Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

14.2.2019 o 14:36 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:43 - 14:44 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, ak by som mal odpovedať vyslovene účtovnícky, 135-tisíc a 25-tisíc, myslím, že to dáva jasnú odpoveď z hľadiska dopadov, tie sú relatívne plusové.
Ale dôležité je zopakovať jednu vec. Týka sa to vyslania maximálne na 90 dní, to nie sú bežní cudzinci, ktorí pracujú niekde v automobilkách. To sú cudzinci, ktorí sú vyslaní za nejakým účelom, montáže, proste nejakej práce, ktorú tu zabezpečuje firma, ktorá tu zákazku získala a dajme tomu hlavnú časť vyrobila u seba doma a tu sa už realizujú montážne práce alebo služby. To je to vyslanie. To si treba uvedomiť ten základný rozdiel.
To znamená, to nehovoríme o agentúrnych zamestnancoch, čo ja viem, automobiliek, to je úplne iné pravidlo a úplná iná legislatíva. Tam, samozrejmá vec, tieto pravidlá, ktoré som teraz ponúkal, v plnej miere neplatia. Hovorím, gro je o vy-sie-la-ní zamestnancov.
No a čo sa týka Európskej únie, no voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru, ale, samozrejmá vec, že tieto veci my sledujeme, máme ich záujem sledovať a v konečnej miere hlavne Sociálna poisťovňa ich musí sledovať, lebo to je dopad na hospodárenie Sociálnej poisťovne a nielen dôchodkového fondu, ale aj všetkých ostatných fondov, na ktoré sa prostriedky za týmto účelom presúvajú do Sociálnej poisťovne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.2.2019 14:36 - 14:41 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady, vám, pán poslanec, za otázku. Môžem potvrdiť, že časť cudzincov pracujúcich na Slovensku u nás skutočne neplatí odvody na sociálne poistenie. K daniam sa vyjadrovať nebudem, keďže to je záležitosť rezortu financií.
Ako ste si však mohli prečítať v článku, na ktorý sa odvolávate, ide o legálny stav. Týždenník Trend došiel k svojmu záveru na základe rozdielu alebo porovnaniu medzi cudzincami registrovanými úradmi práce a tými, ktorí sú registrovaní v Sociálnej poisťovni. Musím vás však upozorniť, že úrady práce registrujú každého u nás legálne pracujúceho cudzinca, avšak nie u všetkých vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie u nás.
Prvá výnimka sa týka všetkých, a to aj cudzincov z tzv. tretích krajín, ktorí sú k nám vyslaní na krátkodobú prácu ako zamestnanci firmy sídliacej v členskej krajine.
Podľa európskej smernice pre vysielanie pracovníkov sú sociálne poistení v krajine, kde sídli zamestnávateľ, u nás sa preukážu potvrdením z príslušnej krajiny, že tam naozaj poistení sú a že poistné platia.
Druhá výnimka sa týka všetkých štátnych príslušníkov členských krajín EÚ, ktorí po príchode môžu byť na Slovensku ešte dva roky sociálne poistení vo svojej domovskej krajine, ak sa tak rozhodnú, opäť stačí, že sa preukážu potvrdením príslušnej domácej inštitúcie pre sociálne poistenie. Toto je možnosť pre pracujúceho, samozrejmá vec, že nie pre štát, takže my nemôžeme nútiť cudzinca, aby si tú možnosť nevybral. A, samozrejme, táto možnosť je opäť garantovaná európskou legislatívou.
Tretia výnimka sa týka priamo občanov Srbskej republiky. Ide rovnako o možnosť rozhodnúť sa platiť sociálne poistenie doma v priebehu prvých dvoch rokov práce na Slovensku. Srbom to umožňuje dvojstranná zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá je platná od 1. marca 2013.
Národný inšpektorát práce v priebehu od januára do februára, od januára 2018 do februára 2019 eviduje 25 493 zamestnancov oznámených ako vysielaných z členských krajín Európskej únie. Opakujem ešte raz, že môže ísť aj o občana EÚ, ale aj o zamestnanca z tzv. tretej krajiny, pokiaľ je pracujúcim v krajinách Európskej únie.
K 31. 12. 2018 eviduje Ústredie práce 1 807 štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných z tretej krajiny na základe obchodnej zmluvy na zabezpečenie tovaru alebo služieb. Jedná sa o najviac 90 dní. Z toho je 271 Ukrajincov a 1 065 Srbov.
Vážený pán poslanec, zamestnanci Sociálnej poisťovne, ústredie, v roku 2018 vystavili 41 414 prenosných dokumentov A1 a zamestnanci jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne vystavili 94 267 prenosných dokumentov A1 z dôvodu vyslania. Spolu zamestnanci Sociálnej poisťovne takto vystavili 135 681 prenosných dokumentov A1, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 21 508 prenosných dokumentov. Dokument A1 je dokument o vyslaní. To znamená, že v uplynulom roku bolo Slovákov približne 90 %, zvyšných 10 % zamestnanci cudzinci, ktorí sú zamestnancami slovenských firiem, vyslaných 135 681.
Na záver, takže uvedená informácia vôbec nemusí znamenať nejaký nelegálny stav, ktorý by vznikol z nejakej našej viny, ale je to v súlade s našou a európskou legislatívou. U nás sa to týka 25,9-tisíc cudzincov a slovenskí občania, resp. zamestnanci slovenských firiem v minulom roku využili túto možnosť za tej istej legislatívy pravidiel pre krajiny Európskej únie v objeme 135-tisíc osôb.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:53 - 14:53 hod.

Ján Richter
Samozrejmá vec, nemusíte v tomto smere ma interpelovať. Skôr sa dohodneme a to je, to treba špecifikovať, aby to zameranie malo aj isté časové obdobie, horizonty, jednak minulosť, a možnože aj nejaký strednodobý horizont z hľadiska vývoja demografie a z toho vyplývajúceho vplyvu na trh práce z hľadiska sily jednotlivých ročníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 14:48 - 14:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec, ďakujem za otázku. Vaša otázka, pán poslanec, si vyžaduje trošku hlbšiu analýzu štatistiky vývoja nezamestnanosti na základe sociologických informácií ohľadom vývoja pôrodnosti, ktorú, samozrejmá vec, ak si budete želať môže rezort pripraviť, no ale to nie je možné tak v krátkom čase, aký som mal k dispozícii na, na odpovedanie vašej otázky. Každopádne máme k dispozícii analýzu, ktorá hovorí o demografii a jej vplyv na trh práce aj z hľadiska budúcnosti, pretože tá otázka je výsostne aktuálna.
Ale predsa len najzákladnejšie informácie, od roku 2012 do konca roku 2018 ubudlo z evidencií uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce 2 239 740 uchádzačov. Treba povedať, že niektorí sa ale viackrát otočili. Odišiel a v istom období sa vrátil a mohol sa aj 3-4-krát v evidencii otočiť. Z toho 15 593 bolo vyradených na základe priznania starobného dôchodku alebo dosiahnutia veku starobného dôchodku. V percentuálnom vyjadrení ide o 0,7 % spomedzi všetkých vyradení, teda aj napriek tomu, že momentálne nemáme k dispozícii tie hlbšie analýzy a prepočty, je zjavné, že odchod uchádzačov o zamestnanie do dôchodku má relatívne minimálny vplyv na vývoj evidovanej nezamestnanosti na úradoch práce.
Všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:32 - 14:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ťažko sa takto odpovedá, lebo to je všeobecná otázka. Ja si myslím, že je dôležité individuálne posúdiť každú jednu žiadosť, každú jednu individuálnu žiadosť, pretože každý jeden človek má svoje individuálne, ja neviem, schopnosti, možnosti, podmienky, ktoré je potrebné v tomto smere zohľadniť. Treba vidieť, že ten invalidný dôchodok, to nie je všetko. Ten sociálny systém poskytuje veľmi, veľmi veľa otázok, ktoré môžu doplniť a vylepšiť sociálno-ekonomickú situáciu.
Treba vidieť jednu vec, riešenia, ktoré ponúka vláda, resp. môj rezort, majú za cieľ riešiť sociálne skupiny rôzneho charakteru. Po prvé riešiť podmienky mladých rodín, riešiť podmienky aj seniorov a medzitým je veľmi veľký diapazón, ktorý súvisí s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kompenzácie, ja aj tohto roku idem opätovne valorizovať kompenzácie a ideme zvyšovať príspevky opatrovateľom, pretože vždy som mal a budem mať záujem urobiť všetko preto, aby ľudia mohli ostať čo najdlhšie v svojom prirodzenom prostredí, a preto prostriedky pre opatrovateľky, pokiaľ sa dcéra stará o matku a podobne, sú veľmi dobre investovanými, sú výhodné aj pre štát, ale dôležité sú, že sú výhodné pre tú rodinu, pretože tvorí istý kompakt. Takže odporúčam ešte raz, pokiaľ takéto, takéto otázky na vás prídu, môžte sa obrátiť na ministerstvo, ja vás ubezpečujem aj vám dáme odpoveď a dáme odpoveď každému jednému žiadateľovi, ale v tomto prípade ešte raz zopakujem to, čo je v závere mojej odpovede. Úrady práce sú od toho, aby dávali komplexnú odpoveď. Veľakrát vedia upriamiť pozornosť toho žiadateľa aj na možnosti, ktoré systém poskytuje, o ktorých on nevedel, a na základe toho môže požiadať o ďalšie sociálne dávky, ktoré mu zákon umožňuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:25 - 14:30 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku. Moja odpoveď, v rámci hodiny otázok ste mi položili 4 otázky obdobného charakteru, ktorých podstata spočíva v nízkom invalidnom dôchodku, a v tejto súvislosti aj s garanciou ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.
Ako vám je známe, zákon o sociálnom poistení, ktorý ustanovuje podmienky nároku na invalidný dôchodok a spôsob jeho výpočtu, je postavený v prevažnej miere na princípe zásluhovosti. Suma invalidného dôchodku v zásade každého poistenca sa odvíja od dvoch základných ukazovateľov a to sú: vymeriavací základ, to znamená hrubé zárobky, a dĺžka obdobia dôchodkového poistenia, to znamená odpracované roky v zamestnaní. Invalidný dôchodok poistenca s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, tzv. plný invalidný dôchodok sa vypočítava v zásade identicky ako starobný dôchodok. Invalidný dôchodok poistenca s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 do 70 %, tzv. čiastočný invalidný dôchodok v značnej miere ovplyvňuje práve aj percento mieru poklesy schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zákon o sociálnom poistení teda predpokladá, že poberateľ čiastočného invalidného dôchodku, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť zostala do istej miery zachovaná, sa bude naďalej, bude naďalej vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je primeraná k svojmu zdravotnému stavu, a, samozrejme, tým si zvýši svoje príjmy aspoň na takú úroveň, ako dosahovala pred vznikom invalidity. Čiastočný invalidný dôchodok teda len čiastočne nahrádza stratu príjmu v dôsledku poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
Nedá sa však podotknúť, že podmienky, či už samotného nároku na invalidný dôchodok, alebo aj výpočtu sumy invalidného dôchodku, sú nastavené výrazne proklientsky a v prospech poistenca. Invalidným dôchodcom sa pre účel výpočtu sumy invalidného dôchodku ako obdobie dôchodkového poistenia dopočítava aj obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového vetu, veku a to aj napriek tomu, že ho poistenec v skutočnosti neodpracoval. V prípade nezískania potrebného počtu rokov - obdobie dôchodkového poistenia - zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie zo zákonom stanoveného obdobia, napr. obdobia štúdia po dosiahnutí 16. veku, čo v poistnom systéme predstavuje výrazný - použijem výraz - nadštandard. Na zvýšenie nízkych dôchodkov sa do právnej úpravy zakotvia percentuálna valorizácia priemerného osobného mzdového bodu a výpočet dôchodku v hodnote nižšej ako jedna. Skutočný osobný mzdový bod nízkopríjmových poistencov je teda ešte upravovaný, aby suma individuálneho dôchodku bola vyššia.
Vážená pani poslankyňa, toto je stručný výpočet v základe solidárnych opatrení, ktorými významne prekonávame koncept poisteného systému, a to práve s cieľom pomôcť poistencom a zabezpečiť im primerané hmotné zabezpečenie v čase nespôsobilosti na prácu. Nízka suma invalidných dôchodkov však nie je výsledkom zlého nastavenia systému, resp. spôsob určovania sumy invalidného dôchodku, žiaľ, je v zásade odrazom dosahovaných nízkych príjmov poistenca pred vznikom invalidity. Podotýkam, že na zásluhový systém sociálneho poistenia nadväzuje systém štátnej sociálnej podpory, o ktorú môže žiadať každý občan Slovenskej republiky.
Z vašej otázky vyplýva, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak nie je zrejmé, či sú sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v súčasnosti riešené prostredníctvom niektorých z peňažných príspevkov napríklad na kompenzáciu. Vzhľadom na uvedené odporúčam pánovi z Bratislavy v prípade záujmu obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska, kde mu zamestnanci poskytnú komplexné poradenstvo týkajúce sa peňažných príspevkov na kompenzáciu. Samozrejme, môže sa priamo obrátiť aj na mňa, veľmi rád mu sprostredkujem odpoveď.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:56 - 14:59 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, som trošku prekvapený tou otázkou, ja sa k týmto veciam staviam čelom a nie zadkom, to som sa tu snažil v tejto chvíli povedať. Len sú tu dva základné rozdiely: právne aspekty vzniku, ktoré prináležia rezortu spravodlivosti. My sme mali záujem a presadilo sa do národného programu rozvoja životných potrieb osôb so zdravotným postihnutím úloha pre rezort spravodlivých, a to je tá otázka pripraviť návrh nového Občianskeho zákonníka, ktorého súčasťou bude aj nová koncepcia spôsobilosti. A ja len pripomínam, že odporúčanie výboru OSN, o ktoré sa opierate, konkrétne § 12, ktorý sa má riešiť, hovorí o rodine, hovorí o obmedzujúcom práve osôb s intelektuálnym alebo psychologickým postihnutím na uzavretie manželstva. To znamená, prvotne je potrebné riešiť rozmer právny, keď tento rozmer bude zadefinovaný v zákone, príde tá vykonávacia časť, ktorú veľmi ochotne budeme realizovať prostredníctvom rodinnej politiky, za ktorú nesie zodpovednosť moje ministerstvo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:53 - 14:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa. Priznám sa, že som trošku prekvapený, že vy zjavne asi netušíte, že zákon o rodine patrí do kompetencie ministerstva spravodlivosti a nie do nášho ministerstva, preto táto otázka skôr prináleží kolegovi Gálovi a nie mne. Zákon o rodine totiž rieši právne aspekty vzniku a existencie rodiny a my, čo riešime, to je otázka štátnej starostlivosti o rodinu. Ale aj spomínané odporúčania sa týkajú právnych podmienok uzavretia manželstva, nie sociálnej podpory rodín. Napriek tomu vám ochotne odpovedám, že ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu pre prípravu vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov Slovenskej republiky, ktorá počíta aj so zmenami manželského práva zákona o rodine. V pracovnej skupine je zastúpené aj naše ministerstvo v súlade s vlani aktualizovaným národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Ministerstvu spravodlivosti stále trvá úloha pripraviť návrh nového Občianskeho zákonníka, ktorého súčasťou bude aj nová koncepcia spôsobilosti na právne úkony a možnosti ich obmedzenia, ako aj inštitúty opatrovníctva a poručníctva.
Spomínaný vecný zámer reformy opatrovníctva sa musí v tejto oblasti vysporiadať z pohľadu nášho ministerstva s tromi základnými otázkami. Po prvé, či má byť umožnené osobám, ktoré budú mať ustanoveného opatrovníka, uzavrieť manželstvo bez predchádzajúceho súhlasu súdu. Po druhé, výkonu rodičovských práv a povinností, nakoľko v súčasnosti zákon osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, diskvalifikuje z výkonu rodičovských práv. A po tretie, povolenia uzavretia manželstva osobám, ktorú sú v súčasnosti obmedzené, prípadne pozbavené spôsobilosti na právne úkony.
Na záver vám chcem pre vašu informáciu uviesť, že členmi tejto pracovnej skupiny na prípravu tohto vecného zámeru sú okrem ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny aj pani komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, aj iné subjekty, ktoré reprezentujú občanov ťažko zdravotne postihnutých.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:42 - 14:43 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, iste vám neodpoviem, ale budem tlmočiť pánovi ministrovi, aby vám písomne odpovedal. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:39 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, dovoľte, aby som vám sprostredkovane podal odpoveď na vašu otázku.
Útvar hodnoty za peniaze vo svojom hodnotení potvrdzuje, že výstavba strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch je potrebná na zabezpečenie adekvátneho čistenia a ľahkej údržby moderných železničných vozidiel. Železničná spoločnosť Slovensko na celom západnom Slovensku aktuálne nedisponuje takýmito vhodne vybavenými strediskami a činnosť THÚ, technicko-hygienickej údržby, sa dnes vykonáva v provizórnych a obmedzených podmienkach a sú rozptýlené do viacerých pracovísk. V záveroch odporúčajú prehodnotiť rozsah, realizáciu projektu, napríklad znížením počtu alebo dĺžky koľají.
Železničná spoločnosť a ministerstvo dopravy zastávajú názor, že rozsah projektu je opodstatnený a využitie navrhnutého počtu koľají a zariadení bude optimálne. Počíta sa totiž s presunom týchto činností z lokalít Leopoldov, Prievidza a sčasti Bratislava, čo sa týka regionálnej dopravy. Údržba vlakov z týchto lokalít sa pôvodne mala realizovať v plánovanom pracovisku THÚ Bratislava, avšak už teraz vieme, že k tejto výstavbe v najbližších rokoch nedôjde. Práve nákladovosť týchto úkonov bola započítaná aj v CBA analýze, čím výhodnosť výstavby v danom uzle samozrejme stúpne.
Tento model nákladovosti bol špeciálne komunikovaný i s technickými expertami Európskej únie JASPERS, tí na spomínanom modeli alokovania údržbových činností do Nových Zámkov trvali a železničná spoločnosť ho samozrejme akceptovala a zapracovala. Štúdia realizovateľnosti na vybudovanie THÚ bola konzultovaná aj s Európskou komisiou. V oblastiach, kde to bude možné i technicky opodstatnené, však železničná spoločnosť a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky odporúčaniami ÚHP sa zaoberali a v nadväznosti na to bola predpokladaná hodnota zákazky znížená o 1 milión eur.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis