65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.5.2022 o 18:55 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:42

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem povedať hlavne, že som sklamaný z nízkej účasti poslancov na rozprave k takému dôležitému zákonu o potravinách. Jedným dychom ale chcem povedať, že ma veľmi teší kvalita tej rozpravy. Chcem povedať, že prijatím tejto novely spolu s pozmeňujúcimi návrhmi naozaj skvalitníme potravinovú legislatívu na Slovensku. A chcem týmto oznámiť, že na ministerstve pripravujeme výzvu na podporu charitatívnych organizácií, aby si dovybavili infraštruktúru, aby mohli prijímať a sociálne slabším obyvateľom prerozdeľovať väčší objem potravín po DMT. A dovolím si upozorniť aj na jednu podstatnú zmenu v tejto novele, že my touto legislatívnou zmenou umožníme, aby z potravín po dobe minimálnej trvanlivosti charitatívne organizácie, podčiarkujem, výlučne charitatívne organizácie mohli pripravovať pokrmy. Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu.
Skryt prepis

25.5.2022 o 14:42 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:46

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja chcem tak isto poďakovať za diskusiu. Tieto vecné pripomienky, potraviny nemajú politiku, majú buď vecný alebo nevecný, alebo nejaký obsah, alebo populistický obsah. Ja som rád, že ministerstvo pripravuje, ale treba si uvedomiť jednu vec, potraviny to nie je pneumatika. To nemôže stáť niekde na ulici, to musí mať nejaké prepravné, skladovacie a iné podmienky. Takže pokiaľ sa nájde spôsob, ako tie potraviny bezpečne uložiť, pretože aj ten chudobný človek má právo na bezpečné potraviny, nie je to občan tretej kategórie, určite si myslím, že privítame takúto aktivitu. A čo sa týka hlasovania, tak bude dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2022 o 14:46 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:47

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, myslím, že teraz nás tu bude ešte menej ako pri, pri potravinách.
Prekladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu.
Cieľom návrhu zákona je najmä implementácia požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán. Centrálna protistrana je protistrana na zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov s derivátmi, avšak v Slovenskej republike v súčasnosti nepôsobí žiadna centrálna protistrana. Podľa uvedeného nariadenia je potrebné určiť orgán pre riešenie krízových situácií centrálnych protistrán, ktorý bude splnomocnený uplatňovať nástroje riešenia krízových situácií a vykonávať príslušné právomoci, ktorým v Slovenskej republike bude Rada pre riešenie krízových situácií, ktorá je v súčasnosti už zriadená pre bankový sektor a pôsobí v rámci Národnej banky Slovenskej. V tejto súvislosti sa navzájom návrhom zákona rozširujú právomoci už existujúcej Rady pre riešenie krízových situácií, ktorá bude oprávnená schvaľovať napríklad aj ozdravné plány centrálnych protistrán.
Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona 429 o burze cenných papierov, ktorá upravuje proces pozastavovania a obchodovania v rámci rezolučného procesu. Upravuje tiež podmienky pre prijatie cenných papierov na trhy burzy cenných papierov s cieľom diferencovať prijímanie akcií a dlhopisov, aby sa lepšie zohľadnili ich špecifiká. Ruší povinné predkladanie zoznamu akcionárov burzy cenných papierov Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Do zákona o kolektívnom investovaní sa ďalej transponuje delegovaná smernica. Pokiaľ ide o faktory udržateľnosti obdobne ako v prípade zákona o cenných papierov transponuje sa aj smernica 2261/2021, ktorá prináša odstránenie doterajšej duplicity pri predkladaní dokumentov s kľúčovými informáciami pre investorov. A neprofesionálni investori tak už nebudú dostávať dva dokumenty obsahujúce tie isté informácie týkajúce sa toho istého finančného produktu a v nadväznosti na balík opatrení na uľahčenie podnikateľskej činnosti, tzv. kilečko 2.0, sa umožňuje za určitých podmienok investovať do fondov určených pre profesionálnych investorov aj kvalifikovaným investorom investovanie s minimálnou výškou investície 100-tisíc eur, čím sa zavádza obdoba konceptu tzv. family and friends fondov pôsobiacich v zahraničí.
Dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2022 o 14:47 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:50

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1304 zo 16. marca 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom štyri spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 322 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2022 o 14:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:53

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegynku tu ani žiadnu nemáme. (Reakcia z pléna.) A pardon, kolegynka, kolegovia, ale poďme, poďme k veci, ospravedlňujem sa. (Povedané so smiechom) No predkladám alebo predložím tri pozmeňujúce návrhy, ktoré, samozrejme, aj na začiatku, na začiatku počas vystúpenia odôvodním. Ďakujem pánovi ministrovi za odôvodnenie samotného návrhu zákona. K tomu si myslím nie je čo dodať, to je naprosto jasné a bezproblémové. Ale poďme teda k inej veci.
Od 1. 7. 2022, teraz o pár dní, niečo viac ako mesiac, začne platiť zaokrúhľovanie. Zbavíme sa vlastne jedno- a dvojcentoviek. Nezbavíme sa ich úplne, ony stále zostanú platidlom v Európskej únii, ale teda zavádzame zaokrúhľovanie, ktoré vlastne z reálnej praxe ich akoby vytlačí. Budú ceny zaokrúhlené teda buď na 0 centov alebo na 5 centov. Samozrejme, vždy až výsledný nákup. Toto, samozrejme, umožní to, že všetky tie náklady, ktoré mala či už Národná banka, alebo samotní obchodníci, alebo aj teda komerčné banky s riešením týchto drobných mincí, kde napríklad, keď ste doniesli 100 jednocentoviek, teda 1 euro, tak ste vlastne za to prepočítanie dali viac ako je samotná hodnota. Takže toto všetko zmizne. Toto je, myslím, také veľmi príjemné opatrenie, ktorým zjednodušíme život, za jedno teda obchodníkom, za druhé, samozrejme, aj nám občanom, pretože nám zmiznú z peňaženiek tie teda drobné jedno- a dvojcentovky. Takže toto je všetko v poriadku.
Akurát sa teda pri samotnom prijímaní zákona nemyslelo na to, že tento proces je akoby aj spätný, to znamená, napríklad reklamácia akéhokoľvek zakúpeného tovaru alebo celkovo odstúpenie z akéhokoľvek iného dôvodu od spotrebiteľskej zmluvy. Takže v mojom teda prvom pozmeňujúcom návrhu vlastne upravujeme v zákone o ochrane spotrebiteľa ten fakt, že je možné zaokrúhliť vlastne zasa na 0 alebo 5 centov aj pri takomto spätnom, akoby spätnom procese, to znamená pri vrátení tovaru. Ide o to, že ak by toto nebolo, tak vlastne všetky tie chcené, chcené riešenia by nefungovali, pretože keď si zoberieme napríklad taký, to je jedno, akýkoľvek reťazec, ktorý počas dňa, čo i len jedného dňa vracajú, samozrejme, desiatky zákazníkov nejaký tovar, takže stejne by museli držať nejaké tie jedno-dve centovky, aby mali na vydávanie. Takže tento krátky pozmeňujúci návrh vlastne toto zabezpečí, že sa, ale teda už skutočne v tom bežnom platobnom styku, či už predaji, alebo vrátení, sa zbavíme všetkých jedno- a dvojcentoviek. To je teda prvý pozmeňujúci návrh, ktorý v závere prečítam.
Ďalšie dva pozmeňujúce návrhy sú teda už k samotnému zákonu. Aktuálne znenie ustanovenia § 15 ods. 1 umožňuje v mimoriadnej situácii správcovskej spoločnosti pozastaviť vyplácanie podielových listov najviac na tri mesiace. Avšak vzhľadom na dlhodobé a pretrvávajúce obdobie mimoriadnej situácie nie je možné uplynutím trojmesačnej lehoty zaviesť pôvodný režim vyplácania podielových listov. V súvislosti s uvedeným je potrebné vypustiť navrhovanú časť ustanovenia. Návrh vychádza z podnetu Národnej banky Slovenska, ktorým sa reaguje na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ktorá sa dotýka niektorých fondov kolektívneho investovania v Slovenskej republiky. Navrhnuté riešenie je v súlade so smernicou EÚ 2009/65/ES. Je to smernica UCITS.
V druhom bode tohto pozmeňujúceho návrhu ide o úpravu na základe požiadavky z aplikačnej praxe. Súčasné znenie nevhodne spája pojmy „odplata za zhodnotenie" a „odplata určená v závislosti od výkonnosti". V danom ustanovení je preto potrebné upresniť, že odplata určená v závislosti od výkonu je súčasťou odplaty správcovskej spoločnosti za spravovanie subjektu kolektívneho investovania. Takže toto bude druhý pozmeňujúci návrh s dvoma bodmi.
A posledný, úplne kratučký pozmeňujúci návrh. Zasa tiež len spresňuje znenie odkazom na § 27 ods. 5 písm. b), sa precizuje znenie návrhu, aby bolo zrejmé, že alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b) môže distribuovať aj samotná správcovská spoločnosť alebo samosprávny alternatívny investičný fond. Na samosprávne alternatívne investičné fondy v zmysle smernice AIFMD a zákona o kolektívnom investovaní sa hľadí ako na správcov fondov. Takže toľko odôvodnenie. A teraz prečítam samotné znenia pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897:
1. K čl. IV - nový bod 6.
Za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 15 ods. 1 sa za slovom „dočasne" vypúšťa čiarka a slová „najdlhšie však na tri mesiace,".".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane prečíslujú.
Nový bod 6 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
2. K čl. IV - nový bod 15.
Za bod 14 sa vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 53 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za zhodnotenie".".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane prečíslujú.
Nový bod 15 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Koniec znenia. Ja sa ospravedlňujem, v odôvodnení som hovoril najprv o zaokrúhľovaní, tak teraz som chytil iný papier, takže, ale nemal by to byť žiadny problém. Takže teraz ide samotný pozmeňujúci návrh ku zaokrúhľovaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 271/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa ods. 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Úhrada platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy,1) platená v hotovosti, sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej čiastky, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
(14) Ods. 13 sa nevzťahuje na produkty podľa osobitného predpisu.12caa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12caa znie:
„12caa) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".
Tento článok nadobúda účinnosť 1. júla 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Takže to bol druhý pozmeňujúci návrh.
A posledný, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja a Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
V čl. IV v 9. bode v § 31d ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie § 27 ods. 5 písm. b)."
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 14:53 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:07

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu, tým by som začal.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní11a) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
„11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka a slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej implementačnej a koordinačnej autority".
5. § 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b)
Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.".
6. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov."
7. V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.".
8. V § 15a odsek 2 znie: „(2) Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.".".
Doterajší čl. V sa označuje ako čl. Vl.
Skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 15:07 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
65. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní 2
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:16

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja som stopercentne hlasovala za, prosím vás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
A čo sa udialo, pani poslankyňa, povedzte nám, čo sa stalo?

Tabák, Roman, poslankyňa NR SR
Ma vykázalo, že som nehlasovala, vážne, prosím vás, tlač 619 o nájomných bytoch, ja som hlasovala stopercentne za. Ešte som sa aj kukala, nie úplne, ale svietilo to, svietilo to, určite, sto percent.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím techniku, buďte taký dobrý, toto sa stáva skoro stále. Ja by som poprosil vymeniť ten zakliaty prístroj. Pán minister, už ste nám uvoľnili zdroje na nové hlasovacie zariadenie? Prosím, pre záznam, pani poslankyňa Tabák hlasovala za, stopercentne. Ďakujem pekne.
Prepáčte, pán poslanec, trocha som vás zdržal, uveďte, prosím, hlasovanie, nech sa páči.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vstúpil len pán poslanec Milan Vetrák, ktorý predniesol dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Keďže boli podané dnes, dajte, prosím, najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Hlasujeme o skrátení lehoty, prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 86, proti 10. zdržalo sa 34.
Uvedený návrh sme schválili.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o prvom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Milana Vetráka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 87, proti 5, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Pán predseda, pri druhom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu požiadal pán poslanec Vetrák o vyňatie bodu 3 na samostatné hlasovanie. Pán predseda, dajte preto hlasovať o bode 3 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. (Ruch v sále.)
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 85, proti 5, zdržalo sa 40.
Uvedený návrh sme schválili.
Nech sa páči, pán poslanec. Prosím pekne, utíšme sa v sále, aby sme počuli pána poslanca.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2, 4 a 5 tohto návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 84, proti 5, zdržalo sa 40.
Uvedený návrh sme schválili.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Pán predseda, odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z rozpravy a keďže mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať, že predmetný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 83, proti 5, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Stančík, Andrej, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o predmetnom návrhu zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 86, proti 5, zdržalo sa 37, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Ďalej prosím spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, predsedu tohto výboru poslanca Jaroslava Karahutu, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, tlač 840, bod 72 programu. Nech sa páči. Pardon, pán poslanec, ešte máme jeden procedurálny návrh pána poslanca Fica, nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 840.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2022 o 17:16 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, po hlasovaní poprosím. Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Karahuta.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili štyria poslanci, pričom pán poslanec Fecko a pani poslankyňa Halgašová podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Keďže boli dnes v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Skracujeme lehotu.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 85, proti 10, zdržalo 33.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 83, proti 5, zdržalo sa 41, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Fecka. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 86, proti 33, zdržalo sa 9.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pani poslankyne Halgašovej. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 82, proti 38, zdržalo sa 9, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 35.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Karahuta, Jaroslav poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 9, zdržalo sa 37.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 152/95 Z. z. o potravinách.

Pevne verím, že ma ešte vzadu traja páni počujú. Bol som upozornený a plne sa s tým stotožňujem, musím povedať. Chcel by som poprosiť pána podpredsedu Holého, v budúcnosti, keď príde do Národnej rady, aby došiel slušne ustrojený, nie v teniskách a roztrhaných texaskách. Prosím, ja som tu nikdy nesedel bez kravaty. Za šesť alebo sedem rokov, čo som v parlamente, som neprišiel do tohto pléna bez kravaty. (Potlesk.) Je mi to veľmi ľúto, ale budem to hovoriť vždy, keď niekto sem dojde v rifliach. Ďakujem, pán predseda, že ste ma na to upozornili, ja som si to nevšimol, nevidel som to odtiaľto, musím povedať, že nepáči sa to ani mne a poprosil by som všetkých kolegov naprieč celým spektrom, aby sme dodržiavali nejaké slušné ustrojenie, lebo, a nejakú úctu k tejto inštitúcii. Ďakujem velice pekne za porozumenie a pána podpredsedu Holého, ktorý je z našeho klubu, osobne ešte upozorním, ale myslím si, že ma počul.
Ďakujem pekne, budem pokračovať hlasovaním o bode 71 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu, tlač 897. Spoločným spravodajcom je člen výboru pre financie a rozpočet poslanec Milan Kuriak, prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci – pán Viskupič, pán Gyimesi, pričom boli podané štyri pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, keďže pozmeňujúce návrhy boli podané v rámci dnešnej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 83, proti 11, zdržalo sa 36.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 5 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 81, proti 9, zdržalo sa 35, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Teraz budeme hlasovať o prvom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána Viskupiča, úprava režimu vyplácania podielových listov.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 83, proti 9, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o druhom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Viskupiča, zaokrúhľovanie úhrady platby.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 5, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o treťom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Viskupiča, alternatívne investičné fondy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 5, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána Gyimesiho, vyprecizovanie ustanovení k plánu obnovy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 36, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 82, proti 10, zdržalo sa 37, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 37.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízovej situácii na finančnom trhu.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k verejnému hlasovaniu o

návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tlač 958,
o návrhu na voľbu komisára pre deti – nová voľba II, tlač 1003,
o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, tlač 1002,
o návrhu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, tlač 954, opakovaná voľba,

ktoré vykonáme spolu s tajným hlasovaním o návrhu poslanca Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu zahraničného výboru (tlač 999).

(Tajné hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 999.)

Svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene a pri priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete „za" alebo „proti", alebo „zdržiavam sa".
Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za" najviac u jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Ak sa náhodou pomýlite, prosím, vyžiadajte si nový hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku k odvolaniu predsedu výboru označte tú alternatívu, za ktorú hlasujete „za", „proti", „zdržiavam sa".
Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.

(Akt verejného a tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2022 o 17:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:55

Monika Kavecká

Vystúpenie v rozprave 19:10

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 25. mája 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prezvali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné a 127 platných, teda všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Jaroslav Ivančo za hlasovalo 68 poslancov, proti 12 poslancov a 47 poslancov sa zdržalo hlasovania,
– za Ivan Kuhn hlasovalo za 16 poslancov, proti 15 poslancov a 96 sa zdržalo hlasovania,
– za Martin Vojtašovič hlasovalo za 10 poslancov, 15 proti a zdržalo sa hlasovania 102 poslancov.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Jaroslav Ivančo.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video