Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2019 o 9:31 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.10.2019 14:15 - 14:20 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku.
Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku je proces verejného obstarávania v rozfázované na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Národná diaľničná koncom júla zorganizovala prípravné trholé, trhové konzultácie, vyhlásenie tejto súťaže. Aktuálne výstupy z týchto trhových konzultácií Národná diaľničná spoločnosť zapracovala do súťažných podkladov. Finalizuje sa dokumentácia, ex-ante kontrolu a na ÚVO. Už je podaná. Konečná verzia tendrovej dokumentácie podlieha ešte kontrole a schválenie ministerstva dopravy, to tiež priebežne ide. Následne sa pristúpi k vyhláseniu súťaže na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku.
Nasledovať bude súťaž na stredisku údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie. V časti križovatky Lietavská Lúčka je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Potrebné na sprejazdenie úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka zrealizuje zhotoviteľ úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Práve tieto naše vysoko nadštandardné kroky, ako napríklad trhové konzultácie, zabezpečia to, aby všetky firmy, ktoré sa prihlásili do súťaže, mali tie najlepšie informácie a ponúkli adekvátnu cenu, ktorú budú vedieť, za ktorú to budú vedieť dokončiť.
Úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala bude dostavaný ako celok. Zo súťaže sa oddeľujú iba technologické prvky, ktoré vždy realizujú špecializované firmy, pričom si vyžaduje náročnejšiu prípravu aj na samotnú súťaž. Národná diaľničná spoločnosť postupuje vyhlásiť súťaž v tomto a budúcom roku.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 18:29 - 18:31 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, ale len poslanci, dôvody na vypracovanie návrhu zákona sú nasledovné: zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia 2018/858, ktorým sa zároveň zrušuje európska smernica 2007/46, zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice 96/53, keďže táto bola zmenená jedným európskym rozhodnutím a jedným európskym nariadením, zosúladiť niektoré ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z. s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä s rozsudkom Súdneho dvora, štvrtá komora, z 24. januára 2019 vo veci C-326/17 týkajúcej sa preregistrácie vozidiel, riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie a súčasného platného zákona o prevádzke vozidiel.
Návrh zákona obsahuje tiež sprievodné novely článku II a článku až IV, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona počíta aj s novelizáciou siedmich vykonávacích vyhlášok. Návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona. Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, výbore pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 18:22 - 18:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a ustanovujú aj nové podmienky pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získanie a predlženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly. Predkladaný návrh zákona tiež reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly.
V súlade s uznesením vlády č. 228/2018 návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa predkladaným návrhom zákona zrušuje miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu. Na základe uznesenia vlády 469/2018 sa predkladaným návrhom tiež vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, smernica 2006/126/ES vo vodičských preukazoch. Predkladaným návrhom zákona sa preto novelizuje aj zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, ktoré vykonávajú autoškoly.
V nadväznosti na navrhované zmeny v zákone o autoškolách sa mení aj zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení a autoškôl a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vážení páni poslanci, panie poslankyne, to je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 18:19 - 18:22 hod.

Árpád Érsek
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 18:05 - 18:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dôvodom vypracovania návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844 do právneho poriadku Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Návrh zákona zohľadňuje zmeny smernice a len dopĺňa a spresňuje existujúce opatrenia. Obsahovo presunie niektoré definície a rozširuje požiadavku a obsah dlhodobej stratégie, obnovu fondu budov.
Na podporu elektromobility sa zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel infraštruktúru vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje v súlade s transpozíciou k dátumu 10. marca 2020.
Predkladaný vládny návrh zákona bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady, gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, uvedenými v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, súhlasíme.
Vážení prítomní, ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 18:03 - 18:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a znení doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády v roku 2018 – 2020.
Návrh zákona vytvára zákonnú možnosť objednávania si výkonov vo verejnom záujme v oblasti verejnej osobnej lodnej dopravy objednávateľom, ktorým bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v rozsahu plánu dopravnej obsluhy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme osobnej, v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojenie osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy Slovenskej republiky. Ide o podporu rozvoja udržateľnosti mobility na splavných vodných cestách prepojením tradičných spôsobov dopravy, ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept, koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest svojimi aktivitami, práca, škola, lekár a tak ďalej, sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, hluku, čím sa zvýši kvalita. Návrh... Kvalita života. Návrh zákona predpokladá negatívne aj pozitívne vplyvy, ktoré sú bližšie spracované v doložke vplyvov. Záverom si vás dovoľujeme požiadať o podporu prerokovaného návrhu.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 9:52 - 10:02 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som ešte povedal pár vecí, ktoré tento zákon alebo novela zákona obsahuje.
To je napríklad to, že pre oprávnené osoby STK sa zavádza možnosť, liberalizáciu upustenia od sankcie, keď sami do 15 dní nahlásia pochybenie svojho technika. S tým je teraz problém, čo aj vy hovoríte, budú mať možnosť nahlásiť, že bolo pochybenie a sa to opravilo.
STK umožňuje mať okrem povinných dvoch technikov s plným rozsahom výkonu kontroly zamestnať aj technikov, ktorí nebudú disponovať s plným rozsahom výkonu kontrol. Dobre, tu by som sa zastavil a treba povedať, prečo je málo technikov. Týchto technikov má školiť ten, kto prevádzkuje toto zariadenie. Prečo neposielajú technikov na školenie, aby zabezpečili lepšie prevádzku, a poviem trebárs to, že aby zabezpečil, keď je taký nával na tých STK-čkách, predĺženie pracovnej doby, otvorenie soboty aj nedele? No práve kvôli tomuto. Lebo nemajú dostatočné množstvo technikov. Ale keď tá STK-čka bude mať vyšší obrat, spravím viacej áut, samozrejme, aj príjem finančných prostriedkov do tej firmy je väčší, takže to je priamo úmerné, že môže školiť eventuálne viacej technikov, otvárať dlhšie a zabezpečiť to, aby bolo.
A vrátim sa k tomu, dobre sa pamätáte, keď sme dávali liberalizáciu STK-čok do vlády, bol s tým problém, neprešlo tak, jak som si to ja predstavoval, ja som chcel otvoriť úplne trh, išlo to s nejakými obmedzeniami, ale je o ix, ja neviem, 40 alebo 50 STK-čok viac na Slovensku. Pamätáte sa na to, že aj vás určite navštívili tí, ktorí STK-čka vtedy vlastnili, a povedali nám, my sme využití len na 50 % za toho stavu, ktorý bol vtedy a prechádzali autá. My sme využití, netreba otvárať žiadne ďalšie STK-čka, lebo my sme využití len na 50 %.
Prečo to hovorím? No vtedy to išlo tak. A poviem vám ešte jednu takú kuriozitu. Zisťovali sme, že čo sa najviac predáva teraz v mototechnách alebo kto má autodiely, súčiastky, neviem, jak sa to teraz volá, no katalyzátory. Pretože prechádzali autá pred emisné kontroly bez katalyzátorov a bolo to robené, ako bolo. Každý odovzdal určitú kolkovú známku, dobre viete, niekde na STK-čkách bola jedna kamera, ktorá to nejakým spôsobom si nevšimla, všetko bolo v poriadku, autá prechádzali. Tak jako toto chceme? Toto je cesta? Toto nie je cesta.
To, čo hovoríte, že ráno o druhej musí sa ísť postaviť do radu. Áno, lebo bol som, navštívil som asi sedem staníc STK a som kontroloval, vlastne som sa pýtal, kedy by som sa mohol prihlásiť. No tam stoja ráno v rade, kde nie je poradie, oni berú tak, v akom poradí prídete a zoberú vás a spravia. A prečo to robia tak? Lebo dovážané autá zo zahraničia na jednom návese alebo prívese, alebo jak sa to volá, môže byť päť, šesť áut naložených, ktorí do siedmich dní musia zlegalizovať to auto na Slovensku. Čiže on to musí spraviť do tých siedmich dní, musí mať STK-čku a všetko, čo s tým súvisí, VIN kód a tak ďalej a to potom ich môže zlegalizovať.
Otvorme trošku oči a hovorme prečo. Áno, hovoríte o tom, že dôchodcovia, no niektorí, teraz už bol taký poplach veľký a hovorím, už teraz sa zaregistrujem, lebo v decembri mi končí STK-čka, tak už teraz musím ísť rýchlo, rýchlo. Toto je práve, práve zlým, zlou komunikáciou, to ide k tým ľuďom a sú nervózni. Lebo sa pýtam, kedy končí vaša STK-čka? No viete, už v decembri končí, ale ja už som nervózny, aby som ju mal.
My sme rozšírili, je ten systém, neviem, či ste vy zaregistrovaný v tom systéme na ministerstve, že keď vám to zvoní, že za 30 dní, ale teraz už, myslím, sme to predĺžili na 60 dní, vám povie, vás vyzve, že dávajte si pozor, lebo končí vám STK-čka. No nehovorte mi, že neviete to vyriešiť do 60 dní. Lebo v mojom susedstve práve je STK-čka, kde chcem ísť a tam je trošku viacej ľudí a dostanem za dva týždne termín. Nikde mi nepovedali, kde som bol na STK-čok, a neklamem vám, ako dlhší termín ako dva týždne, desať dní. Možnože niekde sa stane v meste na jednej STK-čke, kde možno ľahšie prechádzajú tie autá a pôjdeme sa na to pozrieť na tie STK-čka, že každý sa tam ženie, lebo jednoducho tam je klzkejší terén, možno rýchlejšie to auto vyjde z tej dráhy.
Ale toto nemôže takto fungovať. Ja som, ja fakt som s tým stotožnený, že ak, ak pri týchto malých úpravách ešte povolíme jeden technik, vyškolený technik, ale školenie technikov nie je naša vec, to je vec toho podnikateľa. Keď má plno áut, tak tam musí vyškoliť technika, aby mohol ísť, čo ja viem, aj večer alebo na dve smeny robiť, no nikto to nerobí. Prečo? Lebo musí zaplatiť technika, musí zaplatiť nejaký nadčas a tak ďalej. Možno také, s tým som sa ešte nestretol, aby STK-čka bola v sobotu alebo nedeľu otvorená pri tomto režime, že ľudia čakajú ako, ako na salámu za socializmu, na uherák, myslím, že keď raz doniesli do mesiaca. Tak možnože sa niektorí pamätáte. (Povedané so smiechom.)
Takže tu sú tie priame malé dopady na to, ale ani ja by som nebol rád, keby sme nejak, aj, aj čo bude niekto iný tu stáť na mojom, aby zrušil tieto dvojkamerové systémy. Lebo ten dvojkamerový systém odhalí príchod auta, prechod cez, prechod cez tú celú kontrolnú linku, ukončenie. Jednoducho vtedy sa to dá najlepšie kontrolovať, že bol tam.
A musím povedať také niečo, bol som minulý týždeň v Poľsku s ministrom Adamczykom a vyžiadal odo mňa tento náš zákon, že tak jak pamätáte sa, keď sme prijímali túto liberalizáciu týchto STK-čok, tak, tak hovoril, že v Poľsku je to tak, v Poľsku je s tým problém, bordel, no už práve Adamczyk zobral, že aj ja tam musím namontovať tú druhú kameru, aj Česi to majú.
Čo sa my toho bojíme, my chceme čo? Aby tie autá, keď už prešli, aby neboli tí šoféri buzerovaní s vecami, ktoré jednoducho, ale ja chcem, keď na jednej strane bojujeme, že životné prostredie, samozrejme, výpary, plyny, všetko a tak nech to auto má namontovaný ten katalyzátor, keď ho tam potrebuje mať. Ináč, aby ste vedeli, sú odstupňované roky výroby áut, čo musí mať, keď vyrobené auto roku 1980, potom ´90, potom 2000 a tak ďalej. Tam sú kritériá, tam sa nedá klamať. Vy ten, vy ten celý protokol z tej STK-čky aj emisnej dostanete, tam je všetko napísané, však odmeriam výfukové plyny, všetko a v tých normách, ktoré je to auto toho typu roku výroby, musí mať. My nemôžme od škodovky alebo 120-ky škodovky vyžadovať to, čo vyžadujeme od áut, ktoré boli vyrobené pred pol rokom. Nehovorím pred štyrmi rokmi, lebo vtedy musí ísť na STK-čku. Sú úplne iné parametre.
Neplašme sa tu s tým, že my chceme, ja chcem jednu vec dosiahnuť, keď povedia, že životné prostredie, keď to auto má mať katalyzátor, nech ho má. A bol by som nerád, keby mojich vnukov nezrazilo auto, ktoré je, neďaleko odo mňa je STK-čko, a keď vyjde z STK-čka a nebude mať dobré brzdy, aby ho nezrazil. O to ide, o nič iné, ja nechcem nikoho buzerovať. Prečo by som buzeroval?
Treba ešte nad tým uvažovať, že neotvoriť ešte ten trh, ešte väčší trh, ale hovorím, reakcia týchto podnikateľov bola taká, že však my sme len na 50 % využití. No, páni, dámy, asi to pravda nebola, asi to bol pre niekoho veľmi dobrý biznis. A ja vždy hovorím, prečo len jedno mäsiarstvo môže byť v jednej dedine alebo v jednom meste? Iný nemôže byť? Prečo nie? To je také istá podnikateľská činnosť.
A, samozrejme, to, čo ste povedali, technikov je málo, na to som odpovedal, to je v kompetencii toho, ktorý podniká v tomto smere, nech vyškolí tých technikov. Samozrejme, aj v skúškach sme spravili určité povolenia, pri špeciálnych skúškach pre týchto technikov. Sú to iné skúšky a mali by ich zaplatiť, tých technikov, prečo odchádzajú z jednej STK-čky do druhej, lebo, lebo každý si chce uschovať peniaze len pre seba a nechce dať.
S tými nálepkami súhlasím, to už som ja tiež na tom začal pracovať ešte pred rokom. Je to stav taký, že tento, takýto podobný zákon alebo úprava zákona sa môže zaviesť vždycky rok k 1. januáru, pretože tá firma, ktorá má to zadanie tej nálepky, teraz už asi vyrába postupne. Takže aby vedela, že kedy bude, ja s tým ako súhlasím, kedy vedela, že kedy bude zaseknuté a odvtedy už bude platiť nový zákon. Asi v tomto smere sa to dá vyriešiť, ja nemám s tým problém, uvidíme, jak sa za to zahlasuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dôvody na vypracovanie tohto návrhu sú nasledovné:
- zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia 2018/858, ktorým sa zároveň zrušuje európska smernica 2007/46,
- zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice 96/53, keďže táto bola zmenená jedným európskym rozhodnutím a jedným európskym nariadením,
- zosúladiť niektoré ustanovenia zákona č. 106/2018 s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä rozsudkom Súdneho dvora 4. komora 24. januára 2019 vo veci C/326 týkajúcim sa preregistrácie vozidiel,
- riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky, skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie súčasného platného zákona o prevádzke vozidiel.
Návrh zákona obsahuje tiež sprievodné novely čl. 2 a 4, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 253/2015 Z. z. a zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona počíta s novelizáciou sedem vykonávajúcich vyhlášok, návrhy tohto, týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:31 - 9:34 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Asi úplne do detailov vám neviem odpovedať na tieto drobné veci, ktoré ste povedali, ale viem objasniť, že v čom je tento návrh zákona priechodnejší a povoľnejší v tom, aby sa dotkol ľudí, čiže, samozrejme, v druhom čítaní budem vedieť na to zareagovať, ak budú konkrétne otázky a budete počuť konkrétne odpovede.
Návrh novely zákona umožňuje inštruktorovi autoškoly vykonávať výcvik aj vo viacerých autoškolách, toto zatiaľ nebolo. Čiže on môže svoj čas využiť, keď má voľný, ísť do ďalšej autoškoly a robiť túto činnosť.
Na rozdiel od doterajšej úpravy inštruktor bude môcť vykonať výcvik v autoškole na základe pracovných možností, aké dáva Zákonník práce, a nemusí to byť len pracovný pomer. Čiže to tiež ideme v ústrety tým, ktorí robia s tými vecami.
Prevádzkovateľ autoškoly si bude môcť zriadiť aj prevádzku na inom mieste, ako má sídlo, ako má sídlo materská autoškola, v rámci príslušného okresného úradu v sídle kraja. Čiže nemusíte mať jedno v jednom meste, môžte mať aj viacej autoškôl v rámci kraja.
Žiadosťou vydané inštruktorské oprávnenia bude môcť zažiadať a podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja.
Zjednocujú sa pojmy autocvičisko a náhradná výcviková plocha, čím sa zjednodušuje jedna z podmienok na zriadenie autoškoly.
Inštruktorské oprávnenie už nebude viazané na 25 rokov.
A pri príprave novely nezabudli sme ani na ZŤP získané vodičské oprávnenia, čo sa týka v zmysle zjednodušenia požiadavok na vydanie výcvikového vozidla. Čiže ZŤP môže robiť výcvik aj vo vlastnom prispôsobenom aute tým, že s ním bude inštruktor, to je tiež pozitívum.
A čo sa týka výcviku vlastne skúšok týchto vodičov, bola to požiadavka aj na základe týchto povolení, ktoré sa rozširujú a dávajú možnosti. Bola tam požiadavka aj zriaďovateľov týchto výcvikových, výcvikových autoškôl.
Ale jednoducho mám taký pocit, že tu niečo si pletieme, lebo podľa mojich informácií, a musím to vyhľadať v zákone a teraz práve na to neviem odpovedať, že práve sa predlžuje trvanie, keď spravíte skúšku ako inštruktor na autoškolu, tak nebudete musieť chodiť tak často, ale bude to mať trvanlivejšiu dobu platnosti. Ale toto presne overím, nechcel by som zavádzať, lebo som to nenačítal teraz.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a ustanovujú sa aj nové podmienky pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získavanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly. Predkladaný návrh zákona tiež reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, aj s požiadavkami na technickú základňu autoškoly.
V súlade s uznesením vlády č. 228/2018 Z. z. návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa predkladaným návrhom zákona zrušuje miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu. Na základe uznesenia vlády 469/2018 sa predkladaným návrhom tiež vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej, osobnej dopravy, a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Predkladaným návrhom zákona sa preto novelizuje zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii, pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, ktorú vykonávajú autoškoly.
V nadväznosti na navrhované zmeny o zákone o autoškolách sa mení aj zákon č. 359/2000 o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 21. augusta 2019 uznesením č. 362/2019.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis