90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 18:42 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 18:32

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slov, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval návrh zákona do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.5.2023 o 18:32 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:34

Jaromír Šíbl
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaromír Šíbl, Tomáš Šudík, Anna Mierna, Vladimír Zajačik, Kristián Čekovský a Monika Kozelová predkladajú do legislatívneho procesu návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iniciatíva predloženia návrhu zákona vznikla z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom bolo prijatie vnútroštátnej legislatívy v oblasti územného plánovania, ktorá posilňuje význam územného plánovania a zavádza okrem iného povinnosť mať územný plán obce pre všetky obce a takisto nadobudnutie platnosti nového zákona o výstavbe, ktorý zefektívnil proces prípravy a realizácie stavieb. Ďalším dôvodom je vznik povinností vyplývajúcich z nesprávnej transpozície smernice. To znamená upravenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Európska komisia po overení súladu právnych predpisov toto identifikovala nesúlad ako v doručenom infringemente.
Návrh zákona má pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie. Návrh zákona má pozitívny vplyv informatizáciu a na životné prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo, rodinu, ani sociálne vplyvy. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Toľko na úvod. Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 18:34 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:37

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1700). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel jeho úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 18:37 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:38

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No musím povedať, že ma prekvapil tento návrh zákona. Vieme o tom, že ministerstvo životného prostredia dlhodobo pripravovalo veľkú novelu zákona. Boli sme o ňom na rôznych rokovaniach informovaní, že nie o obsahu, ale o zámere, že interne ministerstvo pripravuje tento návrh. Napokon bola táto informácia aj uvedená v, na Slov-lex-e ako v rámci predbežnej informácii, že sa tento návrh zákona pripravuje. V rámci predbežnej informácie aj boli nejaké zopár pripomienok. Avšak všetci sme čakali, že bude tento návrh zákona ministerstvom posunutý do medzirezortného pripomienkového konania. Nestalo sa tak.
Teraz tu prichádza, vlastne skupina poslancov s návrhom úplne nového zákona. To nie je novela. To je nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Je tam viacero zásadných zmien. A domnievam sa, že tak zásadný zákon, ktorý je odzrkadľuje aj dôležitú veľmi citlivo vnímanú smernicu Aarhuskeho dohovoru o práve na informácie a spolurozhodovania verejnosti vo veciach životného prostredia, tak takýto zákon je nevyhnutné, aby prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.
Viacero vecí sa tam upravuje. Sú tam veci, ktoré, s ktorými by sa dalo súhlasiť. Viaceré sú na to dôležité, aby prešli dôslednou odbornou oponentúrou verejnosti, ale samozrejme aj tej strany, ktorá, na ktorú sa vzťahujú tie požiadavky pri návrhu rôznych zámerov či sú to strategické dokumenty
===== ktoré, s ktorým by sa dalo súhlasiť. Viaceré sú na to dôležité, aby prešli dôslednou odbornou oponentúrou verejnosti, ale, samozrejme, aj tej strany, ktorá, na ktorú sa vzťahujú tie požiadavky pri návrh rôznych zámerov, či sú to strategické dokumenty sa to týka nejakých zámerov pri navrhovaných činnostiach. Sprísňuje sa tam aj samotná príloha č. 8, ktorá je kompletne zmenená obsahovo, ale aj rozsahom, čo sa týka v rámci limitov a jednoducho tento, takýto návrh zákona takto tesne pred koncom bez medzirezortného pripomienkového konania podľa mňa nie je možné schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 18:38 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:41

Jaromír Šíbl
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja len krátku reakciu na pani poslankyňu Zemanovú. Samozrejme, súhlasím s ňou, že v ideálnom svete by bolo správne tento návrh zákona predkladať ako vládny návrh. Žiaľ, teda vzhľadom na situáciu, ktorá je veľmi dynamická a stáli sme pred len dvomi možnosťami, alebo predložíme tento návrh zákona ako poslanecký návrh, alebo ho nepredložíme vôbec. Vybrali sme si formu poslaneckého návrhu, ktorú považujeme vzhľadom na závažnosť problematiky za v danej situácii oprávnenú a legitímnu. Ďakujem a budeme sa uchádzať o vašu podporu pri hlasovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 18:41 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:42

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Zákon, takýto dôležitý zákon nemôže byť politickým zákonom, tento zákon je hlboko odborný, zasahujúci obrovskú, obrovské spektrum verejnosti a dotknutých osôb a si myslím, že ministerstvo aj súc vedia, že aká je politická, mohlo ten zákon dať do medzirezortného pripomienkového konania aj s tým rizikom, že už by ho možno nevyhodnocovali, ale bolo by zjavné, že k tomuto návrhu aké sú stanoviská dotknutej verejnosti a dotknutých subjektov. Neurobili tak, tak čo na to povedať? No nestalo sa tak, ale z toho dôvodu je to jeden z kľúčových dôvodov, pre ktorý nemôžeme tento návrh zákona podporiť.
Hlasovanie bude zajtra o sedemnástej.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 18:42 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:44

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorým teda meníme zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov.
Cieľ návrhu je zmena výšky výpočtu vkladu chráneného zákonom o ochrane vkladov tak, aby sa od objemu vkladov neodpočítal, neodpočítaval objem splatných záväzkov voči banke. Momentálny stav je teda, že výška, keď sa banka, alebo inak to spravme. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy pre občanov, ani manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Bližšie k samotnému návrhu zákona poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 18:44 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:45

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 18:45 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:47

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne ešte raz za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže skúsim v skratke vysvetliť teda, o čo sa, o čo sa jedná. Jedná sa o to, že dnes teda je chránený vklad do výšky 100-tisíc euro, od ktorého sa pri problémoch banky, to znamená, ak sa banka dostane do problémov, ak sa teda aktivuje tento zákon o ochrane vkladov, od tejto sumy sa odpočítavajú splatné záväzky, nie všetky záväzky, splatné záväzky, to je dôležité, a teda vyplatí sa ten rozdiel. Je to drobná zmena v tom, že ak túto zmenu urobíme a to znamená, že bude sa vlastne vyplácať priamo tá suma, ktorú mal, do chránenej výšky, ktorú mal klient v banke, tak vlastne je to akoby také zvýšenie istoty klienta, zvýšenie istoty, že teda jeho vklad bude vyplatený ako celý. Tá realita je tá, že dnes vlastne človek sa môže vyhnúť tomu, aby teda jeho splatné záväzky boli započítané, sa môže vyhnúť tak, že v jednej banke bude mať úvery a v ďalšej banke bude mať vklady. Ten, ten dôvod, ten dôvod je, že je situácia, teda špeciálne aj v Amerike niektoré banky majú problémy a aj týmto chceme trochu posilniť dôveru, dôveru klientov v banky, dôveru v to, že jednoducho tie ich vklady sú chránené a že nemusia robiť napríklad takéto presuny, keby prišlo teda k nejakým problémom, aleže teda ten jeho vklad je chránený ako celý.
Áno, je tu otázka vlastne, prečo by sa to nemalo započítať, veď ak je splatný záväzok, tak, samozrejme, môže byť odpočítaný a mal by byť odpočítaný. Samozrejme, je to možnosť, ktorá je funkčná a ktorá môže byť, ale pozrime sa, pozrime sa na to z toho pohľadu istoty klienta, toto tú istotu klienta zvýšiť, istotu banky trošku zníži, ale porovnajme to, to sú, to sú dva, dva právne vzťahy. Jeden právny vzťah je, že človek si v banke uložil nejaký vklad, ktorý má právo dostať v prípade problémov banky naspäť celý, do chránenej výšky, a takisto má v banke nejaký úver, kde, samozrejme, má splátky a ak je tá splátka splatná, tak, samozrejme, banka má plné právo tú splátku vyžadovať a, samozrejme, či už tá úverová zmluva alebo potom následne napríklad Občiansky zákonník, jednoducho banka má možnosti právne, ako si vlastne svoju splatnú, splatnú časť vymôcť. Čiže keď je pri bežnej situácii v banke, tak toto sa automaticky nezapočítava. Sú to, hovorím, dva, dva právne vzťahy, máte vklad a máte tam povedzme úver.
Preto ten návrh je, aby to takto isto zostalo aj pri problémoch banky, to znamená, že vám banka vráti celý vklad a zároveň, samozrejme, banke zostáva právo, aby od vás vymohla, ak teda máte tam niečo splatné, či už teda formou tej samotnej úverovej zmluvy, alebo už teda ďalšími formami. Takže toto je, toto je tou zmenou, ktorou by sme chceli zvýšiť istotu klientov bánk.
Nechcem sa púšťať potom do ďalšej roviny debaty, kedy sa môže stať vklad splatný celý, ale to už sú, to už sú situácie komplikovanejšie. Je toto relatívne drobná zmena, ktorá teda môže pomôcť klientom bánk.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 18:47 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:47

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Prekvapivo sa bude o tomto zákone hlasovať zajtra o 17. hodine.
Skryt prepis

24.5.2023 o 18:47 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video