65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.5.2022 o 17:52 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán kolega Valášek, vitajte v opozícii. Som sa práve dozvedel, že ste môj opozičný kolega. To nemyslíte vážne!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 17:39 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Mrzí ma, pán kolega, že neviem, kde ste boli posledný rok, ale zjavne nie v tomto parlamente. Moja prítomnosť v opozícii je dnes už vyše roka stará, jedine vám jedinému v tomto dome to zjavne ušlo. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 17:39 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:39

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo, chcem len oznámiť hlasovanie, takže voľbu predsedu NKÚ a podpredsedu NKÚ vykonáme zajtra o 17.00 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2022 o 17:39 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:40

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, nakoľko Národná rada vo voľbe ani v novej voľbe nezvolila komisára pre deti, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 989 vyhlásil ďalšiu novú voľbu a určil lehotu na podávanie návrhov na kandidátov do 13. apríla 2022.
Do určenej lehoty boli gestorskému výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny doručené štyri návrhy kandidátov. Ich zoznam je uvedený v tlači 1003.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny rokoval o podaných návrhoch na svojej 54. schôdzi. Kontrolou dokumentov priložených k návrhom a vyžiadaných odpisov z registra trestov výbor zistil, že všetci navrhnutí kandidáti, teda Natália Blahová, Júlia Lindtnerová, Jozef Mikloško a Janette Motlová, spĺňajú podmienky voliteľnosti uvedené v § 15 zákona 176/2015 Z. z. Výbor preto navrhuje Národnej rade zvoliť jedného z navrhnutých kandidátov za komisára pre deti.
Správa výboru spolu so zoznamom kandidátov a s návrhom na uznesenie Národnej rady je v tlači 1003, ktorá bola schválená uznesením výboru č. 109.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2022 o 17:40 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:42

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasovanie podľa dohody dávam vo štvrtok o jedenástej hodine. Tak?
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2022 o 17:42 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:43

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1002).
Uplynutím šesťročného funkčného obdobia 16. júna 2022 zaniká členstvo jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvoleného Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
V súlade s uznesením Národnej rady č. 96 sa gestorský výbor uzniesol na tom, že poslanci Národnej rady môžu výboru podať návrhy na voľbu člena správnej rady do 13. apríla 2022. Do určenej lehoty boli výboru podané tri návrhy, ich zoznam je uvedený v tlači 1002.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 54. schôdzi 27. apríla 2022 a konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti, teda Patrik Dubovský, Miroslav Lehký a Jerguš Sivoš, spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa. Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť člena Správnej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru (tlač 1002).
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2022 o 17:43 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:45

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Áno, navrhujem hlasovať o tom štvrtok o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2022 o 17:45 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:45

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia a nezvolenie v opakovanej voľbe konanej 15. februára 2022 žiadneho zo zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov na jedno uvoľnené miesto člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Konfederácia odborových zväzov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kukolíka. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov.
Uznesením č. 186 z 20. apríla 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť Michala Kukolíka, zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorému začne plynúť päťročné funkčné obdobie dňom zvolenia.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498, voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2022 o 17:45 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:50

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, cieľom predloženého návrhu je zjednodušiť administratívu spojenú so zmenou pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca, pokiaľ ide o zmenu pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce. Aktuálne platná a účinná právna úprava ustanovuje pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca povinnosť služobného úradu zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesta s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby a uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje povinnosť služobného úradu uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa štátnemu zamestnancovi mení pravidelné miesto výkonu štátnej služby mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby. Na účely zmeny pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa za obec považuje aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice.
Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi.
Prijatie návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť tohto návrhu zákona sa navrhuje od 1. júna 2022. Zákon počíta so zachovaním pätnásťdňovej legisvakčnej doby v súlade s príslušnými paragrafmi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2022 o 17:50 hod.

Mgr.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:52

Ján Kerekréti