a ja verím, že sa raz v tejto krajine stane to, že ich zoberú priamo z toho bytu. Že niekde do tých pobočiek, tých vysvietených pobočiek, krásnych, drahých pobočiek vbehnú raz kukláči a vynesú ich. Normálne ich vynesú v putách. Bude to na Markíze a tých istých ľudí, ktorých sme doteraz pozerali na Smotánke, tak zrazu budú v putách. A keď sa budú pýtať: Prečo je v putách? Lebo je to úžerník.
Konečne! Ja hovorím, konečne a haleluja, je to tu. Je to tu a ja som rád a teším sa tomu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2015 o 16:32 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Mňa, pán kolega, zaujala tá vec, ktorú ste hovorili, že farmársky zákon bol prijatý, keď sa zistilo, že miznú z polí aj tie, čo boli zasadené veci, plodiny. Následne, tak dobre, áno, dali sme to, aby to bolo do nejakej výšky tej krádeže. Bodaj by sme takéto rany, ako povedal kolega Martvoň, tvrdé údery dávali aj v iných veciach do trestných činov, pokiaľ sa to prostredie nebude správať, ako sa správať má. A my sme, žiaľ, nebolo to prijaté, my sme dávali tiež, aby sme naučili aj našich podnikateľov podnikať, ako sa má podnikať, aj platenie faktúr napríklad. A viete, ako sa u nás platia faktúry, resp. neplatia vôbec a každý s tým robí doslova že holubník.
Tak bol by som veľmi rád, keby ste zvážili aj tú možnosť, ktorú my sme dávali, resp. náš návrh, aby aj neplatenie faktúr bolo trestným činom, aby sme aj to podnikateľské prostredie naučili sa správať, ako sa majú podnikatelia správať, lebo keď mi niekto povie, že to ide na účel, sa pýtam: Kde sa to mohli naučiť? Kde sa to mohli naučiť, za socializmu, ako sa má podnikať? My sme to strihli, vážení, my sme strihli podnikateľské prostredie a zrazu sme vhupli po ´90. roku do nejakého prostredia, kde sa majú nejako podnikatelia správať. A vyzerá, že sa nevedia správať. A platenie faktúr je klasickým príkladom banálneho spôsobu obchodu, ktorý by tu mal fungovať a nefunguje to. Takže chcem veriť, že aj to raz bude aj možnože z vašich úst povedané, že aj ten trestný čin by neplatenia faktúr mal byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2015 o 16:34 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:36

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Neviem, či pán poslanec Poliačik nechcel ešte mať. (Reakcia z pléna.) Aha, tak to až potom.
Ďakujem veľmi pekne všetkým vystupujúcim. Ďakujem. V zásade, pokiaľ ide o tú vecnú stránku, tak myslím si, že sa asi všetci zhodneme, že ide o protispoločenský problém, s ktorým máme a musíme bojovať, lebo sme tu na to, aby sme zastupovali ľudí. Pokiaľ zlyhá systém u jedného človeka, to ešte sa dá rozmýšľať, že áno, na to sú prostriedky nápravy. Ale keď zlyháva systém u desiatich, u sto, u tisícoch ľudí, tak to je už chyba, ktorú si musíte tu všimnúť. Každé jedno zlyhanie je hodné toho, aby sme si ho všimli. Ale pokiaľ systém zlyháva v tisícoch, tak je už chyba aj v nás samotných.
Pán poslanec Lipšic, ja viem, že ste tak trochu citlivý na Trestný zákon, veď predsa k nemu máte veľmi blízko, ste naňho citlivý, ale ja pevne verím, že tá diskusia bude trošku dlhšia, ako by ste sa báli, a toho sa nemusíte báť. Bude vystupovať pani poslankyňa Šípošová a ďalší, prečítate si to, som vám k dispozícii, vysvetlím vám to a nakoniec aj vy uznáte, že to je problém, na ktorý ste aj vy pri koncipovaní Trestného zákona zabudli. A to je vec, s ktorou my už tri a pol roka pracujeme. Pretiekol pohár trpezlivosti. Z civilných prostriedkov riešenia ideme do prostriedkov trestného práva. Takže nebojte sa, teším sa na diskusiu aj odbornú s vami.
Dámy a páni, a pokiaľ tu bol spomenutý ústavnoprávny výbor, ja by som chcel ešte pripomenúť cteným kolegom, že my na ústavnoprávnom výbore sme urobili z hľadiska úžery za tieto dva mesiace tiež obrovské množstvo práce. Spomínal som podanie, ktoré urobil pán minister. Prišiel výsledok, verím, že súdy v konaniach budú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2015 o 16:36 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:38

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby aj v prípade, že skončí rozprava k tomuto bodu pred sedemnástou hodinou, sa o ňom nehlasovalo o sedemnástej, ale až zajtra o sedemnástej hodine. (Reakcia z pléna.) Až v pondelok o jedenástej, tak sorry. (Reakcie z pléna.) Najbližší, najbližší termín. Nie zajtra o jedenástej, najbližší termín potom. V stredu o jedenástej. (Reakcie z pléna.) Dobre. Najbližší možný termín, nie zajtra o jedenástej, najbližší termín po. Okej? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2015 o 16:38 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:39

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Počujete reakcie, v sále je málo poslancov na hlasovanie. Môžeme sa k tomu vrátiť pri termíne hlasovania.
Teraz vystúpi v rozprave Janka Šípošová. Nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo.
Očakávam, že ten pozmeňovací návrh bude rozdaný poslancom rovnako, ako bol odovzdaný spravodajcovi. Myslím návrh pána Madeja.
Pani Šípošová, máte slovo. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2015 o 16:39 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video