18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.12.2020 o 15:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:25

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch, resp. v jednom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určila aj ako gestorský výbor s tým, aby ako gestorský výbor prerokoval návrh zákona na 18. schôdzi ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť v navrhnutej podobe bez pripomienok.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 359a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 10. decembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.12.2020 o 15:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:16

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, podľa § 24 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z., teda zákona o rokovacom poriadku, si vás dovoľujem požiadať na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ o vypustenie bodu č. 56 schváleného programu tejto schôdze. Je to tlač 265, vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, druhé čítanie, a jeho zaradenie do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom dňa 26. januára 2021. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.12.2020 o 9:16 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:18

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1788.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 26. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 360.
Vo svojom rozhodnutí č. 6638-2020-KPSR z 11. decembra 2020 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou:
V čl. I v 9. bode § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „výške“ vkladá slovo „dvojnásobku“.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý určil aj ako gestorský výbor a určil lehoty na prerokovanie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 17. decembra 2020 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval pripomienku prezidentky uvedenú v III. časti rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky a uznesením č. 83 zo 17. decembra 2020 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v I. časti tejto spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť,
2. o zákone z 26. novembra 2020, vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 360, ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 84 zo 17. decembra 2020.
Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a o stanovisku gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.12.2020 o 9:18 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:22

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
No, nie je tomu tak dávno, je to v podstate pár dní, čo som mal možnosť vystúpiť a argumentovať, prečo je rozhodnutie ohľadom zrušenia tzv. obedov zadarmo zlé. Bolo veľmi zaujímavé, že zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý inak hodnotím ako pozitívny, lebo sa rozšíril predmet dotácií. Hovoríme o nejakých multifunkčných detských ihriskách, kde by mohli byť aj starší, seniori, kde by vytvorili isté previazanie, jednoducho dobré riešenia a z toho titulu aj navýšenia, ktoré minister ponúkol a, samozrejmá vec, boli sme ich pripravení podporiť. Ale nestalo sa to raz, opakuje sa to pravidelne v tejto snemovni, že príde tzv. prílepok. No a prílepok prišiel aj k zákonu o dotáciách. Prílepok, pod ktorý sa podpísali za každý jeden klub vládnej koalície poslanci, a ktorý z hľadiska navýšenia dotácií urobili niečo úplne opačné. Kotúľ vzad. Zobrali obedy zadarmo.
Keď som tu argumentoval a vysvetľoval, že je to zlé riešenie, že to má veľmi veľa výhod, jednoducho že za jedným stolom sedia deti rôzneho typu sociálno-ekonomických rodín, jedia rovnaké jedlo, že sa nerozširujú tie nožnice medzi „chudobnými a bohatými“, že už tie deti nepociťujú tento rozdiel, že naopak, niekde sa stretávajú a niekde sa môžu aj socializovať, neboli brané v úvahu tieto argumenty.
Ja som osobne rád, že aj napriek tomu, že nie úplne s naším, s našimi predstavami, čo sa týka nerušenia obedov zdarma, pani ministerka sa stotožnila a v podstate povedala a zopakovala niečo, čo som tu ja tvrdil. Hovoril som, že je približne 50-tisíc detí, ktoré sa nachádzajú niekde medzi. Medzi výškou hmotnej núdze a medzi tými, ktorí môžu zo zákona poberať daňový bonus. Daňový bonus, s ktorým ste mimochodom oklamali, lebo hovorí sa o dvojnásobku, čo nie je pravda. Treba povedať, že aj budúci rok budú rodičia doplácať viac ako 50 eur ročne, pretože od 1. júla ide 1,7-násobok terajšieho daňového bonusu, pre vašu informáciu je to, v súčasnosti je to 22,72 po valorizácii, od 1. januára by to malo byť 23,20 a až od 1. januára 2022 to ide na 1,85-násobok. To znamená žiaden dvojnásobok, ako tu bolo sľubované, ale sú to proste úplne iné násobky, opakujem, pre budúci rok to znamená stratu, 1,7 % nepokryje všetky náklady, ktoré súvisia s obedom, pretože ten obed na 1,30 na priemer 21 dní, čo je normálny mesačný priemer, predstavuje sumu 27,30.
Pani ministerka (prezidentka, pozn. red.) vo svojich výhradách ponúkla rozmer, pardon, prepáčte, pani prezidentka ponúkla rozmer, ktorý nie je vymyslený. Sedel tu pán minister financií Heger, keď som mu tvrdil o tých 50-tisíc. No a jeho útvary, Inštitút finančnej politiky a Útvar hodnoty za peniaze vyrátali a hovoria o 47-tisíc deťoch. To znamená, ani len svojich ľudí nepočúva, pretože je zahľadený niekde a vidí len čísla. A jednu stranu príjem, druhú stranu výdaj a k tomu prispôsobuje proste celý rozpočet bez toho, že by ten obsah vnímal a potrebu, ktorá z toho jednoducho vyplýva.
Opakujem ešte raz, Inštitút finančnej politiky a Útvar hodnoty za peniaze vyrátali tých 47-tisíc detí, že to je veliká armáda. Ja reálne predpokladám, že 60- až 65-tisíc ostane detí, ktoré sú v hmotnej núdzi, alebo rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi, to znamená, tí budú poberať, no ale toto je ďalšia kategória, pretože možno si je treba povedať, kto má vôbec nárok na daňový bonus. Aké sú tam podmienky? Samozrejme, každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však istý príjem, ktorý nemôže byť prekročený.
Po prvé, u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Alebo čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, je to v podstate taká istá suma a výška. Pre vašu informáciu, predstavuje to 3 738 eur ročne. To znamená, toľkoto musí zarobiť, aby si mal právo uplatniť nárok na daňový bonus.
No ale čo s tými, čo toto nezarobia? Pretože sú rôzni úväzkoví zamestnanci, ktorí robia na tretinový úväzok, prípadne na dohodu, prípadne ďalší. Môže to byť matka, ktorá poberá rodičovský príspevok a otec nepracuje. To znamená, tam sa nespĺňa ani jedna, ani druhá podmienka. Je to viac, ako je hmotná núdza, ale je to menej, ako je nárok na daňový bonus. Kocúrkovo. Prepáčte mi, to je kocúrkovo. A prečo toto niekto nechce počuť? Veď to nie je opozično-koaličná politika, to je snaha, aby tých 50-tisíc detí bolo zabezpečených. Pretože tí rodičia nemajú na to prostriedky, aby im to teplé, teplé jedlo mohli, mohli jednoducho zabezpečiť.
Preto pani ministerka v podstate navrhuje, prezidentka, ospravedlňujem sa ešte raz pani prezidentke, navrhuje príjmovú hranicu pre získanie dotácie na obed nastaviť minimálne na úroveň dvojnásobku životného minima. Životné minimum je necelých 215 eur. To znamená, plus-mínus 430 eur je suma, ktorú navrhuje pani prezidentka, aby bola zohľadnená, to znamená, všetko pod túto sumu by malo nárok na, na obedy zdarma. No a samozrejmá vec, že tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, tí do istej miery riešení sú.
Opakujem ešte raz, nie je to dobré riešenie, pretože si zaslúžili všetky deti mať obedy zdarma, ale je to ďaleko lepšie riešenie, lebo poníma veľmi silnú skupinu detí, ktoré skutočne môžu byť na tom úplne najhoršie, lebo nebudú mať pokryté prostriedky na, na tie teplé obedy.
No a čo sa týka toho dvojnásobku, no, od 1. júla je 1,7-násobok životného minima, to bude predstavovať 39,47 príjem vrátane toho nového daňového bonusu. No ale keď si zrátate, že 27,30 je suma na obedy jedného mesiaca, vyjde vám veľmi jasne a jednoducho matematika a počet, že to nemôže pokryť náklady s tým spojené. To znamená, budú uberať z toho, čo doteraz dostávali, aby vedeli tie, tie obedy jednoducho zaplatiť.
To znamená, opakujem ešte raz, podvod aj tvrdenie o dvojnásobku, pretože nie je dvojnásobok a rodičia budú musieť do tejto sumy jednoducho doplácať.
Preto vychádzajúc z tohto, z tejto analýzy a hlavne z podkladov ministerských úradníkov, ministerských inštitúcií, ktoré sú rešpektované, boli rešpektované aj v minulosti, aj teraz, je potrebné zvážiť a v maximálnej miere tú snahu pani prezidentky podporiť. My sa nemôžme vrátiť niekde inde a hovoriť o obedoch zadarmo, my sa dnes môžeme baviť len o tej námietke pani prezidentky a v tomto prípade si myslím, že je namieste, a preto chcem deklarovať, že klub poslancov za stranu SMER – sociálna demokracia túto pripomienku pani prezidentky prijíma a jej návrh podporí.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.12.2020 o 9:22 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:31

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Richter, veľmi dobre si pamätám vaše vystúpenie k tomuto antisociálnemu návrhu zákona, že ste v mene nášho poslaneckého klubu zásadne odmietli zrušenie inštitútu obedov zadarmo. Zároveň ste upozornili na skutočnosť, že tu môže vzniknúť stav, že asi približne 50-tisíc detí nebude mať nárok ani na obedy zadarmo, pretože ich rodina nie je v hmotnej núdzi a navyše ich rodičia nebudú mať nárok na zvýšený daňový bonus. A tieto vaše predpovede sa naplnili a ja som veľmi rád, že pani prezidentka tento návrh zákona vrátila naspäť na prerokovanie.
Ale dôležité je to, že my zásadným spôsobom odmietame rušenie tohto veľmi dobrého sociálneho opatrenia. Jedna vec je konkrétna, o ktorej sme sa teraz bavili, čo sa stalo, aká medzera pri prijímaní zákona, ale ja opäť chcem zdôrazniť postoj poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia, že my nemôžeme dovoliť, aby toto veľmi dobré opatrenie sa zrušilo.
A ešte chcem apelovať na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniaka, aby si spomenul na to, že tu so svojimi kolegami hlasoval za toto veľmi dobré opatrenie, získaval na tom politické body a SME RODINA aj percentá vo voľbách.
Takže, dámy a páni, zapamätajme si, kto ruší sociálne opatrenia, ktoré zaviedla strana SMER – sociálna demokracia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 9:31 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, všetko si veľmi dobre zhrnul, ja sa takisto stotožňujem s pripomienkami pani ministerky, ale možno, prezidentky, no už ma tu nakazil pán kolega (povedané so smiechom), ale, ale chcem povedať jednu vec. Prejdem na to ľudsky a prejdem na to, aká je skutočnosť.
Ja som sa spýtala riaditeľov základných škôl, aby mi naozaj povedali, či to opatrenie, ktoré boli tie obedy zadarmo, či boli tak zlé, lebo na začiatku sme boli svedkami toho, že naozaj aj niektorí kritizovali, niektorí neboli spokojní, pretože museli prijímať viacej kuchárok, museli prijímať, museli zariadenia nové kupovať a tak ďalej. Všetko sme to vyriešili, dostali na to finančné prostriedky. Viete, aká bola ich odpoveď? Veľmi ľutujeme, že toto opatrenie sa ruší. A viete prečo? Nielen preto, že 50-tisíc detí zostane teraz bez obedov, ale povedali, že ich ostne omnoho viac. Pretože ak mali viac finančných prostriedkov, tak dokázali kvalitnejšie navariť, pretože celá škola chodila na obedy.
Následne mi povedali, že ak deti sú v hmotnej núdzi alebo ak napríklad ich rodič je alkoholik skrytý alebo je gambler, tie deti sa hanbili chodiť ako deti v hmotnej núdzi do jedálne na obedy, a to z toho dôvodu, že všetci na nich ukazovali. Vieme, že deti sú zlé, že to je ten, čo jeho otec pije, to je ten, čo jeho, jeho otec gambluje, alebo to je ten, ktorý, pozri sa, nemá, nemá na to.
Takže povedali mi riaditeľky, že je to strašne zlé, lebo naozaj tie deti dneska nebudú mať ani jedno teplé jedlo. Tie deti budú vylúčené. A ak mali všetky deti teplé obedy, tak nikto na nikoho neukazoval prstom, nikto na nikoho sa nepozeral a naozaj tie deti sa socializovali, mali teplé jedlo a tí učitelia mali a tí riaditelia mali oveľa menej problémov aj s tými deťmi v škole.
Myslím si, že aj toto je aspekt, na ktorý sa treba pozrieť a kedy si treba povedať, že ak sa naozaj vyriešilo technické vybavenie v školách, ak sa poriešili kuchárky, ak sme na to dali finančné prostriedky, nechápeme, prečo toto rušiť. Spýtajte sa riaditeľov, spýtajte sa učiteľov. ja som s nimi skutočne rozprávala.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 9:33 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:35

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Richter, spýtali ste sa, prečo to niekto nechce počuť? Ja vám odpoviem prečo. Pozrite sa do lavíc SaS, Za ľudí, SME RODINA, je tam neuveriteľné množstvo poslancov, až traja. Dokonca teraz až dvaja, to je vizitka záujmu o tisíce detí, o tisíce osudov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 9:35 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Richter, v podstate pani prezidentka dala opäť znova úplne jasne a verejne na známosť svoje stanovisko a svoje výhrady k tejto vláde a naozaj je to už tragédia, keď prezidentka republiky, ktorú pred voľbami podporovalo viacej alebo viacero výrazných súčasných vládnych politikov, je nútená, nútená z pozície prezidentského paláca kritizovať tieto asociálne kroky vlády. Veď to je až, to je až o očí bijúce, ako na jednej strane máme tu vládu plnú amatérov, ktorá robí rozhodnutia amatérske, a na druhej strane tie rozhodnutia, ktoré sa snažia spraviť ako keby profesionálne a dotiahnuť do posledného detailu, tak, žiaľ, tie rozhodnutia sú protisociálne, sú, sú jednoducho rozhodnutia, ktoré naozaj nie že znižujú, ale, naopak, zvyšujú tú sociálnu nespravodlivosť a sociálnu priepasť.
A preto my sa taktiež stotožňujeme s výhradami pani prezidentky. A ja si myslím, pán poslanec, že vy ste to veľmi aj fundovane, aj tak širokospektrálne zhodli a ja nebudem rozumieť tomu, ak táto vláda, ktorá chce hovoriť aj o menšinách a o neviem akých otázkach, sa bude dnes snažiť prelomiť veto prezidentky republiky. Lebo to sa potom ukáže iba jedno jediné, že im naozaj už nejde ani o odborný názor nielen opozície, ale ani prezidentky, len jednoducho za každú silu si to presadiť svoje bez ohľadu na to, že tie rozhodnutia škodia ľuďom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 9:36 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj kolegom za ich kvázi podporu môjho vystúpenia. Priznám sa, že by som bol ďaleko viacej počul vyjadrenie z koaličných radov, zdôvodnenie, prečo nemajú záujem tento jednoznačne prosociálny návrh pani prezidentky podporiť. Bohužiaľ, toho som sa nedočkal.
Milí priatelia, či chceme, alebo nechceme, na Slovensku je veľmi veľké percento ľudí, ktorých rodiny žijú v riziku chudoby. Pýtam sa, je v tomto prípade potrebné alebo vôbec vhodné 47- až 50-tisíc ľudí, jednoducho potrestať deti za to, že žijú v takýchto rodinách? To nie sú len rodiny, kde ja neviem otec alebo niekto nechce pracovať. To sú rôzne životné príbehy a prípady, ktoré sú ťažko a ťažko veľakrát až pochopiteľné.
Preto ak máte len trošku svedomia, chcem vás vyzvať, aby ste ten návrh, ktorý predkladá pani prezidentka, podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.12.2020 o 9:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Ľuboš Blaha