72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.10.2022 o 9:54 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:24

Martina Brisudová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis

6.10.2022 o 9:24 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:24

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegova, od začiatku sa snažíme pomáhať všetkým skupinám obyvateľstva na Slovensku v akejkoľvek forme.
=====
Skryt prepis

6.10.2022 o 9:24 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, od začiatku sa snažíme pomáhať všetkým skupinám obyvateľstva na Slovensku v akejkoľvek forme. Teraz sme upriamili našu pozornosť na snúbencov, ktorí by nielen že mali venovať svoj čas jednému zo svojich najdôležitejších dní v živote, ale v neposlednom rade by nemali doplácať na zákon, ktorý je podľa nás už nemoderným prežitkom dnešnej doby.
V prvom rade chce manželom odstrániť zbytočnú byrokratickú záťaž, ktorú v súčasnosti predstavuje platená žiadosť o uzavretí civilného sobáša mimo obvodu matričného úradu, v ktorom má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Po prijatí doplnenia zákona im táto povinnosť zanikne. Navyše týmto krokom sa zjednotí postup pri civilných a cirkevných sobášoch.
Ďalším obmedzujúcim faktorom pri sobášoch je v súčasnosti fakt, že zákon nariaďuje, v akom poradí musia byť uvádzané priezviská u toho zo snúbencov, ktorý bude používať nielen spoločné, ale aj svoje priezvisko. No, ja som tiež toho príkladom. Po novom to bude záležať na dohode snúbencov. Taktiež zavedieme možnosť zmeny priezviska na spoločné priezvisko v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali aj svoje doterajšie priezviská.
Novela zákona upraví aj okolnosti, kedy môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva urobil jeho zástupca. Navrhujeme, aby v tejto žiadosti boli uvedené dôležité dôvody. Tými môžu byť napríklad priame ohrozenie života jedného zo snúbencov, prípadne tehotenstvo snúbenice a dlhodobá práca snúbenca v zahraničí. Z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú po uzavretí manželstva zástupcom. S tým súvisí aj priezvisko dieťaťa, ktoré je občanom iného štátu. To bude možné zapísať v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou daného štátu, ak sa rodič preukáže verejnou listinou.
Okrem týchto komplikácií sa matričné úrady stretávajú aj s častými zmenami krstných mien. Preto navrhujeme, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz. Na jednej strane ubudne zneužívanie tejto možnosti občanmi, či matričným úradom zbytočná byrokracia. Na strane druhej sa občania budú stavať k svojmu krstnému menu s väčšou vážnosťou.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladanie doplnenia odstránia zbytočnú byrokraciu, zjednotia niektoré povinnosti, v neposlednom rade zjednodušia prípravu snúbencov na ich svadobný deň. Verím, že na základe poskytnutých informácií tento náš zákon podporíte. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predkladateľka. Ako môžem potvrdiť, naozaj tento zákon sme robili spolu, ale hlavne sú to všetky podnety, ktoré idú od matrikárov. Sú to najväčšie aplikačné problémy, s ktorými sa stretávali na tých matrikách. A jedna z tých hlavných vecí, ktoré si spomínala je naozaj odstránenie tej byrokracie. Keď je cirkevný sobáš, tak tí snúbenci dôjdu na hocijaké miesto aj mimo svojho trvalého bydliska. Tam sa dohodnú, keď ich farár zosobáši, tak vlastne do tých piatich dní pôjdu a zoberú toto uzavretie manželstva na matriku a to je všetko.
Pri civilných sobášoch je tak, že v mieste trvalého bydliska si musíte ísť vybaviť delegačku, zaplatíte správny poplatok, ja neviem ste mimo Bratislavy, potom dôjdete ja neviem, že chcete byť zosobášení niekde v Bratislave na nejakej pamiatke, znova zaplatíte ďalší správny poplatok. Takže táto byrokracia zbytočná sa odstraňuje a zároveň meníme alebo uvádzame, že ak je sobáš v zastúpení, áno, niečo také existuje u nás, tak bude potrebné uviesť ten dôležitý dôvod. Teraz je to tak, že sa to väčšinou zneužíva, keď nejaký z Thajska, z Nigérie alebo z nejakých krajín dôjdu, prejavia záujem sa zosobášiť, uvedú tento dôvod, nastúpi nejaký splnomocnenej alebo advokát a ten advokát za vás uzavrie manželstvo. Zneužíva sa takto rôzna azylová politika alebo tieto cudzinecké predpisy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2022 o 9:39 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja by som sa chcela len poďakovať mojim kolegom za spoluprácu, ako aj ministerstvu vnútra pri príprave tohto zákona. A zároveň matrikárom, ktorí nám dali podnet na vypracovanie tejto novely zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2022 o 9:39 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Veľmi stručne. Cieľom tohto návrhu zákona je zaradenie Dňa obetí pandémie COVID-19, a to na 6. marca. V súčasnosti máme 21 pamätných dní v zákone, toto by bol 22.
Dôvodom prečo s týmto návrhom prichádzame je fakt, že pandémia COVID-19 mimoriadne ovplyvnili životy ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete. A samozrejme, najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych. Čo sa týka počtu obetí, tak po celom svete ich rátame v miliónoch a na Slovensku podľa oficiálnych štatistík NCZI, teda Národného centra zdravotníckych informácií sme týchto obetí mali viac ako 20 tisíc. Za každým takýmto číslom sú však konkrétne osudy ľudí a ich pozostalí sa združili do občianskeho združenia Skutočné obete. A toto občianske združenie sa už niekoľko mesiacov usiluje o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj takouto iniciatívou, teda iniciatívou na schválenie pamätného Dňa obetí pandémie COVID-19 v zákone o štátnych sviatkoch.
Práve z iniciatívy tohto občianskeho združenia vznikol nápad, aby týmto pamätným dňom na Slovensku bol 6. marec, pretože to bol deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u nás na Slovensku. V tomto návrhu ide z môjho pohľadu o prejavenie istej empatie, ľudskosti. A myslím si, že naozaj je to najmenej čo môžeme pozostalým po obetiach pandémie na Slovensku urobiť.
Preto vás chcem touto cestou poprosiť o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Róbert Halák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami. Dôvodom predloženia návrhu zákona je zvyšujúca sa cena elektrickej energie a potreba zabezpečenia kompenzácie slovenského priemyslu v súvislosti s neprimeranými nákladmi, ktoré sú spôsobené obchodovaním s CO2 kvótami.
Legislatíva Európskej únie umožňuje členským štátom použiť až 25 % výnosov z celkových výnosov dražieb kvót na kompenzácie výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietnutia nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
Predložený návrh zákona upravuje percentuálnu výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót, ktoré sú príjmom environmentálneho fondu a slúžia na financovanie environmentálnej politiky, a to z pôvodných 30 % na 70 %. Navrhované zmeny zákona sú plne v súlade s pravidlami Európskej únie a konečná alokácia pre kompenzáciu prevádzok, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie je tak vo výške 24,5 %. To je tesne pod maximálnym limitom povoleným zo strany Európskej únie. Pokiaľ bude pretrvávať nízka miera kompenzačných platieb, priemyselná výroba na Slovensku nebude ďalej efektívna ani elektrifikovaná.
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu a inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika a viazaná a s právom Európskej únie.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Vladimír Zajačik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:54

Vladimír Zajačik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1117. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

6.10.2022 o 9:54 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video