19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 15:05 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Prednesenie interpelácie 15:05

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vyjadril svoju nespokojnosť s interpeláciou, ktorá je evidovaná pod č. 13, kde som žiadal ministra hospodárstva o vyjadrenie sa vo veci protiústavnosti určitých ustanovení zákona 657/2004 o tepelnej energetike.
Pán minister, musím povedať, že myslel som si, že budete mať trošku viac energie a chuti povedať, že to, čo mi Ústavný súd nariadi v mojom rezorte, pokiaľ to nájdeme v rôznych zákonoch, identické, tak budem to riešiť vo všetkých zákonoch, to, čo Ústavný súd povedal. Žiaľ, vo vašom prípade sa to nestalo, a preto ja nemôžem byť spokojný s vašou odpoveďou. Pretože vo vašej odpovedi na moju interpeláciu zo 17. júla 2017 ste uviedli, že vaše ministerstvo nemieni vyvinúť žiadnu legislatívnu aktivitu v prospech obyčajných ľudí s malým "o", v prospech obyčajných ľudí v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PLÚS42/2015 z 12. októbra 2016, keďže to podľa vášho názoru nie je potrebné. Zároveň ste upozornili na viaceré ďalšie platné zákony, ktoré majú identický alebo veľmi podobný systém poskytovania náhrad za zriadenie vecného bremena a za nútené obmedzenie vlastníckeho práva, ako je systém zákona o tepelnej energetike. Hoci ste to označili za problém, vo vašej odpovedi na moju interpeláciu naznačujete, že tieto ďalšie zákony nie sú protiústavné, lebo Ústavný súd Slovenskej republiky ich vyslovene neposudzoval, ako posudzoval zákon o tepelnej energetike.
Tak, nehnevajte sa, povedzte mi, aký rozdiel pre vlastníka je, lebo hovorím o náhrade za užívanie jeho pozemku z titulu tých energetických vedení alebo elektrických a ďalších, ktoré idú cez jeho pozemok, povedzte, aký je rozdiel, keď cez váš pozemok ako vlastníka ide elektrické vedenie, plynárenské vedenie alebo tepelné vedenie? Mi povedzte, aký je rozdiel, čo sa týka náhrady škody, resp. za to, že to užíva? No žiadny, lebo ste obmedzený na vašom výkone vlastníckych práv. A vy mi poviete, že to, čo platí pre tepelnú energetiku, neplatí pre všeobecnú energetiku?! Veď to je nonsens.
Takže nie som spokojný s vašou odpoveďou, a preto budem následne v ďalšom kroku, ak budú interpelácie, znovu interpelovať už trošku rozšírenejšie, aby ste si uvedomili, že musíte riešiť protiústavnosť určitých ustanovení v zákonoch o tepelnej energetike. Ďakujem pekne.
Takže žiadam hlasovať o mojom nesúhlase s odpoveďou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 15:05 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:09

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, členovia vlády, reagujem na odpoveď na interpeláciu č. 12, ktorá bola určená ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a týkala sa, týkala sa riešenia konfliktu medzi starostom obce Malčice a miestnym dobrovoľným hasičským zborom, a položil som ju v júni. Pán minister tu bol prítomný a reagoval a sľúbil, že situáciu preverí. Upozornil som v interpelácii, že pán starosta sa rozhodol koncom februára odvolať veliteľa miestneho dobrovoľného hasičského zboru, hoci na tento krok ho nič neoprávňovalo a takouto právomocou nedisponoval. Následne sa pán starosta rozhodol vymeniť zámky na hasičskej zbrojnici a znemožniť tak miestnym hasičom prístup k zbrojnici a technike, ktorú v nej majú uschovanú, a to vrátane vozidla, ktoré im pán minister Kaliňák osobne slávnostne odovzdal ešte v roku 2015.
Od začiatku marca 2017, keď sa to udialo, je to už viac než šesť mesiacov, stav, že dobrovoľný hasičský zbor v Malčiciach nemôže kvôli svojvôli miestneho starostu Františka Lopašovského, nominanta strany SMER – sociálna demokracia, na svoje výjazdy používať svoju techniku, čím dochádza k zjavnému všeobecnému ohrozeniu a hrozia škody na majetku. Preto som sa na pána ministra obrátil s otázkou, či je ministerstvo vnútra o tomto niekoľko mesiacov trvajúcom stave ohľadne konfliktu medzi starostom a dobrovoľným hasičským zborom v Malčiciach informované a ako dosiaľ príslušné zložky ministerstva v tejto veci konali, resp. mienia konať a ako mieni pán minister postupovať voči konaniu starostu obce.
Toto sa udialo v júni, keď problém v Malčiciach netrval 6 mesiacov, ako je to dnes, ale, v úvodzovkách, len 3 mesiace. Následne prišli dovolenky, leto, takže nedostal som na svoju otázku odpoveď od pána ministra Kaliňáka priamo, hoci tá téma ho evidentne zaujala priamo na rokovaní parlamentu, ale odpovedala pani štátna tajomníčka Saková. Tá sa však vo svojej odpovedi takmer výlučne venovala poukázaniu na to, že podľa jej názoru Hasičský zbor v Malčiciach nie je dobrovoľným hasičským zborom, ale že ide o dobrovoľný hasičský zbor obce, a teda, že pán starosta mal právo konať tak, ako konal. Len jednou vetou pani štátna tajomníčka sa zmienila aj o tom, čo bolo podstatou mojej interpelácie, a to je vyriešenie nefunkčnosti hasičskej stanice, do ktorej boli z verejných zdrojov investované nemalé finančné prostriedky, a dnes nemôže slúžiť v prospech občanov Malčíc a plniť svoj účel.
Pani štátna tajomníčka uviedla, citujem, "že starosta obce Malčice však prisľúbil, že v najbližšom období zabezpečí vymenovanie nového veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce s odbornou spôsobilosťou". S touto odpoveďou pani štátnej tajomníčky Sakovej nemôžem vyjadriť spokojnosť, nemôžem vyjadriť spokojnosť preto, že problémový stav obce Malčice, za ktorý je zodpovedný jej starosta pán Lopašovský, trvá naďalej.
Vzhľadom na informácie a dokumenty, ktorými disponujem priamo od občanov obce, aj vzhľadom na odpoveď pani štátnej tajomníčky si dovolím poukázať na to, že zrejme niekde v systéme došlo k nesprávnemu zaradeniu Hasičského zboru v Malčiciach. V obci totiž roky existoval len jeden dobrovoľný hasičský zbor, ktorý roky fungoval podľa stanov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Nešlo teda o dobrovoľný hasičský zbor obce, toho si bol vedomý zrejme aj starosta obce, ktorý 28. februára 2017 rozhodol o znefunkčnení hasičskej stanice, čo oznámil okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach a kópiu na vedomie zaslal aj Miroslavovi Koložimu, ktorého sám starosta tituluje ako veliteľa dobrovoľného hasičského zboru, nie ako veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
Dňa 2. marca 2017 veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Miroslav Koloži na polícii oznámil, že niekto vymenil zámky na hasičskej zbrojnici a znemožnil tak prístupu hasičov k ich technike. Následne 10. marca 2017 starosta obce František Lopašovský odvolal Miroslava Koložiho, veliteľa dobrovoľného hasičského zboru z jeho funkcie, hoci starosta disponuje len právomocou odvolať veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce. Následne sa veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Miroslav Koloži obrátil na republikovú organizačno-právnu komisiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá vo svojom uznesení konštatovala, že nesúlad pojmov dobrovoľný hasičský zbor a dobrovoľný hasičský zbor obce v liste, nakoľko v súlade so zákonom č. 314/2001 má starosta obce, resp. obecné zastupiteľstvo právo odvolať veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce, o čom musí byť uvedený písomný zápis. Dobrovoľný hasičský zbor Malčice je občianske združenie, ktoré sa riadi stanovami, a veliteľa môže v súlade so stanovami odvolať výročná členská schôdza, členská schôdza, no nie starosta. Je potrebné preveriť, či sa v obci nachádza zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru obce, či plní funkciu dobrovoľného hasičského zboru obce a sú zaradení do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. To, že v obci nebol zriadený a nefungoval dobrovoľný hasičský zbor obce, ale dobrovoľný hasičský zbor, potvrdzuje aj pozvánka starostu Františka Lopašovského zo dňa 8. marca 2017, v ktorej pozýva, citujem, "na prvé zasadnutie novovzniknutého dobrovoľného hasičského zboru, zasadnutie sa uskutoční 11. marca 2017 o 10.00 hod. v hasičskej zbrojnici Malčice". Starosta sa tým priznáva nielen k tomu, že dobrovoľný hasičský zbor v obci neexistuje, keďže pozýva na jeho prvé zasadnutie, ale zároveň sa priznáva k tomu, že je to on, kto disponuje novými kľúčmi k zbrojnici. On je teda tým, kto znemožňuje prístup hasičov v Malčiciach k ich technike.
Nesúhlas s konaním starostu vyslovili 11. marca 2017 aj poslanci obecného zastupiteľstva obce Malčice. Desiateho septembra sa v Malčiciach konala členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Malčice a z jej zápisnice citujem, "v schôdzi pokračoval podpredseda a veliteľ Miroslav Koloži, ktorý informoval prítomných členov o oficiálnej návšteve na obecnom úrade v obci Malčice u starostu obce pána Lopašovského, s ktorým jednali o ďalšom fungovaní dobrovoľného hasičského zboru. Na jednaní so starostom boli členovia výboru, citovaní, a starosta obce sľúbil, že nebude zasahovať do činnosti dobrovoľného hasičského zboru, ale pod tou podmienkou, že ak chce fungovať dobrovoľný hasičský zbor, musia vstúpiť do dobrovoľného hasičského zboru obce. Veliteľ dal členom dobrovoľného hasičského zboru slobodne sa rozhodnúť a hlasovať za to, kto chce vstúpiť do dobrovoľného hasičského zboru obce. Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa jednohlasne zhodli a odhlasovali, že do dobrovoľného hasičského zboru obce nevstúpia. Výsledok hlasovania – jednohlasne zamietnutý vstup členov dobrovoľného hasičského zboru do dobrovoľného hasičského zboru obce".
Je evidentné, že v obci Malčice funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorého členov starosta nedokáže prinútiť, aby vstúpili do jeho dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý sa pokúša založiť. A dobrovoľný hasičský zbor v Malčiciach je kvôli obštrukciám starostu nútený zasahovať s vypožičanou technikou od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach.
Ja si uvedomujem, že pána ministra táto téma zaujíma a teda neberie ju na ľahkú váhu, a preto by som ho chcel požiadať, aby preveril túto situáciu. Nejdem dávať návrh na vyslovenie nespokojnosti s odpoveďou na interpeláciu, pretože nejde mi o to, aby sa hlasovalo v parlamente a aby niekoľko opozičných poslancov dalo najavo, že tá odpoveď je nedostatočná, a koaliční odhlasovali, že je dostatočná. Ide mi o to, aby sa vyriešila situácia v obci Malčice, a myslím si, že pán minister k tomu môže prispieť, tak ho chcem k tomu aj touto formou vyzvať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 15:09 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 15:20

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri a členovia vlády, vážení prítomní poslanci, interpeláciu prednášam, teda predkladám viacerým ministrom – pánu ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky Druckerovi, pánu ministrovi kultúry Slovenskej republiky Maďaričovi, pani ministerstve školstva Martine Ľubyovej a pánu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Keďže text je rovnaký, budem čítať iba vlastne jeden text, ktorý je adresovaný všetkým menovaným ministrom.
Vážení páni ministri, v súvislosti s plánovaným konaním výstavy Body The Exhibition na výstavisku Incheba v Bratislave, ktorá sa koná od 10. augusta 2017, vydal 31. júla 2017 Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nasledovné odborné stanovisko určené pre odbornú i širšiu verejnosť.
"1. Podľa dostupných informácií ide o plánovanú výstavu exponátov, ktorými sú celé ľudské mŕtvoly alebo ich časti úplne alebo čiastočne zbavené kože, vypitvané a metódou tzv. plastinácie upravené a fixované do rozličných póz, bežne, tzv. bežného života. V medzinárodnom priestore sa na označenie podobných expozícií používa termín nekropornografia. Navyše, organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov výstavy. Dôvodné medializované podozrenie, že ide o mŕtvoly väzňov svedomia, prípadne iných popravených osôb, dosiaľ nikde organizátori ani vlastníci exponátov nedokázali vyvrátiť. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú podľa verejne dostupných informácií predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom alebo jeho časťami, napríklad cezhraničný transport, pietne uchovávanie. Organizátori či vlastníci výstavy nevedia tiež predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za jeho života získaný slobodne a v zmysle základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek a týkal by sa využitia jeho mŕtveho tela pre potreby takejto výstavy.
2. V prípade spomínanej výstavy nejde o edukáciu, a ak, tak potom skôr o opovážlivú až brutálnu antiedukáciu, ktorá prezentuje nepripravenej, ba účelovo zavádzanej laickej verejnosti hlboko nepravdivý a hrubo znevažujúci obraz o ľudskom tele. Tento zmrzačený obraz ľudského teľa sa navyše ponúka ako vskutku klamlivé a deformované tzv. vzdelávanie, ponúka sa školopovinným deťom a mladistvým, alebo aj celým rodinám. Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, resp. zneužitím mŕtveho ľudského teľa alebo jeho časti.
3. Prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného obnaženého a zbaveného kože a neprirodzene fixovaného ľudského teľa, akú ponúka za nemalé vstupné táto výstava, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľajú všetci ľudia dobrej vôle, ako aj medzinárodné spoločenstvo národov a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva i etiky.
4. Konanie výstavy, jej prezentácia nič netušiacim, nedostatočne informovaným návštevníkom, osobitne deťom a mladistvým, prípadne osobám s krehkou psychikou je hanbou pre všetky miesta, kde sa tento opovážlivý podvod na neinformovanej verejnosti i na štátnych a samosprávnych autoritách, javia sa ako účelovo zavádzané a nezinformované, kde sa ich podarilo realizovať.
5. Výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných exponátov je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami, alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu, napríklad s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne CET. 164 č. 40/2000 Z. z., Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z., zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. a inými. Ale podľa môjho názoru aj zákon o reklame Z. z. č. 147/2001, najmä § 3 a Listiny základných práv Európskej únie zo 7.12. 2000, príloha Lisabonskej zmluvy, najmä čl. 3 ods. 2 v spojení s čl. 1. Vzhľadom na uvedené závažné skutočnosti je nevyhnutne potrebné, aby príslušné štátne a samosprávne orgány vo veci neodkladne konali, a to v súlade so svojou etickou, mravnou, právnou a politickou zodpovednosťou, platnými zákonmi a inými relevantnými predpismi v rozsahu svojich právomocí. Veríme, že toto stanovisko bude užitočné pre všetkých, ktorí vo veci hľadajú nezávislé, racionálne, odborné usmernenie."
K výstave Body The Exhibition vydal stanovisko aj arcibiskup Zvolenský. Podľa jeho slov táto výstava opätovne prináša na Slovensko ľudské mŕtvoly s nejasným pôvodom, vypreparované ako exponáty kvôli materiálnemu zisku. S prihliadnutím na odborné stanoviská Slovenskej lekárskej komory a Ústavu zdravotníckej etiky odporúča, aby sa veriaci na tomto podujatí nezúčastňovali. Zvedavosť na bizarnú akciu ani kamufláž vzdelávania nemôžu prekryť skutočnosť, že ide o zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť.
Vážení páni ministri, po podpore k odbornému stanovisku Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedovi KBS Stanislavovi Zvolenskému vyjadrilo na Slovensku už množstvo občianskych združení, ktoré vyzývajú všetkých občanov Slovenska, aby toto nehumánne podujatie nepodporovali. Patria medzi ne tieto občianske združenia: Aliancia na nedeľu, Iniciatíva 2016, Magnificat Slovakia, Dedičstvo otcov, RASTIC, Panslovanská únia, Konzervatívne Slovensko, Spoločnosť Andreja Hlinku, Vospolnosť, Hlas občanov Slovenska, ale aj Asociácia za život a rodinu, Slovenská asociácia Falun Gong, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina, Národný pochod za život a ďalšie. Občania, u ktorých táto výstava vzbudzuje odpor, sú presvedčení, že žiadne ľudské telo by v kultúrnej spoločnosti nemalo byť ani po smrti predmetom zisku, a preto by aj výstava preparovaných ľudských tiel mala byť na Slovensku zakázaná a plastizácia mŕtveho ľudského tela by mala byť zaradená medzi zločiny proti ľudskosti.
Práve v týchto dňoch prebieha médiami správa, podľa ktorej vraj policajti zrejme po vzore nechutnej výstavy Body The Exhibition vraj nainštalovali do vtipnej pózy mŕtveho zajaca, ktorého nešťastnou náhodou zrazili. Fotografie tohoto úbohého zajaca boli označené, upozorňujem, citujem, "zábery nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre citlivé povahy", a pritom ten zajac nebol ani stiahnutý z kože. A divíme sa, že už po autoroch fotografie polícia pátra. A čo keby policajti začali tvrdiť, že zajac im dal pred smrťou informovaný súhlas na svoje vystavovanie za účelom zisku z vystavovania jeho tela? To by už nenormálne nebolo? Na druhej strane nechutné a odporné exponáty plastinovaných ľudí stiahnutých z kože nie len na výstave v Inchebe, ale aj na bilbordoch po celom Slovensku, na ktoré sa musia pozerať aj deti a mládež, už nevhodné nie sú. Zajac poburuje, čínski väzni svedomia stiahnutí z kože už nepoburujú? To už majú naozaj na Slovensku zvieratá väčšiu cenu ako ľudia? Patrí im viac úcty ako ľuďom? Prečo už v tomto prípade štátne orgány a polícia nekoná?
Vzhľadom na odborné stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ale aj vzhľadom na medializovaný prípad toho chudáka-zajaca, existuje vážne podozrenie, že táto nehumánna výstava je v rozpore s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne CET. 164 č. 40/2000 Z. z., Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z., zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., ale podľa môjho názoru aj zákona o reklame Z. z. č. 147/2001, najmä § 3 a Listiny základných práv Európskej únie.
Preto vás, vážení páni ministri, žiadam, aby štátne orgány zastavili nehumánnu výstavu Body The Exhibition, ktorá uráža ľudskú dôstojnosť a poburuje občanov Slovenska. Žiadam vás, aby ste sa začali neodkladne a s plnou vážnosťou zaoberať odborným stanoviskom Ústavu zdravotníckej etiky, Slovenskej lekárskej komory a stanoviskom predsedu KBS monsignora Zvolenského k výstave Body The Exhibition aspoň s takou vážnosťou, ako sa zaoberajú v prípade nebohého zajaca.
Ďakujem.
Ešte mám jednu interpeláciu na pána premiéra Roberta Fica. Tak dovoľte, tá už bude kratšia, aby som ju prečítala.
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, považujem za nutné pozdvihnúť svoj hlas a dotknúť sa aspoň vášho rozumu, keďže sa zdá, že vaše srdce je už dávno opité mocou. V poslednom čase ste sa opakovane vyjadrili, že vy máte jasno v tom, že Slovensko musí byť v jadre Európskej únie, ktorá sa teraz formuje ako takzvaná dvojrýchlostná Európa. Nikdy ste bližšie nedefinovali, čo to bude pre Slovensko znamenať, iba ste nás ubezpečili, že to nebude lacné. Tak aký to má zmysel tlačiť nás do niečoho, čo pre nás nebude lacné? Ako je možné, že ste sa nespýtali obyvateľov Slovenska, či chcú byť v tom vašom jadre? Alebo máte pocit, že ste jediný, kto tu žije? Na takéto rozhodnutie je nutné referendum. Nemôžete svojvoľne zavliecť Slovensko do nejakého pochybného jadra. Nemáte na to mandát, nemali ste to ani vo volebnom programe, ani vo vládnom programe. Ak tak veľmi túžite po nejakom jadre, nemám nič proti tomu, aby ste tam aj so svojimi komplicmi šli, ale nezavliekajte tam Slovenskú republiku.
Uvedomujete si, že sa stávate hrobárom Slovenskej republiky? Rozumní obyvatelia Slovenska si celkom určite neželajú byť pod diktátom Nemecka a Francúzka, lebo to sú de facto diktátori pre celú Európsku úniu, a vidíme, kam tieto štáty doviedli. Nevolení vodcovia Európskej únie beztrestne porušujú dohody a zákony, ktoré sú platné v Európskej únii, a keď je to už neúnosné, tak si jednoducho zmenia zákony, aby mohli pretláčať svoje zákerné ciele a zničiť celú Európu. Na ich rukách je krv nevinných obetí. Ich myslenie a konanie je zvrhlé. Rovnako zvrhlé sú aj následky ich činov.
My máme historicky s týmito západnými štátmi veľmi zlé skúsenosti. Vždy, keď mali príležitosť, tak nás zradili a aj od nášho vstupu do Európskej únie ukázali, ako to s nami myslia. Stali sme sa pre nich iba odpadkovým košom v každom smere. Ukradli nám za výdatnej pomoci našich domácich zradcov všetko, čo malo nejakú hodnotu. A vy, pán premiér, nemáte hanbu verejne vyhlasovať, že náš vstup do Európskej únie bol pre Slovensko úspešný príbeh? Ak žartujete, tak ľutujem, ale nemôžem oceniť váš zmysel pre humor, lebo náš vstup do Európskej únie je skôr tragédia. Ja nepochybujem, že pre vás a pre vašich komplicov to bol viac než úspešný príbeh. Vy ste si prišli na svoje z európskych fondov a obyvateľov Slovenska ponecháte svojmu osudu.
Vstup do jadra Európskej únie znamená prísť aj o posledné zvyšky suverenity Slovenskej republiky. Znamená vyššie dane pre našich ľudí, úplne odzbrojenie Slovenskej republiky, rozkradnutie ešte aj toho mála, čo nám Západ a naši domáci zradcovia nestihli ukradnúť. No čo je najtragickejšie, Slovensko bude zaplavené migrantami z Afriky a my si ich budeme povinne vydržiavať z našich daní. A budú to znova tí migranti, ktorých sa západ bude chcieť zbaviť.
Falošný argument nejakej solidarity so Západom absolútne neobstojí. My sme nikdy nijakú krajinu nekolonizovali. Keďže to západné krajiny robili, musia niesť aj zodpovednosť za zlo, ktoré spáchali, a migrantov si vyriešiť vo vlastnej réžii. Kde je solidarita Západu s našimi ľuďmi, ktorí pracujú za tretinové platy v porovnaní so Západom? Hovorme o úspešnom príbehu biedy našich dôchodcov, ktorí živoria z mizerných dôchodkov. Mnohí ľudia žijú v takej biede, že nevidia východisko zo svojej mizérie, a preto páchajú samovraždy. Zatiaľ čo my, čo z našich daní zachraňujeme nemecké a francúzske banky. Západná Európa je postihnutá takou devastáciou morálky, že sa premenila skôr na zapáchajúcu stoku než na civilizačnú spoločnosť. Oháňanie sa európskymi hodnotami je skôr na smiech, pretože Európa už žiadne hodnoty nemá. Každý, kto nie je podlý, neklame, nekradne, dovolí si byť heterosexuál, každý je okamžite onálepkovaný, že je extrémista, fašista, xenofób, a mnoho ďalších nápaditých nálepiek, ktoré sú vlastne, ktoré majú pre čestných ľudí pripravení tí skutoční fašisti.
Jadro Európy nás nepochybne zaplaví migrantami z Afriky. Ak si naivne, pán premiér, myslíte, že budete so Západom spolu za nejakým stolom utvárať politiku priaznivú aj pre Slovensko, tak vás musím vyviesť z omylu. Ak budete za nejakým stolom sedieť, tak iba preto, aby ste si vypočuli rozkazy, ako to Slovensko ešte viacej zničiť. Som presvedčená, že vy to až príliš dobre viete, lebo ste osobné záujmy povýšili nad záujmy obyvateľov Slovenska. Ako premiér Slovenskej republiky ste povinný presadzovať záujmy obyvateľov Slovenska a chrániť ich pred zákernými útokmi nepriateľov, pre ktorých sme iba odpad a dávajú nám to najavo neustále. Vedenie Európskej únie, tak nemecké, ako aj francúzske, je naprosto neschopné. Ich konanie je zločinné. Čo vám sľúbili? Akú podobu bude mať tých vašich 30 strieborných za túto zradu? Tak strašne nenávidíte Slovensko a jeho obyvateľov, že chcete ich štát vymazať z mapy Európy? Vaše maniakálne tlačenie Slovenskej republiky do jadra Európskej únie, do úplne zhnitého zapáchajúceho jadra, možno hodnotiť iba ako vlastizradu. Napokon aj zradu štátov V4, s ktorými nás spája viac spoločných vecí než s rozkladajúcim sa Západom.
Pán Fico, nehnusíte sa sám sebe? A ešte jedno upozornenie. Zradca sa hnusí každému a pohŕda ním dokonca aj ten, ktorému ten zradca slúži.
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 15:20 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:39

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, som trocha sklamaný, že tu nie je pán minister vnútra Robert Kaliňák, pretože táto interpelácia sa týka jeho, takže budem len stručný a túto interpeláciu potom podám písomne, ako mi to nakoniec aj ukladá rokovací poriadok.
Týka sa klientskeho centra v Žiline. Už sme dnes počuli o klientskom centre, respektíve chýbajúcom klientskom centre v Námestove. V Žiline máme mestské klientské centrum, ktoré funguje dobre, je v centre mesta, ale ako sme boli, ako sme upozorňovali už na tlačovej konferencii v máji, tak taký zaujímavý príbeh klientskeho centra v Žiline, toho, nazvem takého okresného, sa vyvíja takým veľmi zaujímavým štýlom. Začnem tak prakticky pre ľudí, teraz boli tie orgány štátnej správy umiestnené v centre mesta v dostupnosti niekoľko minút peši od železničnej alebo vlakovej stanice a od absolútneho centra mesta. Keď som dneska pozeral cez navigáciu, koľko bude trvať peši cesta z autobusovej stanice, a tá je bližšie k tomu miestu ako železničná, ktorá má byť podľa plánov ministerstva vnútra, tak je to 32 minút peši. Samozrejme, chodí tam aj MHD-ka, ale už je to istá komplikácia. A tak isto, keď som rozprával so zamestnancami týchto orgánov štátnej správy, tiež hovorili, že to nie je celkom vyhovujúce miesto.
Čo ma však okrem nekomfortu pre občanov na tom trápi najviac, tak to som zhrnul do otázok v tejto interpelácii. Takže prečítam ich a krátko skomentujem.
Vážený pán minister, aký je harmonogram sťahovania jednotlivých pracovísk Okresného úradu v Žiline do priestorov klientskeho centra? Prečo nedošlo k dodržaniu sľubovaného harmonogramu? Prejaví sa to nejako v cene nadobudnutých priestorov? Slovenská republika musela platiť naviac nájom v existujúcich prenajatých priestoroch?
Ide o to, že vo februári ministerstvo oznámilo, že od 1. septembra bude toto klientské centrum fungovať, zatiaľ ani chýru, ani slychu, nefunguje, máme tu už polovicu septembra, minimálne dva týždne máme meškanie, tak preto tieto otázky. Keby tu bol osobne prítomný pán minister, mohol by povedať hneď. Keď nie, tak teda písomne budem žiadať túto odpoveď.
Po druhé, počas leta prebiehal v budove Europalace, to je tá budova, viditeľný stavebný ruch. Týkal sa aj priestorov klientskeho centra? Ak áno, nebol tým účelovo obídený zákon o verejnom obstarávaní?
Tie priestory sa pravdepodobne nejakým spôsobom upravujú, ten presun prebieha, hovorili mi aj úradníci, že je problém, že nevedia potom, kde čo je, ako si majú dohodnúť porady, kde budú mať materiály. Tak isto nevieme vlastne, či Úrad pre verejné obstarávanie má toto pod kontrolou, už niekoľkokrát vyčítal práve pri týchto klientskych centrách ministerstvu vnútra zlý postup.
A tretia otázka. Vestník verejného obstarávania 8. 9. 2017 zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu a modernizáciu objektu na ulici J. Kráľa 4 v Žiline. Ministerstvo vnútra na to plánuje minúť 722-tisíc eur bez DPH. Je táto rekonštrukcia primeraná potrebám pracoviska cudzineckej polície? Alebo má ministerstvo vnútra s touto budovou iné plány? Aké? To je vlastne budova, z ktorej sa presúvajú, ktorá je v absolútnom centre mesta, z ktorej sa presúvajú úradníci do tohto klientskeho centra.
Ja ešte na záver poviem a pripomeniem to z mája, kde sme upozorňovali na to, že budova, ktorú nadobudol predávajúci ministerstvu pôvodne za 5,8 milióna eur, tak ministerstvo kúpilo za 7 miliónov, ale, pozor, to nie celú budovu, ale len jej časť. Takže my sme upozornili na to, že to nevyzerá byť efektívne, že tie peniaze, ktoré sú naše spoločné z peňazí daňových poplatníkov, že neboli minuté efektívne.
Je dobré, keď sa postupuje tým trendom, tých klientskych centier, ale mám takú obavu, že toto klientské centrum nebude výhodné pre občanov, nebude výhodné ani pre tých zamestnancov týchto úradov, ale bude, zdá sa, výhodne len pre toho, kto obstaráva, kto predáva, kto kupuje.
Takže na toto by som chcel počuť odpovede od pána ministra, dúfam, že ich dostanem včas písomne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 15:39 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 15:44

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení členova vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci. Interpretujem (pozn. red.: správne má byť – "interpelujem") pána ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister vnútra, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Dňa 14. 3. 2017 schválilo plénum Európskeho parlamentu návrh novely Smernice Rady č. 91/477 o kontrole nadobúdania a držby zbraní. Európska komisia pri príprave a schvaľovaní návrhu nepreukázala tzv. právny základ návrhu a nerešpektovala zásadu subsidiarity. Európsky parlament považuje schválenie tohto materiálu za dôležitý bod boja proti terorizmu. Teroristické útoky však neboli spáchané občanmi Európskej únie, ktorí by boli držiteľmi príslušného povolenia na legálne držanie zbraní či zberateľmi. Zbrane použité pri týchto útokoch boli nadobudnuté ilegálne. Reštrikčné opatrenia sú preto zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne proti teroristickým útokom, ale ako aktívne odzbrojenie občanov členských štátov Európskej únie.
Nesúlad navrhovanej právnej normy s ústavnými právami jednotlivých krajín Európskej únie spôsobí vysokú problematickosť aplikácie do právnych poriadkov členských krajín. Návrh napr. nepočíta s povolením držby zbraní legálne nadobudnutých pred účinnosťou legislatívy, ktoré majú podliehať zákazu. Zbrane takto nadobudnuté majú byt' zničené, pričom návrh nepočíta s vyplácaním náhrad za obmedzenie vlastníctva. Podľa smernice Rady má byt' držba zbraní uvedených v bode 2 povolená iba vybraným osobám, ktoré spravujú kultúrne a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou legislatívy, však majú byť znehodnotené podľa nových prísnejších predpisov, ktorých následkom bude zničenie mnohých zbraní a ich historického dedičstva, čím Európsky parlament priamo šliape po národných špecifikách historických zázemí či hodnotách členských krajín.
V neposlednom rade smernica tiež ignoruje základné princípy konštrukcie zbraní, balistiky a jej vplyvu na vlastnosti jednotlivých druhov zbraní a potenciálnu rizikovosť pre bezpečnosť občanov. Smernica tak napr. vyslovuje čiastočný zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných, a zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné použitie, ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom. Možné aplikačné dôsledky prijatia návrhu bez zmien prinesie občanom Slovenskej republiky napr. stratu možnosti účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok v medziach zákona. Zákaz držby sa týka rozšírených zbraní, ktoré budú veľkoplošne zakázané, porušenie základných princípov právneho štátu a slobody jednotlivca, ktoré je v konflikte so základnými ústavnými princípmi Slovenskej republiky. Zásadný nárast počtu nelegálne držaných zbraní, čierneho trhu a s tým spojenej kriminality v úseku zbraní a streliva napr. kvôli rozšíreniu zoznamu a definície tzv. hlavných častí zbraní, ktoré bude potrebné spätne k dátumu nadobudnutia registrovať a ktorých držba bude možná už iba za predpokladu držby príslušného povolenia zbrojného preukazu. Väčšina momentálnych držiteľov by sa tak naraz dopúšťala trestného činu nedovoleného ozbrojovania.
Likvidácia kultúrneho dedičstva, ako aj niektorých športových odvetví, vzácne zbierkové predmety by podľa hroziacej legislatívy mali byť zničené a zákaz samonabíjacích zbraní by prakticky znamenal koniec niektorým streleckým disciplínam, v ktorých okrem iného slovenskí reprezentanti pravidelne získavajú vysoké medzinárodné ocenenia, zásadný dopad na podnikateľov v oblasti zbraní a streliva, s tým spojené zvýšenie nezamestnanosti a zníženie výberu daní. Slovenská republika doteraz ponúkala vhodné prostredie pre podnikanie v tejto oblasti a mala silno vyvinutú sieť subdodávateľov, ktorí by boli touto legislatívnou zmenou existenčne ohrození. Skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov, čo spôsobí zbytočnú byrokratickú záťaž občanov.
V tejto súvislosti si vám preto dovolím položiť nasledovné otázky:
Po prvé. Aký postoj plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaujať k vyššie uvedenej smernici Rady č. 91/477?
Po druhé. Ako bude Ministerstvo pristupovať k vyššie uvedeným aplikačným problémom?
A za tretie. Ktoré časti smernice Rady č. 91/477 chce ministerstvo aplikovať do zákona č. 190/1993 Z. z. o strelných zbraniach a strelive?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

14.9.2017 o 15:44 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:51

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážení páni ministri, pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, viacerí z nás, čo sedíme v tejto sále v tejto chvíli, sme sa zúčastnili na pôde Národnej rady diskusií s pánom profesorom Davidom Matasom, kanadským právnikom, ktorý nám hovoril, ktorý bol, musím povedať najskôr, že ešte v roku 2010 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru za odhalenie zločinov proti ľudskosti a ktorý nám hovoril o rozrastajúcom biznise s orgánmi a transplantáciami.
Preto som si, si dovoľujem podať interpeláciu na ministra zdravotníctva a aj som rada, že tu teraz ste a že má priamo vypočujete. Dovoľujem si podať vám interpeláciu vo veci implementácie do slovenského právneho poriadku, implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.
Hlavné mesto Slovenskej republiky sa od 10. augusta tohto roku sa opätovne stalo miestom konania celoeurópsky kritizovanej výstavy ľudských tiel. Telá zosnulých osôb sú tu vystavované komerčne za účelom dosiahnutia zisku. Podľa viacerých medializovaných informácií je pri týchto spomenutých výstavách dôvodné podozrenie, že vystavované ľudské pozostatky pochádzajú od politických väzňov, členov Falun Gong, kresťanov či režimom iných nepohodlných ľudí. Aj o tom rozprával pán profesor Matas počas našej diskusie. V niektorých krajinách, do ktorých právneho poriadku bol riadne implementovaný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, vyžadujú informovaný písomný súhlas od pacienta-darcu nielen pri odbere orgánov, ale napr. aj pri vystavovaní častí jeho tela alebo orgánu. Takéto dôstojné nakladanie s ľudskými pozostatkami, žiaľ, legislatíva v pôsobnosti vášho ministerstva doteraz nezabezpečuje.
Pritom Slovenská republika bez výhrad tiež ratifikovala Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý vo svojom čl. 21 jednoznačne a výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela, citujem: „Ľudské telo a jeho časti ako také nesmú byť predmetom finančného prospechu."
Na základe tohto uvedeného sa preto na vás obraciam formou tejto interpelácie a dovoľujem si vás požiadať, pán minister, o vysvetlenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok:
Považujete verejne prístupné výstavy i vy typu Body The Exhibition za súladné s týmto čl. 21 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne? Ak nie, aké kroky prijalo vaše ministerstvo, keď sa v Bratislave vlastne už od roku 2012, vtedy sa konala výstava po prvýkrát, až doteraz?
Ďalšou otázkou: Považujete legislatívu v pôsobnosti vášho ministerstva za dostatočnú z hľadiska implementácie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, najmä pokiaľ ide o aspekt dôstojnosti s dôrazom na vystavovanie ľudských pozostatkov na verejnosti? Ak nie, kedy a ako tento nedostatok mienite riešiť?
Plánujete, pán minister, vypracovať novelu zákona o pohrebníctve tak, aby buď priamo v jeho ustanoveniach alebo po doplnení splnomocňujúceho ustanovenia v jeho vykonávacích právnych predpisoch bolo podrobne upravené dôstojné nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami?
Z akého dôvodu neupravuje zákon o pohrebníctve sankčný postih za porušenie jeho ustanovenia § 7 ods. 3? Mienite tento legislatívny nedostatok odstrániť?
Považujete existujúcu právnu úpravu týkajúca sa nakladania s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami s ohľadom na aspekt dôstojnosti takéhoto nakladania za dostatočnú?
Budem vám vďačná za odpovede na všetky tieto otázky, ktoré veľmi zaujímajú celú našu verejnosť, a veľa ľudí, občanov, odborníkov, ale aj aktivistov sa k tejto výstavbe vyjadrilo. Diskutujú ľudia na Slovensku o tom a prichádzajú aj odborníci. Takže je naozaj taký najvyšší čas, aby ste sa aj na tejto úrovni z vášho ministerstva vyjadrili a takto odpovedali vlastne všetkým občanom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 15:51 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:56

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená snemovňa, dovoľte, aby som z tohto miesta predniesol interpeláciu, ktorú som dnes podal do podateľne pre ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu týkajúcu sa využívania finančných prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, tzv. AMIF.
Všeobecnými cieľmi tohto fondu sú najmä posilnenie a rozvoj európskeho azylového systému a podpora legálnej migrácie príslušníkov tretích krajín do členských štátov Európskej únie. V rámci grantovej schémy Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako zodpovedný orgán v rokoch 2015, 2016 a 2017 viacero výziev na predkladanie projektov. Cieľom týchto výziev bolo podporiť projekty zamerané na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré dopĺňajú úsilie rezortu vnútra v tejto oblasti. Európska komisia vyčlenila na tieto výzvy dokopy 80 miliónov eur, pričom na poslednú výzvu SK 2017 AMIF SC2.1, ktorá bola vyhlásená 4. apríla 2017, bola v rámci Slovenska vymedzená indikatívna čiastka 680-tisíc eur.
Medzi doposiaľ podporenými prijímateľmi finančnej pomoci z týchto výziev dominujú najmä mimovládne organizácie, napríklad. Liga za ľudské práva, Slovenská humanitná rada, občianske združenie Marginal a podobne. Tieto sú zamerané na poskytovanie tzv. doplnkových, resp. nadštandardných služieb pre utečencov a žiadateľov o azyl umiestnených v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj mimo nich.
V tejto súvislosti si vám, vážený pán minister, dovoľujem položiť nasledovné otázky:
Koľko príslušníkov tretích krajín, utečencov, imigrantov, žiadateľov o azyl a tak ďalej, je v súčasnosti umiestnených v jednotlivých zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne v iných zariadeniach patriacich tretím stranám? Aké je ich národnostné zloženie? Tu mi stačí sumárna štatistika.
Koľko príslušníkov tretích krajín bolo umiestnených v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne v zariadeniach patriacich tretím stranám v rokoch 2014, 2015 a 2016?
Aké nadštandardné opatrenia a služby boli príslušníkom tretích krajín poskytnuté v rámci projektov podporených z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu?
Poprosím uviesť príklady konkrétnych aktivít z podporených projektov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 15:56 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:59

Martin Fecko

Prednesenie interpelácie 16:15

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Čas pokročil, ja budem veľmi, veľmi stručná. Moje interpelácie sú dve, na pani ministerku pôdohospodárstva a pána ministra životného prostredia.
Takže začnem pre pani ministerku. V súvislosti s množstvom medializovaných prípadov, ale i prípadov, ktoré, ma informovalo mnoho občanov, sa naozaj so zhrozením pozerám tomu, ako si mnohí svojvoľne vytvárajú stavebné pozemky tam, kde nikdy neboli a prirodzene ani nemali byť. Rozvoju a urbanizácii síce nemožno vždy brániť, no zároveň si musíme chrániť to, k čomu nás priviedli naši, naši predkovia, naši starí rodiča. V kontraste s tým sa však dozvedám, ako sa na historických viniciach, ako na historických viniciach vyrastá jeden dom, druhý dom a zrazu je po historickej vinici a je tam nejaká novousadlosť.
Alebo, a to je úplná tragédia, ja veľmi rada cestujem medzi Pezinkom a na Záhorie a Sencom a tam vidím, ako začínajú rásť logistické sklady na kvalitnej ornej pôde. A teraz som si dala tú námahu, že som naozaj vystúpila z auta a išla som to fotiť, mapovať. A keď sa pozeráte a so zhrozením zistíte, že to sú kilometre, tak ešte za tým sú ďalšie kilometre. A toto isté vzniká proste v okolí Senca, Pezinka, Galanty. To je úrodná, kvalitná orná pôda.
Čiže tohto sa bude týkať aj moja interpelácia. Pretože keby tam išlo o nejakú fabriku, ktorá zamestnáva tisíc ľudí, dvetisíc ľudí, že to má nejakú protihodnotu, ale naozaj to vidím, že sú to logistické sklady, a som aj presvedčená, že týmto sa aj tá kvalitná orná pôda znehodnocuje a tým pádom, možno sú tam nejaké handry alebo nejaký veľmi dôležitý budúci odpad, s ktorým budeme mať zase tiež problémy po tom, ako to budeme a kde skladovať. Takže týchto prípadov a hlavne na tejto černozemi, kvalitnej ornej pôde je strašne veľa. Takže naozaj si myslím, že tu by, tu akosi štát si neplní svoju funkciu a zlyháva.
A preto v súvislosti vás žiadam o informáciu, koľko hektárov poľnohospodárskeho pôdneho fondu a akej bonitnej triedy pôd bolo prevedených na nepoľnohospodárske účely za uplynulých päť rokov? Komu a na aký účel?
Ďakujem. To je prvá interpelácia.
Druhá, teda pre pána ministra životného prostredia. Opäť komunikujem s ľuďmi, obracajú sa na mňa občania, ja som z Banskobystrického kraja, ale aj z Vysokých Tatier, naozaj s obavou o naše národné parky. Čítame, sledujeme, naozaj obrovské projekty developerov a čím viac chránené územie, čím viac chránený park, tým väčší, honosnejší projekt developera. V tejto oblasti, žiaľ, naozaj myslím, že v cestovnom ruchu zabúdajú, že kvantita sa vždy nerovná kvalite. Prepánajána, naozaj cestovný ruch je aj priorita pre mňa, ale citlivo, s ohľadom na lesy, s ohľadom na to bohatstvo, čo máme a čo teda by sme mali chrániť v prvom rade. Sú stále nové a nové projekty prezentované, či už na území Vysokých Tatier, Nízkych Tatier alebo aj iných chránených oblastí. A čo je až také tragické pre nás, čo teraz vnímam veľmi intenzívne, hlavne po mojich cestách po kraji, je ťažba, nadmerná ťažba dreva v našich lesoch, v ochranných pásmach v národných parkoch. Úcta k prírode nám absolútne chýba, nielen pri dlhodobých, ale aj krátkodobých zásahoch.
Preto mám teda otázky na pána ministra životného prostredia.
Aké výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Tatranského národného parku, komu a na aký účel?
Aké výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny boli vydané na území Národného parku Nízke Tatry, komu a na aký účel?
A zároveň ma v tejto súvislosti aj zaujíma vydanie povolenia pre akciu Tatra Flowers, ktorá sa konala v dňoch 1. až 3. septembra 2017 v Tatranskom národnom parku. Kto a aké povolenia, na základe akých podkladov tejto akcii vydal? Prečo neboli rešpektované argumenty ochranárov, ktorí vyjadrili zásadné obavy pred takýmto, aj keď len krátkodobým, zásahom do lokalít s najvyššími stupňami ochrany?
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 16:15 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 16:20

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh, ktorý predkladáme. Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívna úprava schvaľovania všeobecného hospodárskeho záujmu v energetike a ustanovenie povinnej regulácie ceny domáceho uhlia, ktoré vstupuje ako základný ekonomický oprávnený náklad do ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky práve v tomto všeobecnom hospodárskom záujme.
Návrh zákona reaguje v prvom rade na potreby aplikačnej praxe, ktorá si vyžaduje ustanovenie maximálnej doby trvania raz schváleného všeobecného hospodárskeho záujmu, upresnenie obsahu analýzy, ktorú predkladá ministerstvo vláde Slovenskej republiky spolu s návrhom na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu, ako aj ustanovenie povinnosti ministerstva predkladať raz ročne, konkrétne do 31. mája aktualizáciu analýzy za účelom následného preverenia potreby ďalšieho trvania všeobecného hospodárskeho záujmu.
Keďže opatrenia vo všeobecnom hospodárskom záujme môžu obsahovať aj prvky štátnej pomoci, je potrebné ustanoviť povinnosť predchádzajúceho posúdenia aspektov štátnej pomoci zo strany koordinátora štátnej pomoci, a to Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a predloženia stanoviska v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne je potrebné zohľadniť aj závery ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti so všeobecnými hospodárskym záujmom, a to predovšetkým požiadavky na primeranosť opatrení ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme, respektíve ukladania opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme len v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie jeho účelu.
Návrhom zákona sa tiež zavádza obligatórna regulácia ceny domáceho uhlia, ktorá ako hlavný náklad vstupuje do ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia. Reguláciu by mal od 1. januára 2018 vykonávať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako cenový orgán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ja iba dodám, že v súčasnosti platné, platné nariadenie o všeobecnom hospodárskom záujme končí svoju platnosť k 31. 12. 2018. A viacej o tomto zákone si dovolím potom povedať v rozprave, do ktorej sa súčasne hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

14.9.2017 o 16:20 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video