22. schôdza

13.1.2021 - 14.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 15:27 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:27

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som si dovolil upraviť váš návrh procedurálnym návrhom, ktorý vám dám, samozrejme, v písomnej podobe, a to v mene štyroch poslaneckých klubov, SME RODINA, ZA ĽUDÍ, SaS a OĽANO, podávam taký návrh, aby sme dnes, samozrejme, rokovali o tlači 401, to znamená skrátené legislatívne konanie, následne o ňom hlasovali a o tlači 402 dnes rokovali iba v prvom čítaní a hlasovali o ňom. A ak stihneme prerokovať tento návrh s tým, že tlač 402 by bola predmetom rokovania parlamentných výborov zajtra, a to takým spôsobom, že plénum Národnej rady by začalo zasadať až o štrnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 15:27 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Návrh na skrátené legislatívne konanie sa predkladá v súvislosti s návrhom zákona, ktorý reaguje na pretrvávajúci negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a s tým na súvisiace opätovné vyhlásenie, resp. predĺženie núdzového stavu na území Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o službách zamestnanosti, zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o hospodárskej mobilizácii, zákon o verejnom obstarávaní a dva zákony o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to v justícii a vo finančnej oblasti. (Predseda NR SR položil na rečnícky pult materiál.) Ďakujem.
Novelou zákona o civilnej ochrane obyvateľstva sa z dôvodu jednoznačnosti precizujú niektoré ustanovenia platného zákona, napríklad v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, a tiež sa zvýrazňuje jednoznačnosť uplatnenia opatrení civilnej ochrany podľa zákona aj počas vyhláseného núdzového stavu a výnimočného stavu v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
Účelom novely zákona o službách zamestnanosti je vzhľadom na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení, ako aj obmedzenie mobility občanov na účely realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, tzv. prvá pomoc plus, predĺžiť výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021.
Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa upravuje možnosť vykonávania očkovania aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa rozširuje možnosť výkonu diagnostického testu aj žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent.
Podstatnou zmenou je zavedenie sankcie za porušenie povinnosti dodržiavať nastavené pravidlá očkovania na účely predchádzania spoločensky nežiaducemu správaniu, ktoré ma na základe poznatkov z aplikačnej praxe najmä po dobu uprednostňovania osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.
Ďalej sa navrhuje úprava, vďaka ktorej budú môcť zdravotnícki pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti, a úprava, vďaka ktorej študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnosticky test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.
Navrhovaná úprava v zákone o hospodárskej mobilizácii má zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky, pri ktorom sa nevyžaduje predchádzajúce zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Cieľom úpravy je rozšíriť výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.
Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. sa upravujú pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekurzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.
Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. sa v záujme odstránenia možnej nejednotnej aplikácie navrhuje spresniť pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme, akým je aj darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, prípadne zdravotnícky materiál.
Uvedené legislatívne opatrenia je potrebné prijať tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie uvedených udalo... súvislostí alebo ich odďaľovanie ich riešenia by malo za následok absenciu riešenia problémových situácií vzniknutých pretrvávajúcim negatívnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku.
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa preto navrhuje, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu možnosti ohrozenia základných ľudských práv a slobôd, a to najmä života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:29 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:35

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím z 13. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona, tlač 401, na prerokovanie ústavnoprávneho výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 55. schôdzi 13. januára 2021, uznesením č. 201 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:35 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:36

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia vlády, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, chcela by som sa pozrieť na, na, na to, na jednotlivé články toho návrhu zákona, ktorý tu máme, ale nie z pohľadu obsahu tých článkov, ale z pohľadu toho, či je nutné ich prijímať v takto skrátenej podobe. A hovorím to na rovinu preto, lebo naozaj a v dobrom a úprimne si myslím, že všetci, čo sme tu, či koalícia, či opozícia, vrátane členov vlády, ale myslím si, že všetci, čo sme tu, chceme naozaj prijímať zákony a pravidlá, ktoré budú kvalitné, ktoré budú dobré, ktoré budú vydiskutované a ktoré budú ľuďom zlepšovať život, a nie nejakým spôsobom ich komplikovať.
A keď proces je príliš rýchly, tak aj pri najlepšom úmysle sa naozaj môže vlúdiť chyba, aj sa to bežne stáva, je to pochopiteľné, a preto by bolo dobré mať čo najviac času na to, aby sme mohli prerokovať niektoré návrhy alebo všetky ideálne. Ale ja úplne rozumiem, že nedá sa čakať, veď normálne by tá legislatívna trvala niekoľko mesiacov a v takejto situácii naozaj si to vyžaduje niekedy aj, aj zrýchlené konanie.
Len otázka je, že či musí byť až tak zrýchlené, že sa dozvieme pár hodín pred hlasovaním o tom, o tom, o čom ideme hlasovať, a že jednoducho máme možno jeden deň na to, aby sme si vydiskutovali tie návrhy. Prešli možno s nejakými poradcami s praxou, prípadne skúsili dať nejaké pozmeňováky, ak si myslíme, a ešte nebodaj aj vydiskutovať tie pozmeňováky s ministrami, ktorí sú naozaj maximálne zahltení prácou pre ľudí. A preto to stále opakujem, lebo o tomto ja nepochybujem, len chcem naozaj veľmi pekne poprosiť, aby sme aj na tie procesy dbali.
Tento návrh zákona, celý prvý článok, sa v podstate týka civilnej ochrany. Či už je to, či už je to čas, kedy vlastne sa hovorí o tom, že vyhlásenie núdzového stavu bez, že môže to fungovať aj bez pre, pre bez vyhlásenia predošlej mimoriadnej situácie, že už tá sa nemusí vyhlasovať na určenom území, ak je to teda z toho dôvodu, ako je vyhlásený núdzový stav, ale ak ide o iný dôvod, napríklad povodeň, tak v tom prípade sa vyhlasuje aj na danom území mimoriadna situácia. To je článok I. No tak porozmýšľajte všetci, čo tu sedíte, že či teda bolo treba dneska o tomto diskutovať a zajtra, pozajtra to prijímať rýchlo, či by to napríklad nevydržalo do budúceho týždňa.
Ďalší článok hovorí o jednoznačnosti opatrení, o tom, že keďže nie je vyhlásená mimoriadna situácia, vlastne aj tak treba plniť úlohy a opatrenia civilnej ochrany.
Ďalšie články IV až VI, to sú len terminologické zmeny spojené s tými článkami predtým, ktoré tam máme.
Ďalší článok VII je vlastne prechodné ustanovenie, ktoré predlžuje odbornú spôsobilosť o šesť mesiacov vzhľadom na to, že je obmedzený, teda obmedzené teda školenie a skúšky, čo je správne a pochopiteľné, a aby tým ľuďom jednoducho tá odborná spôsobilosť nepadla, tak sa predlžuje akoby platnosť tejto spôsobilosti, čo je správne. Len sa pýtam, že či to, či je to až tak nutné, že to musíme teda prijať, dnes sa o tom baviť a zajtra to prijať.
Ďalšie je článok II, ktoré sa týkajú služby zamestnanosti. Tam ide o predĺženie výnimky zápisu do zoznamu partnerov verejného sektora. Hovorí o tom, že do 31. 12. kto bol, ak to správne chápem, budem rada, ak ma opraví pán predkladateľ, lebo nebolo na to veľa času, ale hovorí o tom, že kto bol partnerom verejného sektora do 31. 12., tak vlastne automaticky to platí do 31. 1., čo je tiež správna vec, samozrejme, ale.. (Reakcia navrhovateľa.) Tak vyhlásite, dobre, tak vysvetlíte potom. Ale sa pýtam, že teda keď je to do 31. 1., že prečo sme to museli že hneď z dnes na zajtra. Viete, že či by to náhodou nevydržalo do budúceho týždňa, aby sme stihli mať čas na prípravu.
Ďalší článok je článok III, týka sa teda už zdravotníckeho zákona 576-ky. V prvom bode sa chcú robiť vlastne veľké očkovacie strediská, čo je správne. To je viac ako správne, to je úplne výborné a treba to podporiť. Vlastne tento článok umožňuje, aby zdravotnícki pracovníci mohli očkovať aj mimo ambulancií. Ale opäť sa pýtam, či to potrebujeme hneď zajtra, lebo pokiaľ viem, tak očkovacie strediská ešte nemáme a myslím si, že by to do budúceho týždňa napríklad, dokázali by sme teda počkať a dať poslancom čas na to, aby si preštudovali dané zákony.
V bodoch 2 a 3 tohto článku, tam ide zasa o legislatívne, legislatívnotechnické zmeny. Je to v podstate len zmena názvu, kde sa hovorilo predtým o výnimke počas stavu mimoriadnej situácie, stavu ohrozenia a tak ďalej. No tak teraz sa to mení počas krízovej situácie a je to spojené s článkami predtým. Opäť vec, ktorá podľa mňa do zajtra by vydržala, alebo teda do budúceho týždňa, ospravedlňujem sa.
Článok IV. Je to zákon 578, opäť zdravotnícky o poskytovateľoch. Tu sa vlastne v prvom bode hovorí o tom, že aby sa mohlo testovanie, aby testovanie mohol vykonávať aj žiak v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 3., 4. ročník, lebo doteraz tam bola len diplomovaná sestra odboru ošetrovateľstva, 2., 3. ročník, správne, správne, určite správne opatrenie, ktoré pomôže zdravotnícky personál odbremeniť, len teda kľudne by to vydržalo do budúceho týždňa.
V bode, v bode 2 sa dopĺňa do povinnosti poskytovateľov dodržiavať, aha, dodržiavať povinnosti vlastne pri očkovaní, ktoré zverejní ministerstvo zdravotníctva na webe. Nebudem sa vyjadrovať k veci, len je to teda naviazané na povinnosti tých, ktorí očkujú.
V bodoch 3 až 5 je vlastne premietnutie toho, aby bolo možné dať pokutu tým, ktorí nebudú dodržiavať tieto pravidlá pri očkovaní. Opäť správna vec. Pýtam sa však, že či sme nemohli dostať pár dní navyše, aby sme si to pre, mohli, mohli teda naštudovať.
Bod 6 je zasa prechodné ustanovenie. Hovorí o tom, že vlastne zdravotnícky pracovník môže robiť odbery aj mimo tej mobilnej, mimo toho mobilného odberového miesta ako dobrovoľník a aby žiaci mohli vykonávať test bez dohľadu skúseného zdravotníckeho pracovníka, čo považujem za úplne v poriadku, pretože tento test naozaj dokáže vykonať každý. Čiže obsahovo v poriadku, tiež si ale myslím, že by to vydržalo.
V článku V o hospodárskej mobilizácii, to už nie sú zdravotnícke zákony, tam v podstate sa píše, v rozhodnutí o pokute je vlastne umožnené, aby, je tam proste daný čas na odstránenie chyby. Čiže nemusí to byť hneď pokuta, môže sa teda, môže, je tam nejaký čas na odstránenie chyby. Správna vec, ktorá by ale počkala.
Článok VI je o verejnom obstarávaní, článok VII v podstate sú veci z ministerstva spravodlivosti, článok VIII financie. A ja sa priznám, že tieto články nemám preštudované, lebo ešte som nestihla, pretože som dostala neskoro návrh zákona, ale keď som sa pýtala aj našich právnikov, aj kolegov, tak nikto tam nevidel nič také, čo by nevydržalo.
No a prečo to tu teraz hovorím? Naozaj nemám chuť ani útočiť, ani, ani nič také... (Reakcie z pléna.) Ale teraz, kolegovia, vy, čo teraz kričíte, že nie, ja sa vás chcem opýtať, že či vám, či vám to stačí, tento čas, lebo mne naozaj, mne sa to od začiatku, od marca v podstate je celý problém len v tom, že by sme chceli zákony trošku skôr, že by sme chceli mať možno deň-dva na to, aby sme si zákony vedeli prediskutovať a prečítať a prekonzultovať s odborníkmi, pretože všetci máme spoločný záujem, aby sme prijímali dobré zákony. A mne sa jednoducho toto takýmto spôsobom nezdá férové a ešte my sme aj žiadali, aby teda sme prvé čítanie mali dnes a druhé o týždeň alebo budúci týždeň a toto bolo odmietnuté, lebo treba to prijať okamžite, hneď. A to jednoducho nepovažujem za správne, ak teda, keď sa mýlim, ja si rada vypočujem dôvod, prečo musíme rokovať takýmto spôsobom, že dostaneme ten zákon pár hodín pred a hneď zajtra musí byť schválený. A v tomto konkrétnom zákone ja by som veľmi rada videla ten dôvod, prečo to teda musí byť, prečo to nepočkalo do budúceho týždňa, napríklad hneď do pondelka, veď v poriadku, ja rozumiem, že, aj chcem vyjsť v ústrety v tomto.
Včera sme mali jednu schôdzu, normálna schôdza mala byť dvadsiateho štvrtého. Ja chcem len teda za seba povedať, aby takéto, aby takéto situácie nevznikali. Ja som to napísala dnes aj kolegom z vlády, aj kolegom na zdravotníckom výbore. Ja sa naozaj cítim za to zodpovedná, aby členovia zdravotníckeho výboru dostávali podklady včas a aby na to mali aspoň smiešnych 24 hodín, lebo ten proces prijatia zákona nie je vôbec jednoduchý, a keď ho chceme prijímať poctivo, bez chýb a možno aj poradiť kolegom, čo by ešte bolo treba zmeniť, alebo keď sa nájde nejaká chyba, tak jednoducho na to nejaký čas musíme dať.
A preto chcem veľmi pekne poprosiť aj vedenie Národnej rady, aj vládu, aby akceptovalo, že ja budem zdravotnícke výbory zvolávať najskôr 24 hodín po tom, ako dostaneme podklady do parlamentu k jednotlivým zákonom, a to preto, aby sme ako poslanci mali dostatok času a aby sme prijímali kvalitnú legislatívu, alebo ešte kvalitnejšiu, lebo kvalitnú prijímame, ale ešte kvalitnejšiu legislatívu, aby sme ľuďom ešte viac pomáhali.
Ďakujem veľmi pekne za vypočutie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:36 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Cigániková, ja vám ďakujem za tú odvahu vystúpiť, pomenovať veci pravým menom a povedať, že toto je šité horúcou ihlou všetko. A videli sme, že aj napriek tomu, že tu bola taká obrovská snaha zvolať narýchlo parlament, tak sa poslanci nevedeli poriadne dať dokopy, teda vládni.
A, kolegyne, kolegovia, vedenie Národnej rady, ja vám chcem pripomenúť § 25 rokovacieho poriadku, resp. zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, aby to bolo úplne presné, a budem ho citovať pre tých, čo ho nepoznáte: „Rokovanie o jednotlivých bodoch programu schôdze národnej rady nemožno začať, ak neboli poslancom najneskôr do 24 hodín pred začatím rozpravy doručené všetky písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie, ak národná rada bez rozpravy nerozhodne inak.“
Čiže my sme tu teraz protizákonne, kolegyne, kolegovia, a to, čo vaša vládna kolegynka Cigániková tu hovorila, nebolo nič, len vecné skonštatovanie toho, že nie je ani teoretická šanca na to, aby Národná rada dnes mohla o týchto veciach rokovať. A nehovoriac už o tom, že aby sa poslanci mohli s týmito materiálmi aj oboznámiť, pretože takisto aj nám materiály na túto schôdzu prišli o štvrť na tri, to znamená 45 minút pred začatím schôdze, zákon hovorí minimálne 24 hodín.
Janka, ďakujem vám za odvahu a ospravedlňujem sa za tých kolegov, čo tu mali posmešné, posmešné nejaké pripomienky na vás, lebo, lebo toto je veľká pravda. Začína sa z parlamentu stávať cirkus. Nebolo to ani za minulého volebného obdobia, aby sa takto brutálne porušoval rokovací poriadok. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:47 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Cigániková, úplný súhlas s vami, s vašimi pripomienkami k článku I, II, III aj k bodom pri tom článku III. Ďalej som sa ani nedostal, takisto som nestihol.
My sme tento program, neviem ako vy, ale my sme ho dostali o 14.14 hod., 14.14, vážení kolegovia. Dúfam, že Honz to nepočúva a dúfam, že to nie je dajaká šifra, ale tak to je.
Ako sa máme pripraviť a zodpovedne hlasovať? Veď pozrite sa, vaša vlastná kolegyňa povedala, že to nemá problém, aby to počkalo. Ja som prišiel po ten článok III a takisto tam nevidím nič, čo by nepočkalo do budúceho týždňa. Tak vy sami, či už SaS-ka, alebo niektorí koaliční poslanci, ste hovorili, že nesúhlasíte s prijatím takýchto návrhov, aby sme tu prerokúvali. A teraz ste zahlasovali za ten program a ideme tu?
A ďalšia vec. Odhliadnuc od toho, že ste žena, ste politička, to znamená, že musíte zniesť určité percento kritiky, ale si myslím, že je vrcholne nevkusné alebo neslušné, keď vám vaši vlastní kolegovia skáču do reči a snažia sa dehonestovať váš prejav. Ako toto v koalícii už nemá obdobu. A vy tu vyzývate, kolegovia, nás, aby sme sa držali okolo pliec, aby sme išli príkladom Rakúska, a vy nemáte ani úctu vypočuť si vašu vlastnú kolegyňu!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:49 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani Cigániková, ako koaličná poslankyňa ste sa pýtali celej Národnej rady, že prečo 24 hodín pred tým, ako začala táto Národná rada, ste nedostali podklady. Viete, vy aj napriek tomu, že ste liberálna politička, ja si na vás cením to, že patríte medzi tú malú skupinku, ktorá tie zákony aj číta. Takže v tejto veci musíte mať pochopenie, že niektorým poslancom tu vôbec nevadí, že to dostali o 14.14 hod., pretože oni by to nečítali, ani keby to mali týždeň vopred. Ale to, čo je, že naozaj tu sú neni dnes poslanci, ktorí tiež nestihli prísť z Kežmarku, zo Starej Bystrice, lebo sa dozvedeli o 14.14 hod. z médií, že o 15.00 hod. je zvolaná Národná rada.
To, že vládnete len v núdzovom stave, to je jedna vec, to, že prijímate zákony len v skrátenom legislatívnom konaní, to, čo vám vytkla aj prezidentka, to je druhá vec, ale divím sa vám, že ste sa nepoučili z vlastných chýb, pretože tie zákony, ktoré ste šili horúcou ihlou, tak Generálna prokuratúra tiež viaceré rozhodnutia dala, že boli vydávané následne všeobecné právne predpisy vecne nepríslušným orgánom.
Táto demokracia, ako ju vy vnímate, už hlbšie klesnúť nevie, a keď koaličná poslankyňa nerozumie, že prečo sme sa sem stretli, prečo sme sa tu museli zísť behom 45 minút, tak takto sa nezvoláva ani bratislavské mestské zastupiteľstvo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:51 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:52

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegynka, naozaj vaša vecná kritika do radov vlastnej vládnej koalície, vládnych poslancov je úplne namieste. Naozaj nepovažujem sa za geniálneho človeka, ale nedokážem si naštudovať za 45 minút návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aj keby som sa neviem akým spôsobom o to snažil. Proste jednoducho sa to nedá.
Ako ste sama veľmi zodpovedne a veľmi precízne pomenovala, je tam kopec bodov, kopec článkov, ktoré znesú odklad, nie sú nevyhnutné, aby boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní dnes alebo zajtra. Kľudne by to počkalo na nasledujúcu, riadne zvolanú schôdzu, ale očividne aj tento vládny návrh zákona, ktorý musí ísť v skrátenom legislatívnom, lebo tak si to vládna garnitúra rozhodla, je šitý veľmi horúcou ihlou a nie je veľmi správne, aby takýmto spôsobom ste aj napriek tomu, že máte viac ako nadpolovičnú väčšinu, máte ústavnú väčšinu, aby ste pristupovali k plénu Národnej rady takýmto spôsobom.
Naozaj dostať vládny návrh zákona pár minút pred zasadnutím schôdze je veľmi neúctivé. Je to úplne neštandardný postup, a keď sa tu budeme vyhovárať, že je to v núdzovom stave, je to v krízovej situácii, nič to neospravedlňuje.
Včera sme sa dozvedeli len bez pozvánky, bez ničoho, že jednoducho budeme pokračovať v schôdzi Národnej rady. Nikto s tým nemá problém, kto sa naozaj rokovania Národnej rady zúčastniť chce, ale dostať 45 minút pred začatím schôdze narýchlo zvolanej program a zákon, ktorý je podľa mňa naozaj nie nutné prijať takýmto rýchlym a skráteným konaním, nepovažujem tento váš postup za veľmi štandardný a dúfam, že sa to viac opakovať nebude.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:52 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Marek Hattas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný, pekný deň. Ďakujem za slovo. Ten núdzový stav tu nemáme len tak, hej. Tá kritická situácia je tu naozaj veľmi veľká. Ja len poviem, že štatistický prehľad zápisov o úmrtí za rok 2020, ktoré sa, ktoré nastali v Nitre, od januára do septembra 2020 bol priemerný počet úmrtí na území mesta Nitra 135. V mesiaci október 160, v mesiaci november 187 a v decembri 331. Aj kvôli tomu, v akom stave sa nachádza okres Nitra, tu dneska sedíme, pretože v tom návrhu alebo v tej novele sa hovorí o zjednodušení aj celoplošného testovania, nielen o očkovaní, a situácia je kritická, a preto podľa mňa takéto nástroje sú jednoducho nevyhnutné v takomto čase. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:54 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Ondrej Dostál