51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:45 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:26

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. V podstate v predloženom návrhu zákona je skonštatované, že ideme riešiť komplexnejšie požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk. A v tomto prípade predkladateľ zanedbal tú komplexnosť, pretože jednou z požiadaviek je predsa aj to, aby sa mohli hrať na takýchto detských ihriskách úplne všetci. To znamená, že to, že teraz kolegyňa predložila pozmeňujúci návrh, znamená len to, že ste si už na začiatku, keď ste riešili podmienky na tieto, na bezpečnosť detských ihrísk, tak ste si zanedbali svoju úlohu, pretože už na začiatku, keď ste začali riešiť tento návrh svoj, tak už ste do toho mali tieto požiadavky zakomponovať a nemal vám to pripomínať nikto z poslancov. To malo byť samozrejmé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2019 o 9:26 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobré ráno a dovoľte mi, aby som uviedla na rokovanie Národnej rady návrh tohto zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom predloženia tohto zákona je potreba zosúladiť slovenský právny poriadok s ustanoveniami európskej smernice, a to konkrétne, je to smernica Európskeho parlamentu a Rady z roku 2005/36 o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55. Európska komisia si urobila v roku 2018 a ´19 prieskum u všetkých členských štátov o stave transpozície týchto smerníc do národnej legislatívy a upozornila všetky členské štáty na niektoré nezrovnalosti pri transpozícii do vnútroštátnych predpisov.
Cieľom návrhu tohto zákona je teda odstrániť výhrady Európskej komisie uvedené v odôvodnenom stanovisku č. 2018/2183 z marca 2019. Európska komisia tam vytkla Slovenskej republike nesúlad vnútroštátnej úpravy so smernicou a vo svojom stanovisku vyzvala Slovenskú republiku, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom odstrániť nedostatky v transpozícii tejto smernice. Vecne ide najmä o odstránenie nesúladu vo vymedzení niektorých pojmov, pravidiel voľného poskytovania služieb a slobody usadiť sa, pravidiel týkajúcich sa špecializovaných povolaní, na ktoré sa vzťahuje automatické uznávanie a uznávania odbornej stáže a administratívnej spolupráce.
Takisto súčasťou tohto predkladaného návrhu sú zmeny, ktoré zohľadňujú niektoré výhrady vznesené v konaní vo formálnej výzve číslo 2018/2304 ešte z januára 2019. Keďže výhrady Európskej komisie sa týkali aj zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a tak isto sa výhrady Európskej komisie týkali aj zákona č. 442/2004 o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, preto na základe komunikácie s týmito rezortmi, s ministerstvami, s cieľom zabezpečenia riadnej transpozície sa upravujú aj tieto zákony. Vzhľadom na to, že gestorom smernice je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, návrh zákona sa vysporadúva s výhradami Európskej komisie naprieč všetkými dotknutými rezortami po konzultácii s dotknutými rezortami.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a schválenie predloženého materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:27 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:30

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1982 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 718 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 167 z 9. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 254 z 10. októbra 2019. Zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 14 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 15. októbra 2019 pod číslom 267. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 9:30 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:33

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu, ktorým sa dopĺňa zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov navrhujem v čl. II v bode 5 za slová "právoplatne skončené" vložiť slová "alebo začatom po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020".
Odôvodnenie je nasledovné. V záujme zachovania právnej istoty občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú v Slovenskej republike vykonávať regulované povolanie architekt a stavebný inžinier, sa navrhuje prechodné ustanovenie pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo prejavilo záujem vystúpiť z Európskej únie, je potrebné upraviť situáciu pre osoby, ktoré nadobudli práva pred ustanovenými dátumami v doterajšom znení vo vzťahu k príslušným regulovaným povolaniam a požiadajú o uznanie po dni, kedy Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie. V týchto prípadoch sa po uvedenom dni bude na základe prechodného ustanovenia postupovať podľa všeobecného systému uznania odbornej kvalifikácie podľa navrhovaného prechodného ustanovenia do 31. decembra 2020 bez potreby vykonania doplňujúcej skúšky. Od roku 2021 sa bude uplatňovať všeobecný systém uznania odbornej kvalifikácie v plnom rozsahu vrátane vykonania doplňujúcej skúšky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 9:33 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:36

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu tohto, novely tohto zákona je podporiť možnosti práce s mládežou v Slovenskej republike a podporiť možnosti zapájania sa mládeže do verejného života. Podľa môjho názoru je to veľmi významný zákon, ktorý môže ovplyvniť masy našej mládeže pri vykonávaní rôznych dobrovoľníckych činností, pri vykonávaní aktivít, ktorými pomôžu zapojiť sa riadnym spôsobom do verejného života. Je mu možno venovaná malá pozornosť na to, čo to je. Je to možno tým, že sú to naozaj pozitívne zmeny, ktoré sú podporené aj celou mládežníckou komunitou, takže nie je to kontroverzná vec a preto možno nevyvoláva nejaké veľké diskusie. Ale dovoľujem si vás požiadať, aby ste mu venovali pozornosť, lebo je to naozaj jedno veľké pozitívne a masové opatrenie, ktoré pomôže našej mládeži a všetkým organizáciám, dobrovoľníkom a inštitúciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, aby sa táto činnosť mohla rozšíriť a aby sa mládež mohla viacej zapájať do riadneho verejného, riadneho politického života.
Zákon bol schválený v roku 2008 a za tých jedenásť rokov aplikačnej praxe sa situácia zmenila tak, že potrebujeme reagovať na potreby aplikačnej praxe. Jednou z vecných oblastí novelizácie je napríklad zavedenie nových profesií, alebo teda pardon, nových činností v oblasti práce s mládežou, a to je koordinácia práce s mládežou. Čiže zavádzame koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou s tým, že navrhujeme, aby koordinátor pôsobil v každom samosprávnom kraji, kde bude jeho úlohou sieťovať jednotlivých aktérov práce s mládežou na úrovni týchto samostatných krajov. Zároveň pri týchto pracovníkoch s mládežou umožňujeme, aby túto činnosť vykonávali nielen v závislom pracovnoprávnom pomere, ale aj v rámci živnosti a dobrovoľníctva, čo opäť otvára brány k tejto činnosti a poskytuje oveľa väčšiu flexibilitu.
V súvislosti s úpravou pôsobnosti nášho ministerstva sa dopĺňa aj vypracovanie strategických a koncepčných dokumentov v oblasti práce s mládežou. Ďalej, a toto je veľmi významná vec, na úrovni samospráv tento zákon vytvára právne prostredie pre pôsobenie mládežníckych parlamentov. My sa často stretávame pri našich výjazdových rokovaniach na úrovni samospráv s mládežníckymi skupinami, s aktivistami, s organizáciami, ktoré sa chcú nejakým spôsobom prejaviť a zapojiť sa do verejného života, ale nenachádzajú tú potrebnú inštitucionálnu pôdu a práve preto zavádzame ako fakultatívny inštitút, to znamená nie povinný, ale fakultatívny inštitút, tzv. mládežnícky parlament, ktorý si budú môcť zriaďovať obce, mestá na lepšie zapojenie mládeže v obci do činnosti a aktivít obce. To znamená, na zasadnutiach mestského zastupiteľstva môžu byť aj zástupcovia mládeži, mládežníckych hnutí a môžu sa aktívne zúčastňovať práce na úrovni samosprávy.
Ďalej upravujeme systém akreditácie v oblasti práce s mládežou, kde z doterajšieho systému akreditácie vzdelávacích zaradení, čiže inštitúcií kamenných domov sa prechádza na akreditáciu jednotlivých vzdelávacích programov. Opäť je to niečo, čo spružňuje a otvára viac brány možnosti pracovať s mládežou aj v rámci vzdelávania.
Ďalej zavádzame nový inštitút značky kvality „Moderné centrum mládeže“. Cieľom zavedenia tejto značky kvality je to, aby sa posilnila kvalita práce u právnických a fyzických osôb, ktoré ju uskutočňujú, aby sa aj mnohé menšie organizácie, ozetka, vznikajúce iniciatívy mohli preukázať a dokázať, že majú patričné štandardy na to, aby sa etablovali na trhu s týmito službami a aby sa mohli hlásiť aj jednak o štátne dotácie a jednak o prostriedky z rôznych sponzorských alebo donorských inštitúcií.
Ďalej modifikujeme účely poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu a podmienky poskytnutia dotácií s cieľom uľahčiť žiadateľom uchádzať sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou. Znižujeme potrebnú finančnú spoluúčasť žiadateľov, čím tiež umožňujeme ľahší vstup do systému dotovania zo štátneho rozpočtu a zároveň navrhujeme možnosť započítať do spoluúčasti týchto organizácií aj hodnotu dobrovoľníckej práce. Dobrovoľníctvo na Slovensku je tiež pomerne podvyvinuté a práve mládežnícke organizácie často využívajú inštitút dobrovoľníctva. Je to naozaj veľmi dobrá práca, ako zapájať mládež a pritom hodnota tejto dobrovoľníckej práce zatiaľ nebola nikde zohľadnená. Nesporne je tam ekonomická hodnota. Ľudia tomu venujú pracovnú činnosť, venujú tomu svoj voľný čas a práve preto umožňujeme organizáciám, ktoré často nedisponujú veľkými finančnými obnosmi, aby svoju spoluúčasť vedeli vydokladovať a vydeklarovať aj tým, že sa hodnotí dobrovoľnícka práca, ktorú tieto organizácie vkladajú. Týmto možno opäť predpokladať posilnenie dobrovoľníctva v oblasti práce s mládežou na Slovensku.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť a dovolím si vás požiadať o prerokovanie a schválenie tohto materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:36 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:41

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1983 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 719 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet v uznesení č. 483 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019 a zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej, spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 15. októbra 2019 č. 268. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 9:41 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:45

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dnes teda do tretice predkladám na rokovanie Národnej rady návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu. Európsky univerzitný inštitút je prestížnou medzinárodnou akademickou inštitúciou, v ktorej je v súčasnosti členmi 23 členských štátov Európskej únie. Slovenská republika zatiaľ ešte nie je členom tejto inštitúcie, chýba okolo rokovacieho stola a preto sme sa rozhodli iniciovať pristúpenie aj Slovenskej republiky k tomuto dohovoru.
Európsky univerzitný inštitút poskytuje veľmi kvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium, poskytuje možnosti výmeny, skúseností akademických pracovníkov, poskytuje možnosti štúdia archívov Európskej komisie, ktoré sú v tomto inštitúte uložené. Nachádza sa v Taliansku v meste Florencia a púta na seba pozornosť mnohých orgánov, inštitúcií Európskej komisie, aj ďalších medzinárodných organizácií. Je to taký prestížny klub, ktorý sa venuje rozvoju spoločenských politických vied v medzinárodnom meradle. Podchytáva akademicky orientovaných výskumníkov, študentov a umožňuje tým členským krajinám, aby sa plnohodnotne zapájali do diania na tejto úrovni. Osobitne zdôrazňujem význam zapojenia sa do medzinárodného života v oblasti spoločenských vied, ktoré doteraz z našej strany boli podceňované. Väčšinou tie naše členstvá medzinárodné sa týkajú technických a prírodných vied.
Okrem iného Európsky univerzitný inštitút disponuje obrovskými archívnymi depozitármi bruselských inštitúcií vrátane súkromných knižných zbierok osobností, ako sú Alcide De Gasperi, Simone Veil a ďalšie, ktoré budú k dispozícii verejnosti po pristúpení k tomuto dohovoru. Členstvo nás automaticky zapája do medzinárodnej siete výmeny informácií v oblasti výskumu, čo je mimoriadne dôležité aj pre konfrontáciu, pre tvorbu medzinárodných politík a koncepcií a je potrebné, aby naši mladí ľudia, študenti, naši profesori sedeli okolo tých rokovacích stolov a boli na tých konferenciách, kde sa tieto koncepcie tvoria a diskutujú, aby mohli presadzovať aj záujmy Slovenskej republiky a zároveň získavať skúsenosti v medzinárodných výmenách, ktoré potom prinesú domov a môžu ich ďalej tlmočiť na svojich akademických inštitúciách v Slovenskej republike. Jednou z možností po pristúpení k tomuto dohovoru bude, aby Slovenská republika v mene nášho rezortu a Európsky univerzitný inštitút spolufinancovali doktorandské a postdoktorandské štúdiá našich študentov na tejto inštitúcii tým, že sú tam rôzne druhy programov a tie náklady na štúdium sú zdieľané medzi Európskym univerzitným inštitútom a danou vysielajúcou krajinou. Slovenská republika teda bude mať možnosť formovať si aj budúcu garnitúru medzinárodných riadiacich pracovníkov, diplomatov, akademikov a výskumníkov, ktorí budú vedieť dôstojne reprezentovať Slovensko aj v oblasti spoločenských vied.
Vecne sa Európsky univerzitný inštitút zameriava na štyri oblasti, a to je ekonómia, história, civilizácia, právo, politické a spoločenské vedy. Keďže zmluva o pristúpení alebo teda predmetný dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, z ktorej vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodnej organizácii a ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, vyžaduje si pred pristúpením ratifikáciu Národnej rady Slovenskej republiky.
Preto si vás dovoľujem prerokovať tento materiál a vysloviť súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:45 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:49

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1873 z 3. októbra 2019 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu ako tlač 1738 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň určil ako gestorský výbor výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil termíny na prerokovanie do 15. októbra. Výbory prerokovali predmetný návrh dohovoru v stanovenom termíne. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 756 z 15. októbra a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež uznesením č. 256 z 15. októbra 2019. Zhodne odporúčajú Národnej rade vysloviť súhlas s Dohovorom o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 269 z 15. októbra a týmto uznesením ma výbor súčasne poveril, aby som informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou spoločnej správy a znie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, tlač 1738. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a) vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu,
b) rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 9:49 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:52

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v druhom čítaní predložiť zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Na minulej schôdzi som podrobne rozprával, z čoho vlastne vznikol tento nový zákon. Dovoľte aj mne teraz v krátkosti pripomenúť, prečo tento zákon spoločne s ďalšími poslancami predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky.
V júli tohto roka bol schválený akčný plán transformácie uhoľného regiónu Hornej Nitry a jedna z úloh, ktorej sa týka toto uznesenie alebo tento akčný plán, bola vypracovať príslušnými ministerstvami takýto zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Tento kompenzačný príspevok baníkom sa bude týkať teda iba tých baníkov, ktorí pracujú v podzemí. Nie všetkých zamestnancov napríklad Hornonitrianskych baní Prievidza alebo iných spoločností, pretože naozaj to prostredie, v ktorom pracovali roky, je veľmi zlé a veľmi náročné na zdravie týchto baníkov a tento kompenzačný príspevok, budú mať naň nárok, ak odpracujú v tomto podzemí minimálne teda, teda dva roky a tam výška minimálneho kompenzačného príspevku bude dvesto, 200 eur. Samozrejme, s pribúdajúcimi rokmi odpracovanými v podzemí sa tento kompenzačný príspevok bude zvyšovať, aj dĺžka jeho poberania, poberania sa patrične zvýši. Myslím si, že je dobré, ak v tom akčnom pláne riešime v prvom rade tých, ktorých sa to naozaj, naozaj týka a sú to samotní baníci a zamestnanci Hornonitrianskych baní, pretože v prvom rade sa musíme postarať, postarať o týchto ľudí.
Akčný plán hovorí aj o ďalších úlohách pre ďalších ministrov, či je to infraštruktúra, zlepšovanie životného prostredia, znižovanie alebo odstraňovanie týchto environmentálnych záťaží spôsobených ťažbou uhlia na hornej, na Hornej Nitre, hovorí o rôznych inovatívnych projektoch. Samotný akčný plán má veľa projektov, ktoré sú v tomto zásobníku, ktoré sú súčasťou tohto akčného plánu, ale ešte raz hovorím, že dobre, že začíname s tým sociálnym aspektom, ktorý sa naozaj bude dotýkať tých ľudí, ktorí o túto prácu v súvislosti so skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu a z útlmu baníctva na Hornej Nitre prídu, prídu o prácu.
Chcem povedať, že okrem tohto zákona pripravujeme spoločne s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny jeden národný projekt rekvalifikácií, ktorý sa bude týkať teda tých, ktorí prídu o prácu z dôvodu, z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre a tento projekt by mal slúžiť práve na rekvalifikácie tých, ktorí sa chcú ešte uplatniť na trhu práce. Tento zákon sa bude týkať hlavne tých, ktorí naozaj budú mať problémy umiestniť sa niekde inde na trhu, na trhu práce a využijú tento kompenzačný príspevok.
Ešte raz, tento kompenzačný príspevok, a to je aj z toho názvu, je to nejakým príspevkom, ktorý má teda na určité obdobie pomôcť tým baníkom dostať nejaké, nejaký finančný príspevok po dobe tohto kompenzačného príspevku, pretože naozaj u nich bude veľmi ťažké nájsť si niekde inde, niekde inde prácu a hlavne pre tých baníkov, ktorí odpracovali v podzemí tridsať, 30 rokov. Sú to ľudia, ktorí už majú blízko do dôchodku a takýmto spôsobom im chceme vyjsť v ústrety a dať im takýto nejaký finančný, finančný príspevok.
Samozrejme, v rámci akčného plánu je ďalšia skupina ľudí, ktorí, pevne verím, že využijú tie nové ponúkané pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú teraz na hornej, na Hornej Nitre, čiže aj tí ďalší, tá ďalšia tretia skupina tých ľudí, ktorí prídu o prácu z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre, si bude môcť nájsť zamestnanie, môcť nájsť zamestnanie na Hornej Nitre u iných zamestnávateľov. O tých zmenách, ktoré sa schválili včera na výbore pre sociálne veci, bude hovoriť asi pani predsedníčka, ja plne súhlasím s tými všetkými štrnástimi zmenami, ktoré sa týkajú tohto zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a toľko na úvod, pán predsedajúci.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:52 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:58

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2042 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1576, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 14 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 14 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 202 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 9:58 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video