40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2019 o 15:48 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:19

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené panie poslankyne, páni poslanci, sme mali prednedávnom zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde som ja dostal interpeláciu od jedného z poslancov tohto zastupiteľstva, ktorý teda je z okresu Trenčín, a túto interpeláciu som sľúbil teda posunúť a podať ju ako poslanec Národnej rady v bode interpelácie. Interpelácia sa bude týkať pána ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša a dovoľte mi teraz túto interpeláciu prečítať.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 zákona č. 460/1992 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanovením § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v platnom znení si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je správcom nehnuteľného majetku budovy Posádkového klubu v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici a k nej prislúchajúcich pozemkov a stavieb, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, a z pozície predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja som listom zo dňa 28. novembra 2016 požiadal o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom tohto nehnuteľného majetku štátu so zreteľom na verejný záujem jeho využitia v prospech širokej verejnosti po prevode vlastníckych práv k majetku, resp. po jeho prenájme. Dôvodom žiadosti bol úmysel realizovať v predmetnej budove projekt tzv. kultúrno-kreatívneho centra a paralelne s ním vytvoriť dôstojný priestor pre kultúrny a spoločenský život v krajskom meste Trenčín. Kvôli stavbe objektu bola v minulosti zbúraná časť historického jadra Trenčína s prísľubom, že budova bude okrem armády slúžiť aj obyvateľom mesta. Posádkový klub je dlhodobo jediným priestorom v Trenčíne, ktorý je reprezentatívny a vhodný na všetky typy kultúrnych a spoločenských akcií. Už v čase predloženia spomínanej žiadosti bol objekt prevádzkovaný s výraznými obmedzeniami pre zlý technický stav budovy a v súčasnosti tento stav nielen pretrváva, ale sa dokonca zhoršuje.
Odpoveď Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako správcu majetku na požiadavku Trenčianskeho samosprávneho kraja bola zamietavá, s prevodom vlastníckych práv a ani s prenájmom nesúhlasili Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sú užívateľom majetku. Proti prevodu, resp. prenájmu boli uvedené dôvody, ktoré súviseli so strategickým významom nehnuteľnosti pre ozbrojené sily a s výkonom ich vlastnej činnosti. Okrem toho boli uvedené aj dôvody, ktoré sa odvolávali na spoločenskú dôležitosť zachovania stavajúceho stavu v Trenčíne, a to hrozba straty úzkej spolupráce s folklórnymi súbormi, strata možnosti organizovať rozličné odborné a spoločenské akcie, strata príjmov z organizovania akcií pre verejnosť.
Zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky bola v médiách deklarovaná pripravenosť riešiť nevyhovujúci technický stav budovy a zabezpečiť tak jej využitie v pôvodnom rozsahu s prísľubom vyčleniť čiastku 400-tisíc eur na rekonštrukciu Posádkového domu ešte v roku 2018. Hlavná sála budovy je však už 2 roky mimo prevádzky a v krajskom meste Trenčín nie je žiadna iná sála takéhoto rozsahu a významu. Kultúrne podujatia v meste zatiaľ v obmedzenom rozsahu zabezpečuje priestor kina Hviezda, avšak mesto Trenčín ako vlastník budovy určilo medzi svoje priority jej kompletnú rekonštrukciu. Týmto sa ľahko môže stať, že krajské mesto Trenčín zostane bez kultúrneho stánku. Občania krajského mesta, ale aj celého Trenčianskeho kraja sa o túto situáciu intenzívne zaujímajú, žiadajú nielen vysvetlenia, ale najmä činy, ktoré budú splnením daných sľubov.
Trenčínu veľmi chýba spoločenská sála takéhoto významu. Takáto kongresová sála chýba školám, univerzite, základným umeleckým školám, ale aj divadelnej scéne. V Trenčíne pôsobí mestské divadlo, ktoré nemá dôstojný kultúrny stánok, a takisto tu hosťujú rôzne divadlá. V tomto roku oslávi folklór v Trenčíne veľké okrúhle výročia založenia, napríklad folklórny súbor Trenčan 70. výročie svojho založenia, folklórny súbor Družba 65. výročie svojho založenia, Detský folklórny súbor RADOSŤ 45. výročie svojho založenia, Seniori Družba 20. výročie založenia a Detský folklórny súbor Kornička 20. výročie svojho založenia. Aj tieto organizácie si zaslúžia dôstojný stánok na ich oslavu a poďakovanie za činnosť. Je tu, samozrejme, aj veľa iných, ďalších organizácií, ktoré by radi využili kongresovú sálu Posádkového domu Trenčín, známeho pre všetkých Trenčanov ako ODA, teda bývalý Okruhový dom armády. Podľa vyjadrení ministerstva obrany a pozemných síl sú spolupráca s folklórnou scénou, príjem zo spoločenských akcií pre verejnosť a organizovanie spoločenských a vzdelávacích akcií vôbec jedným z kľúčových dôvodov prevádzkovania Posádkového klubu.
Vzhľadom na vyššie uvedené si vám, pán minister, dovoľujem položiť nasledovné otázky:
1. Z akých dôvodov nebola zrealizovaná plánovaná rekonštrukcia budovy Posádkového klubu v roku 2018?
2. otázka. Aké kroky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uskutočnilo pre zabezpečenie, realizácie, rekonštrukcie budovy Posádkového klubu a kedy a v akom rozsahu sa uskutoční?
A 3. otázka. Kedy bude budova Posádkového klubu, najmä jej hlavná sála v prevádzkyschopnom stave a bude opäť plniť svoju dôležitú funkciu v spoločenskom živote krajského mesta Trenčín?
Vážený pán minister, vopred vám ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:19 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predniesol interpeláciu na ministra dopravy pána Árpáda Érseka. Týka sa to výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala.
Tento úsek je v súčasnosti vo výstavbe a je financovaný z fondov Európskej únie, avšak jeho výstavba sa dostala pomerne do nezávideniahodnej pozície, pretože dochádza tam k zastavovaniu prác a neplateniu poddodávateľom za práce. Chcem pri tejto príležitosti aj vyjadriť, aké je osobné sklamanie, že vtedajší minister dopravy pán Figeľ v roku 2010 nepodpísal výhodnú zmluvu na výstavbu tohoto úseku, po ktorom sme už mohli dávno, dávno jazdiť, a nemuseli sme mať tento problém a financie z eurofondov mohli byť použité na iné úseky, ktoré sú ešte potrebné na dostavanie. Preto mi dovoľte, aby som formuloval túto interpeláciu na súčasného pána ministra, ktorý aktívne k tomu pristupuje, a pevne verím, že predloží aj, aj reálne riešenie.
Čiže žiadam o informáciu, v akom stave sa nachádza výstavba úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, keďže jej dokončenie bolo plánované do konca roka 2019 a je zrejmé, že termín dodržaný nebude. Vychádzam aj z medializovaných informácií, v rámci ktorých pán minister osobne spolu s predsedom vlády vyjadrili znepokojenie, nespokojnosť so súčasným stavom výstavby. Preto chcem požiadať o aktuálnu informáciu a zároveň o návrh riešenia, ako dokončiť čo najskôr tento kľúčový úsek diaľnice D1. Je to kľúčový úsek nielen pre samotný Žilinský kraj, ale aj pre celé Slovensko a dovolím si povedať, keďže je na európskom ťahu, aj pre Európu, pretože je to významný európsky ťah západ - východ. Zároveň treba zdôrazniť, že ide o efektívne využitie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ, ktoré musia byť využité do konca roku 2023. Znepokojujú ma teda informácie, že zhotoviteľ diela dokázal využiť len 40 % financií z eurofondov doposiaľ.
Vážený pán minister, obyvatelia kraja, ale aj celá motoristická verejnosť očakáva, s očakávaním sleduje ďalšie kroky ministerstva, aby sa celá stavba nezastavila. Verím, že vaša odpoveď bude dostatočná na upokojenie všetkých, ktorí využívajú túto tepnu D1, a navyše zaznievajú hlasy aj nespokojných subdodávateľov, ktorým údajne nie je zaplatená ich vykonaná práca. Verím, že je spoločným záujmom, aby tento strategický úsek diaľnice bol čím skôr spustený do prevádzky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na ministra spravodlivosti Gábora Gála vo veci národného projektu Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledujúcu interpeláciu poslanca.
Mediácia ako mimosúdna činnosť, pri ktorej na nej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, je od jej zavedenia zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii stále iba v štádiu rozbehu. Tento efektívny a racionálny inštitút, ktorým možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových i pracovnoprávnych vzťahov, stále nemá dostatočnú verejnú a inštitucionálnu podporu, a len s veľkými ťažkosťami sa prediera do povedomia a využívania fyzickými i právnickými osobami. Pri nadmernej zaťaženosti súdnictva predlžuje sa finančná, časová i vecná dostupnosť práva pre všetkých. Aj na základe týchto skutočností bol v programovom období v rokoch 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 114 310 eur vytvorený a schválený národný projekt Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Tento projekt v prioritnej osi sleduje zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva so špecifickým cieľom zvýšenia kvality a posilnenia nezávislosti súdneho systému, a to vytvorením zákonných podmienok na postúpenie sporu súdom na mediáciu, zvýšením povedomia o podstatne nižšej finančnej náročnosti mediácie ako alternácie k súdnemu konaniu, zvýšením podpory súdov pri presadzovaní mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a propagáciou mediácie. Vzhľadom na to, že projekt by sa mal blížiť do svojho finále, a viditeľný verejný efekt riešenia sporov prostredníctvom inštitútu mediácie je stále nízky i vzhľadom na môj záujem o danú problematiku a záujmy občanov Slovenskej republiky interpelujem vás nasledovnými otázkami:
Akým spôsobom a s akým výsledným efektom boli doposiaľ naplnené ciele uvedeného národného projektu?
Ako predbežne komplexne hodnotí ministerstvo úspešnosť národného projektu, predovšetkým aký pozitívny reálny dopad mal projekt na verejnosť a vyššiu dostupnosť práva?
Aká vysoká je personálna a inštitucionálna zapojenosť do národného projektu a aký dopad mala zvýšená propagačná činnosť na verejné povedomie a výkon mediačnej činnosti?
V akom štádiu realizácie sa v súčasnosti národný projekt nachádza a aké konkrétne kroky ešte ministerstvo vykoná pre reálne naplnenie cieľov projektu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovolím si tiež podať jednu interpeláciu na pani ministerku vnútra, pani Sakovú a týka sa to konkrétne auditu štátnej správy.
Možnože vám niečo hovorí názov ESO, to znamená efektívna, spoľahlivá, otvorená správa, ktorá nám tu prebieha od 1. 10. 2013. Mala byť na určité etapy a tie etapy boli nasledovné. Do polovice roku 2014 mala byť integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy, v roku 2014-’15 mali byť sprevádzkované klientske centrá pre občanov a v roku 2014 až 2020 optimalizácia výkonu štátnej správy, štruktúr, procesov a celkového výkonu tejto štátnej správy, ktorá momentálne podlieha pod všeobecnú štátnu správu.
Chcem sa opýtať, pani ministerka, že keďže ešte pánom Kaliňákom, vaším predchodcom, pred niekoľkými rokmi bolo v rámci tejto reformy prisľúbený audit, ktorý by ukázal efektívnosť tejto štátnej správy, ktorú tu máme, a treba ju dať pod jednu strechu, lebo asi tá špecializovaná nebola dosť efektívna, tak konečne na sklonku minulého roku sme sa tohto auditu aj dočkali, že začína sa realizovať. No, žiaľ, keď sa na to pozrieme zblízka, tak sa nestihnete čudovať, aké kritériá boli postavené na hodnotenie činnosti štátnych zamestnancov, hlavne v bývalej špecializovanej štátnej správe, a to konkrétne na pozemkových odboroch, bývalé pozemkové úrady. Zo širokej plejády činnosti odborov pozemkových a lesných boli, žiaľbohu, niektoré preferované a ďalšie degradované. Z akého dôvodu?
Na výkon činnosti, ktorá spadá do kategórie hobby - poľovníctvo, sa kladie väčší dôraz v auditovom dotazníku pre výkon práce štátnych zamestnancov ako v kategórii vlastníckeho práva, reštitučného konania a konania v záhradkárskych osadách. Pre oblasť poľovníctva, opakujem, hobby, pre oblasť poľovníctva bolo v tomto audite vyšpecifikovaných až 28 kritérií, na základe ktorých sa bude vyhodnocovať príslušná opodstatnenosť štátnych zamestnancov a dávať váha na ich potrebnosť v ďalšom období, čo s nimi. Sú to kritériá ako napr. rozhodnutie o nepoľovnom pozemku. No koľko tých rozhodnutí do mesiaca vydávajú? Rozhodnutie o poľovaní zveri, o lovu zveri na nepoľovných pozemkoch. No koľko ich dávajú do mesiaca alebo do roka? Súhlas na vypustenie druhu zveri podliehajúceho poľovníckemu plánovaniu, ktorý v podobnom revíri sa nevyskytuje. No koľko je takých rozhodnutí? Súhlas na vypustenie druhu zveri, ktorá je po rehabilitácii. No koľko je takej zveri, ktorú vypúšťame v revíri po rehabilitácii mesačne alebo ročne alebo kvartálne? Vydanie povolenia na individuálny lov zajaca a králika. No koľko desiatok, stoviek je takýchto rozhodnutí, povolení?
A viete, koľko kritérií bolo vyšpecifikovaných pri reštitučných konaniach a konaniach v záhradkárskych osadách? Po jednom. A to realizovanie agendy reštitúcií a v druhom záhradkárske osady. Ani nie, že konanie, iba záhradkárske osady. To nemyslíte vážne, pani ministerka! Vie ministerstvo vnútra, čo znamená vlastnícke právo k nehnuteľnostiam? Vie, že je ústavou garantované, Slovenskej republiky? Viete, čo je reštitučné konanie? Je to predsa náprava krívd voči našim občanom, ktorým minulý režim, im zobral ich majetok a pripravil ich aj o vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam. Či vari vaši pracovníci ministerstva vnútra to nevedia? Kto navrhoval tieto kritériá? Aký odborník? Koľko vyriešil tento odborník alebo tento tím reštitučných a záhradkárskych konaní? Koľko, povedzte mi. Koľko stála táto metodika? Aká firma ju robila?
Vy, pani ministerka, nehnevajte sa, ale musím povedať, sa nehanbíte za to, že po 28 rokách, rokoch teda nie sú doriešené reštitučné konania a po 22 rokoch ani konania záhradkárskych osadách?! Veď to je predsa už vaša agenda o vzniku ESA a všeobecnej štátnej správy. Viete o tom, že pozemková agenda patrí medzi najproblematickejšie a najkomplikovanejšie agendy na Slovensku? A vy túto agendu idete zrovnávať s úrovňou koníčka, ako budem tráviť voľný čas s poľovníctvom. Takúto vážnosť dávate vlastníckemu právu?
Nemali byť náhodou štátni zamestnanci riešiaci túto problematiku zaradení do špeciálneho režimu, do konaní obzvlášť náročných a komplikovaných hodnotení činností štátnych zamestnancov v prebiehajúcom audite? Či títo zamestnanci sú podľa vás na odstrel, lebo majú len jedno kritérium na hodnotenie ich činnosti? Ak by dané kritériá pripravovali odborníci, tak vám garantujem, že minimálne 20 kritérií by okamžite bolo na svete aj v jednej, aj v druhej oblasti. Každé rozhodnutie v reštitučnom konaní aj v záhradkárskej osady je jedinečné. Tam nemením výmeru a rodné číslo. To je celá detektívka, vážení. Ktorí ste to nerobili, nemáte ani šajnu, čo to znamená. Čo prípad, to samostatný prípad detektíva, štátneho úradníka, aby to poriešil, a jedno, či reštitúcia, alebo záhradkárska osada.
V daných konaniach neni všecko na pleci iba štátneho, teda žiadateľa. Aj štátny úradník musí zabezpečovať si podklady, chodiť po archívoch, chodiť po súdoch, chodiť po ďalších zdrojoch, aby mohol mať podklady a mohol vydať rozhodnutie. V jednom nároku sa vydávajú aj desiatky rozhodnutí a k tomu, samozrejme, náleží aj odvolacie konanie príslušné, takže roboty až, až.
Prečo sa takto znevážila práca vašich pracovníkov pozemkových odborov a postavili ste ich v pracovnom zaradení za vašich pracovníkov, ktorí riešia trávenie voľného času našich občanov cez poľovníctvo? Čo vám urobili pozemkári? To mi povedzte. Čo vám urobili pozemkári?
Žiadam preto o zodpovedanie tu nastolených otázok a aj návrh riešenia, ak nejaké máte. Voprem, vopred ďakujem za fundovanú a problém riešiacu odpoveď. Ďakujem pekne. Toto už bolo podané v podateľni Národnej rady. Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:32 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážení páni ministri, dovoľte mi, aby som interpeloval ministra dopravy Slovenskej republiky pána Árpáda Érseka. Chcem nadviazať na diskusiu, ktorú sme mali v rámci hodiny otázok, a samotný pán minister ma vyzval, aby sme si informácie, ktoré mi poskytol, doplnili na ďalšej hodine otázok, ale to sa mi zdá odkladanie možno až na ďalšiu schôdzu, preto si dovolím touto formou interpelovať ministra dopravy o poskytnutie podrobnej a komplexnej informácie v súvislosti s výstavbou diaľnice D3.
Chcem sa, pán minister, spýtať, ako sú pripravené jednotlivé úseky, ktoré, na ktorých ešte nezačala výstavba. Osobitne ma zaujíma, aké kroky ste prijali v prospech toho, aby bola urýchlená príprava. Zaujíma ma aj stav majetkoprávneho vysporiadania na tých úsekoch, ktoré sa pripravujú na výstavbu. Zaujíma ma objem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na toto majetkovoprávne vysporiadanie. Zaujíma ma takisto, či existujú riziká, ktoré ohrozujú tie plánované termíny, ktoré ste uviedli vo svojej odpovedi, a ak áno, aké sú to riziká a ako sa mienite s týmito rizikami vysporiadať.
Vážený pán minister, chcem vám pripomenúť, že ide o úsek, ktorý je mimoriadne exponovaný, každý, kto si pustí rádio cez deň, tak počuje o kolónach pri Kysuckom Novom Meste, pri Čadci, sú to hodinové kolóny minimálne každý, každý deň. Je to trasa medzinárodného koridoru, je to cesta, ktorá je lievikom do Poľskej republiky, do Českej republiky, nehovoriac o tom, že je to cesta, ktorá smeruje do Nemecka, a odtiaľ je 6 hodín do Berlína, takže je to úsek, ktorý je mimoriadne zaťažovaný, a obyvatelia tohto regiónu sa právom pýtajú, ako pokračuje príprava na týchto úsekoch.
Chcem vás požiadať, pán minister, o podrobnú odpoveď, takú, ktorá by uspokojila aj mňa, aj iných poslancov Národnej rady, ale hlavne obyvateľov tohto regiónu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:40 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:48

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom, a to uznesením č. 559 zo dňa 26. 1. 2019 predniesol túto správu.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynie 16. februára 2019. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade 18 kandidátov.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný ako občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1290 zo 16. novembra 2018 bolo v zmysle zákona ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 69 návrhov, ktoré nominovali 40 uchádzačov. V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 83. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 23. až 25. januára 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Na základe listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2019 zvolal predseda ústavnoprávneho výboru 87. schôdzu na 7. februára 2019, programom ktorej bolo pokračovanie návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy osobitne o každom uchádzačovi, či spĺňa Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači, budem čítať iba mená bez vedeckých a akademických titulov, Ján Drgonec, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Robert Fico, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská, Martin Javorček, Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. K týmto všetkým kandidátom sa vzťahujú uznesenia ústavnoprávneho výboru, a to uznesenia 520 až 558 a uznesenie č. 565.
Navrhovaná Lucia Kurilovská v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 4. februára 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Luciu Kurilovskú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Vážená predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2019 o 15:48 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:54

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. O voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu a o jej dôležitosti bolo povedané veľa, ale určite nie dosť. Nie dosť preto, že tí, ktorí si myslia, že na slovenskom, na sloven..., na..., na slovenskom konci sveta sú také pomery, že sa nemusí sa doceňovať dôležitosť justície. O tom, aká je dôležitosť justície a aká je, aké je, aká je dôležitá skladba Ústavného súdu, sme sa veľmi nedávno možnosť presvedčiť, keď náš Ústavný súd zložený prevažne z mečiarovsko-ficovsko-harabinovských kádrov rozhodol o tom, že vôľa ľudu vyjadrená ústavodarcom je menej ako potreba očistenia justície od členov justičnej mafie.
Z uvedeného je vidieť, ako veľmi dôležité je obsadenie Ústavného súdu. Z toho, ako tu koalícia na nás hrá, je jasné, že tu ide o veľa. Ide o to, či nám budú vládnuť Harabin a jeho mentalita, či nám tu budú vládnuť ľudia, ktorí odvíjajú svoju legitimitu od toho, že boli pred revolúciou menovaní komunistickou stranou za dosť dobrých na to, aby sa stali z nich sudcovia a prokurátori, a ktorí vo svojej komunistami založenej kariére úspešne pokračovali až do stratosférických výšok súdnictva a ďalej častokrát do politiky.
Niečo tu bolo povedané aj o tom, že či by voľba mala byť verejná alebo tajná. Je jasné, že voliči majú právo si skontrolovať, ako ich zástupcovia v Národnej rade vykonávajú svoj mandát. Je jasné, že toto je základné právo, ktoré je povýšené nad akúkoľvek inú myšlienku, ktorá v tejto súvislosti by mohla padnúť. Navyše však my sme tu konfrontovaní so situáciou, kedy tu máme viacero subjektov a jednotlivcov, ktorí hovoria niečo a konajú úplne inak. Boli sme toho svedkami v situácii, kedy z hlasovania o návrhu poslanca Madeja, ktorého praktický dôsledok by bolo to, že Robert Fico by sa stal predsedom Ústavného súdu, čiže o tomto návrhu hlasovalo viac, ako prislúcha ústavnej väčšine. Je jasné, že tí, ktorí majú čo skrývať, budú chcieť hlasovať tajne. Tí, ktorí sa nehanbia za svoju voľbu, a za to, koho podporujú, tí budú chcieť hlasovať verejne.
V rozpore s tým, čo je prevažujúca nálada posledných dní, táto voľba nie je len o Robertovi Ficovi. O Robertovi Ficovi je nutné povedať, že je samozrejmé, že nespĺňa podmienky ústavou stanovené na to, aby bol sudca Ústavného súdu. Jeho chovanie a chovanie jeho súkmeňovcov v koalícii je toho najlepším dôkazom. Ale popri tých dôkazoch, ktoré plynú z toho, že zjavne nemá dostatočnú prax v zmysle požiadaviek uznesenia Národnej rady o tom, že sa má jednať len o takú prax, ktorú môže vykonávať len absolvent vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore právo.
K Ficovi ešte by som povedal toľko, že je jasné, že dôvodom na to, že jeho kmeň sa ho snaží dostať na Ústavný súd v rozpore s tým, čo by sa mohlo zdať, nie sú jeho ambície, ale sú práve toho jeho kmeňa, pretože ten jeho kmeň sa ho chce zbaviť, pretože je záťaž, tak ako treba povedať, že strana SMER je potápajúca sa loď, tak túto záťaž potrebujú hodiť cez palubu, lebo len tak môžu dúfať, že naberú dych, a aby sa vydali na ďalšiu plavbu smerom k drancovaniu našej spoločnosti.
Niečo bolo kedysi povedané aj o tom, že akú úlohu hrá v tomto celom náš pán prezident. Myslím si, že pán prezident stojí pred veľmi ťažkou úlohou, lebo budú naňho rôzne tlaky, ale my ho aj týmto vyzývame, aby sa držal ústavy a aby nepovažoval za plnenie svojich ústavných povinností to, že vymenuje na Ústavný súd kohokoľvek, len aby sa dosiahlo to potrebné číselné naplnenie počtu ústavných sudcov, ale hlavne aby sa držal toho, že, že fungujúci ústavný orgán je len ten, ktorý osobnostne je naplnený ľuďmi, ktorí na, na tú rolu majú. A v tom je ten vtip, pretože nejde tu o to, aby Ústavný súd mal plných 13 sudcov. Tu ide o to, aby mal 13 sudcov, ktorí majú príslušnú morálku založenú, dúfajme, na ich vzdelaní, ale akokoľvek ich osobná morálka je rozhodujúcim faktorom pre to, aby sa mohli stať ústavnými sudcami.
V tej súvislosti bolo niečo povedané aj o tom, že by pán prezident mohol vymenovať polovicu z nižšieho počtu ako 18 sudcov. Toto, samozrejme, takýto postup by bol v rozpore s ústavou, pretože ústava nehovorí, že prezident má vymenovať polovicu z počtu sudcov, ktorí sú mu ponúknutí, ale ústava hovorí o tom, že Národná rada je povinná predložiť pánovi prezidentovi dvojnásobný počet k tomu počtu ústavných sudcov, ktorých má vymenovať. Čiže žiadne prekrúcanie ústavy len tak, aby sa to hodilo koalícii. Koalícia, ako vieme, tam už svojich štyroch sudcov má, ktorí jednoznačne rozhodujú v záujme koalície, to znamená kriminálnej organizácie, ktorou je strana SMER, a ich prisluhovačov. Ale tu ide o to, že radšej žiaden Ústavný súd, ako Ústavný súd, ktorý pracuje v prospech tejto zločineckej organizácie.
Boli tu aj nejaké otázky položené v tom zmysle, že prečo, prečo sa vlastne nemôže nájsť nejaká širšia dohoda na tom, že kto by tí sudcovia mali byť, a boli tu aj nejaké výzvy, aby sme sa o týchto veciach rozprávali. Bohužiaľ, toto nie je možné, pretože celá táto hra je v réžii koalície. Koalícia si prostredníctvom svojich nastrčených prostredníkov dosadzuje účastníkov tohto konania, z ktorých ona si potrebuje vybrať tých svojich 18 tak, aby minimálne tí traja, ktorých tam potrebujú ešte dostať popri tých už existujúcich štyroch, sa tam dostali a tým aby bol Ústavný súd totálne ovládnutý.
Teraz ešte asi týždeň máme veľmi zlý Ústavný súd. Po tom jednom týždni sa môže stať, že budeme mať Ústavný súd, ktorý nás definitívne a jasne posunie mimo Európu, mimo civilizáciu, mimo právny štát. Myslite na to, že toto je rozhodujúci okamih v živote tejto krajiny. Tu sa môže stať, že, že tu bude Robert Fico predseda Ústavného súdu, že tu bude Harabin prezidentom, a ja neviem, ako vy, ale tí, ktorí tu majú deti, ktoré tu majú vyrastať, tak by sa mali zamyslieť nad tým, že ako sa teraz budú chovať.
V závere teda by som apeloval ešte raz na všetkých, že bez toho, aby som hovoril, a možno sa prihlásim ešte do ústnej, hovoril o jednotlivých kandidátoch, chcem znovu podtrhnúť to, že neexistuje žiadne dôležitejšie rozhodovanie tejto Národnej rady, ako je toto, o ktorom teraz vedieme rozpravu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:54 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Baránik, čo-to, čo-to, že strana, ktorá má v názve slovo sloboda, má problém s tajnou voľbou a žiada verejnú? Čo-to, čo-to? Čo-to sa deje, demokrati z SaS? Tajná voľba je výdobytkom nežnej revolúcie a vy by ste si ju mali ctiť, lenže vy si ju nectíte preto, lebo počas Radičovej vlády došlo k škandalóznej voľbe generálneho prokurátora, kde si práve vaši bývalí kolegovia zo SaS fotili lístočky, navzájom sa kontrolovali a vyvrcholilo to tým, že ste zaviedli, hanebne zaviedli verejnú voľbu, demokrati z SaS.
Keď spochybňujete odborné predpoklady Roberta Fica, tomu nemôžete veriť ani vy sám. Tomu dokonca neveria ani jeho nepriatelia, že on nespĺňa odborné predpoklady na post ústavného sudcu. To, čo ste predviedli v ústavnoprávnom výbore, bolo jedno nedôstojné divadlo a som rád, že napokon zvíťazil zdravý rozum.
A posledné, čo vám chcem povedať, v mene 15-tisíc členov strany SMER - SD, v mene stále viac ako 0,5 mil. našich voličov si vyprosím od vás, aby ste SMER nazývali zločineckou či kriminálnou organizáciou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2019 o 16:05 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, napriek tomu kľudnému tónu to bolo jedno z vystúpení, ktoré bolo nehodné právnika a nehodné nejakého advokáta.
Keď hovoríte o Robertovi Ficovi a nejakej záťaži, asi hovoríte o sebe, pretože aj vás už SaS chce poslať do europarlamentu, asi už má vás plné zuby. Keby sme robili takéto veci a rozobrali to, tak by sme veľa vecí našli. Kriminálna agentúra alebo tá kriminálna organizácia a tak ďalej, to hovoríte vy, ktorého predseda sedel v byte Kočnera a rokoval o voľbe generálneho prokurátora? To skutočne myslíte vážne, že takéto niečo si ľudia nepamätajú? A že vy tu bez hanby dokážete povedať niečo, čo, čo (reakcia z pléna) absolútne dnes, to sa nedá ani akceptovať.
No a hovoríte o tom, že budeme mať Ústavný súd, ktorý nás povedie mimo Európskej únie. Nuž to ste odkázali pánovi prezidentovi, ktorý je ten konečný a má rozhodnúť o tom, kto bude ústavný sudca? My tu navolíme 18 kandidátov, pravdepodobne, ak sa zhodneme, ale pán prezident je ten, ktorý bude záverečný a bude vyberať. Takže odkázali ste pánovi prezidentovi toto? Ja si nemyslím, že to ste mu chceli odkázať. Vy ste chceli len pošpiniť stranu SMER. A naozaj si vyprosujem tieto vaše slová o kriminálnej organizácii, od človeka, ktorý akceptuje svojho predsedu, ktorý sa bavil s Kočnerom o tom, kto bude generálny prokurátor.
Pán Robert Fico spĺňa kritériá na to, aby mohol byť ústavný sudca, a vás to hnevá, lebo nemohli ste tomu zabrániť aj po rôznych poradách s inými a akceptujete úplne iných, ktorí, možno môžeme polemizovať, ich nespĺňajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2019 o 16:07 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak najprv v rýchlosti k tej tajnej voľbe. Samozrejme, ja neviem, že v tej, na tej univerzite marxizmu-leninizmu, ktorú citujete, pán Tomáš, či ako vás to učili, ale princíp zastupiteľskej demokracie je, je ten, ktorý núti, aby, ktorý stanovuje, aby voliči mali možnosť si skontrolovať, kto ako hlasuje. A to je niečo úplne iné, ako keď hlasuje, keď hlasuje niekto, nejaký volič vo voľbách. Čiže pletiete si zámerne dve veci, ktoré spolu nijako nesúvisia.
Pokiaľ, pokiaľ ide o celkový tón vás obidvoch, aj pána Tomáša, aj pána Blanára, páni, bolo by v rozpore s logikou veci, aby vy ste sa priznávali k tomu, že ste kriminálnici. To je samozrejmé, ako by to vyzeralo, keby ste súhlasili so mnou, keď, keď jasne vám poviem, že, že SMER je kriminálna organizácia. Čiže nič iné od vás sa nedá očakávať, ako to, že budete protestovať, ale to je, to je prirodzené.
Pokiaľ ide o to, čo ste hovorili o tom, že pán prezident si navolí svojich ľudí. Samozrejme, to je nonsens, pretože len pokiaľ vy budete chcieť, pretože vy tam máte dostatok tých vašich kádrov harabinovských a ficovských, ktoré, z ktorých si pán prezident nebude mať možnosť vybrať, ak sa vy rozhodnete, že to tak urobíte. Čiže nebalamuťte nás tu o tom, že je to nejaká zodpovednosť pána prezidenta.
No a pokiaľ ide o kredit strany SaS, nebojte sa, ja som dostatočne kritický aj sebakritický.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2019 o 16:09 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video