26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 16:45 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:23

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa ja vyjadril k tomuto návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Keď som zaregistroval, že NBÚ pripravuje tento zákon, tak ma to celkom potešilo, pretože jednak teda plníme smernice Európskej únie a jednak je to zákon, ako už tu bolo spomínané, ktorý je pre Slovensko dôležitý a keďže sa trošku pohybujem v tejto oblasti informačných technológií, tak o to viac som sa oň zaujímal.
Pozorne som sledoval medzirezortné pripomienkové konanie a keď som potom videl, že ako sa nakoniec zákon dostal do Národnej rady, tak som bol trošku prekvapený jednou vecou, že sa nezobrala pripomienka o správe a väčšej ochrane našej domini.sk, ktorá v tomto zákone absentuje. Na výbore pre obranu a bezpečnosť som avizoval, že prídem s pozmeňujúcim návrhom, kde by som práve túto pripomienku chcel do tohto zákona dostať. Keď som si však podrobne preštudoval stanovisko k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti z odboru legislatívy a aproximácie práva, tak som nakoniec od toho upustil, pretože v tomto stanovisku je viacero nedostatkov, ktoré tento odbor vyčíta predkladateľovi. Ja viem, že to pán podpredseda nevypracoval, že to robil NBÚ, ale v podstate teraz nám to tu on predkladá, tak by som na niektoré tieto veci chcel upozorniť.
Očakával som, že po tomto stanovisku príde na výbor niekto s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré by riešili a odstránili tieto nedostatky. Žiaľ, nestalo sa tak a aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý sa takýmto spôsobom vlastne dostal až na rokovanie pléna, nebol, nebol na výbore prečítaný alebo prijatý, kde by bol nejaký priestor sa k nemu aj vyjadrovať. Teraz narýchlo takto zložito napísaný pozmeňujúci návrh, ktorý rieši rôzne veci, ťažko sa s ním pracuje a ťažko sa to dáva do toho zákona, aby si človek dokázal to spracovať. Preto by som ja poprosil potom pána spoločného spravodajcu, keby odporučil, aby sme hlasovali o tomto zákone nie dnes, ale až zajtra, ak je to teda možné.
Ja by som si ale dovolil nejak prečítať zopár tých pripomienok, ktoré si myslím, že ani tento pozmeňujúci návrh nerieši a ktoré sú dôležité.
V čl. 1 § 1 písm. b) sa navrhuje legislatívna skratka jednotka CSIRT. Uvedená legislatívna skratka vychádza z anglických slov "Computer Security Incident Response Team". V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, konkrétne bodu 8 legislatívno-technických pokynov, nemožno ako legislatívnu skratku použiť skratku zostavenú zo začiatočných písmen slov, v tomto prípade začiatočné písmená anglického výrazu. Tam nám to nejako ostalo.
V čl. 1 § 4 je nejasné, resp. nesprávne členenie a zaradenie jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré budú vykonávať pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov pod ústredné orgány štátnej správy patria ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ustanovené a vymenované v predmetnom zákone. V rámci štruktúry orgánov štátnej správy samostatné, samostatne členené orgány štátnej správy na ústrednej úrovni s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sú zriadené osobitným zákonom, a teda nepatria do štruktúry ústredných orgánov štátnej správy. V navrhovanom ustanovení sa však takéto členenie nerešpektuje a dochádza k úprave, ktorá pod legislatívnu skratku ústredný orgán, resp. iný orgán štátnej správy zahŕňa orgány s rôznym postavením a s rôznou zákonnou pôsobnosťou. Z navrhovanej úpravy tak nie je jednoznačné, možné jednoznačne určiť, ktoré orgány štátnej správy patria pod navrhované legislatívne skratky, a teda je otázka, otázna je ich pôsobnosť upravená v čl. 1 § 9 a 10 predkladaného návrhu zákona.
Sú tu ďalšie, ktoré nie sú až, myslím, také dôležité, ale napr. v čl. 1 § 10 ods. 1 v rámci vymedzenia úloh vzťahujúcich sa na iný orgán štátnej správy je do úpravy zahrnutý aj ústredný orgán, ktorého pôsobnosť je však upravená samostatne, a to v čl. 1 § 9. Ak sa majú úlohy obsiahnuté v § 10 ods. 1 vzťahovať aj na ústredný orgán, bude potrebné ich z dôvodu prehľadnosti zákona vymedziť aj v rámci úpravy pôsobnosti ústredného orgánu v § 10.
A už len maličkosť. V čl. 1 § 10 ods. 2 nie je dodržané správne poradie odkazov na poznámku pod čiarou.
Ďalší bod. V čl. 1 § 13 ods. 4 úrad rozhodne o akreditácii, ak posúdi zhodu jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT. Z ustanovenia teda vyplýva, že jediná podmienka na rozhodnutie je samotné posúdenie zhody jednotky CSIRT s podmienkami, a teda nie ich splnenie. Toto myslím, že rieši ten pozmeňujúci, pozmeňujúci návrh. Nebudem ďalšie body, ktoré sú vytýkané tomuto zákonu a ktorých je celkovo 17, čítať. Sú v tomto stanovisku, ktoré je prístupné všetkým na internete.
Ešte by som si dovolil, že vzhľadom na charakter uvedených pripomienok odbor legislatívy a aproximácie práva hovorí, že návrh na ich prípadné riešenie patrí do pôsobnosti zástupcu navrhovateľa. To znamená, že by sa tieto veci, ktorých je tu, ako sme hovorili, sedemnásť, mali dostať nám na stôl a mali by byť vyriešené, lebo sú to, myslím si, že dôležité veci.
Problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie tak, ako je uvedené v doložke zlučiteľnosti predloženej navrhovateľom. Odbor legislatívy a aproximácie práva poukazuje na niektoré problematické ustanovenia predloženého návrhu zákona a tých je tu tiež sedem. Napríklad podľa čl. 1 § 2 ods. 2 písm. f) sa tento zákon nevzťahuje na zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, avšak v § 3 písm. k) v treťom bode sa pod základnou službou rozumie aj prvok kritickej infraštruktúry. Rozsah pôsobnosti tohto zákona je tak otázny.
V bode 7 sa tam píše, že podľa čl. 4 ods. 10 smernice 2016/1148 je zástupcom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, pričom v zmysle čl. 1 § 23 ods. 1 návrhu zákona môže byť zástupcom iba právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Takže ďalší rozpor. A je tu ďalších päť bodov.
Vzhľadom na vyššie uvedené v tom stanovisku sa stupeň zlučiteľnosti s právom Európskej únie určuje ako čiastočný. Toto konštatuje teda odbor, odbor legislatívy a aproximácie práva. Ďalej tam sú rôzne legislatívno-technické úpravy, ktoré sme aj na výbore prijali a ktoré budú vlastne predmetom hlasovania. Predpokladám, že aj pán predkladateľ sa s nimi stotožní a že ich prijmeme tak, ako boli na gestorskom, teda na výbore pre obranu a bezpečnosť, aj na gestorskom výbore prednesené a ako bolo navrhnuté o nich hlasovať.
Keďže ale, ako som tu spomenul, je tu pomerne veľa nedostatkov v tomto zákone, ja by som si dovolil odporúčať spoločnému spravodajcovi, aby odporučil Národnej rade prijať uznesenie vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie. Myslím, že v druhom čítaní to môže urobiť gestorský výbor, resp. spoločný spravodajca.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 16:23 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:32

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti si myslím, že, a dovoľte aj mne sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona v nadväznosti na vystúpenie pána kolegu poslanca, kde by, si ho dovolím doplniť ešte v jednej veci. Samozrejme, nikto nemôže popierať dôležitosť prijatia legislatívneho náramca pre oblasť informačnej bezpečnosti. Tento zákon obsahuje množstvo užitočných vecí. Pre mňa obzvlášť blízke je aj zvyšovanie celkového povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti. Je tam množstvo opatrení, ktoré sú užitočné a vychádzajú z príkladov dobrej praxe. Aj rešpektujeme, rešpektuje medzinárodné normy ISO pre oblasť informačnej bezpečnosti. Ja by som ale doplnil ešte jednu vec, jednu chybičku krásy. To je, tu je zatiaľ nespomínaný v § 2 ods. 2 písm. d), kde paradoxne tie ustanovenia, ktoré sa v ňom nachádzajú, môžu znížiť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti tým, že tam vnášajú zbytočnú a bezdôvodnú výnimku do nastavenia tohto systému. Toto ustanovenie sa v pôvodnom návrhu zákona, ktorý je v spolugescii práve najvyššieho bezpečnostného úradu pôvodne nenachádzalo, vyplynulo až z pripomienkového konania a de facto môže spôsobiť a pravdepodobne aj spôsobí podľa názoru expertov, že väčšina ohlasovaných alebo väčšina typov bezpečnostných incidentov nebudú musieť banky nahlasovať Národnej banke Slovenska. Čiže myslím si, že je dôležité toto tu spomenúť a prijímať v nadväznosti na ďalšiu legislatívnu aktivitu, aby aj táto, aby tento nedostatok sa odstránil, pretože dôslednosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre nás hádam všetkých prioritou. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 16:32 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Ďakujem kolegovi za reakciu. Tak ako som hovoril, tento zákon je veľmi dôležitý pre Slovensko, ale ja si myslím, že by sme sa nemali uponáhľať a ak ho vieme urobiť kvalitnejší a aby tam neboli tie nedostatky, ktoré sú, tak si naozaj myslím, že kľudne by sme mohli o ňom rokovať na najbližšej schôdzi a vrátiť ho teda navrhovateľovi na doplnenie a dopracovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 16:34 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:35

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, rád by som zareagoval na pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil pán spravodajca pán poslanec Šuca. Urobil som tak už vo faktickej poznámke, ale potreboval by som trochu väčší priestor. Ale najprv by som sa teda vrátil k tej forme, keďže pán predseda, predsedajúci Bugár reagoval na moju poznámku, že prečítaním celého návrhu zákona, vrátane návrhu, pozmeňujúceho návrhu, vrátane odôvodnení došlo k porušeniu platného rokovacieho poriadku, ktorý predpokladá, že bude prečítaný pozmeňujúci, doplňujúci návrh v úplnom znení bez odôvodnenia a teda povedal, že to v minulosti umožnil aj iným poslancom, opozičným. Ja s tým nemám problém. Ja si myslím, že vecne by to bolo tak správne, ale keď je niečo napísané v rokovacom poriadku, tak asi by sme to mali rešpektovať a ak sa nám to nepáči, tak sa to snažme zmeniť. A toto je jedno z ustanovení, ktoré by sme sa mohli snažiť zmeniť. Máme tu návrh, ktorý predkladá koaličný poslanec a opozičný poslanec, ktorým sa má zmeniť zákon o rokovacom poriadku. Tak keď bude otvorený zákon o rokovacom poriadku, tak skúsme sa ešte pobaviť aj o tom, či tam nie sú ďalšie ustanovenia, ktoré by sa mali zmeniť, ale povedzme toto ustanovenie o čítaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podľa môjho názoru by takým mohlo byť a stálo by za revíziu.
A v zákone o rokovacom poriadku sú však aj ustanovenia, ktoré sú dobré a správne, ktoré by sa meniť nemali a jedným z nich je, nazvime to zákaz prílepkov, zákaz menenia nesúvisiacich, iných návrhov zákonov tým, že sa v druhom čítaní predloží doplňujúci návrh, ktorým sa novelizuje iný zákon, ktorý s tým meneným zákonom prerokúvaným nesúhlasí. To sa tiež udialo. Konkrétne ide o bod 10 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Šucu, ktorým sa za článok 9 vkladá nový článok 10, ktorý sa týka novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, teda zákona o e-Governmente, ktorý nie je v pôvodnom návrhu novelizovaný a teraz sa má novelizovať. Samozrejme, že všetko súvisí so všetkým a môžme si nájsť zdôvodnenie, že aj zákon o e-Governmente súvisí so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ale bola by to účelová argumentácia. Je to doplnenie iného ustanovenia v inom zákone, ktoré nesúvisí priamo so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ktorý práve prerokúvame v druhom čítaní.
Takže sa domnievam, že nielen tou formou bé-čítania, ale aj obsahom toho návrhu bol porušený zákon o rokovacom poriadku, a teda samozrejme, ešte keď to tak Národná rada schváli, tak to tak bude platiť.
A rád by som sa vyjadril aj, a teda napriek tomu, že by sme to nemali robiť a mám s tým vážny problém, tak by som sa rád vyjadril aj k obsahu toho návrhu v bode 10, ktorý hovorí o predĺžení, ďalšom predĺžení prechodného obdobia na automatickú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra. Ide najmä o mimovládne neziskové organizácie, to sme tu už niekoľkokrát riešili v súvislosti so zákonom o e-Governmente, kde sa aktivácia, samozrejme, posúvala aj vo vzťahu k podnikateľským subjektom, lebo to nebolo pripravené. Teraz sa už prestáva posúvať vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra, dostali výnimku do 30. apríla 2018, čiže od 1. mája 2018 čoskoro sa mali povinne aktivovať elektronické schránky aj neziskových organizácií, teda tých, čo sú právnické osoby nezapísané do Obchodného registra a navrhuje sa to posunúť opäť na 1. február 2019.
Ja v zásade obsahovo, aj keď mám formálne výhrady s tým spôsobom predloženia, že to je prílepok, čo je podľa môjho názoru ústavne sporné a teda v Českej republike by to ústavný súd možno vyhlásil za protiústavné, na Slovensku to zrejme nehrozí, tak obsahovo vidím ako rozumné posunúť účinnosť povinnej aktivácie pre mimo..., elektronických schránok pre mimovládne neziskové organizácie, pokiaľ to nie je pripravené a pokiaľ by to mohlo spôsobovať problémy.
Moja otázka len je, či naozaj by nebolo lepšie a systémovejšie povedzme to zdobrovoľniť pre tento typ právnických osôb a nestanovovať im povinne nejakú povinnosť, na ktorú v tejto chvíli nie je dostatočne pripravená ani štátna správa vo všetkých prípadoch a obávam sa, že ani ten posun nemusí byť dostatočný, keď to teda nejdeme riešiť tým, že nahradíme povinnú aktiváciu dobrovoľnou pre tento typ právnických osôb, tak navrhuje sa posun do, na 1. februára 2019 a argumentuje sa aj tým, že v legislatívnom procese sa nachádza zákon, ktorý má zriadiť register mimovládnych organizácií a upraviť aj jednotlivé zákony, ktorými sa riadia, tak, aby zapájanie registrov na register právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci a konsolidovania údajov, ktoré následne prispejú okrem iného aj k bezchybnému stotožneniu štatutárov. Je totiž problém práve pri občianskych združeniach, ktoré na rozdiel od iných foriem neziskových mimovládnych organizácií v mnohých prípadoch nemajú evidovaných štatutárov v registri, v registri občianskych združení, čo sa má zmeniť tým zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií, čo je pozitívna zmena, ak sa podarí, ale ten zákon je napísaný tak, že vo vzťahu k občianskym združeniam sa nemusí podariť, teda aj naďalej budú môcť existovať občianske združenia, ktoré nebudú mať v registri registrovaných štatutárov, čiže v tomto sa nepohneme. Samozrejme, že potom tie organizácie budú mať nejaké obmedzenia typu, že nebudú môcť dostávať nejaké dotácie alebo prostriedky z verejných zdrojov, úplne v poriadku, ale naďalej nám budú existovať občianske združenia, ktoré nebudeme mať registrované a teda neviem, či potom pre ne špeciálne budeme zasa posúvať zákon.
Ale to, čo vnímam ako vážnejší problém, je, že to prechodné obdobie sa navrhuje predĺžiť do 1. februára 2019, ale samotný zákon alebo zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií má mať účinnosť až od 1. januára 2020 s nejakou drobnou výnimkou. Čiže ak by to aj nabehlo, ak by to začalo fungovať, tak register mimovládnych neziskových organizácií začne fungovať 1. januára 2020. Tak nerozumiem celkom, že čomu pomôže, keď teraz posunieme účinnosť tej povinnosti na 1. februára 2019, lebo vtedy, ako predpokladá legislatívny proces, bolo to v medzirezortnom pripomienkovom konaní, alebo je to, ale skončilo už pripomienkovanie minulý týždeň, myslím, pred týždňom, načo predlžujeme iba do 1. februára 2019, keď zákon, ktorý nám má pomôcť a ktorý keď bude fungovať, mali by sme poznať štatutárov registrov, teda v registri všetkých neziskových mimovládnych organizácií začne platiť až 1. januára 2020, čiže o jedenásť, 11 mesiacov neskôr. Tak už keď to chcete riešiť nie zdobrovoľnením, ale posúvaním, dobre, aj to je možnosť, ale tak potom by mi prišlo logickejšie posunúť to rovno už trebárs na ten 1. január 2020, alebo ešte na neskôr, aby tam bola nejaká rezerva.
Čiže opakujem, z hľadiska zákona o rokovacom poriadku, z hľadiska ústavného je to sporný spôsob, z hľadiska obsahového asi je to praktické a dobré, ale nedostatočné a obávam sa, že takto o rok alebo trochu skôr tú účinnosť budeme opäť posúvať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 16:35 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:45

Milan Panáček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi predniesť takisto pozmeňujúci návrh, kde začnem teda odôvodnením. V súčasnosti platnom a účinnom znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov absentuje úprava vzťahujúca sa k problematike plnenia úloh vojenského spravodajstva v oblasti elektromagnetického spektra, ako aj úprava postavenia vojenského spravodajstva v tejto oblasti vo vzťahu k subjektom obdobného zamerania. Cieľom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je vytvorenie legislatívneho rámca pre takúto činnosť. Samotný pozmeňujúci návrh znie:
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Panáčka k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. 2 sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie: "Ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa § 2 ods. 1, je vojenské spravodajstvo oprávnené získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie odvodené zo signálov v elektromagnetickom spektre. Vojenské spravodajstvo pri plnení týchto úloh vystupuje ako národná autorita k domácim a zahraničným orgánom obdobného zamerania a pôsobnosti."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 16:45 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:47

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril k rozprave a k pozmeňujúcim návrhom, ktoré tu zazneli.
Áno, ten zákon je po prvýkrát na stole, máme prvýkrát šancu prijať prvú ucelenú úpravu kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Som veľmi rád, že okrem kybernetickej bezpečnosti v jednej časti pojednávame aj o kybernetickej obrane, pretože aj v zmysle nejakej doktríny Severoatlantickej aliancie aj kyberpriestor je jedným z priestorov, kde bude dochádzať ku konfliktom a kde musíme budovať aj naše odborné kapacity na úrovni obrany Slovenskej republiky. Rešpektujem aj stanovisko legislatívnej rady, ktorá aj pre komplexnosť toho zákona možno popísala niekoľko problémov, o ktorých si myslí, že by bolo možné ich nejakým spôsobom meniť. Navrhovateľ sa snažil vysporiadať v maximálnej miere s týmito pripomienkami z odboru legislatívy a aproximácie a sme presvedčení, že zákon, ako je navrhnutý dnes spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, ak budú prijaté, má šancu reálne byť uvedený do života s tým, že súhlasím, že ide o tak komplikovanú vec a o tak živý priestor, ktorý sa neustále mení, že ten zákon určite bude do budúcna predmetom mnohých novelizácií a možno nie tak ani kvôli nekvalite legislatívneho návrhu, ale skôr kvôli tomu, že budeme musieť reagovať na nové veci, ktoré dnes ani nedokážeme predvídať, čo nám život v tejto oblasti prinesie.
Som veľmi rád, že stanovíme na Slovensku jasné pravidlá, ako máme postupovať v zmysle kybernetickej bezpečnosti, ale chcem povedať jednu vec, že tento zákon sám o sebe nás neochráni. Si musíme uvedomiť, že každý jeden z nás, ktorý používa nejaké digitálne technické zariadenie alebo je pripojený na nejakú sieť, je zodpovedný primárne ako osoba za kybernetickú bezpečnosť. Následne pracovisko, na ktorom pracuje, rezort, ktorý to dané pracovisko spravuje, a tak ďalej, a tak ďalej, samotný zákon nevyrieši nič, len nám dáva jasné pravidlá, ako konať, ako zhromažďovať údaje o incidentoch a tak ďalej.
Tým, že je komplikovaný samotný text, lebo je vysoko technický, tak tým pádom sú trošku komplikovanejšie aj pozmeňujúce návrhy, ktoré k nemu zazneli a ja by som si dovolil len vyjadriť sa k tým, ktoré predniesol pán poslanec Šuca. Ide o technické úpravy v tom zmysle, ak dnes pod ministerstvom financií existuje CSIRT, ktorý ani legislatívne nemá dnes oporu v zákone a bol tam len preto, pretože v minulosti bolo ministerstvo financií zodpovedné za informatizáciu spoločnosti, navrhuje sa po dohode s ministerstvom financií, aby kompetencie v oblasti tohto CSIRT-u prešli na Úrad podpredsedu vlády, ktorý je ústredným orgánom, ktorý je zodpovedný za koordináciu všetkých aktivít v oblasti informatizácie. To je prvá záležitosť.
Zároveň, keďže tento CSIRT existuje a Úrad podpredsedu vlády je centrálnym vládnym orgánom pre informatizáciu spoločnosti, navrhuje sa, aby nie Úrad vlády, ale Úrad podpredsedu vlády spravoval vládny CSIRT, pretože to je vládny orgán, ktorý to rieši a plní úlohy pre premiéra a pre všetkých ministrov v tomto štáte, no a zároveň sú tam ďalšie technické opatrenia.
Čo sa týka, k tomu, čo hovoril pán poslanec Dostál, ono okrem toho posunu naozaj predstavuje, keby sme spustili dnes tie schránky v takom stave, ako sú, aj bezpečnostné riziko, pretože na základe nedostatočných údajov v registri by sa mohli niektoré osoby pokúšať otvoriť, resp. zlegalizovať si elektronickú schránku v mene niektorého z občianskych združení alebo neziskovej organizácie, lebo by počítali s tým, že nie je vedomosť o tom, kto je skutočný štatutár, čím by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu bezpečnosti.
Súhlasím s vami, že týmto si len berieme určitý čas a pretože netýka sa to len neziskových organizácií, tam sú rôzne ďalšie, prevádzkovatelia lekárskych zariadení, poľovných združení, malých poľnohospodárov a čo ja viem čo všetko, ten register právnických osôb je naozaj obrovský, ale pravdepodobne sa budeme musieť definitívne vysporiadať v najbližších nejakých legislatívnych úpravách s tým tak, že buď v niektorom segmente rozhodneme o dobrovoľnosti, ak na to nájdeme nejaké ratio, alebo potom v nejakom konečnom štádiu povieme, že budú sa aktivovať schránky len pre tie konkrétne časti registra právnických osôb, kde už je dokončený register, kde máme relevantné dáta a kde môžme garantovať, že ten, kto si schránku otvorí, je oprávnený si ju otvoriť a tam, kde tento štát ešte také dáta nebude mať, nebudeme o tom hovoriť. Ale chceli sme teraz predĺžiť tú dobu, pretože ten register právnických osôb každý mesiac je na tom lepšie a lepšie a nechceli sme dnes vytvárať každý mesiac novú situáciu, že aha, vy ste už hotoví, už musíte mať povinnú a tak. Nie. Čiže áno, súhlasím s vami, toto je skôr taký čas, počas ktorého musíme definitívne riešenie prijať, aby sme nevracali sa k termínom každý druhý týždeň.
Takže chcem za predkladateľa vyjadriť súhlas s obidvoma pozmeňujúcimi návrhmi, aj s tým, ktorý predniesol pán poslanec Šuca, aj s tým, ktorý predniesol pán poslanec Panáček a úctivo si vás dovoľujem požiadať o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov, ako aj zákona ako celku, pretože je to naozaj jeden technický, nie politický, veľmi dôležitý zákon v dnešnej digitálnej dobe, v ktorej žijeme a takýto zákon Slovenská republika nevyhnutne potrebuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

30.1.2018 o 16:47 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:53

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, ako som už hovoril, týmto návrhom predovšetkým transponujeme európsku smernicu, ktorá má zjednodušiť vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín predovšetkým na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov a ďalších vzdelávacích projektov. Vo väčšine prípadov teda ide o aktualizáciu platného ustanovenia. V zásade nevyhnutné zmeny, ktoré sme zapracovali, súvisia s mobilitou práve výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. V tomto prípade v novele zákona o pobyte cudzincov sa upravujú aj niektoré aspekty z aplikačnej praxe a zmeny sa dotýkajú najmä inštitútu tolerovaného pobytu, z ktorého sa vypúšťajú niektoré kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín a presúvajú sa do nových ustanovení o zotrvaní štátneho príslušníka tretích krajín na území Slovenska, čo viac zodpovedá statusu týchto osôb.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

30.1.2018 o 16:53 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:55

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, minister vnútra, dámy, páni, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

30.1.2018 o 16:55 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:55

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
146.<br /> Ďakujem. Otv&aacute;ram rozpravu. Kon&scaron;tatujem, že som dostal jedin&uacute; p&iacute;somn&uacute; prihl&aacute;&scaron;ku p&aacute;na poslanca Schlos&aacute;ra. Nech sa p&aacute;či, m&aacute;te slovo, uvid&iacute;me, či to stihneme za p&aacute;r min&uacute;t alebo? (Reakcia poslanca.) Takže vzhľadom k tomu, že p&aacute;n poslanec m&aacute; dlh&scaron;ie ako p&auml;ť min&uacute;t, takže preru&scaron;ujem rokovanie o tomto bode programu, a potom budeme pokračovať po t&yacute;ch voľb&aacute;ch do, mysl&iacute;m si, že predsedov v&yacute;borov ideme voliť dnes, budeme pokračovať t&yacute;mto bodom. Takže preru&scaron;ujem rokovanie do 17.00 hod.<br /> <br /> (Prest&aacute;vka.)<br /> <br /> (Po prest&aacute;vke.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.1.2018 o 16:55 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:55

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyzývam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru a aby ste sa ukľudnili, lebo pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Takže najprv budeme hlasovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, tlač 799, je to piaty bod nášho programu.
Pán poslanec Buček ako spravodajca, nech sa páči, môžte uviesť hlasovania.
Páni poslanci, prosím o väčší kľud, nebudete vedieť, o čom budeme hlasovať.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, tlač 799.)

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Prosím vás, pán predsedajúci, by ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za 116, 17 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Nech sa páči.

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona vo výboroch a určiť lehoty pre jednotlivé výbory potrebné na prerokovanie.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo všetkých 130.
Konštatujem, že návrh sme schválili.
Teraz budeme pokračovať hlasovaním o šiestom bode programu, a to vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, tlač 815.
Pán poslanec Náhlik, nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, tlač 815.)

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 17, zdržalo sa 41 poslancov.

Návrh sme schválili.

Nech sa páči.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018. Prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 124, zdržalo sa 14 poslancov.
Návrh sme schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o siedmom bode programu, a to v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, tlač 764.
Pán poslanec Bagačka, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 764.)

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili šiesti páni poslanci a boli podané dva pozmeňovacie návrhy. Pán predsedajúci, najprv je potrebné, aby sme rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v rámci rozpravy. (Reakcia predsedajúceho: "Áno.") Prosím, dajte hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa, hlasujme o návrhu skrátiť lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 81, proti 42, zdržalo sa 15, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty, môžme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy nasledovne. O bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním schváliť.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 81, zdržalo sa 56 poslancov, 2 nehlasovali.
Návrh sme schválili.
Ďalej.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Dostála a osobitne o bode 1, osobitne o bode 2. Takže teraz dajte hlasovať o bode 1.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Dostála.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 46, proti 47, zdržalo sa 46 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o druhom bode pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Dostála.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 43, proti 43, zdržalo sa 51 poslancov, 1 nehlasoval.
Návrh sme neschválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca, pánov poslancov Jurzycu, Kiššovej, Rajtára a Kaščákovej. Prosím, dajte hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 46, proti 30, zdržalo sa 62 poslancov.
Návrh nebol schválený.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, a o pozmeňujúcich návrhoch v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 81, proti 19, zdržalo sa 39 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania.
Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto, preto ju zatváram a nech sa páči.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 18, zdržalo sa 39 poslancov, 1 nehlasoval.

Návrh zákona sme schválili.

Teraz nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, tlač 763, bod osem.
Pán poslanec Šuca, nech sa páči, ako spravodajca máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 763.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, v rozprave k predmetnému bodu rokovania vystúpili traja páni poslanci: poslanec Šuca, poslanec Laurenčík a poslanec Panáček.
Pán poslanec Laurenčík dal návrh, aby sa o zákone nerokovalo, aby sa stiahol na dopracovanie.
Takže vás prosím (zaznievanie gongu), aby sme dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Laurenčíka.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto procedurálnom návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 50, proti 51, zdržalo sa 35 poslancov.
Procedurálny návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže poslanec Šuca a poslanec Panáček podali doplňujúci, pozmeňujúci návrh na dnešnej schôdzi, žiadam vás, aby ste v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dali hlasovať o skrátení lehoty.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 45, zdržalo sa 13 poslancov.
Návrh schválený.
Nech sa páči, môžme pristúpiť k hlasovaniam.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 32 a 34 až 36 a tieto schváliť. O bode 33 hlasovať samostatne a tento neschváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Takže najprv hlasujeme o bodoch...

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Jedna až 32 a 34 až 36 schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči. S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 87, zdržalo sa 50 poslancov, 2 nehlasovali.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 33 s odporúčaním výboru tento bod neschváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode 33.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 1, proti 65, zdržalo sa 72 poslancov, 1 nehlasoval.
Tento bod sme neschválili.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu poslanca Šucu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 1, zdržalo sa 57 poslancov.
Konštatujem, že tieto návrhy pána poslanca Šucu sme schválili.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Panáčka.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Panáčka.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 82, zdržalo sa 56 poslancov.
Aj tento návrh bol schválený.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 88, proti 4, zdržalo sa 47 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a konštatujem, že nikto sa do rozpravy nehlási.
Nech sa páči, pán poslanec, záverečné hlasovanie.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 88, zdržalo sa 51 poslancov.

Konštatujem, že návrh bol schválený.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, čo by sme pristúpili k tajnému hlasovaniu, dovoľte, aby som zablahoželal pánovi poslancovi Krajniakovi k narodeninám. Jeho kolega, buď zabudol alebo nechcel teda, len spomínal našu poslankyňu.
Takže, pán poslanec, všetko dobré vám prajeme a dúfam, že na nás nezabudnete. (Potlesk.)
A ak dovolíte, bude viac hlasovaní, takže bol by som rád, keby ste si najprv vypočuli, že kde ako budeme hlasovať a potom by ste sa zobrali teda za tú plentu.
Takže pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a predsedníčky výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, tlač 845.
Chcem vás informovať, že na hlasovacom lístku, ako vždy, máte uvedené: za, proti alebo zdržiavam sa. A samozrejme jednu z týchto možností musíte zakrúžkovať. Ten hlasovací lístok je potom platný.
Poprosím všetkých overovateľov, aby najprv sa ujali svojej funkcie, hlasovali, dohliadali potom na hlasovanie a samozrejme, aby potom išli hlasovať aj ďalší.
Takže pristúpime teraz k vykonaniu tajného hlasovania.
Ešte raz. Budeme voliť predsedov dvoch výborov. Pri každom mene jedno z možností musíte, mali by ste teda zakrúžkovať.
Takže pristúpime k tajnému hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 16:55 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video