46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:01 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Lucii Nicholsonovej. Ja som to už hovorila aj na výbore. Mali sme riešiť povinnú predškolskú dochádzku a pozmeňujúci návrh k nej, ktorý bol dlhší ako samotný návrh zákona, a namiesto toho na stole sme našli ďalšie veľmi závažné zmeny. Nepriame novely, prílepky. Poslanci vládnej koalície veľmi dobre vedia, že nepriame novely a prílepky sú jednoducho zakázané a napriek tomu to robia. Zneprehľadňujú legislatívny proces, vytvárajú chaos a toto nie je dobrý spôsob, ako presadzovať aj dobré veci.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:01 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:02

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani kolegyni Remišovej. No, ja s tým úplne súhlasím. Ja som veľmi rada, že aj OĽANO, poslanecký klub OĽANO sa k tomu postavil tak, ako sa; teda postavil tak, ako sa postavil. Ja si myslím, že v tomto bude zhoda v rámci, v rámci opozície. A naozaj, proste takto sa to nerobí. Ak aj chcel v dobrom pán poslanec Petrák reagovať na tú nepríjemnú vzniknutú situáciu, po prvé, tak mohol urobiť už pred dvoma rokmi, a po druhé, robiť to nepriamou novelou podľa mňa si ani tá situácia, ktorá vznikla, nezasluhuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:02 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa konalo 27. júna 2019 v opakovanej voľbe.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 118 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že; zo 118 platných hlasovacích lístkoch overovatelia zistili, že:
– Zuzana Dlugošová: za 27 hlasov, proti 51, zdržalo sa 40.
– Monika Filipová: za 10, proti 53, zdržalo sa 55.
Na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebola zvolená žiadna z navrhovaných kandidátok.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Koniec hlásenia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 11:43 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:47

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, predložím vám pozmeňujúci návrh Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k danému prerokovanému zákonu.
Krátke odôvodnenie: Pristúpili sme k tomuto pozmeňovaciemu návrhu na základe toho, čo si daná situácia v spoločnosti vyžiadala. Všetci sme oboznámení s tými zlými vecami, ktoré sa udiali v spoločnosti našim deťom na školách, a preto si dovoľujeme predstúpiť pred vás s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovolím si v krátkosti iba povedať, že plne sa stotožňujem so slovami pani podpredsedníčky Národnej rady, keď povedala, že dobro dieťaťa, zdravie, život, bezpečnosť našich detí je nad všetko ostatné. Toto sú sväté slová, ktoré by sme si mali všetci zapamätať a v prvom rade tí, ktorým sú naše deti zverené. Takže teraz by som poprosila, prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k navrhovanému zákonu.
1. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
"Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011, zákona č. 220/2011, zákona č. 334/2012, zákona č. 345/2012, zákona č. 322/2014, zákona č. 78/2015, zákona č. 273/2015, zákona č. 91/2016, zákona č. 125/2016, zákona č. 55/2017, zákona č. 274/2017, zákona č. 177/2018 a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1. úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2. pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
"33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. /2019 Z. z."
Čl. V
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 15 ods. 3 v prvej vete sa slová "výpisom z" nahrádzajú slovom "odpisom" a za slovo "mesiace" sa vkladá čiarka a slová "a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia "§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z."
4. V § 15 odsek 4 znie:
"(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5. V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6. § 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa za účely tohto zákona za bezúhonného."
7. Za § 90 sa vkladá nový § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 90a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného."."
Doterajší čl. IV sa primerane preznačí.
Články IV a V nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Žiadame vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 zo spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 11:47 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, chcem sa teraz spýtať k logike toho vášho pozmeňujúceho návrhu, lebo ak tomu dobre rozumiem, má tam ísť o ochranu detí, a teda že niektoré trestné činy budú, budú posudzované prísnejšie, teda že aj keď už sú zahladené a tak, tak je to prekážka výkonu pedagogického povolania. Mňa by zaujímalo, že ako ste dospeli k tomu, k tomu katalógu zoznamu tých trestných činov, že akú to má vnútornú logiku, prečo ste tam dali práve tieto trestné činy a nie, nie iné trestné činy a prečo ste tam dali všetky tie, ktoré ste tam, ktoré ste tam dali. Asi by bolo dobré, keby niekto pani poslankyni doniesol hlasovaciu kartu, aby sa mohla, mohla vyjadriť. Lebo práve toto bolo pred tými dvoma rokmi, ako spomínala pani poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, aj predmetom sporu, že ktoré tam majú byť a ktoré tam nemajú byť. A teraz z toho odôvodnenia som sa k tej logike nedopracoval, nebol som na výbore, kde podobný pozmeňovák ste schválili, ale teda by ma zaujímal ten, tá logika vaša, že čo za tým je, že prečo práve toto. Prečo práve tieto, prečo nie iné?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:56

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som tú situáciu pred dvoma rokmi nezažila, a teda nepoznám celú tú genézu, ale v skratke, čo viem aj z medializovaných informácií, aj vlastne z informácií, ktoré sa ku mne dostali, už vtedy by som vyhodnotila stiahnutie toho návrhu zákona ako škodu, pretože ten argument, že študent pedagogickej fakulty by bol prichytený s nejakou dávkou teda marihuany, že to má byť dôvodom, pre ktorý by mal mať stopnutú tú činnosť, ja to uznávam. Ja si myslím, že študenti pedagogickej fakulty by mali byť už počas študentských čias príkladom. A pre mňa v tomto prípade, keď si mám vybrať medzi nezodpovedným študentom učiteľstva a dobrom dieťaťa, tak si vyberiem dobro dieťaťa, pretože pre mňa je to dieťa skrátka posvätné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:56 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:57

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... za slovo aj za faktické poznámky. Pani Milanová, ďakujem, v tomto sme zajedno.
Pán poslanec Dostál, no aká v tom bola logika? Táto logika bola v tom pred dvomi rokmi, keď to naozaj predložila pani podpredsedníčka, my sme s tým súhlasili, len sme tam pridali tiež tie psychotropné látky a vtedy ste to potom stiahli. Život ukázal, že bola to naozaj veľká chyba. A naozaj vám poviem, že cez to všetko, aj keď si uvedomujem, že čo to vyvolá teraz, akú búrku medzi kolegami, ale, bohužiaľ, pracujeme s deťmi. Keď budeme pracovať s tehlami, tak takýto zákon nebudeme potrebovať. Ja neviem, či to donáša tento, tento svet, spôsob života alebo čo, ale vidíme, že naozaj môžeme, skutočne môže riaditeľ školy pustiť a musí si byť vedomý toho, že človeka, ktorého pustí ku deťom, bude naozaj bezúhonný. A tam tieto sexuálne delikty, čo mi je teda veľmi ľúto, tak v poslednej dobe nám teda naozaj idú čoraz viacej na povrch. Takže keď ozaj zachránime čo len; zdravie, bezpečnosť čo len jedného dieťaťa, tak ja budem naozaj spokojná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:57 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:58

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegovia, dovoľte mi, aby som na úvod sa ešte raz sa vyjadril k celému tomuto návrhu zákona. Povedzme, že súhlasíme s celkovou filozofiou tohto návrhu, ktorý predkladáte, určite súhlasíme s celkovým zaškolením detí, určite súhlasíme so socializovaním detí a musím povedať, že nesúhlasíme s tým, ako sa tvorí tento zákon, ako sa tvorí táto systémová zmena a ako ju reálne prinášate.
My sme o tom veľmi dlho rozprávali a veľmi aj búrlivo rozprávali a naozaj si treba uvedomiť, že takéto návrhy zákonov, ktoré ovplyvnia desiatky tisíc mladých rodín a aj ich detí, nemôžete prinášať ako poslanecké návrhy. Ja uznávam tú legislatívnu možnosť, ktorú máme všetci tu, samozrejme, že ju máte aj vy, samozrejme, že môžete predkladať jednotlivé návrhy, aby ste upravovali zákony a menili tak, ako uznáte za vhodné, ale v rámci takýchto veľkých systémových zmien tu máte ministerstvo, pretože vy vládnete, v rámci toho ministerstva to musí prejsť celkovým procesom medzirezortného pripomienkového konania, aby sme vychytali všetky tie chyby, ktoré by tam mohli vzniknúť v rámci či už ministerstiev, alebo organizácií.
A preto vzniká takýto problém a preto vzniká takýto chaos, aký je tu teraz, pretože pred mesiacom sme tu mali nejaký návrh zákona, teraz na výbore sme mali ďalšie štyri pozmeňujúce návrhy, skoro 50 bodov, teraz sú tu ďalšie a ďalšie pozmeňujúce návrhy a musíme povedať, že ten návrh zákona, ktorý sme videli, a tento, ktorý zažívame teraz, je úplne nový zákon, absolútne, pretože vy cez prílepky tam riešite politiku na školách, riešite tam odpisy z registra trestov, riešite tam dopravu, riešite tam odpredaj majetku, čo absolútne nemá nič spoločné s týmto návrhom zákona a to si uznajme, že to je cez čiaru. Samozrejme, že stravovanie ešte. A ja mám normálne taký pocit, že ministerstvo ani nechcelo predkladať tento návrh, lebo sa bálo toho, čo to všetko rozprúdi, ako bude musieť argumentovať, aký to bude zložitý proces, tak vám to tak posunuli, vy sa tu s tým trápite, čo ja uznávam, možno je to aj jednoduchšie, lebo tu prečítate pozmeňujúci návrh, nemusíte odpovedať na jednotlivé otázky, nie sú tam dopady, nie sú tam vyčíslené ostatné náležitosti a z toho vzniká jeden obrovský chaos.
Ja iba chcem, aby ste si uvedomili že v rámci tohto obrovského chaosu naozaj ovplyvňujete desiatky tisíc mladých rodín a detí. Hoci budem opakovať, že súhlasíme s tou filozofiou toho návrhu, však sme takýto podobný návrh predkladali aj my, ale vy máte celú tú mašinériu v rámci ministerstva na to, aby vám pripravili celý proces, aby ten návrh bol naozaj taký, aký má byť.
Poďme k tomu návrhu, aby sme boli konštruktívni. Určite oproti tomu prvotnému oceňme, že ste posunuli účinnosť, takže ste si uvedomili, že to nie je možné, aby sa to plnilo už k budúcemu roku k septembru, ale že tam sa ocitol ten rok 2021. Aj tak si myslím, že to bude ďalšia vláda, nech je akákoľvek, musieť posúvať, pretože nie je reálne, aby sa niečo také splnilo za to jedno obdobie. Čo si povedzme, že aj keby mali vznikať škôlky, tak už len to, aby ste ich postavili alebo zariadili, má nejaký proces v rámci čerpania financií a všetkých ostatných povinností.
Odstránili ste tam pokuty, čo bolo veľmi správne, pretože dávať pokuty rodičom za to, že neumiestnia svoje deti, keď ich nemajú kde umiestniť, je naozaj nezmysel a ja som veľmi rád, že ste si to uvedomili.
Vyriešili ste aj nulté ročníky, kde ste si opätovne uvedomili, že je tam určitá skupina detí, určitá skupina učiteľov, nemôžete to z roka na rok vlastne useknúť, lebo by ste museli vyriešiť celú túto skupinu tak, že tam dávate prechodné obdobie, ktorým sa to nejakým spôsobom vyhodnotí a potom vyrieši.
Vyriešili ste obvody, čo je celkom správne, pretože tam by boli problémy, keby ste mali dve materské škôlky, jednu základnú školu alebo opačne, že tá súčinnosť by tam nebola taká, aká má byť. Z tohto všetkého sa teším.
A naozaj ten zákon sa začal tvoriť nejakým spôsobom, že by bol akceptovateľný, keby sa tam nepopridávali všetky ostatné náležitosti. Ja si dovolím zastaviť pri dvoch, a to je pre mňa, ja poviem, že politika na školách, kde vy ako koaliční poslanci chcete reálne zakázať vstup pani ministerke a pánovi premiérovi na školy. Aj keď ste upravili oproti tomu pôvodnému návrhu, kde bolo napísané, že zriaďovateľ odvolá zamestnanca, respektíve teda riaditeľ, zriaďovateľ odvolá riaditeľa na základe toho, že nezabráni šíreniu politickej reklamy, a vy ste to teraz zmenili, že môže odvolať, aj tak ste tam dali v rámci toho priestupok, že budete môcť sankcionovať človeka vo výške 331 euro, ak umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politickému hnutiu a ich propagácii. Toto naozaj nie je zadefinované, takže nikto nebude vedieť povedať, že ako to má byť. Povedzme si, že tento návrh zákona platí už aj teraz reálne a ak ste chceli iba sprísniť nejakým spôsobom tieto podmienky a zakázať komukoľvek, ale aj pani ministerke alebo pánovi premiérovi, aby chodili do školy, tak naozaj je to iba nejaký nástroj na to, aby ste penalizovali riaditeľov alebo nespokojných, nespokojných učiteľov alebo učiteľov, ktorí budú mať iný návrh, názor, ako máte vy.
A ja uznávam, že ste to upravili z toho, že "odvolá" na "môže odvolať", že "môže dať pokutu", je to tam zadefinované aj tá výška je, že "do výšky", hej? Je tam stanovený okresný úrad, je tam stanovené celé správne konanie, takže ten proces je tam reálne zvládnutý, ale aj tak pre mňa to reálne vedie k zastrašovaniu všetkých učiteľov a riaditeľov, aby nemali iný názor, aby reálne nepustili do škôl nikoho. Hoci ste to mohli spraviť veľmi elegantne, pretože takto, ako to píšete, neviete, čo je to, že politická reklama, vy neviete povedať, že čo je to propagácia. Keď sa pôjdeme pozrieť teraz my dvaja do školy, tak sme nositelia známky nejakých strán? Tak to môže niekto považovať za politickú reklamu a tým pádom bude sankcionovať riaditeľa, hoci my ideme zisťovať reálny stav, aký je na škole, lebo chcem vyriešiť, lebo chcete podať nejaký legislatívny návrh, tak týmto spôsobom to nebudete môcť urobiť. Hoci ste to mohli veľmi jednoducho stanoviť tak, že osoby, ktoré kandidujú vo voľbách, počas volebnej kampane by v rámci tých 90 dní nemohli vystupovať na školách a takýmto spôsobom by to bolo jasne zadefinované. Dali by ste signál, že chcete, aby politici chodili, aby vysvetľovali mladým ľuďom, že ako funguje život verejný, ako funguje tvorba legislatívy, ako funguje množstvo iných vecí, a takýmto spôsobom by ste povedali, že áno, ale to určené obdobie do tej školy nemôžte ísť, aby ste náhodou teda neovplyvňovali. Myslím si, že toto by bolo veľmi, veľmi korektné.
A ešte k tejto téme musím aj vysloviť, že si myslím, že toto je vyslovene že dôkaz, ako by sa mali; nemali riešiť takéto problémy, pretože sú pripravené na poslednú chvíľu a nie sú zvládnuté. Vy mi môžete argumentovať, že by ste to nemali vkladať do tohto zákona, do školského, že by to malo byť v ostatných zákonoch, ale to je reálny váš problém, však ste to mohli priniesť samostatne ako návrh zákona, prešiel by dvomi čítaniami a celé by to bolo upravené.
Druhú vec mi dovoľte, aby som sa venoval ešte financiám, pretože celý tento návrh nie je zvládnutý podľa mňa po finančnej stránke. Na začiatku ten prvý návrh bol reálne stanovený na prenesený výkon, teraz ste z toho spravili originál kompetencie tým, že ste nechali povinnú školskú dochádzku a z tohto ste urobili povinné predprimárne vzdelávanie. Tak aj keď stanovujete tú sumu, ktorá je tam navýšená, lebo, samozrejme, že ste sa nad tým zamysleli, ja to stále akože oceňujem, že ste sa stretávali s jednotlivými skupinami a že ste sa snažili riešiť ten návrh, hoci by to malo riešiť ministerstvo a hoci by to bolo jednoduchšie, keby to bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde by bola celá skupina ľudí, ktorá by sa tomu venovala, tak podľa mňa ten príspevok, ktorý tam je, ten príspevok zo štátu, vám nezabezpečuje, nepokrýva náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením, budem hovoriť, že povinnej materskej škôlky, teda tomu povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, pretože tam máte stanovenú viazanosť, alebo máte tam stanovené, že sa môže použiť iba na vybavenie, na príplatky a nie na platy zamestnancov. Takže reálne si teraz povedzme, že obce budú musieť prijať nové učiteľky, obce budú musieť prijať nové vychovávateľky, budú musieť reálne vybudovať nové miesta, budú od 1. januára musieť nájsť zdroje na 10-percentné zvýšenie platov všetkým, ale toto budú musieť pokrývať aj z menších rozpočtov.
Ja si dám iba do súvisu to, že sme už hlasovali o vašom návrhu v znížení odpočítateľnej položky na dani z príjmu, kde obce a mestá prídu o viac ako 100 miliónov. Takže na jednej strane vy im beriete financie a na druhej strane im ešte aj pridávate kompetencie, ktoré budú musieť zvládnuť. A vy mi budete argumentovať určite tým, že obce majú teraz vyššie príjmy. Ale to, že majú vyššie príjmy, neznamená; to, že majú vyššie príjmy, znamená to, že ich majú používať na rozvoj obce a na tie veci, ktoré boli doteraz zanedbávané. To neznamená, že keď majú vyššie príjmy, tak im máte pridávať ďalšie a ďalšie kompetencie, na ktoré ich musia míňať. A ja uznávam, že to financovanie nie je možno ideálne, že bolo nejakým spôsobom vymyslené a teraz obce sa vlastne spoliehajú, že čo vyberie ministerstvo financií, ako prerozdelí tieto peniaze, že by mohli hľadať aj iné zdroje, ako financovať. K tomu ma iba tak napadá, že tie iné zdroje sú možno jednoduchšie, keď príde nejaký vládny poslanec do nejakej obce alebo školy, tak vtedy sa dá zafinancovať všetko veľmi rýchlo, takže ich to nenúti, aby nejakým spôsobom hľadali tieto iné zdroje, ale vy – a to sa budem teda opakovať – na jednej strane im beriete peniaze a na druhej strane im pridávate kompetencie. Takže neviem si predstaviť, akým spôsobom toto sa bude financovať.
Dovolím si ešte upozorniť aj tú vec, aj keď vy tam stanovujete jednotlivé termíny, tak kedy sa deje nejaký záujem, čo sa týka prihlášok detí a ich rodičov, v akých mesiacoch? V rámci eduzberu k 15. septembru získavate nejaké číslo. Tie deti naskočia do celého procesu a peniaze sa rozpočtujú kedy obciam? Rozpočtujú sa k začiatku roku. Takže tam máte štyri mesiace, ktoré neviete, ako budú musieť, ktoré neviete, ako majú pokryté obce. Vy budete zase tvrdiť, že však majú svoje zdroje, ale znova si spomeňte, čo som rozprával. Teraz na štyri mesiace budete mať ďalší výpadok financií, ktoré tie obce budú musieť, respektíve zriaďovatelia budú musieť zafinancovať. A vy viete, že na výbore sme o tom rozprávali a vy ste mi povedali, že už teraz sa diskutuje s ministerstvom financií, že aby to nejakým spôsobom pokryli.
Ja si iba dovolím pripomenúť vaše rekreačné poukazy. Aj to od januára diskutujeme o tom, že by mali prísť financie na tento návrh, ktorý ste preniesli školám, pretože školy, resp. teda zriaďovatelia musia nájsť tie financie. Máme jún, tie peniaze ešte neprišli. Takže keď mi teraz garantujete, že nejakým spôsobom zafinancujete tie štyri mesiace, ktoré budú problematické, tak ja vám reálne neverím, pretože všetky ostatné fakty z minulosti nasvedčujú tomu, že sú to iba vyslovene prázdne slova a nič viac.
K tomu mi ešte napadla jedna vec, aby sa nestalo to, čo s obedmi zadarmo. Že veľmi sa tu chválilo, že budú obedy zadarmo a v konečnom dôsledku tie obedy zadarmo aj tak zafinancujú rodičia, pretože tam máte vedľajšie náklady. Aby sa teraz nestalo, keďže garantujete, že toto predprimárne vzdelávanie rodičia nebudú platiť, teda bude zadarmo, aby tie náklady, ktoré majú, nepreniesli na rodičov, ktorí majú trojročné a štvorročné deti, a aby sa náhodou nestalo, že rodičia týchto detí budú mať zvýšené náklady kvôli tomu, že vy ste si povedali, že budete mať takúto povinnosť, že to bude originálne kompetencie, že nevyčleníte na to dostatočné množstvo financií. A vráti sa to nie vám, bohužiaľ, nie nám, ale vráti sa to každej jednej mladej rodine a každému jednému mladému človeku, ktorý reálne bude musieť plniť tento váš návrh.
Mohol by som ešte rozprávať, ale myslím si, že kolega Dostál pôjde k tomu, a pani podpredsedníčka sa už vyjadrila dostatočne k tomu odpisu z registra trestov. My sme tiež o tom diskutovali. Vy nás teraz kladiete k tomu, aby sme si vybrali medzi nejakými ľuďmi v rámci sexuálneho zneužívania. To nám ani nedávate na výber, to je automatické, že niečo také musíte podporiť, lebo však budeme chrániť záujmy každého jedného dieťaťa a ich rodičov. O tomto ani len nediskutujme a nedávajme to do pomeru, že vyberte si, že či marihuanu alebo niečo takéto. Ale vy tak, ako to predkladáte ako celok, je to niečo pozliepané, čo ste pozliepali v priebehu jedného mesiaca a teraz chcete, aby sme sa voči tomu seriózne postavili a seriózne zahlasovali. A toto si myslím, že nie je korektné za celé to obdobie, ako ste pripravovali tento návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 11:58 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:12

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Na začiatku faktickej poznámky poslankyňa nemala zapnutý mikrofón.) ... s mikrofónom aj s ním, reagovať práve na tú časť, kde hovoril kolega Gröhling o nie úplne presnom zadefinovaní pôsobenia politických strán a subjektov teda na pôde školy. Tiež by som povedala, že ak teda už to máme riešiť, tak to riešme tak, aby to bolo úplne jasné. Pretože ja napríklad zo svojho života môžem povedať, že prednedávnom som dostala pozvánku na krásnu jednu školskú akciu, kde deti robili scénky z histórie. A bola som tam pozvaná ako odborný hosť. Mala som príspevok iba na tému štúrovci. Bola som predstavená ako bývalá učiteľka, ktorá napísala knižku, má divadlo a teraz si presne nepamätám, či povedali zároveň, aj že som poslankyňa Národnej rady alebo nie. Mňa zaujíma, že keď; ja do škôl určite pôjdem. Je to prostredie, v ktorom som pôsobila, a keď ma pozvú moji bývalí kolegovia, veľmi nerada by som ich musela odmietnuť iba preto, že momentálne zastávam post poslankyne, hoci môj príspevok je absolútne nezávislý a hovorím o tom, čo sa v minulosti udialo a chcem vzdať hold Štúrovi a jeho partičke. Tak chcela by som vedieť naozaj to zadefinovanie, či už tam stanoviť naozaj iba, že politická strana, hnutie, predstaviteľ politickej strany nemôže pôsobiť tých dajme tomu tých 90 dní pred voľbami počas tej kampane. Toto mi tam trošku chýba a to by sa mohlo určite dopracovať, je tam na to priestor.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 12:12 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:14

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tiež sa pripojím k mojej predrečníčke a budem reagovať práve na to pôsobenie politiky na školách.
Áno, som jeden z tých hriešnikov, ktorý tiež navštívil školy, konkrétne s cyklom workshopov, ktoré sa týkali kariérneho rastu. Ide o to, že som učiteľ a nemyslím si, že mojím dočasným pôsobením v politike som ním prestal byť. A verím tomu, keď sme s tými deťmi, že tie veci, ktoré precvičujeme, akým spôsobom môžu lepšie pracovať so svojím časom a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, ktorý im pomôže potom k ich programovaniu a plánovaniu budúcej kariéry, čiže sú to užitočné veci, ako mám aj zároveň spätnú väzbu o tom, že zisťujem, čo im chýba. A sú to pre mňa aj dôležité podnety, čo by sme mali vylepšovať pri ďalších zmenách v rámci vzdelávaní, tak tieto veci považujem za dôležité.
A nepáči sa mi, ak sa potom na politikov nazerá ako na niekoho, kto je druhej kategórie, pretože častokrát tie reakcie na nás sú také, aké sú. Sme všetci ľudia z mäsa a kostí a dotýka sa nás to, keď nás niekto odkiaľsi vyčleňuje, tak ako niekto vyčleňuje aj tie deti v školách. Zároveň môžem posúdiť tým pádom, že asi viem, ako sa cítia.
A ešte jedna poznámka k tomu, čo tu bolo hovorené k samotnému princípu, ktorý sa tu ide zavádzať, k tej povinnej, toho povinného predprípravného vzdelávania. Skúsenosti napríklad zo susedného Maďarska, kde to majú zavedené od troch rokov, sú nasledovné. Stali sa tam dve podstatné veci. Neúnosná miera navýšenia počtu žiakov a zároveň aj klesla kvalifikovanosť učiteliek, pretože bolo potrebné dohnať tie kapacity. Toto sú veci a problémy, ktoré nás čakajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 12:14 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video