28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:26 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 18:21

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predniesť návrh zákona 576 o zdravotnej starostlivosti, ktorý sme predostreli v druhom čítaní. Tento pozmeňujúci, teda návrh zákona sa týka vlastne sprístupneniu, umožneniu sprístupnenia zdravotnej dokumentácie u človeka, ktorý sa náhle ocitol v stave, kedy už takýto súhlas vlastne so sprístupnením dokumentácie nevie dať. Napríklad môže ísť o človeka v kóme. My sme ho tak podrobnejšie predstavili v prvom čítaní, čiže ja len tak ho stručne uvediem. Zopakujem pre tých, ktorí tu neboli alebo nevedia, o čom ten zákon je.
Reagujeme na situáciu, ktorá sa v praxi objavila, keď 19-ročný chlapec, dospelý, ktorý žil ešte s rodičmi v spoločnej domácnosti, náhle upadol do kómy a mamina nemala možnosť vlastne nahliadnuť do tejto dokumentácie. Chcela skonzultovať stav pacienta s inými lekármi a, žiaľ, kým sa to oficiálnou cestou cez ďalších lekárov sprostredkovalo, tak pacient zomrel. Takže my chceme umožniť, keď sa predpokladá súhlas tejto osoby so sprístupnením dokumentácie, aby to bolo možné.
Reagovali sme v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý potom prednesiem v rozprave, na pripomienky z legislatívnej rady vlády, z ministerstva zdravotníctva, aj z legislatívy Národnej rady. Ide o, hlavne o zmeny, ktoré sa týkajú niektorých praktických aspektov tohto zákona, ktoré potom bližšie vysvetlím pri podávaní pozmeňujúceho návrhu. Týmto vás teda prosím o podporu tohto zákona, pretože si myslím, že prinesie zlepšenie, čo sa týka starostlivosti o pacientov, ktorí sa náhle ocitli v takomto nepriaznivom stave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:21 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:24

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Takže vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 447.
Návrh zákona prerokovali výbory, ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť v predloženom znení. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 99 z 29. apríla 2021, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:24 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:26

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže dovoľte mi trošku vás oboznámiť s mojím pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý predkladám ja ako reakciu na mnohé pripomienky aj z ministerstva zdravotníctva, aj niektorých koaličných partnerov, aj z legislatívnej rady vlády, aj teda z legislatívneho odboru tu v Národnej rade.
Ja sa chcem vopred všetkým teda poďakovať, ktorí na tomto návrhu, aj pozmeňujúcom návrhu spolupracovali, aj tímu ľudí okolo mňa, ktorí mi s tým pomáhali. Dúfajme, že teda tie úpravy, ktoré sme spravili v pozmeňujúcom návrhu, prinesú takú lepšiu aplikáciu tohto zákonu do praxe. Čiže ja to v stručnosti tak na začiatku zhrniem a potom ho celý ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítam.
My sme vlastne v tomto návrhu zákona umožnili aj pacientovi, ktorý, o ktorom sa vedie zdravotná dokumentácia, aj dať zákaz, ktorý môže vopred si dať do zdravotnej dokumentácie a môže osoby, u ktorých si neželá po smrti alebo keď náhle upadne do kómy, napríklad aby mu nazerali do zdravotnej dokumentácie, tak aby im to mohol zakázať. V tomto pozmeňujúcom návrhu určujeme to, že takýto zákaz vlastne bude súčasťou zdravotnej dokumentácie.
To, čo sme nemali v zákone vlastne uvedené a čo teraz týmto pozmeňujúcim návrhom dopĺňame, je to, aby lekár, u ktorého takýto pacient v kóme sa ocitne, aby od človeka, ktorý chce pozrieť dokumentáciu človeka v kóme, musel, tento človek musel mať potvrdenie od všeobecného lekára, že takýto zákaz neeviduje u daného pacienta a následne aby bol pacient, ktorý sa z tejto kómy preberie, informovaný o tom, že kto nahliadol do jeho dokumentácie, aby spätne o tom vedel. Čiže to je prvá vec.
Ďalšou vecou, ktorú vlastne upravujeme, je, rušíme jeden celý článok, ktorý tam bol. My sme sa na začiatku, sme mali takú ambíciu, že komplexne upraviť to nahliadanie do dokumentácie a keďže dokumentácia môže byť písomná alebo elektronická, tak sme sa snažili túto úpravu robiť aj v elektronickej podobe. Realita ale funguje tak, že eHealth, ktorý máme len čiastočne zavedený, sa nepoužíva v nemocniciach v takom, v takom objeme, ako by sme si aj predstavovali a v takom, aby to umožnilo lekárovi nahliadať do tejto elektronickej dokumentácie. V nemocniciach napríklad to funguje tak, že si väčšinou nemocnice vedú informačný systém, v ktorom majú všetky vyšetrenia, záznamy o pacientoch, plus ešte aj písomnú dokumentáciu a až keď pacienta prepustia, tak sa vlastne podľa mojich informácií dostáva táto informácia do eHealth-u, hej.
Postupne sa to určite bude zlepšovať, aj ten systém bude viac prepojený, to je v podstate cieľom celého eHealth-u, ale po konzultácii s Národným centrom zdravotníckych informácií sme zistili, že tento proces je tak pomalý a tak ťažkopádny, že v podstate by táto naša úprava nebola realizovateľná najbližšie možno mesiace a dovolím si tvrdiť, že možno rok, dva roky. A keďže ani v praxi sa to nerealizuje, tak sme to nechali v podstate na tom zákaze v písomnej podobe. Myslíme si, že takto to bude realizovateľné v praxi a vyhovieme hlavne teda rodinným príslušníkom pacientov, ktorí sa ocitli v takomto stave, kedy už nevedia rozhodnúť o tom, že tú dokumentáciu sprístupniť môžu.
V súčasnosti takéto sprístupnenie dokumentácie alebo prístup k dokumentáciám majú viacerí ľudia, ktorí sú ustanovení v § 25 tohto zákona, ktorý vlastne my meníme, no a tam sme vlastne dali aj túto zmenu.
Takže dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol odovzdaný a teda prečítam ho v plnej, v plnom znení.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. § 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Osoba, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia, je oprávnená zakázať poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie osobe podľa § 25 ods. 1 písm. b) a d). Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s osvedčeným podpisom osoby, ktorá zakazuje poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie. Osoba, ktorá zakázala poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie, môže tento zákaz kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s jej osvedčeným podpisom. Zákaz a jeho odvolanie podľa tohto odseku sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú ako celok vedie všeobecný lekár (§ 19 ods. 3 prvá veta). Ustanovením tohto odseku nie je dotknutý zákaz a jeho odvolanie podľa § 25 ods. 8.“.“.
Odôvodnenie: Navrhuje sa nové znenie ustanovenia § 18 ods. 4, v ktorom sú zohľadnené viaceré pripomienky uplatnené zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky a tiež Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. V prvej vete uvedeného ustanovenia sa spresňuje označenie osôb, ktorým bude možné zakázať poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby. Ide o doplnenie formulácie podľa § 25 ods. 1 písm. b) a d), ktorou sa odkazuje na presný výpočet osôb, ktorým bude môcť byť daný zákaz. V nadväznosti na to sa zároveň vypúšťa časť vety, v ktorej boli určené osoby, ktorým nebolo možné zakázať sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, ako nadbytočné. V druhej a tretej vete ide o gramatickú úpravu znenia tak, aby bolo prehľadnejšie.
Ďalšou zmenou v novom znení § 18 ods. 4 je vypustenie možnosti prelomenia daného zákazu v prípadoch, ak by išlo o ohrozenie zdravia a života iných osôb, a to z dôvodu nadbytočnosti a nejednoznačnosti tejto úpravy. V novom znení § 18 ods. 4 sa tiež vypúšťa ustanovenie o tom, že zákaz poskytovania a sprístupňovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zmena bezprostredne súvisí s bodom 6 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Poslednou zmenou je doplnenie úpravy, že zákaz a jeho dovolanie má byť súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie ako celok všeobecný lekár pacienta. Toto ustanovenie bolo pôvodne obsiahnuté v bode 3 návrhu zákona. Premiestniť tieto úpravy do § 18 ods. 4 je systematickejšie.
2. V čl. I sa vypúšťajú body 2., 3., 6. a 12.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sa navrhuje vypustiť ustanovenia doplňujúce tzv. konziliárne vyšetrenia, a to z dôvodu, že už súčasne platné znenie zákona č. 576/2004 Z. z. obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú danú problematiku. Podľa súčasne platného znenia § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z. platí: „Zápis do zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 obsahuje - e) výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis“. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že sem spadajú aj tzv. konziliárne vyšetrenia, a preto by bola pôvodne navrhovaná úprava v čl. I bodoch 2 a 12 nadbytočná. V tomto bode pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa zároveň vypúšťa bod 3 návrhu zákona z dôvodu, že jeho obsah bol presunutý do bodu 1 § 18 ods. 4. Ide o systematicky správnejšie zaradenie tejto úpravy. Taktiež sa vypúšťa bod 6 návrhu zákona, v ktorom bola obsiahnutá úprava poznámky pod čiarou k odkazu 30. Táto úprava už nie je potrebná vzhľadom na nové znenie § 18 ods. 4.
3. V čl. I bod 7 znie:
„7. V § 24 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak nie je týmto osobám zakázané poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa § 18 ods. 4; ustanovenie § 25 ods. 9 sa použije primerane.“.
Odôvodnenie: V tomto bode pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ide o zjednodušenie úpravy tak, že obsah pôvodne navrhovaného nového ustanovenia § 24 ods. 5 sa presúva do už existujúceho ustanovenia § 24 ods. 4 písm. e), a to doplnením textu na koniec predmetného ustanovenia. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o tom, že § 25 ods. 9 sa v tomto prípade použije primerane, čo znamená, že aj osoba žiadajúca poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu je povinná preukázať, že nemá zakázané poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby. Bližšie odôvodnenie k preukazovaniu neexistencie zákazu je uvedené v bode 5 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
4. V čl. I bod 10 sa v § 25 ods. 1 písm. d) na začiatok vkladajú slová „za pripomienok uvedených v odseku 9“ a vypúšťa sa slovo „bezprostredne“.
Odôvodnenie: Precizuje sa znenie § 25 ods. 1 písm. d) a vypúšťa sa slovo „bezprostredne“ z dôvodu jeho nadbytočnosti.
5. V čl. I bod 15 znie:
„15. § 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa odseku 1 písm. d), je povinná preukázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa § 18 ods. 4, a to písomným potvrdením od všeobecného lekára (§ 19 ods. 3 prvá veta) osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa odseku 1 písm. c) a nemá zákonného zástupcu, nie starším ako 7 dní; všeobecný lekár je povinný na žiadosť tejto osoby vydať jej písomné potvrdenie, ktoré vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky. V písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, miesto a dátum vystavenia písomného potvrdenia a informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa odseku 1 písm. c) a nemá zákonného zástupcu, neobsahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 vo vzťahu k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia žiada. V prípade sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto odseku je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o tom osobu, z ktorej zdravotnej dokumentácie boli údaje sprístupnené, a to hneď, ako to bude možné.“.“.
Odôvodnenie: Po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sa navrhuje doplniť ustanovenie § 25 ods. 9 o úpravu, v ktorej sa upresní problematika overovania, či blízka osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa odseku 1 písmena c) a nemá zákonného zástupcu, nemá daný zákaz na sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Navrhuje sa doplniť povinnosť pre osobu, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie svojej blízkej osoby, ktorej sa náhle zhoršil zdravotný stav, napr. kóma, aby musela preukázať, že jej nebol daný zákaz na sprístupňovanie údajov. Potvrdenie môže získať od všeobecného lekára tak, že si od neho vyžiada písomné potvrdenie, v ktorom lekár uvedie údaje o tejto osobe (žiadateľovi), informáciu o tom, že jej nebol daný zákaz podľa navrhovaného ustanovenia § 18 ods. 4 a nakoniec písomné potvrdenie vlastnoručne podpíše s pripojením odtlačku svojej pečiatky. Všeobecný lekár je povinný žiadosti o vydanie takéhoto potvrdenia vyhovieť. Taktiež sa doplnila povinnosť informovať dotknutého pacienta o tom, že údaje z jeho zdravotnej dokumentácie boli sprístupnené jeho blízkym osobám podľa tohto ustanovenia.
6. Článok III. sa vypúšťa.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vypustenie čl. III sa upraví aj názov zákona.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť ustanovenia týkajúce sa úpravy novely zákona č. 153/2013 Z. z., ktorý upravuje elektronickú formu vedenia zdravotnej dokumentácie, tzv. elektronickej zdravotnej knižky (EZK) z dôvodu jej rozsiahlejších technických komplikácií pri aplikácii navrhovaných zmien v praxi (najmä časová a finančná náročnosť technickej realizácie zmien). Pôvodne navrhované doplnenie ďalších osôb, ktoré by mali mať tiež prístup do elektronickej zdravotnej knižky cez národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora (zákonní zástupcovia osôb, zdravotnícki pracovníci vykonávajúci konziliárne vyšetrenia, osoby oprávnené na výkon klinického auditu) sa ukázalo ako technicky a finančne náročné natoľko, že súčasne nastavený systém a možnosti Národného centra zdravotníckych informácií nemajú kapacity takéto rozsiahle zmeny realizovať a aplikovať. Ako sa ukázalo, problémom je tiež rozdiel medzi systémom elektronickej zdravotnej knižky, tak ako je nastavený, a jeho praktickou realizáciou v ordináciách, nemocniciach a v ostatných zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v súčasnosti nedostatočné. Z toho vyplýva, že pôvodne navrhovaná úprava obsiahnutá v čl. III. by spôsobila viaceré aplikačné komplikácie. Po starostlivom zvážení sa preto navrhuje vypustiť celú úpravu obsiahnutú v čl. III., t. j. doplňujúcu úpravu elektronickej zdravotnej knižky.
Ďakujem veľmi pekne, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:26 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:40

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, jedným z hlavných nástrojov podpory rozvoja bývania zo strany štátu je nepochybne štátny fond rozvoja bývania a prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje aj do oblasti podpory financovania výstavby a obnovy vybraných zariadení sociálnych služieb. Možno povedať, že ŠFRB patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania na Slovensku.
Čo je cieľom tohto nami predkladaného návrhu? Ide o možnosť navrhnúť úpravu možnosti pre podporu obstarávania zariadenia sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálnej služby. Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhujeme zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb.
Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. V týchto zariadeniach, ktoré môžeme podporovať podľa platného znenia zákona, sa poskytujú s celoročnou pobytovou formou sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania.
Podľa platného znenia zákona je možné poskytovať podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenia sociálnych služieb a na obnovu zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia. Predloženým návrhom zákona navrhujeme rozšíriť formu obstarávania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynulo viac ako tri roky.
Pozitívnym vplyvom tohto návrhu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.
Na úvod toľko a následne, pán predsedajúci, ja by som sa prihlásil aj do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 18:40 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:43

Vojtech Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 625 zo 16. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením číslo 276 z 28. apríla 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 167 z 27. apríla 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 166 z 29. apríla 2021. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučí schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 172 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 18:43 hod.

MBA

Vojtech Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:46

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nakoľko je financovanie obstarávania zariadenia sociálnych služieb produktom Štátneho fondu rozvoja bývania, rovnako ako financovanie nájomných bytov, týmto návrhom chceme vytvoriť rovnaké podmienky kúpy na základe jednak kúpnej zmluvy a jednak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ako pri nájomných bytoch. Táto iniciatíva vyplynula predovšetkým z prieskumu medzi samosprávami, že zrovna tento spôsob obstarávania je najvýhodnejší aj najvyužívanejší.
Hlavným zámerom tejto zmeny je fakt, že na Slovensku evidujeme veľké množstvo nevyužívaných budov, ktoré môžu po malej investícii do prestavby spĺňať požiadavky pre zariadenia sociálnych služieb. Takto vzniká možnosť využiť jestvujúce stavby na zariadenia sociálnych služieb, ktorých je nedostatok a ktoré je možné vybudovať aj tam, kde nie je záujem alebo možnosť vybudovať nájomné byty. Nakoľko už teraz o zariadenia sociálnych služieb bol prejavený obrovský záujem aj vďaka zvýhodneným podmienkam, očakávame, že sa ich počet radovo zvýši. Napriek tomu je možné, že samotné zariadenia budú pre niektorých prevádzkovateľov neúnosné, a preto vznikla táto možnosť získať finančné prostriedky na odkúpenie takéhoto zabehnutého zariadenia, aby obyvatelia takéhoto zariadenia, nedajbože, neskončili bez opatery a bez domova. Je veľmi dôležité uvažovať dopredu a pripraviť možnosti aj pre takéto situácie.
Ak by mal niekto podozrenie, že sa takýmto spôsobom vytvorí možnosť obchádzať verejné obstarávanie, je na omyle, nakoľko aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve je predmetom verejného obstarávania. Touto zmenou sa vytvorila možnosť kúpy v zariadeniach sociálnych služieb pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby, obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, celok, nakoľko môžu deklarovať schopnosť splácania výhradne finančným plánom vytvoreným na existujúcej budove.
Chcel by som na margo aj tohto bodu ešte uviesť, že chceme predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona a tak by som ho teraz prečítal a poprosím o zastavenie časomeru.
Jedná sa o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452.
1. V čl. I, sa za bod 9 vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. § 10 odsek 13 znie:
„(13) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) môžeme poskytnúť len vtedy, ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1
a) písm. b) a c) obstaráva nájomný byt na svojom území,
b) písm. f) a g) obstaráva nájomný byt na území Slovenskej republiky.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Obec v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyšší územní celok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa majú starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov s trvalým pobytom na jeho území. V nadväznosti na uvedené sa legislatívnou úpravou navrhuje, aby obce a vyšší územní celok mohli obstarávať nájomný byt na nimi spravovanom území a mohli tak zabezpečiť plnenie potrieb v oblasti bývania najmä pre svojich obyvateľov.
Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov, môžu nájomný byt obstarávať na celom území Slovenskej republiky.
2. V čl. I, sa za bod 18 vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 18 ods. 4 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20%“.“.
Odôvodnenie: Úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania sú výrazne výhodnejšie ako komerčné úvery (stabilná ročná úroková sadzba do 1 % počas výstavby, ako aj počas celej lehoty splatnosti, t. j. 20 až 40 rokov). Predloženým návrhom sa rozširuje možnosť právnických osôb realizovať obstaranie nájomných bytov v rámci celého územia Slovenska.
Navrhuje sa preto zvýšiť sankciu v prípade, ak by došlo k porušeniu podmienok zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov. Ustanovením bude takto upravená jednotná výška sankcie v prípadoch, ak nebude dodržaná minimálna doba pre zachovanie nájomného charakteru podporených bytov, poskytovania sociálnych služieb v podporených zariadeniach sociálnych služieb, resp. ubytovania v ubytovacích domoch. Snahou navrhovanej úpravy je minimalizovať negatívne dopady na činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, za mňa všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 18:46 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:52

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Svrček, ja súhlasím s vami, čo ste povedal, ale nesúhlasím pri jednej veci, čo ste hovoril pri tých starých budovách a obnove starých budov.
Hrubá stavba, keď staviate nejakú nehnuteľnosť alebo nejakú takúto budovu, vyjde nejakých 30 až 40 % z celkovej ceny obstarávacej tej budovy. A teraz si predstavte, že máte starú budovu, to znamená, že musíte ju vypratať, ktorá má tie náklady, musíte ju vyčistiť, musíte prispôsobiť stavebné otvory na dom sociálnych služieb. To znamená, zasa potrebujete statikov k vyjadreniu k tomu. Ďalej potrebujete výťahy, do ktorých sa zmestí celá posteľ, to znamená, ak neni v takej budove taký výťah a budovať šachtu cez celú takú budovu, niekedy je nereálne alebo nie je možné kvôli statike.
A za druhé, nemáme tam, za ďalšie bezbariérové prístupy sa musia budovať a podobne.
To znamená, že áno, súhlasím s vami vo všetkom, len si myslím, že je oveľa efektívnejšie, lacnejšie a modernejšie spraviť úplne novú budovu, ako prestavovať rôzne staré budovy. Mám s tým osobné skúsenosti, preto len ako dobrá rada, že na toto by som sa veľmi neobracal. Je to oveľa jednoduchšie, ak ich chcete prestaviť na nájomné byty, ale či to umožňuje, to neviem, ale na domovy sociálnych služieb je to z môjho hľadiska nereálne. Snažili sme sa to viackrát. Koľkokrát sme na to prišli, že je lepšie postaviť nové.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2021 o 18:52 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, samozrejme, je to vecou diskusie. Je, je to samozrejme aj otázka kapacity, že či sa bavíme o budovách, kde budeme radovo poskytovať sociálne služby pre desiatky, resp. pre stovky týchto. Takže hovorím, že ako čo sa týka aj kapacít, čo sa týka tých technologických vecí, tak je to, samozrejme, na diskusiu.
Ale čo sa týka tých nájomných bytov, tak čo mám informáciu, tak je to rozdelené do dvoch častí. Tuším zajtra by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania návrh stavebného zákona, ktorý má riešiť úplne nanovo digitalizáciu stavebných konaní, ako aj prípravu územných plánov, čiže úplne sa prepracuje stavebné právo. Dôjde k rekodifikácii s tým, že k schvaľovaniu by v rámci Národnej rady malo dôjsť niekedy do jesene. Čiže v jeseni by sme tu mali mať stavebný zákon.
A druhá vec je koncepcia výstavby štátnych nájomných bytov, ktoré je v gescii úradu podpredsedu vlády s tým, že mám informáciu, že tiež legislatíva je pripravená, takže je to rozdelené do týchto dvoch častí a do jesene by to malo byť v účinnosti. Ale čo sa týka tohto predkladaného návrhu ohľadne kapacít a využívania týchto budov, ktoré, ktoré sú nie sú využívané, tak, samozrejme, hovorím, je to vecou diskusie a možno aj rozpočtu, ako sa nastaví celková, celková prerábka.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2021 o 18:53 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:56

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, predmetom tejto krátkej novely je odstránenie jednej byrokratickej, nie, jednej záťaže. Týka sa to vážiaceho, povinnosti zavedenia vážiaceho systému v obciach. Viac som už povedal aj pri tom prvom čítaní. V zásade ide o to, že veľa obcí tento systém nepotrebuje mať. Niektoré ho potrebujú mať a bude to aj tým, medzi prvým a druhým čítaním prebehli ešte nejaké ďalšie diskusie. Takže zaradíme ešte aj do pozmeňujúcich návrhov jeden, ktorý vzišiel na základe diskusie, kedy chceme umožniť lepšie pre tie obce, ktoré ten vážiaci systém chcú mať, aby ho mali. Tak to je tak asi zhruba všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:56 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:57

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 627 zo 17. marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač č. 457, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 275 z 28. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 85 z 29. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 109 z 29. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 114 zo 4. mája 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:57 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video