31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:17 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:09

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som krátko zareagoval na pani poslankyňu. Tento zákon, tento návrh sa prijíma z viacerých dôvodov, nielen ten dôvod, čo ste vy spomínala. Je to transpozícia európskej smernice, sa to upravuje. Upravuje sa tam veľa vecí, na ktoré sme narazili, napríklad problematika aj toho, čo bolo v Novákoch pred rokom približne, keď vlastne IPKZ sa obchádzalo cez problematiku vedu a výskum, keď na vedu a výskum prevádzka, ktorá má fungovať podľa IPKZ, nepotrebuje osobitné povolenie, nepotrebuje povolenie len ohlasovaciu povinnosť, tak tak bol ten problém, možnože sa na to pamätáte, s tým filtrom v Novákoch, keď sa zapli tie filtre a išli vlastne skúšať filter a tým pádom vznikol ten problém.
To znamená, aj toto sa rieši v tomto zákone. Rieši sa v tomto zákone to, aby sme vôbec mohli vyriešiť uzatvorenie skládok, kvôli čomu sme mali ten problém s Európskou komisiou v Považskom či, v Považskom Chlmci, lebo keď jednoducho nie sú vysporiadané pozemky pod skládkou a prevádzkovateľ to prevádzkuje, tú skládku, lebo to nejakým spôsobom sa k tomu dostal a neboli vysporiadané pozemky, tak nevie ukončiť stavebné povolenie na uzavretie skládky, lebo jednoducho nemá vzťah k pozemku. A to bol problém aj v Chlmci, kde tá skládka je uzavretá, ale jedna časť proste sa nedala vysporiadať, lebo jednoducho tam nebol vzťah k týmto pozemkom.
Čo sa týka toho, že aby sme si vedeli vynútiť tie veci, ktoré IPKZ by malo vynútiť, tak práve táto novela to robí s tým, že zvyšuje pokuty pre tých, ktorí sa chcú nejakým spôsobom vedomo vykrútiť alebo vedomo ignorovať to, že boli vyzvaní na to, aby požiadali o integrované povolenie. Robí sa to tak, že jednoducho sú vyzvaní s inšpekciou, sloven; inšpekciou a jednoducho oni nepožadujú, nepožiadajú o toto povolenie a tým pádom idú jako keby mimo a inšpekcia nemá páky na to, aby ich donútila na to, aby o toto povolenie požiadali a tým pádom aby to integrované povolenie mohli dostať.
Takže ja si myslím, že tento zákon je jeden z takých, ktorý práve rieši to, aby sme vedeli nejakým spôsobom oveľa intenzívnejšie a efektívnejšie vynútiť tie povinnosti, ktoré prevádzkovatelia majú, mali by mať a mali by dodržiavať, aby sme chránili naše životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:09 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:15

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 939, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 992.
Nech sa páči, pán minister, uveďte v krátkosti tento návrh zákona.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:15 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:15

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, táto novela zákona transponuje európsku smernicu 2016/2284, ktorá ustanovuje národné záväzky znižovania emisií znečisťujúcich látok na rok 2030. Ide o emisie oxidy siričité, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických látok, amoniaku a jemných prachových častí s PM 2,5. Od roku 2030 je požadované zníženie ešte výraznejšie. Tieto záväzky sú pre Slovenskú republiku veľmi ambiciózne a aby sme boli schopní tieto záväzky splniť, na ministerstve životného prostredia pripravujeme národný program znižovania emisií. Jeho súčasťou budú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie požadovaného zníženia emisií.
Na nájdenie nákladovo efektívnych opatrení je vytvorených viacero expertných pracovných skupín. Verejnosť sa môže do prípravy návrhu národného programu znižovania emisií zapojiť v rámci zriadenej internetovej konzultácie aj v rámci verejného prerokovania.
Okrem transpozície smernice návrh zákona obsahuje úpravy, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, drobné úpravy týkajúce sa odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru vydávania rozhodnutí, ak dôjde k zmene právnej úpravy alebo najlepších dostupných techník BAT, tzv. BAT techník.
Návrh zákona v čl. II mení aj zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, aby údaje oznámené prevádzkovateľom do Národného a emisného informačného systému (NEIS) bolo možné využiť aj v konaní o poplatkoch. Odbúra sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.
V čl. III je návrh zákona, je návrh zmeny zákona o hnojivách, ktorý obsahuje zákaz používania uhličitanu amónneho ako hnojiva. Táto úprava by nemala mať na poľnohospodárov žiaden dopad. Na Slovensku sa takéto hnojivo ani nevyrába, ani nepoužíva, ale Európska smernica nám to prikazuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že návrh zákona posuniete do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:15 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:17

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslancovi Vladimírovi Matejičkovi. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:17 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:17

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 939. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:17 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:22

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, za klub SaS pani poslankyňa Zemanová, ktorej udeľujem aj slovo.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:22 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dnes do tretice, tým končí šnúra našich zákonov o životnom prostredí. Nebudem v tomto prípade hovoriť dlho, ale chcem sa venovať § 4a a národným záväzkom znižovania emisií, kde vlastne je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín amoniaku a častice PM 2,5. Tieto národné záväzky sú uvedené v prílohe, kde chcem poukázať najmä na množstvo oxidov síry, ktoré na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 má ísť o zníženie o 57 % a na nasledujúce roky od roku 2030 až o 82 %, pričom východiskovým záväzkom znižovania emisií je rok 2005.
Pán minister, v tomto návrhu by som chcela povedať jednu, ale o to dôležitejšiu vec. Na to, aby sme tento záväzok splnili, stačí jedno jediné správne rozhodnutie, a to mať odvahu a presadiť vo vláde, aby sa prestalo spaľovať hnedé uhlie v elektrárňach. Sám ste v úvodnom slove povedali, že tento zákon reaguje aj na situáciu, ktorá nastala obchádzaním zákona o IPKZ ohľadom tzv. pokusu na bloku, treťom bloku Elektrárne Nováky. Elektrárne Nováky sú ďaleko-ďaleko najväčším znečisťovateľom oxidov síry na Slovensku. Okres Prievidza v dôsledku tohto znečistenia má viac ako 20-percentné zvýšené ochorenia na rôzne karcinogénne ochorenia, kde práve Inštitút environmentálnej politiky vyčíslil, že odstavením spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Novákoch len 500 mil. eur by sa ušetrilo na zdravotníckych výdavkoch.
Takýmto jedným zásadným rozhodnutím a očakávala by som, že práve váš rezort bude ten, ktorý bude a jasne bude mať odvahu presadzovať toto zastavenie. A verím, že práve máte vy teraz celý ten proces v rukách a to v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie na otvorenie tzv. 12. ťažobného poľa, kde verím, že nebudete kľučkovať, ale to rozhodnutie ministerstva životného prostredia bude zásadné a nesúhlasné s otvorením; pokračovaním ťažby v 12. poli a s tým, že sa ten útlm ťažby a spaľovania uhlia naozaj ukončí v roku 2021, kedy vlastne aj je predpoklad ukončenia doťaženia priestorov 11. ťažobného poľa v Novákoch.
Tak tu máte možnosť naozaj ukázať to, že ministerstvo životného prostredia má reálny záujem na tom, aby ovzdušie na Slovensku bolo lepšie, minimálne v tejto jednej položke znečisťujúcich látok to môže byť, dá sa povedať, obrazne povedané, z jedného dňa na druhý a ten dopad na zdravie, na rozvoj regiónu bude pozitívny a enormný. A odhliadnuc od toho, že budete mať aj vystarané voči vykazovaniu povinnosti slovenskej strany voči Európskej únii.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:22 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
S faktickými poznámkami nikto. Končím možnosť prihlásiť sa. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:22 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko by som chcel povedať pár viet. Ministerstvo životného prostredia ochranu ovzdušia fakt berie veľmi vážne. Je to veľmi vážna téma. Ide o zdravie ľudí, takže je to aj pre nás veľmi dôležité. Aj minulý, pred dvoma-troma týždňami to bola veľká konferencia, kde tu bol pán Calleja, ktorý je riaditeľ DG ENV ohľadne ovzdušia, kde boli všetky rezorty, ktoré sú dotknuté a ktoré, lebo to je nadrezortná vec, prítomní, to znamená, bol tam aj minister dopravy, boli tam štátni tajomníci. To znamená, Slovenská republika ukázala, že túto problematiku fakt berie veľmi vážne.
Ja som, keď som spomínal tie Nováky a tú skúšku, to som nehovoril, že kvôli tomu je to, s prepáčením, zasvinené, samozrejme, že možno, ale ja som hovoril to, že ako neobchádzať IPKZ, preto sme túto novelu, tú predchádzajúcu, robili. Ale musím povedať, že práve preto, aby sme mali ucelený prehľad o tom, že ako sme na tom na Slovensku a jaké konkrétne opatrenie by sme mali urobiť na to, aby sme tie ciele, ktoré s týmto zákonom berieme na seba, dosiahli, tak práve preto pripravujeme stratégiu ochrany ovzdušia na ministerstve, a to je národný program znižovania emisií z jednej strany a potom je tam ešte stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Tieto, práve tieto programy a tieto stratégie by nám mali ukázať, že aké konkrétne kroky by sme mali urobiť v akých oblastiach. Týka sa to totižto, aby sme tieto veci dosiahli, tak vstupujeme do štyroch oblastí. Jedná sa o priemysel, jedná sa poľnohospodárstvo, jedná sa o dopravu a jedná sa aj o vykurovanie domácností.
To znamená, to sú tie štyri oblasti, cez ktoré musíme jednoducho dosiahnuť to, aby sme znížili tie emisie, aby sme znížili tie látky v ovzduší, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. To, keby sme zavreli Nováky, určite by nám to veľmi pomohlo. Či by to stačilo, tak to vieme povedať až potom, keď zavreme a potom odmeráme hodnoty a vtedy budeme vidieť, že čo nám pomohlo v tom, aby sme dosiahli tieto stavy. To, že zatvoríme napríklad Nováky, ja môžem povedať za seba, že ministerstvo životného prostredia urobí všetko preto, aby to bolo čo najskôr.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:22 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:25

Martin Glváč