31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 9:23 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:23

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, podpredsedníčka vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, máme tu zákon o katastri nehnuteľností, ktorý myslím si, že mal by tvoriť tú kostru tých vlastníckych a užívacích práv, ktoré po 89. sme začali chápať trošku ináč, ako to bolo dovtedy.
Tento zákon je z roku ´95. Deväťdesiate roky, kedy sa tie zákony prijímali, či už o pôde, o ROEP-kách, o pozemkových úpravách, o pozemkových spoločenstvách. Takže myslím si, že má už svoje roky. A keď ho evidujem, myslím, že počas mojej éry je to prvýkrát v takomto ako celom znení, že ideme ho opravovať.
Budem sa, samozrejme, venovať konkrétnym paragrafom, pretože prvé čítanie by malo byť o tom, či má sa alebo nemá vôbec tento problém otvoriť v tomto katastrálnom zákone, ak nejaký teda je, a podľa všetkého ministerstvo vzhliadlo a vláda, že sú problémy, ktoré treba riešiť. Takže chcem veriť, že aj mne, dobre mienené mnou nejaké pripomienky možnože budú akceptované v nejakých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré minimálne ja dám. Možnože aj niekto to preberie. Takže bol by som rád, keby sa ujali aj tieto veci, ktoré budem teraz prednášať.
To, čo som už asi dvakrát tu dával, netýka sa to síce priamo zákona o katastri, ale o vyhláške, kde sa hovorí o ostatnej ploche. Stále ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, či už urbariáty alebo aj fyzické alebo právnické osoby iné, hovoria, že je veľký problém z ostatných plôch, kde je, sme dali, niekedy boli ostatné plochy v poľnohospodárstve a v iných. Teraz máme iba jeden titul ostatné plochy. A keď dochádza k zdaneniu, tak samozrejme je rovnako braná nejaká podľa mňa strž, debra, ostatná plocha na poľnohospodárskej pôde braná ako to isté ako ostatná plocha, či už je to parkovisko alebo niečo iné, a zdaňuje sa to tou vyššou sadzbou v rámci obcí. No to je katastrofa a niektoré urbariáty doslova že na to zájdu, lebo prakticky nemajú možnosť sa z toho vymaniť.
Tak chcel by som, pani ministerka, požiadať, aby sme aj vo vyhláške, pretože mne už to dvakrát neprešlo v tomto parlamente, tak aby ste sa aj týmto problémom zaoberali, pretože je to problém, ktorý kvári niekoľko tisíc urbariátov na Slovensku, ktoré v takomto duchu sú týmito daňovými poplatkami, iba cez to, že je tam ostatná plocha takto kategorizovaná, sú prakticky pritlačení k múru.
Poďme teda postupne. Takže v prvom rade by som išiel k § 6 ods. 3, ktorý hovorí o tom, že resp. 2, lebo to je zmena, takže hovorí, a nie, trojka je to, že "v pochybnostiach o tom, či ide o predmet evidovania v katastri rozhoduje Úrad geodézie a kartografie a katastra Slovenskej republiky". To znamená, pochybnosti o tom z celého Slovenska, keď sú pochybnosti pri nejakom tom konaní. Myslím si, že keď to znovu budeme centralizovať do Bratislavy, sa budú predlžovať tie konania. Zbytočne sa bude predlžovať a prakticky ľudia zase budú nadávať, že zase to všecko niekam ide cez nejaký ten ústredný centrálny orgán, tak myslím si, že táto centralizácia by nemusela byť v takomto duchu a mohlo by to ostať, ako je to tam.
Ďalej ideme k § 12, § 12 bod 1a pôsobnosť úradu. Hovoríme o úrade, teda geodézie, kartografie a katastra, že riadi, kontroluje a usmerňuje. Ako môže riadiť, ak to patrí pod okresné úrady? To znamená, ja by som tam navrhoval metodicky usmerňuje, kontroluje výkon a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tú špecializovanú štátnu správu sme, žiaľ, dali v rámci reformy ESO pod všeobecnú štátnu správu. Iďte sa ich jej opýtať, ako sú s tým spokojní. Iďte sa ich opýtať!
Viete, ako nazývajú váš úrad? Katastrofálny úrad, kde prakticky týždne, mesiace sa nevedia domôcť určitých vecí. Takže toto by bolo, teda keď už máme to ESO a už je to takýmto spôsobom, tak by toto bolo dobré, aby sme to teda upresnili tak, aby aj pani nová ministerka vnútra cítila, čo znamená mať pod sebou alebo nemať pod sebou určitú špecifikáciu pracovníkov štátnej správy.
Ďalej § 12 bod 2, úrad spracúva osobné údaje a tak ďalej. Prečo je to tam, keď aj v § 18 ods. 2 to isté robí okresný úrad? Takže zdá sa mi, že je to duplicitné, a chcem na to upozorniť, pretože myslím si, že zákon by mal byť taký, a novela hlavne, aby sme ju už nemuseli ešte trikrát, päťkrát opravovať za ďalšie nejaké tie mesiace alebo roky. Takže upozorňujem aj na to.
Ďalej ideme na § 18, ak dovolíte. A tu sa píše, overuje geometrické plány, písm. e) kontroluje geodetické a kartografické činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány. Tak geometrické plány sa overujú autorizačne alebo úradne. Takže ja by som to bral, aby tam bolo, že úradne overuje tieto geometrické plány, aby zase si to niekto nevysvetlil po svojom, lebo čo úrad, to iné vysvetlenie. A ja už proste neviem, ja v každom zákone, ktorý teda preberáme, ja zisťujem normálne, že keď prídem na tú štátnu správu, tak ja sa nestihnem čudovať, aké konšpirácie možných vysvetlení jedných paragrafov sa uplatňujú. A keď ešte, nedajbože, neni k tomu vykonávacia vyhláška, tak to už je celkom zabité a ten zákonodarca sa môže chytať za hlavu, ako si to tí jeho štátni úradníci vysvetľujú a konajú. Takže tu by som chcel tiež doplniť toto, že úradne overuje, ak dovolíte, pani ministerka, podpredsedníčka vlády, aby sme to mali jednoznačné, lebo zase budú z toho veľké problémy.
No a prichádzame ku § 59, oprava chýb v katastrálnom operáte. Ja by som išiel na ods. 2 písm. f), kde sa hovorí, že "opraví sa výmera parcely a registra cez zapísanú na liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcelou vypočítanou zo súradníc zlomových bodov v obvode parcely a výmerov vedenou v súbore popisných informácií". Takže keď dovolíte, vyjadrenie k tomuto, k tomuto zneniu pozmeňujúceho návrhu. Účastníkom, samozrejme, že v danom texte môže byť rozdiel takto nejakým spôsobom opravovanej výmery až aj možnože 300 m2 a geodet celú parcelu zameral, no výmera ostane pôvodná a chybná. Vlastník bude zavádzaný, a preto by som doplnil tam takýto text, ak dovolíte, a budem to dávať vo svojom pozmeňovacom návrhu v druhom čítaní, aby sme tiež to precizovali. To znamená, opraví výmeru, výmery parcely registra c) zapísanú v liste vlastníctva v súlade s výmerou parcely vypočítanou zo súradníc priamo meraných lomových bodov obvodu parcely. A je to jednoznačne, aká výmera tam má byť.
Ako som už spomínal, oprava chyby v katastrálnom operát, to je veľký problém a spôsobuje, že niekedy sa tá vôľa zmluvných strán nenapĺňa. Takáto oprava a chyba cez opravu sa nedá zrealizovať, ak sa na predmetných parcelách zmenili vlastnícke vzťahy. Takíto podvedení vlastníci sú odkázaní na milosť a nemilosť potom v súdnom konaní. Rozhodujú o tom súdy, ktoré nevedia posúdiť, či ide o chybu alebo o zmenu. Odborné stanovisko žiadajú od súdneho znalca, samozrejme, ktorý môže aj úmyselne poskytnúť zlé odborné stanovisko. Nechcem každého hádzať do jedného vreca, ale sú aj takéto prípady a hlavne tieto treba odstrániť. A nehovoriac o tom, že niektorí ľudia prakticky, keď počujú súd, sa majú súdiť, mladší možnože nie, ale tá staršia generácia, tak povedia: kde na súde, však som sa v živote nesúdil s nikým, nie, nechaj to tak. Možnože deti tlačia, že mama poď, otec poď. Nie, nie, nie, to sa nedá.
Ešte je tu generácia, ktorá hovorí, keď sa idem súdiť, niečo so mnou neni v poriadku alebo s niekým iným v poriadku a radšej to nechá tak. A práve toto by sa malo odstrániť aj pri tejto oprave chyby, kde môžu vznikať aj takéto nejaké traumy týchto ľudí, a preto môj návrh je iba taký, jak by som povedal, všeobecný, ktorý navrhujem a dávam do pléna, aby príslušní odborníci na správe katastra, resp. úradu geodézie a ministerstva, či by sme nevedeli stanoviť nejaký tím odborníkov z oblasti katastra, ktorí by posudzovali, či ide o chybu alebo len o zmenu. A takto pripraviť nejaké to rozhodovacie konanie, ktoré by tam bolo.
Takže myslím si, že toto stojí tiež za uváženie, a niekedy súdy prakticky ani nevedia, o čom rozhodujú, pokiaľ nemajú, lebo sudca neni odborník v pozemkovom práve. Ukážte mi týchto, možnože ich spočítame na dvoch rukách. Takže pýtam sa, či tento tím by nemohol uľahčiť prácu tým sudcom, aby sme tam nešli a súdili sa a potom zase zisťujeme, že tie súdy nestíhajú ďalšie veci, ktorých je – viete, koľko to je? – však nebudeme si tu ťahať medové motúzy pod nos, že všetko u nás klape. A hlavne v súdnictve, že? Tam to je toho toľko, že nevieme, kde nám hlava stojí. Takže myslím si, že aj takto by sme mohli podať pomocnú ruku, aby tých súdov z tejto oblasti bolo o to menej.
Takže myslím si, že toto sú také moje nateraz, na prvý raz doplňujúce návrhy v tejto novele zákona. Niečo ešte príde a nejaký pozmeňovací návrh v druhom čítaní dám. Dúfam, že to padne na úrodnú pôdu. A, pani ministerka, máte tam aj jednu a viacero, však samozrejme, je tam vecí, ktoré by sa dali rozoberať aj hodiny a hodiny, ale mňa tam upútalo aj to, že okresný úrad potom ten prednosta, resp. okresný úrad môže požiadať iný okresný, aby pomohol pri výpomoci týkajúcej sa nejakej tej pracovnej záťaže na tých úradoch. Tak bodaj by sme takúto nejakú úvahu zaviedli aj u iných a v iných konaniach, v iných oblastiach, kde niektoré úrady nestíhajú a druhé danú robotu už majú odrobenú. Takže apelujem aj na to, aby v tom širšom portfóliu ďalších zákonov, ktoré, pani ministerka, budete predkladať, a týka sa to zákonov hlavne o pôde, kde sa tá agenda nestíha na niektorých úradoch. A tie sťažnosti, ktoré chodia, o tom jednoznačne svedčia, aby sme aj tam vypomohli z iného okresu, keď príslušní štátni pracovníci už túto agendu majú ukončenú, aby im vypomohli a takýmto spôsobom odbremenili túto záťaž, ktorá pre našich občanov je stále a stále v nedohľadne, aby sa ich prípad vyriešil, pretože stále sa vyhovárame na personálne, mzdové a ja neviem jaké veci.
Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem pekne. A žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 9:23 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil trochu polemizovať s tými výrokmi ohľadom súdov, ktoré boli uvedené inak veľmi v prínosnom vystúpení kolegu Fecka. Súdy v konečnom dôsledku majú mať schopnosť rozhodnúť akýkoľvek spor. To, že sa tak nedeje, je dôsledkom toho, že boli po mnoho rokov, minimálne za celú éru Harabina, ktorá podľa niektorých ľudí, odborníkov ešte stále trvá, boli budované súdy tak, aby rozhodovali akokoľvek, ako je to v záujme toho, kto si viac podplatí alebo kto má na súdy vplyv, aby mocní mohli dosiahnuť také rozhodnutie, aké potrebujú. To je dlhodobý zámer Štefana Harabina a jeho nasledovníkov v slovenskom súdnictve, ktorý tam dosiaľ sú.
Čiže ja polemizujem s tým, že súdy nemajú schopnosť rozhodovať o nejakých odborných veciach a že si musia prizývať expertov, súdnych znalcov na veci, ktoré by im mali byť jasné minimálne z predchádzajúcich súdnych rozhodnutí. Ale keďže my konštantnú ustálenú judikatúru zámerne nemáme, tak tým pádom nemáme ani schopnosť súdov rozhodovať jednotne tak, aby sa ľudia na to mohli spoľahnúť, pretože to je presne zámer tých, ktorí chcú ovládať tento štát aj prostredníctvom súdov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 9:36 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Fecko, ďakujem veľmi pekne, lebo ja som si myslel, že okresné úrady a celá zmena v 2013., ESO dopadlo naozaj iba na školstvo a vidím, že to dopadlo aj na iné sektory, pretože v rámci toho školstva sa nám ten rozpočet reálne delí cez 1 mld. na vnútro a 1 mld. na školstvo. A ja už dlhodobo rozprávam, že by sa to malo zjednotiť v rámci školstva. Ja som teda veľmi rád, že vy asi tieto isté problémy sú, alebo ja som veľmi rád, že tieto isté problémy máte aj vy. Nie som veľmi rád, ale som veľmi rád, že sa zjednotíme v tom, že tá zmena naozaj nebola taká, aká mala byť, lebo ESO by malo byť efektívne a spoľahlivá a otvorená štátna správa. A myslím si, že je efektívna a spoľahlivá iba pre niekoho iného, ale určite nie pre občanov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 9:38 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, páni kolegovia, za vašu reakciu. Áno, s tými súdmi to je jasné. Judikatúra a ďalšie veci, dokonca ešte ani štátni úradníci, keď nejaký judikát už je v danej veci, predstavte si, že oni sa podľa neho sa nesprávajú. Však to je nonsens, to je katastrofa, to je to ESO, ktoré prakticky momentálne na nás dolieha, na všetkých. Iďte sa opýtať ľudí, ako to ESO na nich vplýva, keď idú aj do tých kontaktných miest. A konkrétne poviem, keď so bol u nás v Prešove vybavovať občiansky. Zo šiestich prepážok jedna pracovníčka. Oproti sedí pracovníčka, konkrétne z nášho pozemkového odboru. Za celý týždeň má dvoch ľudí, ktorí tam prídu. A keď hovoríme, že nech prídu priamo na pozemkový, načo tam ona sedí? Miesto nej tam sedí v tej prepážke na tie pasy alebo na občianske nejaká pracovníčka, tak toto je akože pre nich neuskutočniteľné. A ja, keď toto má byť akože efektívna a neplytvanie s potenciálom, ktorý tu máme, či už ľudským alebo časovým alebo finančným, tak ja to potom nechápem.
Takže možno, že tak jak povedal pán Jahnátek, že keď som sa ho opýtal, že by náš rezort pôdohospodárstva bol ukážkový, aby sme ukážkovo čerpali eurofondy, ako máme čerpať, aby sme ukážkovo realizovali výberové konania, nieže opäť vybraný záujemca vyhrá výberové konanie, aby sme ukážkovo štátnych zamestnancov riadili, nieže 80, 120, 90 niekoľko dní alebo mesiacov budú čakať na nejaké odpovede, tak pán minister mi povedal, bývalý, či som neprišiel z inej galaxie. No a to mňa urazilo. A, pán minister, teda bývalý, pán Jahnátek, ja vám toto budem prízvukovať stále, pretože takto sa minister daného rezortu správať nemôže.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 9:39 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:41

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v prvom rade to, čo chcem povedať k tomuto návrhu zákona a k celému prístupu, začnem asi stade, že je nesprávne, alebo správne, že tu sedí pani ministerka Matečná. Tento zákon pripravoval Úrad geodézie a kartografie a nie ministerstvo pôdohospodárstva. Tento prístup samo osebe je choré. Buď ten, ktorý to pripravil, by tu mal sedieť a nie niekto iný. Alebo tento úrad by metodicky mal patriť pod ministerstvo pôdohospodárstva.
Systém evidencie a získanie údajov z katastrálneho portálu je katastrofálny. Keď chcete akékoľvek informácie získať o nejakej parcele, o vlastníkovi, tak sa, budete musieť pol dňa vyčleniť na to, aby ste to našli, hľadali, pokiaľ chcete nejakú systematickú prácu, pokiaľ neviete presne, ktorú parcelu hľadáte alebo ktorého vlastníka chcete identifikovať. Pokiaľ sa na to chcete pozrieť, že na druhom konci dediny je tam nejaká parcela, ktorú by ste možnože chceli aj kúpiť, kto je jeho vlastníkom, na túto otázky vy z katastra dostanete otázku setsakra ťažko.
Musím povedať, že Slovenská republika ale disponuje celým softvérom, ktorý toto všetko vám dokáže zabezpečiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Disponuje ním ministerstvo pôdohospodárstva, alebo teda odbory pozemkového a lesného hospodárstva fungujú na tejto informatickej báze, ktorá nie je aktuálna s katastrom nehnuteľností. Aktualizuje sa raz za štvrť roka. Bola to výskumná úloha ešte aj v čase, keď som bol ministrom ja, a sa to urobilo. Sú tam komprimované všetky informácie týkajúce sa katastra. To znamená, že keď vy dneska chcete vedieť, že ktorý kataster, ktorý meter štvorcový kdekoľvek na Slovensku komu patrí, alebo čo tam je, stačí, keď to nájdete na mape, kliknete na to a ono vám to rozkliká všetko. Keď je tam les, tak povie, aký je tam les, aký je tam lesný hospodársky plán, aké je tam zloženie pôdy, kto je tam vlastníkom. Všetky údaje, ktoré sa dotýkajú tej konkrétnej parcely. A takto si predstavujem, že by ten kataster mal fungovať.
Takže chcem len dať taký námet pani ministerke, čo tak zorganizovať v parlamente porovnanie katastrálneho portálu a internetového portálu, na ktorom funguje ministerstvo pôdohospodárstva. Určite by to bolo motivujúce pre poslancov a možnože by došlo aj k nejakej zmene k prístupu katastra. Pretože to, že ideme elektronizovať kataster, ako chcem len pripomenúť, že Úrad geodézie a katastra, teda za ňu my všetci sme zaplatili pokutu Európskej únii za to, že tá informatizácia tam prebehla a bola vykonaná zle.
Takže toto je jedna taká myšlienka na zamyslenie, lebo máme my, disponujeme systémom, len ten systém nie je kompatibilný, nie je možné prepojiť s Úradom geodézie a kartografie. Lebo keby sa to online prepojilo, tak Úrad geodézie a kartografie prestane fungovať, lebo to nestíha. Tie servery na to nie sú stavané. To znamená, že ministerstvo pôdohospodárstva chodí, alebo, respektíve Národné lesnícke centrum chodí raz za štvrť roka pre aktuálne údaje, tie si nahrá do svojho softvéru a potom na tom ministerstvo funguje. Ako, je to smiešne, pani ministerka, ale je to tak. (Reakcia predkladateľky.) Prosím? Ale nie. Je to tak....(Reakcia predkladateľky. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani ministerka, máte možnosť sa potom vyjadriť.

Simon Zsolt, poslanec NR SR
A teraz dovoľte pár takých poznámok k tomuto návrhu zákona. Opakovane sa uchádzam o podporu, aby ste sa zamysleli nad jedným princípom, ktorý už Mária Terézia pri založení pozemkovej knihy uplatňovala. Jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva. Prečo nemôže mať list vlastníctva dvadsať strán pre niekoho v katastri? Prečo ho musíte mať na dvadsiatich? Aby v tom bol bordel? Pardon, bordel je inštitúcia. Toto je neporiadok. A aby musel ten vlastník platiť dvadsaťkrát poplatok za to, keď chce vidieť, čo je jeho vlastníctvo, a aby mal dvadsaťkrát zaplatiť poplatok? Toto sa dá veľmi jednoduchým spôsobom zmeniť v katastri pri evidencii, že kataster sa musí riadiť týmto princípom. Akonáhle ktorýkoľvek vlastník bude mať v jednom katastri jeden list vlastníctva, tak si dokáže skontrolovať to svoje vlastníctvo kedykoľvek, lebo si vyberiem jeden list vlastníctva, pozriem sa na koniec, suma, výmera sedí, nič sa nezmenilo. Dneska, keď toto chcete urobiť, tak jedine aj tam, kde máme pozemkové úpravy urobené, tam, kde máme už menej listov vlastníctva, aj tam máme niekoľko týchto listov vlastníctva. Je to problém z hľadiska evidencie.
Za druhý meritórny systematický problém považujem, že ešte stále sa nepodarilo zmeniť postavenie Úradu geodézie a kartografie z inštitúcie evidenčnej, teda do pozície evidenčnej z pozície rozhodujúcej. To znamená, že o tom, že vy, ja, ktokoľvek z nás predá svoj majetok, nerozhodujeme my, ale Úrad geodézie a kartografie, politický nominant, šéf okresného úradu, momentálne. To znamená, že úrad musí rozhodnúť o tom, či schváli tento predaj alebo kúpu komukoľvek z nás. To považujem za chybné a scestné, lebo ten úrad by mal len evidovať.
A teraz sa vrátim k bodu 59, čo spomínal aj, teda § 59 – oprava chyby. Úrad vo svojej kompetencii môže rozhodnúť o tom, že opraví akýkoľvek údaj, čo sa týka mena, rodného čísla, základných údajov, ktoré determinujú vlastníka pri oprave chyby. Toto považujem za veľmi nebezpečné preto, lebo si to môže urobiť vo svojej vlastnej kompetencii. Zároveň tento paragraf, na tento paragraf treba hľadieť aj v závislosti nad druhým paragrafom, ktorým obmedzujeme možnosť pre verejnosť, ktorá má právo kontrolovať tieto údaje týkajúce sa nehnuteľností. Lebo môže sa, môže, obmedzujeme vlastníkov, inštitúcie, ktoré sa o to môžu zaujímať alebo vyberať si údaje týkajúce sa konkrétnej parcely. Keď tieto dva paragrafy dám vedľa seba, tak je ľahko zneužiteľné, lebo úrad vykoná nejaké opatrenie o zmene rodného čísla, trvalého bydliska alebo podobne. V katastri máme veľa problémov takých, že rovnaké meno, rovnaká obec a líšia sa len teda rodným číslom. Možnože veľakrát je aj tá istá adresa, ale nie je jedno, že na koho to bolo alebo na koho to je zapísané. Takže z tohto dôvodu keď obmedzíme potom prístup verejnosti na kontrolu tejto inštitúcie, môže to byť ľahko zneužité. Ja nehovorím, že to bude zneužité. Ale na Slovensku to, čo sa dá zneužiť, zvyčajne sa aj zneužilo.
Takže ja by som dal tieto dva námety na pouváženie praktické do tohto návrhu zákona. Ja si myslím, že pouvažovať nad tým, aby občania mali jednoduchšiu evidenciu ľahšie, prehľadnejšiu evidenciu v katastri nehnuteľností je asi na mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 9:41 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:51

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, ja by som chcela podať návrh a smerovala to hlavne na pána spravodajcu. V zmysle § 74 dávam návrh, aby sa rozšíril okruh výborov, do ktorých bude predmetný návrh zákona pridelený. Ja som si predmetný návrh zákona pozrela bližšie. Jedná sa naozaj o rozsiahlu právnu úpravu a nakoľko sa dotýka aj evidovania rozostavaných stavieb, bytov, nebytových priestorov, ktoré podľa môjho názoru patria vecne do nášho výboru, ako hospodárskeho výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, tak rada by som sa tejto veci venovala aj na pôde nášho výboru a to už aj naozaj obsahovo. Takže týmto dávam návrh o rozšírenie prideliť predmetný návrh zákona aj do výboru pre hospodárske záležitosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 9:51 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:51

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že na úvod sa čudujem teda poslancom, ktorí hovoria, že nič nefunguje na katastri. To je moja taká prvá poznámka. Možnože stačí presne ísť na tie funkcionality, ktorý katastrálny portál poskytuje, a naozaj zistíte, že to, čo ste tu spomínali, aj pán Fecko, aj pani Zemanová, aj Simon Zsolt, naozaj tie dáta sú aktuálne, aktualizujú sa každých 24 hodín a sú dostupné online. Len treba vedieť, kde je potrebné kliknúť, a nie je potrebné vyhľadávať, tak ako vy hovoríte, pol dňa. To je moja taká prvá poznámka na úvod.
Pôjdem postupne k jednotlivým poslancom.
Pani poslankyňa Zemanová sa nás pýta, prečo neriešime tento konflikt s nájomnými zmluvami? Nájomné zmluvy sa už dnes, tie, ktoré sú dlhšie ako nad päť rokov, sa zapisujú a kataster s nimi nevie urobiť nič iné, len ich zapíše, pretože je to povinnosť vlastníka tam zapísať túto zmluvu. Kataster je len evidenčným orgánom.
Druhou takou poznámkou, ktorú mám k pani poslankyni, že aj notári by mali mať prístup a sudcovia by mali mať prístup. No to je tiež veľká vaša hlboká neznalosť, pretože už dnes sudcovia, notári, šéfovia VÚC-iek sú elektronicky pripojení na katastrálny portál a tieto údaje dostávajú, prosím pekne, online. Nech sa páči, môžte sa opýtať všetkých notárnikov a katastrálnikov.
Oceňovanie pozemkov. Oceňovanie pozemkov a evidencia bude vychádzať zo zavkladovaných zmlúv. Čiže už to, že vôbec sa začne kataster zaoberať cenami nehnuteľností, to je prvý krok k tomu, aby sme vedeli, aké nehnuteľností, aké ceny obvyklé sa nachádzajú v jednotlivých katastrálnych územiach, a to nielen pozemkov, ale bytov, stavieb a ostatných nehnuteľností. Nielen Slovenská republika, ale aj Česká republika s týmto už začala pred niekoľkými rokmi, sú z toho veľmi pozitívne výsledky. A ja musím povedať, že je potrebné niekde začať. Tak ako Slovenský pozemkový fond za môjho pôsobenia mal k dispozícii cenovú mapu nehnuteľností z Datalanu, ktorá vychádzala ale len z realitných kancelárií, tu to budeme mať priamo zo zavkladovaných kúpnych zmlúv ceny nehnuteľností. A nie je to to, čo si vymyslel kataster, ale je to požiadavka ministerstva financií a Národnej banky Slovenska.
Aké by mali byť nejasné ceny, to, čo hovoríte vy? Veď cena je absolútne jasná. Cena bude vychádzať z kúpno-predajnej zmluvy, ktorá pôjde na vklad do katastra nehnuteľností. Tá cena, o čom sa tam dá rozprávať? Cena je podpísaná účastníkmi, je dvojstranný právny akt. Keď sa dohodli, že byt bude stáť 130-tisíc, tak tá cena tam bude zapísaná. Tak ja neviem, aké nejasnosti a pochybnosti pri zápise by sme tam mali mať.
To, čo pán Baránik tu mal tu poznámku, to bolo to isté. Tí sudcovia a notári, to máme opäť niečo, čo už máme a čiže nielen notári, ale aj celé daňové úrady a celá verejná správa do katastra nehnuteľností majú prístup, taktiež exekútori, aby som rozšírila tú poznámku, ktorú ste mali.
K pánovi Feckovi. Kataster nehnuteľností neeviduje užívacie práva. Eviduje len vlastnícke práva. Ja myslím, Martin, že tebe to vôbec nemusím rozprávať, lebo si roky robil na okresnom úrade, takže o tom tu vôbec nemusíme my polemizovať. Ostatné plochy, ktoré si mal požiadavku, sa rieši vo vyhláške špeciálnym prispôsobením kódom a druhom pozemku. V § 6 odsek 3, ktorý Martin tu dal, že v prípade pochybnosti rozhoduje, že to ide do Bratislavy, všetko je elektronicky, takže ten proces je absolútne rýchly. V dnešnej digitálnej podobe nie je dôležité, že je to duplicitné, ale že má nad tým kontrolu aj ten ústredný orgán, čiže sa to nezapisuje len na okrese, ale samozrejme tuto tieto, nie je to pravda, že je to pomalšie. Naozaj tie elektronické podania a možnosti výmeny informácií sú veľmi rýchle aj medzi jednotlivými úradmi.
Ešte to, že je tam duplicita s okresným úradom, že sa zapisujú osobné údaje. Veď predsa aj Úrad geodézie, kartografie a katastra pracuje s osobnými údajmi, tak ich musí zapisovať, tak preto to tam v tom paragrafovom znení predsa je, lebo aj jeden, aj druhý úrad týmito osobnými údajmi disponuje.
To, čo Martin tu chcel, že účelom chyby je opraviť chybu a nie zmenu, čiže už to je práve zapracované v tom § 59, ktorý si chcel, ale môžme si to ešte vydiskutovať a samozrejme návrhy, ktoré tu mal Martin Fecko a ktorý má skúsenosti, my prekonzultujeme, tak ako to robíme aj v ostatných našich zákonoch, ktoré predkladáme. Ak budú vecné, vieme sa nimi zaoberať.
To, čo takú malú pochvalu, že okresný úrad môže dať spracovávať dáta aj inému okresnému úradu a že to musíme mať priamo v zákone. Je to samozrejme niečo, čo tu nikdy nebolo, že môžme v podstate z jedného okresného úradu presunúť ľudí, aby pracovali na okresnom úrade druhom. Ja si osobne nemyslím, že by to malo byť v zákone, ale, dobre, ak to tu máme, asi nás za to pochválili, je to okej. Je to myslím si, že je manažérska vec každého riadenia, každého rezortného šéfa, ktorý ak vie, že ak na jednom regionálnom pracovisku má toho veľa a druhé má menej, tak je to vecou, aby ten manažér rozhodol aj bez zákona, aby sa tá práca urobila. Ale ak toto pomôže a budeme to mať v zákone, budeme sa tým inšpirovať aj v ostatných zákonoch a predložíme to aj do ostatných zákonov, ktoré sa budú týkať pôdy, aby tá povinnosť bola.
Ešte, ešte by som možnože k Martinovi Feckovi, to, že publikujeme v digitálnej podobe, tak to je naozaj niečo, čo sme zrušili už príchod ľudí do tých kamenných úradov. Len naozaj to, že kataster nehnuteľností je potrebné si pozrieť, možnože budeme nejaké školenia robiť pre občanov, alebo možnože nejaké také malé spoty na YouTube. Aj to je možnosť urobiť, aby sa občan vedel orientovať, hoci je, by som povedala, katasterportál veľmi prehľadný.
Ešte som chcela takú jednu poznámku, ktorá tu bola, a aj pán Zsolt ju hovoril, jaj, o tých listoch vlastníctva, že platíme za každý list osobitne. Asi si tu nebol, keď som hovorila na úvod, že práve v tomto zákone, ak požiada o súpis nehnuteľností, tak kataster nehnuteľností mu vydá súpis všetkých nehnuteľností na jednom liste, čiže platí sa len za jeden výpis, ako keby súpisný výpis. Takže tento práve návrh zákona, práve na toto myslí.
Ja už ani, k tomu ani neviem čo dodať. Ja si myslím, že katastrálny zákon, ktorý je v tejto podobe, pomáha nielen jednoduchšie úradovať, jednoduchšiu a rýchlejšiu implementáciu a administráciu a pomáha hlavne občanovi tejto krajiny, ale tak ako som spomínala, ak niektoré tie pozmeňovacie návrhy budú efektívne, účelné, vieme sa nimi vysporiadať. Práve na to tu máme prvé čítanie, práve preto budeme v parlamentných výboroch, vieme o tom diskutovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

17.5.2018 o 9:51 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:54

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Ja len krátko, chcem oznámiť, že som zaregistroval žiadosť pani poslankyne Pfundtner a dám potom o tom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 9:54 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:01

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

28.
Takže dobrý deň všetkým prajem. Nezvyknem sa vyjadrovať k školským zákonom, keďže mojou doménou je energetika, ale tento školský zákon sa týka aj mňa, pretože poznám tú problematiku experimentálneho overovania. V minulosti som predkladal jeden zákon, ktorý sa toho týkal, a to experimentálne overovanie tou druhou časťou tej predkladanej novely. Sám som mal záujem dať dieťa, moju dcéru do waldorfskej školy a jedna je v Bratislave, druhá je v Košiciach, no a práve vďaka prístupu ministerstva školstva žiadna iná ďalšia škola oficiálna fungujúca na tomto princípe na Slovensku nie je a tak sa nám to veľmi nepodarilo.
Pokiaľ viem tieto dve školy fungujú veľmi dobre a je tu aj záujem od ďalších rodičov, resp. detí byť v tomto systéme, ale nedá sa. Preto by som chcel upozorniť na to, že toto experimentálne overovanie, tak ako sa dnes má zaviesť do zákona, nie je podľa mňa dobré. A dokonca nielenže nie je dobré, ale je aj v rozpore s ústavou, konkrétne s čl. 2 ods. 3, podľa ktorého "nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá". Článok 3 ods. 1 písm. a) ústavy, podľa ktorého "povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach" a "pri zachovaní základných práv a slobôd v spojení so slobodou myslenia", čo je čl. 24, či vedeckého bádania, čl. 43.
Táto novela totižto zavádza taký zvláštny štatút, možnosť, kedy ministerstvo môže nútiť školy a garantov, aby robili experimenty, ktoré ale školy častokrát ani robiť nechcú. Je to konkrétne ten navrhovaný § 14 ods. 4 novely, kde ministerstvo školstva poverí uskutočňovaním experimentálneho overovania odborného garanta experimentálneho overovania a školu alebo školské zariadenie, v ktorej sa bude toto uskutočňovať. No ale otázka je, čo to vlastne je to poverenie? Pretože pre mňa je to taký zvláštny výraz. V texte to nie je podmienené ani súhlasom školy a z celej novely vyplýva skôr takéto mocenské rozhodovanie ministerstva školstva a nejaký ten partnerský prístup je tam absolútne vynechaný. Odsek 5 síce hovorí o dohode zriaďovateľ – škola – garant, ale toto už je dohoda medzi po-ve-re-ný-mi školami a garantami.
Ja som v minulosti dopytoval aj ministerstvo školstva podľa infozákona jednou otázkou zameranou práve už na uskutočnené a prebiehajúce experimentálne overovanie. Odpovedali mi, bol to vlastne taký zoznam tých experimentov alebo tých overovaní, ktoré sa uskutočnili, a keďže podľa vlastnosti toho dokumentu, ktorý visí aj na stránke Národnej rady, jeho autorom je práve pán Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl z ministerstva, tak vychádzam z toho, že aj práve tento dokument vznikol a bol pretláčaný práve zo strany ministerstva. Nie je to nič nevšedné, deje sa to tu v podstate bežne, len podľa mňa takáto rozsiahla novela by sa nemala diať poslaneckým zákonom, ale mala by prejsť riadne pripomienkovým konaním, tak ako je to v prípade iných.
Z tohto dôvodu si dovolím predložiť zopár ďalších otázok súvisiacich s experimentálnym overovaním a budem ich smerovať hlavne na ministerstvo školstva, ale teda teraz na moju kolegyňu, ktorá to predložila.
Takže chcel by som sa opýtať, prečo doposiaľ nie sú zverejnené výsledky úspešných aj neúspešných experimentálnych overovaní za účelom podnetov pre inováciu na školách? Ako zabezpečuje ministerstvo školstva, aby v praxi nedochádzalo k duplicitnému overovaniu tých istých vecí? Pretože toto sa deje, aj keď sa pozriete na ten zoznam. Odkiaľ sa školy môžu dozvedieť, že to, čo chcú overovať, už overené bolo, keď výsledky nielenže nie sú zverejnené, ale sú bez znalosti vecí zo strany ministerstva školstva uložené v archívoch?
Tých otázok je viacej, ja vám ich kľudne potom dám aj k dispozícii.
Prečo sa overujú školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl namiesto alternatívnych vzdelávacích programov, ktoré môžu byť použité ako školské vzdelávacie programy? A aká je efektivita vynaložených prostriedkov na experimentálne overovanie, ktorého výsledky môžu byť použité iba na jednu alebo dve školy, namiesto nejakého celoslovenského prenosu know-how? Toto je napríklad práve prípad toho Waldorfu.
Koľko zahraničných modelov ministerstvo školstva zamietla, alebo neodôvodnene zúžilo možnosť ich použitia napriek tomu, že v zahraničí sú bežne používané s výbornými výsledkami? Je tento postup ministerstva školstva v súlade s princípom integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike do európskeho vzdelávacieho priestoru? Ako chce ministerstvo školstva docieliť, aby experimentálne overovanie, direktívne nanútene zo strany ministerstva školstva, pretože toto je vyslovene v tom zákone spomenuté, školám, zriaďovateľom a gestorom bolo vykonané kvalitne? Veď my nemôžme niekomu niečo nanútiť a potom čakať, že naozaj oni k tomu budú pristupovať plne zodpovedne a budú sa snažiť, aby aj to overovanie prebehlo relevantne.
V koľkých prípadoch boli dôvodne spochybnené odborné závery gestorov alebo dôveryhodnosť zriaďovateľov v správnom rozhodnutí ministerstva školstva právoplatným rozhodnutím o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania, čo by vlastne aj mohlo odôvodniť práve túto predkladanú novelu?
V koľkých prípadoch rozhodlo ministerstvo školstva, dovolím si povedať a podčiarknuť nezákonne, o uplatnení experimentálnych overovaní listom bez bližšieho zdôvodnenia alebo správnym rozhodnutím bez zdôvodnenia alebo v rozpore s odborným zdôvodnením gestora? A aký bude postup ministerstva školstva pri náprave tohto stavu? A ako doposiaľ preukázalo ministerstvo školstva vzhľadom na predchádzajúce otázky svoju legitimitu, de facto mocensky ako jediný relevantný subjekt transparentne rozhodovať o vyhlásení riadenia hodnotení experimentov výlučne v prospech inovácií školstva na Slovensku?
Toto sú podľa mňa veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú tohto zákona a ktoré sa týkajú experimentálneho overovania a jeho budúcnosti na Slovensku vo všeobecnosti. Ja by som vás preto chcel poprosiť, aby sme si prešli, zodpovedali tieto otázky, nielen my tu v parlamente, ale na Slovensku je množstvo expertov, ktorí sa tejto problematike venujú. Tu totižto nejde o guličky. Tu ide o naše deti a kvalitu ich vzdelávania. To sú tí, ktorí tu raz po nás zasadnú do týchto lavíc, a podľa mňa mali by mať možnosť výberu vzdelania a hlavne možnosť kvalitného vzdelávania.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 10:01 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:09

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani navrhovateľka, v tejto časti vášho návrhu sa podľa mňa strana SNS stane absolútnou brzdou rozvoja slovenského školstva a nových metód vzdelávania. Vy nieže chcete posúvať dopredu školstvo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musíte vystúpiť, reagovať na pána, vystúpenie pána poslanca.

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
Budem na pána poslanca reagovať, lebo pán poslanec to hovoril, že vy vôbec neanalyzujete všetky tie inovatívne a nové spôsoby experimentálneho overovania. A týmto návrhom, ako povedal aj pán poslanec, reálne nebudete posúvať slovenské školstvo dopredu. On vám jasne položil niekoľko otázok, na ktoré nemáte odpovede, a tým pádom, nieže budete konzervovať ten stav, ale reálne ho budete vracať ešte niekde dozadu. Veď máte súbor všetkých experimentálnych overovaní. Urobte iba tie najlepšie, ktoré sú v súčasnom stave, to vyhodnotenie, a na základe toho vyhodnotenia môžme pustiť tieto nové spôsoby vzdelávania nie do školských vzdelávacích programov, ale do štátneho vzdelávacieho programu, aby školy mohli využívať to, čo iní reálne overili. Naozaj učitelia aj riaditelia sú dospelí ľudia a ich nepotrebujete vodiť za ručičky a prikazovať im z Bratislavy zo zeleného stola, že takto budete učiť, toľkoto budete učiť a takýmto spôsobom budete učiť. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 10:09 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video