34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:23 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:43

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

60.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do druhého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Krátky exkurz do histórie. Prvá svetová vojna znamenala zásadný obrat v riešení nielen českej, ale najmä slovenskej otázky na troskách rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej oba národy boli súčasťou, sa ako optimálne riešenie ukazovalo vytvorenie spoločného štátu. Napriek tomu, že pri jeho vzniku zohral hlavnú úlohu zahraničný odboj, jasný politický program slovenskej budúcnosti dala politická elita na Slovensku, ktorá rozhodla aj o strategickej línii slovenskej politiky, teda definitívny rozchod s Rakúsko-Uhorskom a na základe Woodrowom Wilsonom deklarovaného samourčovacieho práva účasť na utvorení samostatného Československého štátu. Tomuto rozhodnutiu predchádzali aktivity slovenských a českých krajanov v Amerike, koordinácia zahraničného odboja, organizovanie legionárskeho vojska, vytvorenie Československej národnej rady a, samozrejme, diplomatické aktivity Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.
Nezávisle od udalostí z 28. októbra 1918, kedy bola v Prahe vyhlásená Československá republika, o čom na Slovensku jeho poprední verejní činitelia nemali informácie, sa 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine stretli takmer z celého Slovenska účastníci deklaračného zhromaždenia, ktoré zvolal politik a advokát Matúš Dula, aby spoločne uvažovali o prihlásení sa k Československému štátu. Účastníci stretnutia prijali návrh deklarácie, ktorú vypracoval Samuel Zoch. Na tomto stretnutí sa dotvorila Slovenská národná rada, do ktorej zhromaždenie zvolilo 25 členov na čele s 12-členným výkonným výborom. V jej mene prijalo zhromaždenie Deklaráciu slovenského národa, ktorou odmietlo právo Uhorskej vlády konať v mene slovenského národa, vyhlásilo Slovenskú národnú radu za jediného oprávneného zástupcu konať v jeho mene, žiadalo právo na sebaurčenie na základe úplnej nezávislosti a uzavretie okamžitého mieru. Celý obsah Martinskej deklarácie vyjadroval myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Cesta k vzniku Československa vyvrcholila 30. októbra 1918 prijatím Deklarácie národa slovenského známej aj ako Martinská deklarácia. Tá znamenala štáto-právne oddelenie Slovenska od Uhorska a stala sa jedným zo základných dokumentov samostatného Československého štátu, ktorý utváral a potvrdzoval nový zväzok s českým národom. Deklarácia slovenského národa je jeden zo základných dokumentov konštituovania spoločného štátu, na znení ktorej sa podieľali predstavitelia všetkých slovenských ideových prúdov naprieč celým politickým spektrom. 30. október je v Slovenskej republike ako deň výročia prijatia Deklarácie slovenského národa zaradený medzi pamätné dni.
V roku 2018 si pripomíname 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, z dôvodu jej významu pre Slovenskú republiku sa pri tejto príležitosti navrhuje, aby bol 30. október ako deň výročia Deklarácie slovenského národa v roku 2018 štátnym sviatkom.
Návrh prerokoval 4. septembra 2018 Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a 6. septembra Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média. Vládny návrh zákona bol prerokovaný v prvom čítaní na 33. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 13. júna 2018. Zákon prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor pre kultúru a média Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory na svojich rokovaniach odporučili vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Ako predkladateľ sa stotožňujem so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky a so schválením pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu tak, ako ho navrhuje pán spoločný spravodajca.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2018 o 10:43 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:48

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

62.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, ako určený spravodajca predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlač 998 v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1228 zo 14. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákonov na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky predmetný návrh zákona v znení neskorších predpisov výbory prerokovali a odporučili schváliť s jedným pozmeňujúcim návrhom, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením č. 416 zo 4. septembra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 124 zo 6. septembra 2018.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 128 z 11. septembra 2018. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona v zmysle príslušných paragrafov zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2018 o 10:48 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:52

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

64.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní a pani ministerka uviedla návrh zákona síce viac spôsobom, ako by sme boli, boli v prvom čítaní, ale má to svoju logiku, lebo ide o veľmi jednoduchý návrh zákona, kde v druhom čítaní, kde sa obvykle riešia legislatívno-technické veci alebo prípadné veci pozmeniť, upraviť, doplniť ten pôvodný návrh, asi nemá veľké miesto, pretože, pretože ide o jednobodový návrh zákona, pretože celý článok IV obsahuje iba, teda článok I obsahuje iba jedno ustanovenie, ktorým sa navrhuje zmeniť prechodné ustanovenie súčasného zákona.
No a práve v tom je ten problém, že aj takýto úplne jednoduchý zákon vláda pobabrala. Pobabrala ho tak, že na základe upozornenia odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady sa do spoločnej správy dostal pozmeňujúci návrh, ktorým sa ten jeden jediný bod vládneho návrhu zákona musí úplne zmeniť. Musí sa zmeniť preto, pretože legislatívne pravidlá, či už na úrovni vlády, alebo na úrovni parlamentu, ktoré sú stanovené zákonom o rokovacom poriadku, neumožňujú meniť prechodné ustanovenia, pokiaľ tieto prechodné ustanovenia už nadobudli účinnosť.
Je to vec, ktorú, predpokladám, že každý legislatívec s minimom skúseností by mal ovládať, napriek tomu vláda schválila návrh zákona a predložila ho parlamentu, ktorý takúto elementárnu vec nerešpektuje a až parlamentný odbor legislatívy musel vládu upozorniť na to, že je to zlé a že to treba zmeniť a že tam treba doplniť ďalšie prechodné ustanovenie, nie meniť to, ktoré tam už existuje.
Ja som presne na tento problém upozorňoval aj v prvom čítaní, takže nie som vôbec, vôbec prekvapený a ani sa nečudujem, že odbor legislatívy na túto vec upozornil. To je však ešte stále menšia časť celého problému.
Ja oceňujem, že si vláda všimla, že je tu nejaké 100. výročie vzniku Československa máme, pretože pripomíname si predovšetkým 100. výročie vzniku Československa ako dôležitý medzník vo vývoji našej krajiny a našich občanov. Prijatie Martinskej deklarácie je súčasťou toho procesu, ale nie je tým najdôležitejším momentom a ani nesymbolizuje 30. október vznik Československej republiky, tým dňom, ktorý symbolizuje vznik Československej republiky, ktorý symbolizuje demokratickú a humanistickú tradíciu prvej republiky Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, je predsa 28. október. 28. október je takisto pamätným dňom, ale vláda sa z neznámeho dôvodu, alebo teda asi zo známeho dôvodu rozhodla, že štátnym sviatkom má byť 30. október, a to nie štátnym sviatkom, ale nejakým čudom, ktorý sa volá jednorázový štátny sviatok.
My sme s kolegami predkladali na predchádzajúcu schôdzu návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorým sme chceli dosiahnuť, aby sa štátnym sviatkom stal 28. október a normálnym štátnym sviatkom, nie takým srandovným, že jeden deň. Návrh bol, samozrejme, samozrejme, zamietnutý, navrhli sme ho aj nahradiť, navrhli sme nahradiť medzi štátnymi sviatkami 1. september, deň Ústavy, nie preto, že by sme nemali úctu k ústave, ale úctu k ústave treba dávať najavo predovšetkým tak, že budeme schvaľovať zákony, ktoré sú v súlade s ústavou, a budeme sa správať v súlade s ústavou. A 1. september sa viaže na vznik Slovenskej republiky, ktorý si pripomíname už aj 1. januárom. Napriek tomu teda pochopiteľne a opakovane sme sa o to pokúšali.
Náš návrh bol odmietnutý, tak chceme využiť aj druhé čítanie na to, aby sme ten návrh opätovne predložili, a predkladáme doplňujúci návrh, ktorým do vládneho návrhu zákona navrhujeme doplniť to, aby sa štátnym sviatkom Slovenskej republiky stal 28. október ako deň vzniku samostatného Československého štátu.
Návrh predkladám s kolegami z poslaneckého klubu SaS Petrom Osuským, Zuzanou Zimenovou a Martinom Klusom a pani poslankyňou Vierou Dubačovou za skupinu poslancov SPOLU - občianska demokracia, s ktorými sme na júnovú schôdzu predkladali náš návrh novely. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2018 o 10:52 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:04

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby sme o bode č. 21, ktorý bol pôvodne preložený na zajtra na 9.00 hod., rokovali až na budúcej, teda októbrovej schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:04 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, keďže včera v rozprave nikto nevystúpil k tomuto bodu a ja som prečítal návrh uznesenia, ktoré je prílohou spoločnej správy, dajte hlasovať o návrhu tohto uznesenia.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 126, proti 9, 1 nehlasoval.

Návrh uznesenia Národná rada schválila.

Teraz budeme hlasovať o bode č. 19 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/92 Zb. o stavebnom sporení (tlač 993).
Spoločnou spravodajkyňou je pani poslankyňa Sárközy. Máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, tlač 993.)

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Heger, ktorý podal pozmeňujúci návrh.
Pán predsedajúci, keďže pozmeňujúci návrh bol podaný v rámci včerajšej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 rokovacieho poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 79, proti 42, 17 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že lehoty sme skrátili, môžme pristúpiť k rokovaniam, hlasovaniam.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, nakoľko zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hegera.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 46, proti 37, zdržalo sa 56 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Podľa mňa, pani poslankyňa, nemusíme o tom hlasovať, nakoľko v druhom čítaní nebol schválený žiadny návrh ani zo spoločnej správy, ani návrh pána poslanca, tým pádom sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa náhodou nehlási niekto do rozpravy. Takže ani náhodou. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Záverečné hlasovanie.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 77, proti 24, zdržalo sa 37 poslancov.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Teraz prosím pána poslanca Tomáša, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (tlač 1074).

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1074.)

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili 4 poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za hlasovalo všetkých 138.
Nech sa páči, mali ste úspech, pán poslanec.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za hlasovalo všetkých 139.
Konečne. Takže ďakujem a zároveň vyhlasujem, že

Národná rada tento návrh zákona postúpila do druhého čítania

a určila, samozrejme, aj výbory a lehoty.
Budeme pokračovať v druhom čítaní, teda hlasovaní o druhom čítaní o bode 22, o návrhu poslanca Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/91 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (tlač 1010).
Pani poslankyňa Vaľová, ako spravodajkyňa máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, tlač 1010.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 104, zdržalo sa 34 poslancov, 1 nehlasoval.
Nech sa páči, tento bod zo spoločnej správy sme schválili.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch.
Pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím vás, o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 110, 10 proti, 18 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 110, proti 7, zdržalo sa 21.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Buriana, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálne poisťovne (tlač 1076).

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave vystúpila pani poslankyňa Gaborčáková, ktorá dala nový návrh uznesenia, ale keďže je to nad rámec tohto uznesenia, chcem sa jej opýtať, či uplatňuje námietku a chce. Neuplatňuje.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa neuplatňuje ani námietku.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o odvolaní Branislava Masára z funkcie zástupcov reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 109, proti 17, zdržalo sa 12 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada odvolala Branislava Masára z funkcie člena dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Nech sa páči.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zvolení Ota Nevického za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 102, proti 17, zdržalo sa 19 poslancov, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada zvolila Ota Nevického za zástupcu zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne.

A budeme teraz hlasovať o poslednom prerokovanom návrhu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z., tzv. Autorský zákon.
Pán poslanec Senko nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1064.)

Senko, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepredložil žiaden procedurálny návrh, vzhľadom k tomu prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 87, zdržalo sa 52 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Senko, Ján, poslanec NR SR
Teraz, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej pre kultúru a médiá, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 134, 3 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že Národná rada toto uznesenie schválila.
Vyhlasujem prestávku do 11.25 hod.
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o zákone o štátnych sviatkoch, kde je ešte pán poslanec Dostál písomne prihlásený, nedokončil svoje vystúpenie. Takže prestávka do 11:25 hod.
Ešte predtým, pán poslanec Kamenický, procedurálny? Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2018 o 11:10 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, chcel by som poprosiť o opravu môjho hlasovania č. 20 k tlači 1047, hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som nehlasoval, chcel som hlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:23 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru pre kontrolu činnosti SIS, že o 12:15 hod. máme rokovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:23 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci chcem poznamenať, že pri hlasovaní č. 40 tlač 1051 ma vykázalo hlasovacie zariadenie, že som nehlasoval, hlasoval som za.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:23 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem kolegov z výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva upovedomiť, že dnes o 12:30 hod. na Západnej terase na mínus druhom poschodí máme stretnutie výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:24 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť členom zahraničného výboru, že dnes o 12:05 hod. máme rokovanie výboru v miestnosti európskeho výboru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2018 o 11:24 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video