43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 15:03 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:03

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 15:03 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:05

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Samozrejme, pardon, týmto otváram rozpravu.

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, ja spojím teda moju rozpravu k dvom odpovediam, odpoveď č. 26, ktorú som venovala podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pani ministerke Matečnej, spolu s odpoveďou ministerky kultúry Slovenskej republiky pani Laššákovej, na interpeláciu, ktorú som, teda obidve som podala 14. februára vo veci otázok na zmeny v Integrovanom regionálnom operačnom programe v oblasti kreatívneho priemyslu.
Ako vieme, kreatívny priemysel sa stáva v oblasti kultúry už pomaly krížovou cestou pre všetkých zainteresovaných... (Rečníčka prerušila svoje vystúpenie.) Ja vás len veľmi pekne poprosím, pán kolega, lebo sa trošku sústredím. Ďakujem.
Ide o naozaj 260 mil. ktoré by sme mali čerpať alebo ktoré sa mali čerpať z projektu IROP v prioritnej osi č. 3.
Moje otázky boli, prvá sa týkala ministerstva kultúry a zároveň aj ministerstva pôdohospodárstva. Keďže vieme, že financie alebo riadiaci orgán je ministerstvo pôdohospodárstva a sprostredkovateľský je ministerstvo kultúry. Do dnešného dňa, ja teraz budem citovať pána Rašiho: "Celková alokácia na túto prioritnú os je aj s prostriedkami štátneho rozpočtu približne 260 mil. eur, čerpanie je však nulové." Tento stav trvá dodnes, čo je veľmi dôležité, tá otázka bola, teraz sa týka tých prvých výziev, v súvislosti, prečo neboli projekty žiadateľov, ktorí dostali v januári 2018 rozhodnutie o schválení projektu, do dnešného dňa kontrahované.
Prišli mi odpovede, ešte raz opakujem, ide o 260 mil. pre kreatívny priemysel. Sú to najväčšie peniaze, aké doteraz prichádzajú, asi aj jediné z európskych zdrojov na kultúru. Už dlhší čas máme podozrenie, že ministerstvo pôdohospodárstva tieto peniaze vôbec nehodlá presunúť do rezortu kultúry. Prečo? Vysvetlím.
Na moju otázku, prečo neboli, odpovedalo ministerstvo kultúry: "Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kontrolu výkonu úloh sprostredkovateľským orgánom vykonalo. Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu schvaľovania žiadostí." Ten proces je zdĺhavý, dnes máme apríl 2019. Čiže aj žiadosti, ktoré boli podporené, tí ľudia čakajú rok a pol. Prečítam vám potom aj konkrétne odpovede týchto ľudí, ako sa súčasná vláda podpísala pod likvidáciu takýchto malých podnikateľov.
Veľmi je dôležité povedať, že kreatívny priemysel, to je vlastne podpora malého podnikania v oblasti kreatívneho priemyslu, v oblasti kultúry a umenia.
Ministerstvo pôdohospodárstva mi napísalo: "IROP, v ktorej implementácia je celá delegovaná na ministerstvo kultúry, v kontexte vývoja implementácie tejto prioritnej osi prijal riadiaci orgán opatrenie pre urýchlenie implementácie."
To sú dve totálne rozdielne odpovede, z ktorých vyplýva, akoby tieto dve ministerstvá nedokázali spolu komunikovať alebo nenašli do dnešného dňa spoločnú reč na to, aby sa tieto peniaze, čiže 260 mil. dostalo tam, kam patrí.
Na túto odpoveď, čo sa týka aj tej kontroly, si dovolím prečítať konkrétne, zopár ľudí, ktorí mi napísalo.
"Pekný večer, pani poslankyňa, viete nám povedať, či sa nám ešte oplatí čakať? Tento grand zničil podnikanie v kreatívnom priemysle nielen nám, ale aj mnohým malým podnikateľom, ktorí sme po ohlásení úspešnosti každý deň otvárali ITMS, či už sa niečo nezmenilo. Žiaľ, doteraz rok a pol, dva roky od podania, rok a pol od súhlasu, nemáme žiadne info."
Ďalší: "My ako malá lokálna firma sme sa do tohto projektu zapojili, mali sme v pláne nakúpiť technológiu, stroje, nie niečo fiktívne, ktorá mala vytvoriť nové pracovné miesta v regióne, kde podnikáme. Miesto pracovných miest čakáme už dva roky na rozhodnutie a vlastne už nečakáme. Sumár tejto vlády a ich čerpania eurofondov pre nás znamenal stratu 2 400 eur priamu a nepriamu okolo 20-tisíc. Podotýkam, že táto strata sa každým dňom zvyšuje. Pre nás ako naozaj drobnú firmu to bolo skoro likvidačné. Dodnes sa s tým vyrovnávame. Takto si nevieme predstaviť podporu drobného podnikania na Slovensku. Vrchol všetkého je, že my ani po dvoch rokoch nemáme rozhodnutie o tom, či náš projekt môže, alebo nemôže čerpať tieto fondy. Pre pani ministerku je to možnosť drobnosť, nás tá drobnosť dostala na kolená. Som veľmi nahnevaný na nich, tak mi ani v riadnom čase neodpovedali, nie že nedostanete peniaze, nežiadajte, nie ste oprávnený."
A toto je výsledok, výsledok nekomunikácie medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom kultúry. Na konkrétne otázky však tu bola aj konkrétna odpoveď, a to bude aj moja doplňujúca otázka, aj interpelácia ďalšia, pretože ministerstvo kultúry mi napísalo, že "termín na splnenie opatrení je stanovený do 30. 3. 2019, predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je teda apríl 2019", čiže moja otázka, keďže ten termín bol na splnenie opatrení do 30. 3., tak kedy bude konkrétny termín, v akom štádiu to je a či ministerstvo už vie povedať konkrétny termín.
Ďalej by ma zaujímalo, keďže sa tuto rozpráva stále, že v podstate ministerstvo kultúry preto rok a pol nekomunikovalo, zle komunikovalo alebo takýmto spôsobom komunikovalo, ako som vám predstavila, že sa snažilo odstrániť nedostatky a vlastne čo sa týkalo kontroly týchto projektov. Aby ste vedeli, pre predstavu, bolo týchto žiadostí 476 o NSP. V rozhodnutí o schválení, alebo resp. neschválení a následný proces kontrahovania bude pokračovať až po potvrdení splnenia schválených nápravných opatrení.
Dala som aj konkrétnu otázku, dala som aj konkrétnu otázku, aké teda pochybenia hodnotiaceho procesu boli zistené. Aké boli zistené, ktoré sa teda spomínajú. V rámci kontroly hodnotiaceho procesu a vydávania rozhodnutí, teda podľa ministerstva kultúry, boli identifikované následné zistenia: nesúlad komentáru odborných hodnotiteľov s pridelenými bodmi. Tých hodnotiteľov je približne 47, teda rok a pol ich chcú dopĺňať, zmeniť, menia sa teda pravidlá, ako nič také som doteraz nezaznamenala, podľa mňa je to nehorázne. Ale nesúlad komentáru odborných hodnotiteľov s pridelenými bodmi, nedostatočné zdôvodnenie, komentáre k prideleným bodom, toto sa nedokáže napraviť rok a pol? Rok a pol? Veď my vravíme, to je také biblické, ak zachrániš jedného človeka, zachrániš celý svet. Ak potopíš jedného človeka, potopíš celý svet. Koľkých ľudí ste potopili v regiónoch?! Čo sa to tu vlastne deje, o čo tu teda ide?
Ak ministerstvo kultúry má pocit, že s ním zle komunikuje ministerstvo pôdohospodárstva a že má možno iný úmysel s fondami na kreatívny priemysel, potom to treba pomenovať. Stále sa tu veci hádžu pod koberec, menia sa pravidlá, noví hodnotitelia, to sú všetko z môjho pohľadu výhovorky, ktoré zahmlievajú a majú nás odkláňať od niečoho, čo beriem ako nehoráznu vec. Sú to peniaze, ktoré majú ísť na kultúru a kreatívny priemysel, na podporu a zvýšenie zamestnávania, zamestnanosti v regiónoch. Hovoríme stále o 260 mil., ktoré malo ísť do kultúry.
Mám informácie ešte z bývalého vedenia, keď sa rozprávalo medzi ministerstvami, že sa, a tieto informácie mám aj z regiónov, rozpráva do kultúry? Veď tie peniaze by malí ísť na chodníky a na betónovanie, lebo toto je zatiaľ predstava kultúry na Slovensku. Kultúra za päťsto.
Čiže stále sme sa ešte nedostali k tomu hlavnému, a to ten kreatívny priemysel, tá hlavná výzva. Ak nie sme schopní posunúť tieto menšie výzvy, kde sú potom tie veľké peniaze na celkové veľké výzvy, na tú centralizovanú pomoc, ktorá opäť bola nesprávne nastavená, nesprávne zadefinovaná, zle navýšené percentá.
No, neviem, obávam sa, že toto bude jeden veľký, ďalší prúser tejto vlády, 260 mil., ktoré sa nám strácajú v hmle.
Ja by som veľmi rada počula odpoveď obidvoch paní ministeriek, akým spôsobom medzi sebou komunikujú, a konkrétne pani ministerka Matečná čo urobí pre to, aby sa tieto financie, ktoré patria na kultúru, na kultúru aj dostali.
Ďakujem.
Skryt prepis

4.4.2019 o 15:05 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:16

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem pánovi ministrovi Érsekovi za odpoveď na moju interpeláciu vo veci nadmerného hluku z prevádzky na diaľnici D1 v záhradkárskej osade Breziny vo Svite. Táto je zaradená pod číslom 28 a rád by som sa voči jednej časti tejto odpovede ohradil, resp. vyjadril, a požiadal o jej doplnenie.
Podľa toho, čo ste mi odpísali, je zrejmé, že v lokalite záhradkárskej osady Breziny bolo objektívnymi meraniami hĺbkovej štúdie zistené 14-násobné prekročenie prípustného limitu hluku, ktoré je určené vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku.
Ako odôvodnenie prípustnosti prekročenia týchto stanovených prípustných hodnôt v predmetnom území ste vo svojej odpovedi poukázali na rokovanie medzi NDS-kou a mestom Svit zo dňa 20. marca 2018, pri ktorom bola ministerstvom povolená výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice pre práve ten stavebný zámer v záhradkárskej osade Breziny pod podmienkou č. 9, v ktorej zmysle vzhľadom na blízkosť stavby pri diaľnici D1 je situácia stavebníkovi známa, je s ňou uzrozumený a nebude si nárokovať voči budúcemu správcovi ani voči ministerstvu žiadne dodatočné opatrenie z dôvodu prevádzky na nej. V prípade potreby stavebník si na vlastné náklady zabezpečí ochranu zdravia a životného prostredia z možných negatívnych vplyvov cestnej premávky na diaľnici D1 v zmysle vyhlášky 540/2007 ministerstva zdravotníctva, v ktorej sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku v znení zmeny vyhlášky č. 237/2009. Toľko citácia z odpovede, alebo teda z tejto podmienky č. 9.
K tejto podmienke z rozhodnutia o povolení výnimky zo dňa 13. februára 2017 by som si ale dovolil uviesť niekoľko bodov.
1. Z výsledku týchto meraní predloženej hlukovej štúdie je preukázané, že hluk z tej cestnej dopravy na tej diaľnici 14-násobne prekračuje práve tie povolené hodnoty v tej záhradkárskej osade. Tieto sú stanovené práve pre tú druhú kategóriu územia podľa vyhlášky č. 549/2007. Dôkazom je aj to, že predmetné územie je zaradené pod túto kategóriu, je okrem definície v tej tabuľke, ktorá je aj v tej štúdii, je samotný predpis aj záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 12. 12. 2016.
2. Povinnosťou správcu, v tomto prípade NDS-ky, v zmysle § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. je, citujem: "Zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc stanovené vyhláškou č. 549/2007."
3. Zákonnej povinnosti danej ustanovením § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. sa správca, v tomto prípade NDS, nemôže zbaviť. Pretože vzdanie sa práva, a ešte k tomu bez všetkého, to ani nepredpokladá.
V časte vydania rozhodnutia, teda po 4., o povolení výnimky, to bolo 13. 2. 2017, boli ministerstvu známi všetci vlastníci pozemkov v záhradkárskej osade, keďže táto bola zriadená už v roku 1984. Vlastníci nehnuteľností v uvedenej osade sa ani v teoretickej rovine vopred nevzdali akéhokoľvek svojho práva či oprávnenia.
5. Toto rozhodnutie uvádza, že ministerstvo konalo podľa § 11 ods. 2 cestného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona č. 35/84, kedy cestný zákon v ustanovení 11 ods. 2 uvádza, že v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku. Potom ustanovenie § 16 zákona 35/84 uvádza, že výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak nebudú tým dotknuté všeobecné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy majetkovej správy dotknutej komunikácie. Ale ani jedno z týchto predmetných ustanovení neoprávňuje ministerstvo ako správny orgán postupovať pri povolení výnimky v rozpore so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, resp. zbaviť sa povinnosti vykonať opatrenia podľa ustanovenia 27 tým, že plánované odvodnenia, elektrifikáciu dlhodobo fungujúcej záhradkárskej osady podmieni vystavením záhradkárov osady Breziny zdraviu škodlivému hluku.
6. Nič nebráni tomu, aby v uvedenom úseku územia došlo zo strany správcu k vybudovaniu protihlukových bariér tak, aby posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku a vibrácií neboli vyššie ako prípustné hodnoty stanovené vyhláškou.
No a po 7., pokiaľ je vybudovaním protihlukovej bariéry možné zabezpečiť pokojný a nerušený výkon vlastníckeho práva členov záhradkárskej osady, je ukladanie podmienok, ktorými sa povinná osoba zbavuje svojich zákonných povinností, v rozpore s primeranosťou zásahu do vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.
Tým skutočným argumentom, ktorý je v tejto odpovedi zamlčaný, a tým je teda nedostatok financií, nemôže v danom smere prevýšiť záujem ochrany zdravia. Z tohto dôvodu by som vás chcel požiadať, pán minister, o doplnenie odpovede, aby ste uviedli aj právny predpis platný v Slovenskej republike, ktorý oprávňuje ministerstvo dopravy a výstavby k určeniu podmienky, ktorá bola uvedené pod bodom č. 9 rozhodnutia o povolení výnimky zo dňa 13. februára 2017.
No a ešte jednu požiadavku by som mal na vás. Vzhľadom k tomu, že tá samotná hluková štúdia, ktorá bola priložená k odpovedi na tú moju interpeláciu z 21. februára, je iba v čiernobielom prevedení a obrázky, ktoré sú znázornené v tej hlukovej štúdii, sú iba v odtieňoch šedej, na základe toho ale nie je možné správne interpretovať tie výsledky, chcel by som vás požiadať o jej poskytnutie plnohodnotne vo všetkých farbách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.4.2019 o 15:16 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:23

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, páni ministri, ministerky, ja sa chcem vyjadriť k odpovedi ministra práce Jána Richtera, ktorú som podávala 18. januára 2019, evidovanú v zozname písomných odpovedí na interpeláciu poslancov pod č. 4.
Vážený pán minister, ktorý tu nie je, v januári tohto roku som vám zaslala interpeláciu vo veci zamietania materského pre otcov, ktorí si uplatnili nárok podľa § 49 zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
V interpelácii sa dožadujem zodpovedania piatich otázok. A hneď úvodom musím konštatovať, že s takmer ani jednou z odpovedí nie som spokojná. Ani ste mi nevyvrátili moje obavy, že Sociálna poisťovňa postupuje pri priznávaní materského otcom v rozpore s dikciou zákona a nadväzujúcich právnych noriem.
Otázka číslo 1. Je pravda, že od septembra, resp. októbra 2018 sa zmenil postup Sociálnej poisťovne pri posudzovaní nárokov na dávku materské otcom, ktorí súčasne vykonávajú zárobkovú činnosť oproti predošlým mesiacom, dôsledkom ktorého je vyšší počet nepriznaných dávok materskej otcom v porovnaní s predošlými mesiacmi v roku 2018? Ak áno, na základe čoho takto Sociálna poisťovňa postupuje, keďže zákonné podmienky priznania nároku sa medzičasom nezmenili.
Odpovedali ste mi, že v rozhodovacej činnosti o nároku na materské pre otcov detí vychádza Sociálna poisťovňa výlučne zo zákona o sociálnom poistení a že každú žiadosť posudzuje individuálne. Čo to znamená, žiadosť je posudzovaná individuálne? Každá žiadosť o dávke sociálneho poistenia sa musí posudzovať individuálne, lebo kolektívne žiadosti o dávky neexistujú. Ale čo musí byť pri každom individuálnom posudzovaní rovnaké, pán minister, čiže pre každého poistenca sú zákonné podmienky nároku na dávku a len podľa nich môže správny orgán rozhodovať o nároku. Na toto som sa vás, pán minister, pýtala.
Princíp právnej istoty je v právnom poriadku implicitne zakotvený v čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a vyjadruje aj požiadavku na predvídateľnosť postupu orgánov verejnej moci. Postup orgánov verejnej moci musí byť predvídateľný a správny orgán nemôže skutkovo v podobných prípadoch rozhodovať rozdielne, čo sa práve v otcovských materských stalo. Pretože do septembra 2018 Sociálna poisťovňa rozhodovala inak ako po tomto zákone.
Dodatočné kritériá uvalené na rozhodovanie o nároku zo strany správneho orgánu nie sú právne prípustné a rovnako nie je možné, aby v obdobných situáciách správny orgán rozhodoval odlišne. A platí, že posudzovanie nároku nemôže ignorovať ostatné právne predpisy v oblasti starostlivosti o dieťa a najmä zákon o rodine, ktorý, ak sa pozrieme bližšie na tento prípad, tak ten je najvyšším zákonom, podľa ktorého mala Sociálna poisťovňa teda postupovať.
Vy však vo svojej odpovedi tvrdíte, že dva skutkovo obdobné prípady rovnakého druhu by mohli byť vyhodnotené v odôvodniteľných prípadoch odlišne. No nemohli. Lebo by bol porušený princíp právnej istoty a tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konania, tých biednych otcov. K tejto téme existuje desiatky judikátov Najvyššieho súdu.
Vy tvrdíte, že nárok na materské má podľa § 49 zákona o sociálnom poistení otec, ktorý prevzal dieťa do svojej starostlivosti po dohode s matkou. To je zámerne skreslená interpelácia § 49, ktorý hovorí o skupine iných poistencov, ktorým vzniká nárok na materské, ak prevzali dieťa do svojej starostlivosti, pričom akt preberania dieťaťa do starostlivosti nie je u všetkých iných poistencov rovnaký. U otca dieťaťa vzniká povinnosť starostlivosti o dieťa podľa § 28 zákona 36/2005 Z. z. o rodine narodením dieťaťa. Aká dohoda s matkou? To si majú dávať navzájom podpisy, že preberajú starostlivosť?! Pokiaľ žijú rodičia v spoločnej domácnosti, otec nemôže prebrať starostlivosť o dieťa od matky, pretože túto povinnosť už má. A matku môže zbaviť povinnosti starať sa o dieťa iba, opakujem, súd svojím súdnym rozhodnutím. Podľa § 28 zákona o rodine je súčasťou rodičovských práv a povinností sústavná dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja teda rodičia, obaja za to dieťa. Aj keď ten otec pracuje a matka je na materskej, nezbavuje ho to práva, a teda povinnosti starať sa o to dieťa.
Preto takto, takéto dôvody na nepriznávanie otcovských sú podľa nášho názoru neopodstatnené až pobúrivé. U manžela matky dieťaťa, ktorá sa o dieťa nemôže starať, prevzatie starostlivosti o dieťa vyplýva z § 18, § 30 zákona o rodine, podľa ktorého na výchove dieťaťa sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Čiže sú len konkrétne prípady, kedy hovoríme, že jeden manžel prevezme starostlivosť o dieťa tým druhým. Ale to sú presne taxatívne v zákone o rodine vymedzené. U manželky alebo u manželky otca dieťaťa, ak matka nežije a ktorá prevzala dieťa do svojej starostlivosti, ide o rovnaký prípad ako u manželky matky dieťaťa. U inej osoby sa vyžaduje rozhodnutie súdu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Pretože starostlivosť o dieťa nie je v zákone o sociálnom poistení definovaná, platí to, čo je uvedené v zákone o rodine, ktorý je vo veci starostlivosti o deti k zákonu o sociálnom poistení v pozícii vyššiej (pozn. red.: správne "vyššej"). Rovnako nemôže byť inak ako súdom odňatá matke povinnosť starostlivosti o dieťa. Čiže tým, že Sociálna poisťovňa žiada, aby otec podpísal matke, matka otcovi, náš právny poriadok toto nepozná. Obidvaja sú rovnako zodpovední. Proste, keď ste v pracovnom pomere, neznamená, že vás to zbavuje zodpovednosti za to maloleté dieťa, prepánajána!
Druhá otázka. Je podľa názoru vášho ministerstva v zmysle zákona možné, aby poberateľ dávky materské vykonával súčasne pracovnú činnosť? Keby situácia nebola natoľko vážna, aká je, tak by som mohla s humorom poznamenať, že individuálne posudzovanie nároku na materské pre otcov na základe nedefinovaných podmienok nároku je právnym hitom roku 2018.
V odpovedi na moju otázku sa uvádza, že poistenec s nárokom na materské môže mať príjem, ale ak by sa preukázalo, že po ukončení výkonu práce z pracovného vzťahu, z ktorého poistencovi vznikol nárok na materské, uzatvorí s tým istým zamestnávateľom nový pracovný vzťah, mohlo by to znamenať, že pracovný vzťah bol ukončený len formálne za účelom simulovania podmienky nárokov.
S plnosťou vážnosťou, pán minister, žiadam z tohto miesta, aby ste mi označili, kde v zákone o sociálnom poistení je ukončenie pracovného vzťahu alebo prerušenie výkonu práce podmienkou nároku na materské. Mohlo by sa dedukovať, že ide o prípad, keď poistenec skončí pracovný pomer, ktorý založil povinné nemocenské poistenie, z ktorého bola priznaná materská, a so zamestnávateľom uzatvoril nový pracovný pomer s rovnakou pracovnou náplňou, aká bola v skončení v pracovnom pomere. Zákonník práce je založený na princípe zmluvnej slobody, ale zamestnanec a zamestnávateľ rozhodujú, či a ako skončia pracovný pomer alebo začnú nový pracovný pomer. Pri rozhodovaní o nároku na materské nemôže Sociálna poisťovňa vyhodnocovať dôvody, pre ktoré sa poistenec rozhodol skončiť pracovný pomer, lebo tým obmedzuje princíp zmluvnej slobody.
A pokračujeme ďalej. Tvrdím, že prerušenie pracovného vzťahu by bolo možné kvalifikovať ako predstieraný právny úkon s úmyslom vylákať materské, prestieraný právny úkon nemá právne účinky. Prerušenie pracovného vzťahu Zákonník práce nepozná. S istotou môžem tvrdiť, že v tomto prípade neprichádza k predstieranému právnemu úkonu, len to, čo neexistuje, nemožno teda predstierať.
Tak o čo tu vlastne ide? Pokiaľ sa len jedná o tento prípad, potom pracovný pomer otca, ktorý čerpá rodičovskú dovolenku po narodení dieťaťa podľa § 166 ods.1 Zákonníka práce, trvá, a to bez ohľadu, či má nárok na materské, alebo nie, a obdobie rodičovskej dovolenky otca podľa § 140a zákona práce je obdobím výkonu práce. Teda počas poberania materského nekončí výkon práce ani sa nekončí pracovný pomer.
Zhrnutie: Poberateľ materského môže vykonávať pracovnú činnosť s výnimkou prípadov, ak po skončení pracovného pomeru, z ktorého vznikol nárok na materské, uzatvorí so zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu s rovnakou pracovnou náplňou, ako bola predchádzajúca, a začne zárobkovú činnosť s rovnakou pracovnou náplňou, ako bola v pôvodnej zmluve. V ostatných prípadoch môže mať príjem z pracovnej činnosti. To znamená, že ak neskončí pracovný pomer, z ktorého vznikol nárok na materské, môže pracovať neobmedzene.
To znamená, ak žena je na materskej dovolenke a popritom v minulosti čerpá materské práve z pracovného pomeru, že bola sekretárka a zároveň aj upratovala, a keď nastúpi na materskú, čerpá materské z pracovného pomeru ako sekretárka, ale môže následne pracovať ako upratovačka a vôbec jej materskú nezoberú. V tom prípade, že to nie je otec, čiže muž. Lebo v obdobnom prípade sa u mužov stáva to, že ak by toto robila žena, tak jednoducho nikto nemusí preukazovať, či teda preberá starostlivosť zo strany otca, ale ak to robí muž, tak jednoducho Sociálna poisťovňa si to vykladá, že má úplne iné podmienky ako u žien.
Tretia otázka. Má podľa vašej argumentácie sociálne poistenie, ktoré aktuálne používa na odôvodnenie zamietnutia dávky materské otcom, neupravená pracovná doba, rovnaký príjem oporu v zákone? Odpoveď žiadna.
To znamená, väčšina rušia tie, tie, tie materské, pretože tvrdia, že ten rodič má mať skrátený pracovný úväzok. Áno, je to logické, ale nie je to v zákone. Ak by to tam dali, môžu sa na to odvolávať. Oni to v zákone nemajú a neodpovedal mi na to ani pán minister. Čiže kde to je? Ak teda to je a je to sporné, tak jednoducho treba to riešiť.
Štvrtá otázka. Máte vedomosť o tom, akým spôsobom postupuje Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na dávku materskej v prípade, že je žiadateľom otec dieťaťa a matka dieťaťa za predpokladu, že v oboch prípadoch ide o žiadateľov, ktorí by popri poberaní dávky materskej vykonávali aj pracovnú činnosť? To znamená, ja sa ich pýtam presne na ten prípad, čo som vám pred chvíľou vysvetľovala, že či, keď je žena na materskej, skúmajú, či popri materskej ešte nepracuje na nejaký iný pracovný úväzok. Ale u otcov to skúmajú. A pritom neexistuje iná právna norma, ktorá by určovala, že u žien je tak a u mužov tak. Jednoducho, ak to chceli urobiť a plošne, museli by to dať do návrhu zákona. Čiže odpoveď opäť žiadna, pretože, samozrejme, zákon to neurčuje.
Piata otázka bola. Dochádza podľa vášho názoru k porušovaniu ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku, ktorý definuje riadnu starostlivosť o dieťa a vzťahuje sa na zákon o sociálnom poistení, ak otec poberá dávku materské a o dieťa sa súčasne stará aj matka dieťaťa? Ak nejde o porušenie zákona, aké opatrenie mienite vyvodiť voči Sociálnej poisťovni za jej postup vo veci posudzovania nároku na dávku materskej v tomto kontexte?
Ministerstvo uvádza, že vo vzťahu k nároku na materské pojem riadna starostlivosť, že ju nie je možné aplikovať. S tým sa dá súhlasiť, ale nezodpovedanou otázkou je, ako Sociálna poisťovňa vyhodnocuje starostlivosť o dieťa, ak nie je v zákone definovaná. V podstate nemáme zadefinované, čo je to riadna starostlivosť a oni na základe definícii (pozn. red.: správne "definície"), ktorá neexistuje, rozhodujú.
Neodpustím si ešte jednu poznámku. Je mi jasné, že pracovníci Sociálnej poisťovne sú zatiahnutí do situácie, kedy musia fungovať aj v súlade s pokynmi Ústredia práce, pretože prvostupňové rozhodnutia sú akoby vytvorené systémom Ctrl C, Ctrl V. To znamená, ak sme dostali podnety od otcov, tak v podstate boli rovnaké odpovede a tieto odpovede v podstate boli postavené na tom, čo neexistuje. A v podstate na tom, že neexistuje definícia, čo je to riadna starostlivosť, a teda v podstate sa rozhoduje o nepriznaní nároku o niečom, čo vlastne v zákone ani neexistuje. A tak úbohí otcovia, ktorí chceli mať blízko k deťom, teraz fungujú bez peňazí a mnohí si museli zobrať pôžičky, aby mohli prežiť.
Takže som sklamaná, pán minister, a ak viete v tejto veci nejaké nové informácie, pretože na veľa otázok ste mi v interpelácii neodpovedali, tak vás v mene tých všetkých rodičov, utrápených otcov prosím, aby ste teda túto nápravu urobili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 15:23 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:40

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás informovať, že dňa 6. februára 2019 som v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložil interpeláciu ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Martine Lubyovej vo veci akútneho nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda.
Dovoľujem si vás informovať, že v rámci výkonu svojho poslaneckého mandátu som sa stretol so zástupcami občianskeho združenia Iniciatívy BKZ Rohovce, ktorí sa snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda.
V obci Rohovce a v okolitých obciach nie je totiž možné, aby občan Slovenskej republiky prihlásil svoje dieťa do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. A to je nehorázna drzosť. V obci Rohovce a v okolitých obciach nie je totiž možné, aby sa takémuto niečomu občania Slováci, ktorí chcú, aby ich deti sa učili v slovenskom jazyku, neni možné, aby sa k tomuto dostali, a musia svoje deti voziť 10, 15, 20 km do roboty. Tí ľudia sú otrokmi svojich vlastných detí a zabíjajú denne dve hodiny navyše zo svojho času, aby vôbec dostali v Slovensku Slovák výučbu vo vlastnom materinskom jazyku.
Takáto škola, teda takáto škola v obciach Rohovce, Horný Bár, Kyselica, Báč, Trnávka a Macov chýba. Podľa informácií zástupcov občianskeho združenia v uvedených obciach sú obecné zastupiteľstvá a starostovia vo väčšine maďarskej národnosti a napriek tomu, že o probléme s nedostatkom základných škôl vedia niekoľko rokov a mali možnosť situáciu vyriešiť, otočili sa slovenským rodičom a rodičom týchto predškolákom a školákom chrbtom. Problém sa pritom netýka len občanov uvedených obcí, ale celého okresu Dunajská Streda. Podľa mojich zistení je v meste Šamorín Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským absolútne preplnená. A toto je obrovský problém, lebo už nechcú prijímať deti z týchto blízkych obcí. Základná, á, áno, pardon. Voziť, teraz títo občania musia voziť malé šesťročné deti desiatky kilometrov do Základnej školy v Bratislave alebo na opačný smer do Gabčíkova, aby mohli, aby mohli svoje deti nechať vyučovať v tomto rodnom materinskom jazyku.
Od rodičov dotknutých obcí som ďalej zistil, že obecné zastupiteľstvá a starostovia okolitých obcí, až na jednu jedinú výnimku, a to starostku obce Macov, ktorá otvorene kritizuje neochotu otvoriť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach, sledujú v prvom rade svoje vlastné národnostné záujmy títo starostovia. A podotýkam, sú maďarskej národnosti.
Ako som ďalej zistil, v obci Rohovce funguje poloprázdna, upozorňujem, v obci Rohovce funguje poloprázdna Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú obec musí financovať z obecnej pokladnice, aby prežila. Je to obrovská budova. Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským obec Rohovce odmieta zriadiť s argumentom, že nie sú žiaci a nie sú peniaze.
Zástupcovia Iniciatívy BKZ ma ďalej upozorňovali, že problém riešenia nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda sa pokúsil riešiť aj pán predseda slovenskej vlády, pán Peter Pellegrini, ktorý dňa 3. septembra 2018 navštívil tieto Rohovce.
Pán predseda vlády Slovenskej republiky rodičom, ktorí žiadajú zriadenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach, a to teraz chcem povedať, že tá Rohovec by mohla byť taká stredisková, ktorá okolité obce by mohla stiahnuť a tak to aj tí rodičia žiadajú, že by proste do tých Rohoviec tie svoje deti vozili, tak do poloprázdnej budovy, ktorá by sa dala normálne vyčleniť a rozčleniť na slovenskú školu a pokryla by veľký, veľký okruh ostatných obcí, tak pán predseda Slovenskej republiky rodičom, ktorí žiadajú zriadenie tejto školy v Rohovciach, prisľúbil zmenu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby už v školskom roku 2019/2020, čo sa bavíme o tomto školskom roku, mohli prihlásiť, mohli prihlásiť svoje deti do Základnej školy v Rohovciach s vyučovacím jazykom slovenským. Zároveň pán predseda vlády Slovenskej republiky uviedol, že na zmiešaných územiach sa budú musieť obce dohodnúť, v ktorej škole sa bude poskytovať vyučovanie v jazyku menšiny a naopak.
Prax je taká, že sú to všetko maďarské školy. Prax je taká, že tí naši spoluobčania slovenskej národnosti, ktorí sú tam v menšine, trpia a my sa na to dívame. A najväčší problém je ten, čo chcem poukázať na to, že pani ministerka je zo Slovenskej národnej strany, ktorá to má absolútne vo svojom programe a mala by to byť jej absolútna priorita. Absolútna priorita! Keby to mali Maďari, tak sa nedivím. Ale mne to nejde do hlavy, že toto patrí pod Slovenskú národnú stranu, a neriešia to! Bol tam predseda vlády, a vykašľali sa na to! Toto je absolútne nehoráznosť!
Ďalej chcem upozorniť, že tento školský rok by sa to malo otvoriť 2019/2020, a nič sa nedeje. Ľudia sa búria, nám prišli sem zastúpenia asi 20 rodičov sa sťažovať. Nestačí, že mi dôjde odpoveď nejaká vágna, pár, asistentom, pani ministerka, pri všetkej úcte vám to napísala a poslali mi to. Ale tí ľudia, tí slovenskí občania tam sú, tam žijú a budú musieť aj v tomto školskom roku, pretože nekonáte, pretože nekoná predseda vlády, pretože len dávate plané sľuby našim občanom, preto znova budú musieť voziť deti do Bratislavy v zácpach, lebo nemáme ani cesty dobré, zabijú kopec času a tí ľudia to nevysvetlia v svojej práci, že prečo došli o 9.00 do roboty, keď tam majú byť o 8.00, o 7.00, lebo museli voziť svoje deti, aby sa mohli učiť v materinskom jazyku, ich museli voziť 30 km do Bratislavy. Veď to je nehorázne! A je to, je to ministerstvo, ktoré patrí pod Slovenskú národnú stranu, upozorňujem. Nechápem to, ja to, ja to neviem pochopiť, prečo sa nedá vyriešiť jedna, jedna, jedna obyčajná škola. Lebo sa na to kašle, lebo sa riešia blbosti, zbytočnosti, rieši sa kopec vecí, riešia sa eurofondy, rieši sa veda, výskum, ja to chápem, ale treba riešiť aj obyčajných ľudí. Prepáčte, že som sa nechal uniesť.
Zároveň pán predseda vlády Slovenskej republiky uviedol, že na zmiešaných územiach sa budú musieť dohodnúť tieto obce. Dohodnúť, no ale vidíte, aký je výsledok. Nikto sa s nikým nedohodol.
S prihliadnutím na uvedené som v mojej interpelácii požiadal pani ministerku o dve odpovede na dve otázky.
Prvá je. Môžete nám, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, uviesť opatrenia, ktoré realizuje vami riadené ministerstvo s cieľom zabrániť nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda? To bolo prvá otázka.
Druhá otázka. Môžete ubezpečiť občanov obce Rohovce a okolia, okolitých obcí, že zabezpečíte vytvorenie školského obvodu podľa platného zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mohli svoje deti zapísať do Základnej školy v Rohovciach už v roku 2019/2020 v zmysle prísľubu, ktorý dal občanom predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini?
Ja sa pýtam, či pán Peter Pellegrini, keď dá slovo, či to je zdrap papiera, či to je zdrap, nejaká handra alebo čo to je slovo predsedu vlády? Je to, je to výmysel alebo potom si to máme, máme ako vysvetliť? Keď predseda vlády dá slovo a potom sa to nedodrží. A mňa nezaujímajú dôvody prečo. Mňa zaujíma to, prečo sa to neuskutočnilo. Pre boha živého, vyrieknutý sľub, tunák sú právnici, vyrieknutý verejný prísľub je právna zmluva, je to záväzné, keď raz niečo niekto verejne niečo vysloví. A tunák sa nič nedeje.
Pani ministerka mi na moju interpeláciu písomne odpovedala listom zo dňa 27. februára 2019. Vo svojej odpovedi uviedla, citujem: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných rokoch opakovane eviduje zvýšenú nespokojnosť zákonných zástupcov detí, ktorí žiadali predstaviteľov orgánov miestnej samosprávy o zabezpečenie výchovy a vzdelávania ich detí v štátnom jazyku formou zriadenia tried s vyučovacím jazykom slovenským."
No, gratulujem, že ste to zaevidovali. Však to evidujeme všetci. Ale ja sa pýtam, ako sa to bude riešiť? Čo ste pre to urobili, pani ministerka? Toto ma zaujíma. Čo ste vy osobne pre to urobili, aby tie naši občania mohli mať svoje deti v slovenských školách? A už keď chcem povedať, dokonca ešte váš predseda tam má rodičov v tej obci. Predseda Slovenskej národnej strany tam má rodičov a vám to je úplne putna, že tí naši ľudia, Slováci, ktorí sú tam v menšine, nemôžu dať deti do slovenskej školy. Vám to je úplne jedno! Ja sa fakt divím.
Na druhej strane tunák robíte populistické kroky smerom k Rusku, div sa nejdete potrhať, ale k vlastným Slovákom sa takto správate? Toto je národnosť?! Toto je národné?! Toto je maďarské! Možnože keby chceli ruskú školu, že už je to otvorené. Môžeme skúsiť.
V ďalšej časti odpovede na moju interpeláciu pani ministerka zaslala analýzu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto analýze sa, vážená pani ministerka, zhodujeme. Zarážajúce je však vaše konštatovanie, z ktorého vyplýva, že predstavitelia miestnej samosprávy nevytvárali podmienky na to, aby sa požiadavky zákonných zástupcov, čiže rodičov, v plnej miere akceptovali. Nekonaním predstaviteľov samosprávy v uvedenej záležitosti núti zákonných zástupcov detí, aby sa výchova a vzdelanie ich detí uskutočňovala v inom ako štátnom materinskom jazyku. Však my ich tuná pomaďarčujeme!
Z tohto vyplýva, že deti slovenských rodičov sa nemôžu vzdelávať v okrese Dunajská Streda v slovenskom jazyku - a to je nehoráznosť!
Vážená pani ministerka, na základe uvedeného musím uviesť, že ste mi neodpovedala na položené otázky. Dokonca neplníte sľub, ktorý dal členom Rohoviec a občanom Rohoviec a okolitých obcí predseda vlády Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini. Citujem, "že zabezpečíte vytvorenie školského obvodu podľa platného zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mohli svoje deti zapísať na Základnú školu v Rohovciach už v školskom roku 2019/2020".
Preto vami zaslanú odpoveď považujem v súlade s ustanovením § 130 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za neuspokojivú a žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby mi pani ministerka na položené otázky zodpovedala.
Priatelia, je to absolútna nehoráznosť, že my tunák diskriminujeme vlastných občanov. A, pani ministerka, pri všetkej úcte, ja vám garantujem, že keď budeme o rok vo vláde a keď to vy nebudete schopní urobiť tam tú jednu blbú školu, tak ja vám garantujem, že urobím to do troch, štyroch mesiacov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 15:40 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:55

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi financií Slovenskej republiky Petrovi Kažimírovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Podľa zákona 368/2018 Z. z., ktorý vstúpil do účinnosti 1. 1. 2019, Finančná správa Slovenskej republiky zavádza projekt online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál Finančnej správy s názvom eKasa. Aj keď cieľ eKasy je pochopiteľný, spôsob jeho dosiahnutia vyvoláva otázky. Množstvo podnikateľov je opätovne nútených meniť na vlastné náklady svoje registračné pokladnice. To znamená, nielen kúpiť nové pokladnice, ale aj preškoliť personál, výrobcovia počítačových programov musia upraviť rozhrania a podobne. To je len časť problémov a termín 1. 7. 2019, kedy podnikateľ musí mať novú pokladnicu, sa rýchlo blíži. Pokladnice musia mať certifikát a prvý bol vydaný 15. marca a až 26. marca bol certifikovaný väčší počet pokladníc. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky.
1. Naozaj bolo nutné takto hnať široký okruh podnikateľov do náhlej výmeny zariadení, keď dnes sú už povinné fiškálne pokladnice?
2. Nedala sa situácia riešiť tak, že povinnosť mať eKasu, pokladnicu, by mal len ten, komu v súčasnosti používaná fiškálna pokladňa skončí životnosť?
3. Bude do 1. júla dostatok nových alebo modernizovaných pokladní pre každého? Zamýšľal sa predkladateľ zákona vôbec nad otázkou technického zabezpečenia?
4. Nebolo by pri tomto stave vecí namieste predĺžiť termín zavedenia eKasy, aby to šlo bez stresu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 15:55 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:57

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, pani ministerky, pánov ministrov tu už nemáme, a o to milšia a krajšia spoločnosť. Každopádne dovoľte mi interpeláciu na vašu kolegyňu pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra, ktorú by som rád poprosil o odpoveď na nasledovné otázky.
Ide o nenávistné prejavy na sociálnych sieťach v súvislosti so streľbou v mešitách na Novom Zélande. Útočníkom v reálnom čase bol streamovaný záznam, ale následné príspevky na sociálnych sieťach a diskusie k nim vyvolali značnú vlnu nenávistných prejavov podporujúcich, ba až glorifikujúcich skutky páchateľa nielen v zahraničí, ale, bohužiaľ, aj u nás na Slovensku. Nakoľko bol uvedený útok na Novom Zélande odsúdený nielen zahraničnými politickými špičkami, ale aj tými našimi a ide o nanajvýš dôležitú tému, bude polícia Slovenskej republiky príspevky schvaľujúce akty terorizmu prešetrovať a ich autorov stíhať po vzore našich českých susedov? Toto je moja otázka. A ak nie, z akého dôvodu?
V tejto súvislosti sa chcem informovať aj o tom, aké kroky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podniklo v záujme toho, aby takýmto prejavom, najmä v týchto konkrétnych inštanciách podnecujúcich vnútroštátny terorizmus, zamedzilo a tiež akým spôsobom tieto prípadné opatrenia vášho rezortu uvedené v situácii riešia a taktiež, či už sa preukázateľne niečo vyriešiť podarilo?
Prípadne, a to už je posledná otázka, aké druhy opatrení plánuje rezort vnútra na túto tému v blízkej budúcnosti?
Druhú otázku, ak dovolíte, mám na pani ministerku školstva, pani Martinu Lubyovú, takže môžem priamo, to ma teší. Pani ministerka, mali sme tú česť prijať 14. marca 2019 delegáciu z Indonézskej republiky a viackrát nám bolo poslancami indonézskeho parlamentu tlmočené, že majú Indonézania pomerne veľký záujem absolvovať vysokoškolské štúdium, resp. jeho časť na Slovensku na základe rôznych foriem štipendií. No a v tejto súvislosti by som sa chcel informovať, do akej miery považuje váš rezort existujúci bilaterálny štipendijný program pre vysokoškolských študentov z tejto krajiny za dostatočný vzhľadom na to, že ide o piatu najľudnatejšiu krajinu sveta. Ak si dobre pamätám, tak dávame dve štipendiá. Ale možno sa mýlim. Takže takáto otázka na vás. A prípadne, či je možné očakávať zmeny, ktoré by mohli smerovať k navýšeniu podľa reálnej potreby a záujmu z tejto krajiny.
Ďalšia otázka súvisí teda s pánom ministrom obrany, s ktorým som si tu už dneska celkom fajn podiskutoval. Ale predsa len je tu ešte jedna vec, ktorá mi zostala a na ktorú by som rád dostal odpoveď, a to je známa kauza rekonštrukcie našich, alebo teda obnovy, alebo údržby, keď chceme, našich zastaraných lietadiel MIG-29. Podľa verejne dostupných informácií v súčasnosti na leteckej základni Sliač pôsobí technický personál z Ruskej federácie a v súvislosti s týmito informáciami by som si dovolil položiť tri otázky.
1. Je prítomnosť personálu z tretej krajiny vhodná na leteckej základni NATO?
2. Aký je počet príslušníkov ruského technického personálu na leteckej základni Sliač a či majú títo príslušníci bezpečnostné previerky?
A po 3. Či z hľadiska minimalizovania závislosti na Ruskej federácii, o ktorej sa tu pravidelne aj v tejto snemovni hovorí, a pre posilnenie nášho proatlantického smerovania nepovažujete za vhodné zveriť údržbu a servis našim spojencom zo Severoatlantickej aliancie, nakoľko servis lietadiel typu MIG-29 sa vykonáva napríklad vo VZL 2 v Bydgoszczi a servis motorov Klimov RD-33K napríklad vo VZL 4 vo Varšave, t. j. v našom susednom spojeneckom Poľsku.
Za odpoveď budem pánovi ministrovi vopred ďakovať.
No a na záver, ak dovolíte, mám tu otázku na pána ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v súvislosti s zatiaľ nemedializovanými, ale predsa len verejnými informáciami, nakoľko boli zaslané všetkým členom zahraničného výboru a ktoré súviseli s poskytovaním telekomunikačných služieb na ministerstve zahraničných vecí. Pokiaľ si dobre pamätám, ten podnet prišiel zo spoločnosti O2 Slovakia.
Členom Zahraničného výboru Národnej rady bol doručený podnet ohľadom nezákonnosti zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb zo dňa 8. 8. 2008. Čiže je to už jedenásť rokov stará záležitosť, uzatvorenou medzi spoločnosťou SWAN MOBILE, a. s., a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Tá bola podľa uvedených informácií uzatvorená bez verejného obstarávania a v minulosti síce existovala zákonná výnimka pre prípady dodania telekomunikačných služieb, avšak od 1. 7. 2008, t. j. pred tým, ako bola táto zmluva uzavretá, bola zrušená.
Vážený pán minister, rád by som sa opýtal, prečo podpísalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zmienenú zmluvu bez verejného obstarávania po dátume účinnosti zrušenia uvedenej výnimky? Boli odvtedy v tejto súvislosti aplikované pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a metodického usmernenia č. 9745 500/2016 zo dňa 14. 6. 2016?
A ďalej. Je pravda, že doposiaľ došlo k viacerým úpravám sadzobníka a rozsahu služieb v rámci tejto zmluvy?
A na záver. Je pravda, že ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí už jedenásť rokov využíva telekomunikačné služby bez verejného obstarávania, ako to tvrdí spoločnosť O2 Slovakia?
Verím, že odpoveď ministerstva zahraničných vecí a pána ministra vnesie viacej svetla do tejto ošemetnej záležitosti, ktorá sa nám všetkým dostala nedávno do rúk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 15:57 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 16:03

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, nasledujúca interpelácia je určená pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Gábora Gála.
Pán minister, dňa 16. 3. 2019, to je v sobotu v noci, sa pri Hostinci Turzák v Dobšinej odohral zločin vraždy. Páchateľom činu bol Ondrej, ktorý bol v roku 2014 odsúdený za násilnú trestnú činnosť. Výkon trestu ukončil koncom marca tohto roku. Týždeň po prepustení z výkonu trestu vykradol miestny hostinec, pričom bola spôsobená veľká škoda odhadovaná na vyše 7-tisíc eur. Týždeň po vykradnutí hostinca mu majiteľ nechcel poskytnúť alkohol zadarmo, tak si doniesol kolík a brutálne vraždil. Podľa výpovedí svedkov dokonca jeho partnerka ešte stihla napadnutého okradnúť.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti vám chcem položiť nasledujúce otázky.
Prečo páchateľ po vykradnutí hostinca, kde bola spôsobená škoda, nebol umiestnený do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na jeho kriminálnu minulosť, čo v konečnom dôsledku umožnilo tomuto páchateľovi vraždiť?
Prečo prokurátor rozhodol o vyšetrovaní na slobode pre tohto kriminálnika?
Tretia otázka. Nebolo by potrebné, aby v takýchto prípadoch, kde je dôvodný predpoklad na páchaní ďalšej trestnej činnosti, takýchto páchateľov umiestniť do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na ich minulosť? Prečo sa neuplatnil § 69 ods. 1 Trestného poriadku? Po c), tam sa hovorí, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti". Zopakujem to ešte raz, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti".
Pán minister, myslíte si, že prepustený z výkonu trestu, keď hneď po týždni spácha trestný čin, nebude pokračovať vo svojom protiprávnom a protizákonnom konaní? Neumožnilo mu to v konečnom dôsledku vraždiť? To nikto z kompetentných necítil žiadnu obavu? Kto je za toto zodpovedný Pretože toto nie je prvý prípad z radov trestaných asociálov, ktorí znásilňovali a vraždili.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 16:03 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 16:07

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pardon, čiže, ctené pani poslankyne, vážené pani ministerky, milí prítomní, dovoľte mi predniesť interpeláciu, ktorú adresujem ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóovi Sólymosovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať interpeláciu vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru Strediska na výrobu asfaltových zmesí v Michalovciach.
Mestský úrad Michalovce zverejnil na svojej stránke 25. februára 2019 oznámenia o chystanom zámere súkromnej spoločnosti spustiť prevádzku Strediska asfaltových zmesí. Verejnosť mala predložiť k danému zámeru do 19. marca 2019 svoje pripomienky Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré v tomto smere podľa zákona posudzuje vplyv na životné prostredie.
Na základe vyššie uvedeného sa preto na vás, pán minister, obraciam formou tejto interpelácie a dovoľujem si vás požiadať o vysvetlenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok.
Prvá otázka. Nakoľko ministerstvo životného prostredia je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru spoločnosti Cestné stavby Michalovce, ktorým má byť uvedené do prevádzky Stredisko na výrobu asfaltových zmesí v Michalovciach, chcem sa vás opýtať, či sa stotožňujete s názorom predkladateľov zámeru, ktorí verejne uvádzajú, že dané stredisko nemá žiaden negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite.
Druhá otázka. V akej vzdialenosti od obytnej zóny by malo takéto stredisko byť umiestnené? Je štandardné, že v okruhu jeden kilometer sa okrem tohto údajne mobilného strediska nachádza ešte jedna asfaltovňa. Podotýkam, že oba v okrese Michalovce a jeho okolia sa nachádza na 5-stupňovej stupnici environmentálnej kvality územia na rozhraní 4. až 5. stupňa, čo znamená narušené až silne narušené územie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 16:07 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 16:09

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctené panie ministerky, moja prvá interpelácia smeruje na ministerku školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinu Lubyovú vo veci každoročného testovania žiakov. Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledujúcu interpeláciu poslanca. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, existuje už 11. rok. Medzi jeho základné úlohy, ako samé uvádza, patrí zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami. Testovanie sa vo všeobecnosti považuje za objektívnejšie overovanie a hodnotenie vedomostí žiakov oproti ostatným metódam, hoci ani tu nemožno predísť úskaliam, do ktorých sa môžu žiaci v budúcnosti dostať, ak nebudú pripravení na ústnu odpoveď.
Keďže máme špecializovaný ústav, ktorý sa zaoberá prípravou, realizáciou a vyhodnocovaním testov vybraných skupín žiakov, ktorý je už dlhodobo etablovaný, dalo by sa očakávať, že testovania prebehnú bez akýchkoľvek problémov. No opätovne sa v externej maturitnej skúške zo slovenského jazyka i tento rok objavili sporné otázky, na ktoré upozornili žiaci i pedagógovia. Keďže i napriek dlhodobej príprave kvalitnými autormi z praxe, kontrolou recenzentov i prácou validačnej komisie sa tieto problémy objavujú niekoľko rokov opakovane, je diskutabilné, či si toto pracovisko plní úlohy dôsledne, keďže ich výstup by mal byť bezchybný.
Po dlhom čakaní sme sa tento rok dočkali elektronického vyhodnocovania testov a dokonca žiaci kvárt 8-ročných gymnázií tento rok po prvýkrát absolvovali Testovanie 9, rovnako ako ich rovesníci na základných školách, s odôvodnením, že záverečný výstup, čiže výsledky maturity sú porovnateľné s klasickými gymnáziami, no ministerstvo sa chce dozvedieť aj úroveň ukončenia základnej školy.
Ozvali sa už aj hlasy 8-ročných gymnázií poznačené obavou, ktoré už teraz fungujú s obmedzenou kapacitou, že je záujem o ich postupné zrušenie.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a môj záujem o rozvoj slovenského školstva interpelujem vás, pani ministerka, nasledovnými otázkami.
Ako ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aplikuje získané informácie z testovaní žiakov do štátneho vzdelávacieho programu a ako sa vyrovnáva so zistenými nedostatkami žiakov?
Do akej miery je Testovanie 9 potrebné pre prijímanie žiakov na stredné školy, keďže posledné trendy ukazujú, že stredné školy bojujú o každého žiaka a výsledky tohto testovania sa pre ich prijatie javia ako irelevantné?
Ako medzinárodné testovanie PISA, ktorého výsledky našich žiakov boli v posledných rokoch podpriemerné, korešponduje s našimi testami 9 a ako ovplyvňuje tvorbu vzdelávacích štandardov, a to výkonových i obsahových?
Aký reálny zámer má Testovanie 9 u žiakov kvárt na 8-ročných gymnáziách a smeruje toto testovanie k ich pomalej eliminácii?
Ako sa v budúcnosti budú riešiť maturitné skúšky, keďže ich externé a po nich interné prevedenie pôsobí pre svoju dualitu ako nepodarený prežitok a európske trendy hovoria pozitívne o nezávislom testovaní?
Ako vyhodnotí ministerstvo opätovné problémy v maturitných otázkach a vyvodí aj personálnu zodpovednosť u riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania?
Moja druhá interpelácia sa taktiež týka ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej, konkrétne vo veci učebníc matematiky pre stupne 1 - 4 a 5. a 9. ročník základných škôl. Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledovnú interpeláciu poslanca.
Učebnicová politika na Slovensku je známa tým, že je v podstate uzavretá a centrálna, no tváriaca sa otvorene. Hoci sa už dlhé roky volá po liberalizácii učebnicového trhu, aby si pedagógovia naozaj mohli sami vybrať učebnice, z ktorých pre daný predmet a ročník bude viac ako jedna verejným obstarávaním zadaná víťazná alternatíva a verejné peniaze nekončili v skladoch zapadnuté prachom v podobe nepoužiteľných učebníc, zmena je stále v nedohľadne. Najnovšie zadané verejné obstarávanie na učebnice matematiky pre 1. až 4. ročník základných škôl v oznámení 4768 a učebnice matematiky pre 5. až 9. ročník základných škôl v oznámení 4885 evokuje lukratívnu zákazku, pretože pri počte 60-tisíc učebníc na každý školský rok pôjde pravdepodobne o učebnice kombinované s pracovným zošitom, ktoré sú využiteľné iba jednorazovo. Životnosť klasickej učebnice v súčasnosti je cca 5 rokov pri jej opakovanom používaní. Učebnice s pracovným zošitom nie je možné opakovane použiť, preto každý školský rok budú dodané nové, čo je 540-tisíc nových učebníc v sume cca 16 mil. ročne, ak by jedna mala cenu 3 eurá. Ak by sa naplnili všetky pochybnosti, tak by išlo o veľmi výhodný obchod, no nie pre žiakov a pedagógov, nie pre verejné financie, ale pre zadávateľa a vydavateľa.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a môj záujem o rozvoj slovenského školstva interpelujem vás, pani ministerka, nasledovnými otázkami.
Ako sa Ministerstvo školstva, vedy, techniky (pozn. red.: správne "výskumu") a športu Slovenskej republiky ako ústredný rezortný predstaviteľ stavia k učebnicovej politike a reálnemu stavu učebnicového fondu na školách?
Ako ministerstvo mieni otvoriť trh s učebnicami pre slovenské školstvo v legislatívnej a vecnej rovine?
O aké typy učebníc matematicky pre 1. až 4. ročník základných škôl a 5. až 9. ročník základných škôl vo verejných zadaniach ide? A v prípade, že sa potvrdí, že ide o kombinované učebnice, akým spôsobom bude danú situáciu riešiť, keďže by išlo o reálne plytvanie verejnými finančnými prostriedkami?
Ďakujem za odpovede.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 16:09 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video