Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 10:35 - 10:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom navrhovanej novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku je zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne. Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia pre dôchodky, to znamená úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima, v tom čase 210 eur, tak bude maximálne na výške 200 eur. To znamená, v porovnaní s týmto rokom je to navýšenie presne o 100 percent. Naďalej pritom platí, že stúpajúcou výškou dôchodku úhrn súm dôchodkov sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať.
Okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa navrhuje aj rozšírenie okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej sumy 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65. To znamená, že v roku 2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,5 eura. Vianočný príspevok v maximálnej sume tých 200 eur sa vyplatí za rok 2019 odhadom 128 200 osobám. Celkový počet dotknutých osôb sa odhaduje na rok 2019 na úrovni 1,3 milióna osôb. To znamená, 1,3 milióna dôchodcov by malo obdŕžať tento príspevok. V porovnaní s uplynulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok zo sumy 572,4 eura na 658,5 eura približne o 72-tisíc.
Súčasťou spoločnej správy výborov je aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zvyšuje ročný limit na poskytovanie dotácií na podporu rekondičných aktivít, ktorých vyplácanie je v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to z doterajších 597 490 eur na 697 490 eur. Zvýšenie limitu sa navrhuje ešte v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom na to, že tento druh dotácie sa poskytuje poberateľom dôchodku spolu so zvýšením vianočného príspevku, by tak mohol byť efektívnejšie naplnený zámer zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorý je spoločný pre obe opatrenia. Uvedený zámer, samozrejmá vec, v plnej miere podporujem.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 10:34 - 10:34 hod.

Ján Richter
Pani poslankyňa, Generálna prokuratúra bola vyňatá z toho návrhu zákona, ale sme sa dohodli na inej forme spolupráce. Možno uzavrieme nejaké memorandum, na základe ktorého bude môcť prokuratúra, lebo to sa nejedná len o Generálnu prokuratúru, tu sa jedná až po systémy na úroveň okresu spolupracovať. S ostatnými rezortami sme sa dohodli, to, čo je v návrhu zákona, je bez pripomienok jednotlivých rezortov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2019 10:27 - 10:30 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím. Táto spolupráca podporuje možnosti využívania vlastných kompetencií každého subjektu v prospech spoločného cieľa, a to, aby každé dieťa, ktoré je ohrozené násilím alebo sa stalo obeťou násilia, dostalo adekvátnu pomoc.
Prípad úmrtia maloletej Lucky v plnom rozsahu poukázal na potrebu prepájania jednotlivých subjektov, ktoré vstupujú do oblasti starostlivosti o dieťa. V uvedenom prípade boli informácie o celkovom kontexte situácie dieťaťa fragmentované, chýbal celkový obraz rizík. Naopak, v prípade nedávnej krízovej situácie súvisiacej so šírením syfilisu na východnom Slovensku, sa ukázalo, že koordinácia subjektov je efektívny nástroj na výmenu relevantných informácií v súvislosti s ochranou detí pred násilím.
Predložený návrh zákona zakotvuje v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciou plnenia úloh v tejto oblasti. Navrhovanou právnou úpravou sa nezavádza koordinácia ochrany detí pred násilím ako úplné nóvum. Naopak, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v súčasnosti vykonáva túto činnosť prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a to na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, schválenou vládou v roku 2014 a aktualizovanou v roku 2017.
Predmetná novela má za cieľ ukotviť túto činnosť aj v zákonnej podobe a to tým, že: po prvé, posilniť právnu istotu pri spolupráci subjektov ochrany detí pred násilím, a po druhé, zlepšiť prístup ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím vykonávaným v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 10:22 - 10:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, chcem, každopádne sa patrí. Chcem v prvom rade poďakovať za diskusiu, ktorá bola. Veľmi stručne, pretože sme v prvom čítaní.
Po prvé. Áno, nevieme viaceré údaje, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, a preto máme záujem zaviesť tento informačný systém, ktorý by mal odbúrať administratívu, ktorý by mal pomôcť jednotlivým zriaďovateľom a mal by zefektívniť a sprehľadniť celý systém. Napríklad aj v takej oblasti, aby sme presne vedeli, koľko je žiadateľov o sociálnu službu. My to dnes nevieme, pretože žiadateľ sa môže prihlásiť v piatich zariadeniach a evidujeme päť a v skutočnosti je to jeden. Samozrejme, je tu ďaleko, ďaleko viacej vecí, ktoré sú veľmi potrebné, a preto do toho, do toho nového informačného systému ideme.
Áno, pani poslankyňa, zlepšenie ekonomického postavenia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je po dohode so županmi a vyššími územnými celkami, pretože sa uskutočnili viaceré stretnutia aj na úrovni pána premiéra. S novým vzorcom, ktorý je výhodný pre neverejných poskytovateľov, majú istý problém obce a mestá, ale v takto citlivej oblasti, ako sú sociálne služby a jednotliví zriaďovatelia, verejní, neverejní, nájsť absolútnu zhodu všetkých vždy ani nie je možné. Každopádne však chcem povedať, že vysoko oceňujú a podporujú tento návrh, vrátane zavedenia nového vzorca, hlavne neverejní poskytovatelia. Možno je trošku prekvapujúce, že posledné roky, ak sme vylepšovali isté veci, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, tak sa v hlavnej miere hlavne týkali neverejných poskytovateľov. My sme zrovnoprávnili to postavenie a som tomu rád, že je to tak, lebo z hľadiska budúcnosti je to nevyhnutné.
Pani poslankyňa, no, hovorila ste o všetkom alebo o všeličom, len nie konkrétne k tejto, návrhu novely, ktorú tu momentálne ponúkame. Ale každopádne vám chcem povedať jednu vec, gro vecí, ktoré ste namietala, ktoré ste ponúkala, sú všetko v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Možno pre vás informácia, na budúcu schôdzu je pripravený návrh zákona, ktorý by mal riešiť otázky, nazvem to, dlhodobo zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal riešiť aj také veci, že tie chybné rozhodnutia, ktoré sa tu urobili, ja nechcem teraz pomenovávať ministrov zdravotníctva v období, keď sa zrušila geriatria, liečebne dlhodobo chorých a v podstate tí pacienti sa automaticky presunuli do sociálnych zariadení, sa idú znovu zaviesť do zdravotníckych zariadení, pretože sú potrebné, sú nevyhnutné. Do sociálnych zariadení môžu prísť klienti, až keď sú medicínsky preliečení. To znamená, človek, ktorý potrebuje zdravotnú starostlivosť, po operácii nejakú dobu pobudnúť v zdravotníckom zariadení, bude tam etablovaný a k nám príde až následne. No a my v tom zákone zavádzame nový príspevok na ošetrovné, po ktorom je, myslím si, že veľmi dlho volané, pretože ak sa rodina dostane do problémov a niekto z rodiny vážne ochorie, dajme tomu onkologicky, týmto opatrením ideme zaviesť pomoc, aby tá rodina vedela prežiť počas toho obdobia, keď niekto, dajme tomu, musí skončiť s prácou a venovať sa rodinnému príslušníkovi, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Tým dávam trošku odpoveď na tie niektoré otázky, že bude to predmetom budúcej schôdze Národnej rady z dielne ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:53 - 9:53 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Prioritným cieľom predkladaného návrhu novely zákona o sociálnych službách je vytvoriť podmienky na nový systém zberu údajov o sociálnych službách, a to v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ide o zabezpečenie aktuálnych dát pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb, skvalitňovania procesu strednodobého plánovania rozvoja sociálnych služieb a tým súvisiaceho spolufinancovania a to na všetkých úrovniach riadenia od miestnej cez regionálnu až po národnú. Zavedením informačného systému sociálnych služieb sa vytvoria predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných rozpočtov a znižovania administratívnej záťaže podávaním žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona v ďalšej časti reaguje na požiadavky aplikačnej praxe. V tejto súvislosti obsahuje zvýšenie finančnej podpory neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov a to s plánovanou účinnosťou od 1. októbra tohto roku. Pri určení výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby sa, na príslušný rozpočtový rok sa navrhuje, aby sa tento finančný príspevok neznižoval o, po prvé, príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, po druhé, skutočne dosiahnuté vyššie príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku, ak boli dosahované v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rok.
Ďalej návrh zákona zavádza zmeny pri poskytovaní finančnej podpory vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Navrhované zmeny zabezpečujú posilnenie plnenia účelu tejto finančnej podpory, ako aj jednoznačnosť interpretácie tejto právnej úpravy a ich plánovanou účinnosťou od 1. januára budúceho roku.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:50 - 9:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, pani poslankyne, páni poslanci, predloženým vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 311 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady z 28. júna minulého roku, ktorou sa mení smernica 96 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
Návrh zákona upravuje práva zamestnancov vyslaných na výkon prác na územie Slovenskej republiky a povinnosti zamestnávateľov, ktorí ich vysielajú z územia iného členského štátu Európskej únie. Návrh zákona rozdeľuje vyslanie zamestnancov na výkon prác z hľadiska dĺžky trvania na krátkodobé, t. j. do 12 mesiacov, a dlhodobé nad 12 mesiacov, pričom umožňuje vysielajúcemu zamestnávateľovi požiadať o predĺženie lehoty z 12 mesiacov až na 18 mesiacov.
Návrhom zákona sa zároveň rozširuje rozsah takzvaného tvrdého jadra pracovných podmienok, a to: Po prvé, doteraz garantované poskytovanie iba minimálnej mzdy sa rozširuje na garanciu poskytovania všetkých povinných zložiek mzdy, napríklad príplatky za sviatok, sobotu, nedeľu, nočnú prácu. Po druhé, pri prideľovaní zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi sa budú poskytovať porovnateľné pracovné podmienky, aké patria kmeňovým zamestnancom. A po tretie, dopĺňajú sa podmienky ubytovania poskytovaného zamestnávateľom a cestovné náhrady pri pracovných cestách alebo cestách do obvyklého miesta výkonu práce. V nadväznosti na úpravy v Zákonníku práce sa novelizuje aj zákon o cestných náhradách a zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:49 - 18:49 hod.

Ján Richter
Ja len jednu vetu, pani poslankyne. Ten účel použitia je priamo definovaný v tom zákone. Môžeme sa na výbore presne pobaviť o tom, čo to má napĺňať, aby tu neboli nejaké pochybnosti. Ja garantujem, že z hľadiska práva aj ústavného, aj zákona o ochrane osobných údajov je to v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:49 - 18:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení predkladám z dôvodu plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky ´18 - 20.
Cieľom návrhu zákona v čl. I je zvýšenie informovanosti sporiteľa o jeho dôchodku z II. piliera. Na základe zmien v zákone dostanú novú podobu, ale najmä obsah, dva dokumenty, po prvé, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a informácia o dôchodkoch. Spoločným prvkom týchto dokumentov má byť najmä ich užitočnosť a zrozumiteľnosť pre sporiteľa, preto budú obsahovať len vybrané individuálne informácie, ktoré podporia jeho informované rozhodnutie a finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku. Okrem iného v nich sporiteľ získa informáciu o dôchodkovom veku, o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku vo výške predpokladaného mesačného dôchodku.
Zároveň bude efektívnejšie sprostredkovávať investičnú stratégiu dôchodkového fondu, úroveň rizika tak, aby bol sporiteľ schopný lepšie prijať informácie a následne prijať konkrétne rozhodnutia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:49 - 18:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Dve vety.
Pani poslankyňa, keď budete mať pozmeňovací návrh, samozrejmá vec, že sa budeme s ním zaoberať. Áno, potvrdzujem, je to štátna sociálna dávka, preto sme vyhrali medzinárodný súd, pretože keby to bola dôchodková dávka, tak musíme vyplácať túto dávku aj do zahraničia. To znamená, to má istú "výhodu".
Áno, je postavená na solidarite ako základnej báze. Ja budem veľmi rád, ak sa mi podarí ešte, a očakávam, že ma podporíte, aby sme vyrovnali to skóre medzi solidaritou a zásluhovosťou, ak budeme predkladať legislatívu o tzv. trinástom dôchodku, ktorý, si myslím, že v tomto prípade by bol spravodlivý, lebo by pokrýval celý diapazón dôchodcov, možnože nie od 100-percentnej sumy, ale postupne.
Čo sa týka tohto vianočného príspevku dlhé a dlhé roky, som veľmi rád, že aj v časoch, keď ste vy boli pri moci, ste ho nezrušili, že pokračoval tento príspevok. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky pre tento rok, že ich vlastne o 100 % navyšujeme. To je každopádne pozitívum. A to práve dáva dobré východiskové pozície pre to, aby sme sa mohli baviť pre to ďalšie obdobie o tom trinástom dôchodku.
Samozrejme, uchádzam sa o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2019 18:40 - 18:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravedlňujem.
Cieľom navrhovanej novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku je zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne. Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia pre dôchodky, resp. úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima, ktorá je dnes 210 eur, čo je predpoklad životného minima pre rok 2019, tak bude 200 eur. Naďalej pritom platí, že so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať.
Okrem zdvojnásobenia sumu vianočného príspevku sa navrhuje aj rozšírenie okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %, t. j. v roku 2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,50 eur. Vianočný príspevok v maximálnej sume 200 eur sa vyplatí za tento kalendárny rok 128 200 osobám.
Celkový počet dotknutých osôb dôchodcov sa odhaduje za rok 2019 na úrovni približne 1,3 mil. osôb. V porovnaní s rokom 2018 sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,4 na 658,5 eura o približne 72-tisíc osôb.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis