23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.11.2017 o 13:23 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Navrhujem prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky nasledovného znenia:
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 128 ods. 1 rokovacieho poriadku žiada vládu Slovenskej republiky, aby v súvislosti s vývojom a výrobou obrnených transportérov na Slovensku v spolupráci s fínskymi partnermi predložila Národnej rade správu s nasledujúcimi informáciami:
- Kto a v akej výške bude financovať vývoj a výrobu prototypu na Slovensku?
- Kto bude lídrom vývoja prototypu?
- Aký je odhadovaný čas na ukončenie vývoja prototypu a ukončenie vojskových skúšok?
- Ktoré firmy a konštrukčné kancelárie na Slovensku budú na vývoji a výrobe prototypu pracovať?
Za každý subjekt treba uviesť súhrnné ekonomické ukazovatele za posledných päť rokov; hlavná činnosť, tržby, počet zamestnancov, zisk, strata, výška odvedenej dane z príjmu právnických osôb, výška doteraz poskytnutej štátnej pomoci; aká je právna forma týchto subjektov, a zoznam ich vlastníkov; aký je odhadovaný percentuálny pomer súčiastok vyrobených na Slovensku a dovezených zo zahraničia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.11.2017 o 13:06 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Žiadame, aby Národná rada Slovenskej rady, Slovenskej republiky prijala uznesenie, že zahraničné prejavy najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky musia byť v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska a v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí. Tento návrh dávame vzhľadom na nedávne vystúpenie druhého najvyššieho ústavného činiteľa v ruskom parlamente.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.11.2017 o 13:07 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcel by som predložiť dva návrhy na spojenie rozpravy k obsahovo podobným návrhom zákonov.
Prvý návrh. Navrhujem spojiť rozpravu k bodom č. 49 (parlamentná tlač 776) a č. 67 (parlamentná tlač 770). V oboch prípadoch ide o poslanecký návrh novely zákona o advokácii, týkajúci sa skrátenia dĺžky povinnej praxe advokátskeho koncipienta, predložený skupinou opozičných poslancov.
Druhý návrh. Navrhujem spojiť rozpravu k bodom č. 24 (tlač 755) a č. 63 (tlač 790.) V oboch prípadoch ide o návrh novely zákona o obecnom zriadení. Vládny návrh novely zákona pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Poslanecký návrh novely zákona vychádza z hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú iniciovalo Združenie občanov miest a obcí Slovenska.
O návrhoch žiadam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.11.2017 o 13:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem zaradiť do programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod správa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o nelegálnom zamestnávaní občanov zo štátov z mimo EÚ na území Slovenska a o náraste počtu cudzincov z mimo EÚ, ktorí pracujú na území Slovenskej republiky na pracovné povolenie.
Svoj návrh odôvodňujem takto. Minulý týždeň som sa zúčastnil protestu zamestnancov vo firme FM Slovenská v Seredi. Už 80 % zamestnancov pracujúcich vo výrobe pochádza zo Srbska. Zamestnanci slovenského pôvodu, slovenského občianstva sú vytláčaní zo zamestnávania nelegálnymi, nečestnými praktikami. Pred dvomi rokmi pracovalo na území Slovenska jeden tisíc Srbov, dnes ich je 11 500, 4-tisíc ľudí z mimo EÚ, dnes ich je 20-tisíc.
Ako vláda chce riešiť to, že Ukrajinci a Srbi vytláčajú z pracovných pomerov na Slovensku Slovákov a znemožňujú zvyšovanie platov na Slovensku? Toto by mala riešiť táto správa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.11.2017 o 13:09 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam, aby bol z programu Národnej rady Slovenskej republiky vyradený bod č. 19. Je to vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 707).
Ako odôvodnenie uvádzam, do zákona bolo dnes na výbore pre zdravotníctvo pozmeňovacím návrhom premietnutých niekoľko závažných zmien, ktoré závažným spôsobom menia charakter zdravotníctva. Uvedené zmeny si žiadajú širokú diskusiu odbornej verejnosti a mali byť prejsť štandardným mimorezortným pripomienkovým konaním.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.11.2017 o 13:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:20

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, páni predsedovia, podpredsedovia, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dostalo sa mi tej cti zastúpiť pána ministra financií pri predložení tohto návrhu vládneho zákona. Budem citovať úvodné slovo.
Vážený pán predseda a vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky ma poverila uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Predkladaným návrhom sa reaguje na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií. Navrhuje sa ponechanie platových pomerov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, členom rady pre štátnu službu, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na úrovni ustanovenej na rok 2017.
Táto úprava sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatných sudcov, ako aj prokurátorov, ktorých platové pomery sú naviazané na platové pomery sudcov. Naliehavosť prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva z požiadavky a záujmu konsolidovať verejné financie, schválením navrhovanej úpravy sa predpokladá dosiahnutie úspory vo výške 4,1 mil. eur.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Verím, že návrh vlády na skrátené legislatívne konanie získa vašu podporu.
Ďakujem. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

28.11.2017 o 13:20 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:23

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 815 zo 16. novembra 2017 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 792), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 41. schôdzi dňa 28. novembra 2017 a prijal uznesenie č. 241, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.11.2017 o 13:23 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:24

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán zastupujúci minister a vážený pán predseda Národnej rady a podpredsedovia Národnej rady, vážené poslankyne, poslanci, vo svojom vystúpení sa budem venovať tomu, čo máme na programe, teda návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa majú zmraziť platy poslancov Národnej rady, prezidenta, členov vlády a ďalších verejných funkcionárov, a teda tomu, či existujú, alebo neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zákon o rokovacom poriadku pozná viac dôvodov, pre ktoré je možné rokovanie o návrhu zákona skrátiť. Jedným z nich je hrozba značných hospodárskych škôd.
To uvádza zákon o rokovacom poriadku a to nepochybne v zmysle zákona je dôvod na skrátené legislatívne konanie. V zdôvodnení, ktoré sme si vypočuli od pána ministra alebo sme si mohli aj prečítať v písomnom materiáli, ktorý schválila vláda, sa tvrdí, že hrozia štátu značné hospodárske škody, a to je dôvod, prečo by sme mali tento návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tak sa teda pozrime, čo rieši zákon, ku ktorému sa má skrátiť legislatívne konanie.
Rieši, ešte raz, zmrazenie platov poslancov Národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky a ďalších verejných funkcionárov na budúci rok. Vláda navrhuje parlamentu, aby skrátil legislatívne konanie, lebo hrozia značné hospodárske škody. Inak povedané, ak by poslanci Národnej rady, prezident a členovia vlády dostávali budúci rok plat, ktorý predpokladá zákon, vznikli by štátu značné hospodárske škody. Ešte inak povedané, vláda tvrdí, že platy poslancov, plat prezidenta a platy členov vlády sú v podstate hospodárska škoda, a keď my teraz zahlasujeme, alebo tí z vás, ktorí zahlasujú za ten návrh, sa stotožnia s tvrdením, že platy poslancov i členov vlády a prezidenta a ďalších verejných funkcionárov sú hospodárska škoda pre štát.
V čom by tá hospodárska škoda mala spočívať? To sme sa ani z vystúpenia pána zastupujúceho ministra ani z písomného zdôvodnenia, ktoré schválila vláda, nedozvedeli. Bola to taká povinná jazda, nemá vláda potrebu ani tento rok to nejako bližšie zdôvodniť, jediné, čo sa dá na túto tému nájsť v písomnom materiáli, je, že „návrh reaguje na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií“, a ešte inými slovami skoro to isté: „naliehavosť prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva z požiadavky a záujmu konsolidovať verejné financie“.
Tak ako teda, pán minister? Pýtam sa vás ako zástupcu vlády, či je ekonomika naozaj v takom zlom a krízovom stave. Sme v kríze? Verejné financie sú rozvrátené? Ale to je v rozpore s tým, čo počúvame vždy, keď sa vyjadrujete ako členovia vlády, ako predstavitelia vládnej koalície k stavu ekonomiky a k stavu verejných financií. Predstavitelia vlády, predstavitelia SMER-u aj iných koaličných strán nám tu v každom druhom vystúpení sa snažia nahovoriť, v akej dobrej kondícii je ekonomika, ako rozkvitá a rozvíja sa, ako sa zlepšujú všetky ekonomické parametre, ako nás chváli Európska únia, ako nás chvália medzinárodné inštitúcie, ako sa všetci zhodujú na tom, že Slovenská republika dosahuje pokrok, zlepšujú sa verejné financie, zlepšuje sa stav ekonomiky. Ja v tom vidím zjavný rozpor a bol by som rád, keby ste nám to mohli vysvetliť, ako to teda je. Zlepšuje sa stav ekonomiky a zlepšuje sa stav verejných financií, ale v tom prípade neplatí to zdôvodnenie, ktorým vláda odôvodňuje skrátené legislatívne konanie, alebo naozaj máme vážny a máme zlý stav ekonomiky a zlý stav verejných financií? Áno, v tom prípade by boli dôvody pre skrátené legislatívne konanie, len nám už potom neopakujte a nehovorte, v akom dobrom stave sú ekonomika a verejné financie, mali by ste si vybrať.
Keď prejdem do vážnejšej roviny, tak som hlboko presvedčený, že neexistujú žiadne dôvody pre skrátené legislatívne konanie, teda také dôvody, ktoré pozná zákon o rokovacom poriadku. Zároveň vyslovujem poľutovanie nad tým, že pán predseda Národnej rady nepridelil ani tento rok návrh na skrátenie legislatívneho konania aj ústavnoprávnemu výboru, a dávam mu to ako taký tip do budúcnosti, že keď sa budeme na budúce rozprávať o nejakom návrhu na skrátené legislatívne konanie, tak výbor, ktorý by mal o tom rokovať ešte pred plénom, je ústavnoprávny výbor, lebo dôvody nie sú iba vecné, vyjadriť sa k nim nie je vecou gestorského výboru alebo vecne príslušného výboru, tie dôvody, či sú, alebo nie sú naplnené dôvody pre skracovanie legislatívneho konania, by mali byť posudzované z hľadiska právneho, a to je predovšetkým kompetencia ústavnoprávneho výboru. Keďže tie dôvody v prípade tohto návrhu podľa môjho názoru nie sú naplnené, dávam týmto procedurálny návrh, aby sme vrátili návrh na skrátené legislatívne konanie navrhovateľovi na dopracovanie.
Toto skoro od slova do slova som povedal aj minulý rok. Bol tu vtedy pán minister financií, takže si to nemusel vypočuť znovu, takže pre pána zastupujúceho ministra zdravotníctva to snáď nebolo až také únavné. Ale ani vtedy som nedostal žiadnu odpoveď na výhrady, ktoré som predniesol, a čuduj sa svete, prešiel rok a znova sme v stave legislatívnej núdze, znova musíme postupovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Tento návrh je populistický a pokrytecký. Pokrytecký preto, že ani poslanci vládnej koalície by zaňho nezahlasovali, keby nemuseli napĺňať PR úlohy svojej vlády. A populistický preto, že nielen na to skrátené konanie, ale ani na ten návrh zákona, o ktorom budeme hlasovať následne, nie sú reálne dôvody, nie sú dôvody spočívajúce v stave ekonomiky alebo v stave verejných financií, ale iba v tom, že vládna koalícia uviazla v populistickej pasci, ktorú si sama nastavila tým, že opakovane a opakovane zmrazovala platy ústavných činiteľov. A napokon to, že to nesúvisí s hospodárskou situáciou, svedčí aj ten návrh a spôsob schvaľovania v skrátenom legislatívnom konaní. Predsa to, v akom stave je ekonomika, v akom stave sú verejné financie, vláda vedela, keď pripravovala návrh rozpočtu. Ak usúdila, že je potrebné zmrazovať platy ústavných činiteľov aj budúci rok, tak ten návrh mohla predložiť v štandardnom legislatívnom procese. Ale čuduj sa svete, vláda to urobila pár dní po tom, čo vládne strany dostali výprask v župných voľbách. Dovtedy zrejme nebolo zrejmé, že Slovensko je v takej kríze, že opätovne musí zmrazovať platy ústavných činiteľov, a potom sa to znova vyjasnilo a znova tu máme návrh na skrátené legislatívne konanie. Ak ste naozaj presvedčení, že platy ústavných činiteľov majú byť navždy zmrazené, tak dajte návrh, aby boli navždy zmrazené, nech je, nech je plat poslanca, ministrov, členov vlády stanovený paušálne, pevnou sumou, nech je to tak raz a navždy a nemusíme tu každý rok robiť toto divadielko.
Alebo keď ste presvedčení, že nie navždy, ale ešte budúci rok je to potrebné, tak aspoň toto populistické divadlo robte tak, aby ste pri tom neporušovali zákon o rokovacom poriadku. Robte to potom bez skráteného legislatívneho konania. Vecne sa na tom nič nezmení, ale populistické divadlo je niečo, na čo môžme mať rôzne názory, porušovanie zákona je niečo, čomu by ste sa aj vy, koaliční kolegovia, mali vyhýbať.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 13:24 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:34

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, Ľudová strana Naše Slovensko v drvivej väčšine prípadov oponuje vládnym návrhom na skrátené legislatívne konania, môžete si to pozrieť v rámci hlasovaní na jednotlivých schôdzach. Častokrát sú totižto tieto skrátené legislatívne konania iba akési možnosti, ako si kompenzovať neschopnosť vlády reagovať na aktuálne problémy v rámci diania v Slovenskej republike.
Čo sa ale týka vášho terajšieho vystúpenia, tak namiesto toho, aby ste si priznali, že v strane SaS máte záujem na tom, mať pomaly o tisícku väčšie platy každý jeden, že jednoducho ste chamtiví a chcete viac peňazí, tak to zakrývate za akýsi boj za nesúlad v skrátených legislatívnych konaniach alebo v čomkoľvek podobnom.
Teda na budúce vás poprosím, keď budete vystupovať, povedzte to rovno. Chcem väčší plat, chcem zarábať o tisícku viac, ale neskrývajte to za takéto jednoduché, populistické veci.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 13:34 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:35

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, vaša slovná ekvilibristika je bohapustá demagógia, ktorá zakrýva vaše ciele, t. j. zvýšenie platov, chcete zvýšiť platy. Platy máme dosť veľké a bola by nehorázna drzosť, keby sme si ich ešte zvýšili. A ja osobne by som ich zmrazil aj sudcom, aj generálnemu prokurátorovi. Ľudia na Slovensku otročia za almužnu a vy si chcete zvyšovať platy. To je odporné, fuj! (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 13:35 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video