31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.5.2018 o 16:17 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:17

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je odstrániť praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu používania; požívania alkoholických a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami. Podľa dnes platného znenia § 2 ods. 2 citovaného zákona osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 nesmú požívať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Napriek tomu, že zákon obsahuje jednoznačný zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej polície ani iný príslušný orgán k tomu, aby v praxi preveril, či tieto osoby nepožili alkoholické nápoje alebo iné omamné látky.
Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon 219 o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu a iných omamných; iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona.
Oprávnenie vyzvať maloleté sa nestanovuje ako neobmedzené, ale len v prípade, že existuje dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonom stanoveného zákazu.
Som rád, že tento zákon mal aj veľkú debatu na výboroch, ktorými prechádzal, a minimálne na dvoch výboroch ho aspoň verbálne podporila aj opozícia s tým, že by mal pokračovať zákon ďalej, alebo teda úprava v tomto smere v tom, aby prísnejšie boli postihovaní prevádzkovatelia zariadení, kde sa podáva alkohol, ktorí podávajú alkohol mladistvým a maloletým, a práve aby sankcie v tomto ohľade boli podstatným spôsobom zvýšené, alebo dokonca sa hovorilo o akýchsi licenciách, o ktoré by prišli, ak by porušovali tento zákaz.
Predpokladám, že cieľom alebo teda záujmom spoločnosti je, aby mladiství a maloletí nepožívali alkoholické nápoje, keďže to neblaho vplýva na ich zdravý vývoj. Chcem vás preto požiadať o podporu uvedeného zákona vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý predloží kolega Peter Pamula. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.5.2018 o 16:17 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:21

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade zákon schváliť.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 103 z 10. mája 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zákona dnes o 17. hodine.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2018 o 16:21 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja keď som pripravoval návrh na zmenu tohto, tohto zákona, tak som, tak som sa zaoberal viacerými argumentmi, ktoré sú aj na jednej, aj na druhej strane, či už na strane polície, alebo mladistvých a maloletých, resp. ich rodičov, a dospel som k názoru, že je veľmi potrebné, aby sme, aby sme vlastne tento problém vyriešili, pretože od roku 2009 tento problém sa ťahá a málokto o ňom vie, pretože v roku 2009 policajný prezident vydal, vydal rozhodnutie, že príslušníci Policajného zboru nesmú, nesmú podrobovať osoby mladistvé a maloleté dychovej skúške na zistenie alkoholu v krvi. To znamená, že je tam nesúlad zákona, že mladiství a maloletí sú povinní sa podrobiť takejto skúške a policajný orgán nie je oprávnený.
Takže terminologicky sme to, sme to dali dohromady a došlo tam aj k jednému, k jednému takému lapsusu, k takému nedostatku, kde, ktorý chcem teraz napraviť a chcem podať pozmeňujúci návrh.
To znamená, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892). Čiže pozmeňovák znie:
V § 2 odsek 2 doplniť alebo vymeniť:
"(2) Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov
a) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b) sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky."
Možno niekto bude argumentovať, že tento, tento bod sme chceli vypustiť a teraz ho znovu, znovu zavádzame, ale ja som tam chcel doplniť jednu vážnu vec, pretože osoby mladistvé a maloleté mali povinnosť sa podrobiť tejto dychovej skúške a bez ohľadu na to, či je podozrenie alebo nie je podozrenie. To znamená, že trochu to takto liberalizujeme, aby sme zosúladili terminologicky aj s tým oprávnením Policajného zboru vykonať vlastne takúto skúšku, a doplnil som tam to vyjadrenie alebo ten odsek, hej, "ak je dôvodné podozrenie".
To znamená, že ak by sme išli ďalej, tak tá osoba mladistvá a maloletá sa môže kedykoľvek vyhnúť takejto dychovej skúške, ale, samozrejme, nasleduje potom, potom tie dôsledky a následky jej chovania. Ale ak osoba mladistvá a maloletá poruší povedzme nejakým spôsobom zákon, priestupkom alebo trestným činom, a odmietne sa podrobiť takejto dychovej skúške, tak určí lekár vlastne podľa, podľa vizuálneho nejakého zistenia tú mieru opilosti, hej? Čiže aj tí kritici, ktorí tvrdia, že nejakým spôsobom nútime tých mladistvých a maloletých sa podrobiť tejto skúške, nemajú, nemajú pravdu a skôr to teraz až tak trošku viacej liberalizujeme.
Poprosím vás všetkých o podporu tohto zákona, pretože sme svedkami, že naozaj tí mladiství a maloletí v tých podnikoch v neúmernej miere, by som povedal, až požívajú tie alkoholické nápoje. Takže možno si aj vyslúžim za to kritiku, ale naozaj ten mladý človek potrebuje k svojmu životu, k svojmu vývoju, vývinu, mať čistú hlavu, čistú myseľ a čistú krv. Takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 16:24 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:28

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, neviem, či ste si to všimli naozaj, ale ja som si len, len takto po sluchu všimol, že tam máte terminologickú nejakú nekonzistentnosť v tom, že najprv hovoríte o alkoholických nápojoch a návykových látkach a potom hovoríte, zároveň hovoríte o omamných látkach, ale nie v inej súvislosti. Čiže ja by som vám radil, aby ste sa na toto pozreli, aby to bolo terminologicky jednotné, pretože inak sa zamotávame do niečoho, čo podľa mňa nechceme. Tak dávam to, dávam vám to na zváženie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:28 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Pamula, naozaj je teda trochu neštandardné, že pozmeňujúcim návrhom predkladateľ vkladá do svojho vlastného návrhu zákona to, čo z neho chcel tým návrhom zákona vypustiť, ale teda uznávam, lebo to reaguje aj na tú diskusiu, ktorá bola napríklad aj na výboroch, že keď sa tam síce dá oprávnenie Policajného zboru vyzvať maloletého na kontrolu, či požil alkoholický nápoj, a nebude tam stanovená, stanovená povinnosť, tak môže to spôsobiť problémy, ak sa tá povinnosť vypustí, alebo teda povinnosť podrobiť sa, podrobiť sa vyšetreniu. Takže z vecného hľadiska to snáď má nejakú, má nejakú logiku.
A len by som teda chcel upozorniť na to, že asi vďaka tomu, že pán podpredseda Národnej rady sa rozpráva s pánom predsedom Národnej rady, vás nezastavil a neupozornil vás na to, že porušujete rokovací poriadok, ktorý ste si schválili, lebo vy ste prečítali ten pozmeňujúci návrh a potom ste ho vysvetľovali, čo bolo síce absolútne logické, v súlade so zdravým rozumom a my sme to vďaka tomu aj pochopili, ale bolo to v rozpore s rokovacím poriadkom, žiaľ, no.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:30

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, ja by som skôr, teda si myslím, že by to malo znieť, že osoby maloleté do pätnásť rokov a mladistvé do osemnástich rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, lebo im to spôsobuje ujmu na zdraví. A v prípade podozrenia z požitia alkoholického nápoja alebo psychotropnej látky sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške na alkohol alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných látok alebo psychotropných látok na výzvu príslušníka Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nielen, keď rozbijú výklad alebo keď urobia nejaký škandál, ale jednoducho naozaj by mali byť povinné pri vyzvaní sa príslušného kompetentného orgánu, by mali byť povinní sa podrobiť tej skúške, trebárs keď aj ide okolo krčmy, nemusí on spôsobiť nejakú škodu, nemusí urobiť výtržnosť, nemusí niekoho zbiť alebo vyvolať bitku, ale naozaj mne sa toto zdá zvláštne, pretože naozaj vy vyňali ste niečo, čo tam bolo, v tom pôvodnom zákone je, že nesmú požívať tieto alkoholické nápoje a omamné látky a že sú povinné sa podrobiť. Tak ja naozaj neviem, čo vlastne chcete týmto zákonom urobiť? A ja si myslím, že liberalizácia tohto zákona nie je až tak veľmi na mieste. Ja by som ho nechala prísnejší.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:30 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:32

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Naozaj v tom zápale, v tej rýchlosti som, ospravedlňujem sa, hej. To nebol úmysel, ale chcel som to čím skôr vlastne predniesť.
Pani poslankyňa (povedané s pobavením), vy ste ma asi nepočúvali. Tam je všetko to, čo ste povedali vy. Presne všetko to, čo ste povedali vy, ale jedna jediná veta tam je doplnená, "ak je dôvodné podozrenie". Aby to bolo terminologicky zosúladené s ostatnými predpismi a právom. Všetko je tam presne tak, ako bolo. Presne to isté. Vy ste prečítala presne ten môj pozmeňovák, ktorý som tam dal, presne ten istý.
Takže ďakujem. Ďakujem. Ja si nemyslím, že je tam nesúlad, čo sa týka tých omamných látok, ale naozaj je to na diskusiu. Ja som to konzultoval s legislatívcami aj na ministerstve vnútra, aj na ministerstve zdravotníctva a terminologicky, ja nie som právnik, takže nechal som si poradiť, pretože u mňa bol, u mňa bol ten zámer, aby vlastne tí mladiství a maloletí mali povinnosť a druhá vec, aby vlastne ten policajný orgán alebo štát, ako keď nebudeme presne kvantifikovať tých, tie zložky, tak aby mali možnosť vlastne podrobiť týchto mladistvých a maloletých.
Sú tam ešte rôzne veci, o ktorých by sme rozprávali, pretože tam sú, tam sú veci, o ktorých ste vy hovorili aj kolega Baránik, ale naozaj, skúste sa na to pozrieť a myslím si, že ja mám pravdu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:32 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:34

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, máte to pod tlačou 929.
Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu doktor Peter Juanidis oznámil listom z 22. marca 2018 predsedovi Národnej rady, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa vzdáva funkcie člena rady.
Predseda Národnej rady sa listom č. 178/2018 z 26. marca 2018 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady. Budem čítať iba mená a priezviská bez titulov. Dušan Budzák, Pavol Holeštiak a pani Natália Holinová. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 94 z 3. mája 2018 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu rady, s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Odporúča Národnej rade, aby
1. konštatovala, že
a) dňom 22. marca 2018 funkčné obdobie končí Petrovi Juanidisovi,
b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.
2. zvolila jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na obdobie do 28. marca 2023.
3. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2018 o 16:34 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:38

Peter Marček
Skontrolovaný text
Ja som chcel iba opraviť pána predsedu, lebo povedal Dušan Budák, ale to je Dušan Budzak. Pre presnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 16:38 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, aj keď neviem teda, kto je predkladateľom tohto návrhu, vážené kolegyne, kolegovia, predložený návrh uznesenia obsahuje dva body, ako už pán podpredseda Národnej rady Bugár uviedol.
V bode A) máme schváliť zmenu Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, a teda ten podstatný návrh je v zmene počtu papierových výtlačkov, ktoré sa dávajú ako návrhy zákona do podateľne. Pre nás poslancov to znamená, že nebudeme musieť dávať päť podpísaných originálov, ale iba dva, a všetky podpisovať, a pre vládu to znamená, že nebude predkladať 55, ale iba 20 výtlačkov. Teda nepochybne z hľadiska ušetreného papiera je to veľmi pozitívne opatrenie, ktoré, myslím si, že stojí za podporu nielen hlasovaním, ale aj verejnú pochvalu. Už dávno sme mali k tomuto pristúpiť.
Návrh uznesenia však obsahuje aj časť B), v ktorej by sme mali schváliť zmenu Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky schválenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1146/2008 uvedenú v prílohe č. 2 tohto uznesenia, a keďže ide o návrh uznesenia, nejde o návrh zákona, tak to zdôvodnenie je také iba pomerne stručné a všeobecné, nie je tam podrobná dôvodová správa, preto som si pozrel, čo je uvedené v návrhu, v návrhu zmien Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov.
A hneď prvý bod ma trochu zarazil, lebo v prvom bode bolo, že v čl. 1 ods. 2 sa slová "podľa osobitného zákona" nahrádzajú slovami "a osobné údaje podľa osobitných zákonov". Tak som sa pozrel do tých elektronických, Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov, ktorá je zverejnená už dnes na, medzi dokumentami na webovej stránke Národnej rady, no ale slová "podľa osobitného zákona", ktoré sa majú nahradiť slovami "a osobné údaje podľa osobitných zákonov" som tam nenašiel, ale našiel som tam slová "a osobné údaje podľa osobitných zákonov", tak som si povedal, že no, asi sa to už zmenilo, ale niekto si nevšimol, tak to znova navrhuje, navrhuje zmeniť.
No a prešiel som k bodu 2. A v bode 2 je v čl. 1 ods. 4 sa slová "je v súlade s odsekom" nahrádzajú slovami "má náležitosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rokovacom poriadku) a je" a teraz som sa pozrel na ten článok 1 odsek 4, ale tam nie je formulácia "a je v súlade s odsekom", ale je tam formulácia "návrh sa považuje za podaný, ak má náležitosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350" a presne tá formulácia, ktorá sa tam má dostať, ona tam už je.
Rovnako je to v bode 3, v bode 4, bod 5 je iný prípad, ten reaguje na tú zmenu, zmenený počet výtlačkov.
V bode 6 sa hovorí, že doterajšie odseky, teda vkladá sa nový odsek a doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú 3 až 9, ale v tom zverejnenom dokumente má článok 3 iba 6 odsekov, tak ako sa odseky 7 a 8 môžu označovať ako 8 a 9? A tie odseky 8 a 9 sa potom vypúšťajú, alebo teda 6 a 7 sa vypúšťajú v bode 8.
Čiže v zásade až na zmenu počtu, zmenu počtu predkladaných výtlačkov návrhov zákonov ten, tie pravidlá predkladania elektronických materiálov alebo Elektronická forma podávania a doručovania materiálov, to, čo je na webovej stránke Národnej rady, ten dokument, je už upravený v zmysle tej zmeny, ktorú my máme dneska schváliť. Sú tam nejaké drobné ďalšie úpravy, ale teda toto mi je celkom nejasné, a teda preto som sa na začiatku obrátil aj na neprítomného navrhovateľa, že bol by som rád, keby nám niekto vysvetlil, ako sa to zmenilo. Lebo na webe je tam potom aj taká vec, že v prílohe č. 2 sa; posledný bod, v prílohe číslo 2 sa slová "webová stránka servera" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "webové sídlo" v príslušnom gramatickom tvare. A príloha č. 2 je vzor sprievodného listu a nespomína sa tam ani webová stránka, ani webové sídlo.
Takže neviem, či by mi niekto mohol vysvetliť, že akým spôsobom došlo k tejto situácii, že my máme dnes schváliť uznesenie, ktorým v prílohe č.; príloha č. 2 toho uznesenia zavádza zmeny do nejakého dokumentu, ktorý už dnes je na webovej stránke Národnej rady s pár drobnosťami, ale v podstate väčšina tých zmien, ktoré dnes máme schváliť, už sú na webovej stránke Národnej rady. Visia tam a my keď podávame návrhy zákonov, tak sa podľa toho správame. Ten materiál je na webe uvedený ako Elektronická forma podávania a doručovania materiálov v Národnej rade Slovenskej republiky (schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1146/2008 a upravené podľa zákona č. 399/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR o rokovacom poriadku). Môžeme to teda chápať tak, že Národná rada schválila ten dokument svojím uznesením, Elektronická forma podávania a doručovania materiálov Národnej rade, a potom ho niekto zmenil?
Ja chápem, že zákon má prednosť a keď je nejaká úprava v zákone, tak musí mať prednosť pred tým, čo je v nejakom internom dokumente alebo v nejakom dokumente, ktorý je schválený iba uznesením Národnej rady, ale nie je to zákon, ale pýtam sa, ako je možné zmeniť dokument, ktorý je schválený uznesením Národnej rady, a kto a kedy to urobil? Urobil to predseda parlamentu predchádzajúci po tom, ako bol schválený zákon č. 399/2015 alebo to súčasný predseda parlamentu schválil alebo to niekto v Kancelárii Národnej rady schválil? Lebo to sú pravidlá, podľa ktorých postupujú aj poslanci, a teda považujeme ich za záväzné a je teda značne neštandardné, ak nejaký dokument je schválený uznesením Národnej rady, aby bol menený nejakým iným spôsobom ako uznesením Národnej rady. Takže neviem, či keď tu nie je predkladateľ, dostanem odpoveď na tú otázku, ale teda rád by som si ju vypočul.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 16:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video