51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 15:11 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:56

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu skupiny poslancov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2051 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 10:56 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:48

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Kolegovia z európskeho výboru, dovoľte, aby som vám (zaznievanie gongu) pripomenul, že o dvanástej máme výbor v miestnosti č. 30 a o trinástej prichádza predseda vlády. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2019 o 11:48 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:48

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím o preloženie bodov 44 a 45 na koniec schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2019 o 11:48 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:49

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Ja by som poprosila opraviť hlasovanie č. 75, chcela som byť proti a hlasovanie č. 87, chcela som byť proti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2019 o 11:49 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:49

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, 12.10 hod. odchádzame spred budovy Národnej rady Slovenskej republiky na výjazdové zasadnutie rokovania výboru, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2019 o 11:49 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:11

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda bolo prítomných 132 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 130 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Klusa za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 93 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Martin Klus.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2019 o 12:11 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:07

Viera Kováčiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v prvom rade ospravedlnila generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý sa nemohol zúčastniť dnešného prejednania správy o činnosti, nakoľko pred desiatimi dňami bol náhle hospitalizovaný z dôvodu závažného srdcovo-cievneho ochorenia s následným zdravotným zákrokom a aj v súčasnej dobe je ešte stále práceneschopný. Takže poveril ma, aby som predniesla správu o činnosti ja.
Ja som si vedomá toho, že v súčasnej dobe rezonujú v spoločnosti veľmi závažné témy, ktoré vyvolali nevôľu vo verejnosti, ale tak isto aj v prokurátorskom stave. Dovoľte mi, aby som najprv teda predniesla správu o činnosti a po skončení tejto správy mienim sa v krátkosti venovať tejto problematike a samozrejme aj potom odpovedať na vaše otázky. Mnohí budete možno niektoré tieto fakty počuť opakovane, pretože túto správu o činnosti som prednášala v ústavnoprávnom výbore, tak isto vo výbore pre obranu a bezpečnosť. Ďalší námestník prednášal správu v ľudskoprávnom výbore, takže, bohužiaľ, budete počuť opakovane niektoré tie isté fakty.
Správu o činnosti predkladá generálny prokurátor každý rok v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a aj v zmysle zákona o prokuratúre. Táto správa o činnosti pre vás, je to už asi všetkým známe, že sa tvorí na základe, na základe podkladov vypracovaných o stave zákonnosti v jednotlivých územných celkoch v obvode krajských a okresných prokuratúr a následne teda sa podáva potom súhrnná správa. Prokuratúra každoročne plní úlohy, ktoré vyplývajú z uznesení jednak Národnej rady, ale aj vlády. Vláda nemôže ukladať prokuratúre úlohy, ale vlastne rozpracúva tieto, tieto úlohy a len odporúča, odporúča prokuratúre ich plnenie. Všetky tieto úlohy, ktoré boli, ktoré vyplývali z uznesení, sú rozpracované v správe o činnosti a konštatujem, že všetky, ktoré boli termínované, boli splnené v stanovených termínoch.
Najprv by som sa zaoberala činnosťou prokuratúry v oblasti legislatívy. Možno ani nemáte v tejto oblasti nejaký prehľad, že Generálna prokuratúra pripomienkuje pomerne veľké množstvo materiálov legislatívnej povahy. Sú to materiály, ktoré sa týkajú jednak pôsobnosti prokuratúry, návrhov, medzinárodných dohovorov, zmlúv, stanovísk a takisto aj týkajú sa legislatívnych aktov Európskej únie.
Rovnako sú to materiály nelegislatívnej povahy, ktoré sa predkladajú na rokovania vlády. V oblasti vlastnej normotvorby boli implementované do našich zákonov v podstate európske normy týkajúce sa európskej prokuratúry. Pre vašu informáciu vám môžem oznámiť takú čerstvú informáciu, že v pondelok boli vláde predložené mená nominantov na európskych prokurátorov, nakoľko koncom októbra bude ďalšie výberové konanie v Madride a vlastne z týchto prokurátorov, z troch nominantov, ktorí boli vybratí po pomerne zložitom a náročnom výberovom konaní, tak budú vyberaní, bude vybratý jeden prokurátor v rámci výberovej komisie zostavenej Radou Európy.
Takisto sa prokuratúra podieľa na, na tvorbe služobných predpisov a napríklad pokiaľ ide o zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, tak boli vyprecizované majetkové priznania. Majetkové priznania v tom zmysle, aby prokurátori uvádzali každoročne do majetkových priznaní záväzkové vzťahy, ak ich hodnota prevyšuje 6 600 eur. Rovnako je potrebné uvádzať aj cenu obstarania nehnuteľného majetku. Zaviedlo sa to ako povinnosť pre prokurátorov, pretože v minulosti, v minulosti museli dokladovať hodnotu tohto nehnuteľného majetku jedine na vyzvanie generálneho prokurátora.
Generálna prokuratúra má zastúpenie svojich prokurátorov v rôznych medzirezortných pracovných skupinách. Je to napríklad na ministerstve vnútra pre otázky aplikácie správneho poriadku, v komisii na novelizáciu Trestného zákona, poriadku, na elimináciu environmentálnej trestnej činnosti, rasovo motivovanej trestnej činnosti, v pracovnej skupine pre právnu ochranu novinárov, v pracovných skupinách, ktoré sa týkajú správy zaisteného majetku v rámci trestného konania atď.
Okrem toho generálny prokurátor má oprávnenie predkladať Ústavnému súdu aj návrhy na vyslovenie nesúladu právnych predpisov s ústavou. Takýchto podnetov bolo predložených 34, ale iba jeden bol dôvodný a v jednom prípade bol aj predložený Ústavnému súdu.
Tiež sa vyjadrujeme k sťažnostiam občanov v konaniach na Európskom súde pre ľudské práva, a je to na požiadanie ministerstva spravodlivosti. Komisia na vydávanie stanovísk, ktorá je zostavená, zostavená z troch prokurátorov, dvoch členov súdnej rady a jedného člena vlády, tieto pripravili a generálny prokurátor schválil dve stanoviská. Stanoviská sú zverejnené na webovej stránke Generálnej prokuratúry a týkali sa úverového podvodu a odcudzenia platobného prostriedku na bezhotovostný platobný styk.
Chcela by som upriamiť pozornosť na to, že v súčasnej dobe je vytvorená pracovná skupina na novelizáciu zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch. V tomto, je to najmä aj vzhľadom k tomu, že sme sústavne podrobovaní takej kritike, že sme uzavretá inštitúcia, že jednoducho nikto nevidí do prokuratúry, čo sa v nej robí. Zloženie tejto pracovnej skupiny je, jednak je tam námestník generálneho prokurátora, niektorí riaditelia odborov, ale je tam napríklad zástupca Rady prokurátorov, je tam splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, je tam zástupca tretieho sektora, zástupca ministerstva spravodlivosti a zástupcovia Súdnej rady. Pokiaľ ide o ministerstvo spravodlivosti a Súdnu radu, už nám aj predložili mená týchto nominantov.
Takým základným vecným zámerom tejto komisie je predovšetkým vychádzať z plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie a spočíva predovšetkým v rozšírení práva odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. My sa vôbec nebránime tomu, aby nominantov a návrhy na generálneho prokurátora predkladali aj iné subjekty, len v tomto smere je potrebné, aby to bolo legislatívne dopracované. Rovnako táto pracovná komisia sa bude zaoberať návrhom legislatívnych zmien disciplinárnych komisií a výberových komisií.
Vy určite viete, že v súčasnej dobe ani v jednej z týchto komisií nie je cudzí prvok, za čo sme teda výrazne kritizovaní, ale v minulosti, keďže sa viackrát menil najmä zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, tak už sme si aj skúsili, keď sa tam, keď tam bol cudzí prvok. A konkrétne tam bol cudzí prvok, notárka, ktorá sa stala dokonca aj predsedníčkou disciplinárnej komisie a v dôsledku toho, že si neplnila svoje povinnosti, tak došlo k premlčaniu dvoch disciplinárnych konaní. Generálny prokurátor v tejto súvislosti nemal, nemal žiadne legislatívne možnosti, aby ju donútil k tomu, aby v týchto veciach konala. Takže áno, je to možné, nebránime sa, ale musí to byť naozaj veľmi kvalitne legislatívne ošetrené.
Jedným z takých problémov, ktorý vidíme, je napríklad aj to, že ak sa prejednávajú disciplinárne previnenia prokurátorov, je potrebné, aby sa disciplinárna komisia oboznámila so spisom, kde došlo k pochybeniu. Do tohto spisu, zo zákona vyplýva, že do toho spisu môže nahliadať iba prokurátor, takže bude potrebné ošetriť, akým spôsobom sa vlastne budú oboznamovať tieto, cudzí členova a ten cudzí prvok s tým, aby teda mohol nahliadať do spisu, aby potom mohol posúdiť disciplinárne previnenie, ktoré sa kladie za vinu prokurátorovi.
Prokuratúra vykonáva aj takú, my to voláme, že je to neprokurátorská činnosť, a je to zastupovanie štátu v konaní o náhrade škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Je to zákon 514/2003. V týchto prípadoch, podľa tohto zákona oprávnené osoby môžu žalovať štát v prípadoch, ak im vznikla škoda nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom v trestnom konaní. Táto uplatňovaná náhrada škody spočíva jednak z majetkovej a jednak z nemajetkovej ujmy. Pokiaľ ide o majetkovú ujmu, to je vlastne škoda, ktorá mu vznikla napríklad právnym zastupovaním v konkrétnej veci a nemajetková ujma, to je vlastne jeho vlastná ujma, ktorá spôsobila, ktorá bola spôsobená nezákonným trestným stíhaním a ktorú on vlastne si nejakým spôsobom vyčísli v peňažných prostriedkoch.
Aj v tejto súvislosti sa stretávame s jedným pomerne veľkým problémom, ktorý spočíva v tom, že v trestnom konaní platí zásada ´in dubio pro reo´. Táto zásada znamená toľko, že ak v trestnej veci existujú dve skupiny dôkazov, ktoré si odporujú, tak prokurátor je povinný podať obžalobu, pretože zásadu in dubio pro reo môže použiť v rámci rozhodovacej činnosti iba súd. To znamená, že v rámci konania pred súdom sa stávajú prípady, že súd vyhodnotí tieto skupiny dôkazov napríklad v prospech toho obžalovaného, oslobodí ho spod obžaloby a potom následne si môže takáto osoba uplatňovať náhradu škody, ktorá je vlastne vyčíslená v neprospech prokuratúry a prokuratúra vlastne musí takéhoto človeka odškodniť.
Ešte chcem povedať, že všetky tieto, tieto rozhodnutia, čo sa týkajú jednak disciplinárnych konaní, ale aj výberových konaní, sú pravidelne zverejňované na webovej stránke Generálnej prokuratúry. Sú tam uvedené termíny, sú tam výsledky týchto výberových konaní, kde presne v rámci lehôt zákonom ustanovených a určených sa môžu, každý, kto má záujem, môže sa teda dočítať, akým spôsobom bolo rozhodnuté, aj kedy bolo toto, toto vlastne verejné výberové konanie vykonané.
Určite vás zaujíma trestné stíhanie prokurátorov. V roku 2018 boli piati prokurátori trestne stíhaní. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o úmyselný trestný čin, vo všetkých prípadoch generálny prokurátor pozastavil výkon funkcie týchto prokurátorov, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. Takže to trošičku súvisí aj s tými aktuálnymi problémami. Naozaj ani v jednom prípade neurobí generálny prokurátor žiadnu výnimku a vo všetkých prípadoch pozastavil výkon funkcie, takže hoci v zákone je uvedené, že môže pozastaviť.
Také podstatné úlohy Generálnej prokuratúry sú určované, sú určené a stanovené v pláne hlavných úloh Generálnej prokuratúry, ktoré potom povinne preberú jednak krajské prokuratúry, ale aj okresné prokuratúry, pridávajú si k tomu ešte vlastné úlohy podľa stavu zákonnosti v určitej oblasti, najmä pokiaľ, pokiaľ ide o poznatky, na ktoré je potrebné, aby prokuratúra reagovala. V rámci týchto úloh prokuratúra vlastne vyhodnocovala rýchlosť a správnosť postupu prokurátorov pri uchovávaní počítačových údajov, ďalej to boli previerky zamerané na plnenie pokynu generálneho prokurátora k dohodám o vine a treste, o tom ešte potom neskôr budem hovoriť. Ďalej boli získavané poznatky pri stíhaní trestných činov súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou, v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy, v konaní pri poskytovaní sociálnych služieb, v postupe a rozhodovaní stavebných úradov pri kolaudačných konaniach, pri postupe orgánov činných v trestnom konaní pri navrhovaní ochranného liečenia páchateľa, ktorého pobyt na slobode je nebezpečný a zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní pri trestnom stíhaní tzv. korporátnej úžery. Vo všetkých týchto úlohách boli zistené, zistené poznatky na, na ktoré potom prokurátor reagoval. Ak sa jednalo o netrestnú oblasť, tak využíval prokurátorské opatrenia, ktorými sú protest a upozornenie, ešte neskôr budem o tom hovoriť.
Ak spomínam netrestnú oblasť a vôbec pôsobnosť prokurátora v netrestnej oblasti, tak chcem v tejto súvislosti zdôrazniť, že, že vlastne táto kontrolná činnosť a zisťovanie dodržiavania zákonnosti v orgánoch verejnej správy, že sme jediný štátny orgán, ktorý vykonáva takúto kontrolnú činnosť a nie je vlastne v Slovenskej republike žiadny iný orgán, ktorý by vlastne mohol kontrolovať dodržiavanie zákonnosti orgánmi verejnej správy. Z poznatkov aj mojich kolegov prokurátorov, ktorí sa, pomerne prokurátori sa početne zúčastňujú na rôznych medzinárodných seminároch, tak je aj zo štátov západnej Európy a vôbec teda zo štátov Európskej únie vyslovovaný taký obdiv, že prokuratúra Slovenskej republiky má v tejto oblasti takúto právomoc.
Aby sa zabezpečovalo kvalitné plnenie úloh prokuratúry, sú aj na trestnom aj na netrestnom úseku vytvorené viaceré špecializácie, čo teda výrazne pomáha k tomu, aby, aby prokurátori mohli kvalitne vykonávať dozor, aby mohli kvalitne usmerňovať v trestných konaniach vyšetrovateľov podľa toho, o akú trestnú činnosť ide. Prioritne sa veci potom prideľujú podľa špecializácie tým prokurátorom, ktorí sú určení ako špecialisti. Zabezpečuje sa potom pre nich aj osobitné školenia, aby sa sústavne vzdelávali, kde jednak toto vzdelávanie zabezpečuje Justičná akadémia, ale aj takisto prokurátori najmä Generálnej prokuratúry veľakrát aj s prizvaním iných odborníkov. Sú to napríklad, len pre vašu zaujímavosť je to špecializácia pre daňové trestné činy, životné prostredie, domáce násilie, trestná činnosť mladistvých, ekonomické trestné činy, aj doprava.
Pokiaľ by vás (rečníčka si odkašľala), pardon, zaujímal personálny stav, aký počet prokurátorov pracuje v rezorte prokuratúry, tak je to 1 068, ale činných je iba 919, pretože ostatní prokurátori, časť ich čerpá, ženy na materských dovolenkách, rodičovských dovolenkách, teraz máme taký nový fenomén, že aj muži si čerpajú rodičovské dovolenky, ďalej sú to prokurátori niektorí, ktorí sú pridelení k orgánu Európskej únie v Eurojuste. Musím trošku sa pochváliť za rezort, pretože v Eurojuste už druhé funkčné obdobie je prezidentom Eurojustu práve prokurátor Generálnej prokuratúry JUDr. Hamran. Potom niektorí prokurátori požiadali o prerušenie výkonu funkcie, obyčajne je to, najčastejšie zo zdravotných dôvodov alebo z nejakých rodinných dôvodov. Toto prerušenie je možné maximálne na päť rokov a generálny prokurátor vlastne musí vysloviť súhlas s takýmto prerušením a ten zvyšok sú potom právni čakatelia, časť z nich absolvovala odbornú justičnú skúšku a časť ešte vykonáva odbornú justičnú skúšku.
Teraz by som prešla k stavu a vývoju kriminality za rok 2018. Musím hneď v úvode konštatovať, že v roku 2018 bol zaznamenaný pokles nápadu trestných vecí. Je to, celkove bolo, bolo, bol zaevidovaný tento stav 64 280 vecí a je to o asi 5,5-tisíc vecí menej ako v predchádzajúcom roku. Pred začatím trestného stíhania tam je zasa naopak zaznamenaný nárast, evidovaný stav je 19 460 vecí a je to približne o 1 400 vecí viac ako predchádzajúci rok. Pred začatím trestného stíhania tam je potrebné rozumieť predovšetkým trestné oznámenia, ktoré sú podávané na prokuratúru a ktorými sa teda musí prokurátor zaoberať. Je pravdou, že najčastejšie je to tak, že tieto veci vlastne odstupuje na, pokiaľ vykazujú znaky podozrenia z trestného činu, odstupuje na políciu.
Pokiaľ ide o počet obžalôb, tam bol zaznamenaný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkový počet podaných obžalôb predstavuje na, na počte stíhaných páchateľov za trestné činy 83 % a pokiaľ ide o odklony, pod tými sa rozumejú dohody o vine a treste, podmienečné zastavenie a zmier, tak takýmto spôsobom vybavené veci predstavujú 8 %. Keď si to zrátame, tak vlastne je to 91 vecí, ktoré boli skončené buď teda podaním obžaloby alebo boli, boli skončené vybavením v rámci mimosúdneho konania.
Voláme to síce mimosúdne konanie, ale napríklad dohody o vine a treste, ktoré, ktoré sú dohodnuté v prípravnom, po skončení prípravného konania medzi prokurátorom a obvineným, sa predkladajú na súd a súd rozhodne o ich schválení. Buď ich schváli alebo ich neschváli. Pod vplyvom alkoholu bolo spáchaných, spáchaných, tento počet predstavuje 366 obvinených, je to asi 17 % z celkového počtu stíhaných osôb. Pardon 6 108. Je to asi 17 % z celkového počtu stíhaných osôb. Cudzí občania, cudzinci, ktorí sa, ktorí sa dopustili trestného činu na území Slovenskej republiky, tak tuto bol zaznamenaný skutočne iba mierny nárast. Najčastejšie túto trestnú činnosť páchali občania zo susedných štátov, a to je, to je predovšetkým, najviac to boli občania Českej republiky, ďalej občania Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Srbska. To sú občania, ktorí najčastejšie teda sa dopúšťali trestnej činnosti.
Pokiaľ ide o recidivistov, títo sa podieľajú na páchaní trestnej činnosti tridsiatimi tromi percentami, čo je teda výrazný podiel, sú to páchatelia, ktorí opakovane sa dopúšťajú trestnej činnosti. Ak chceme hovoriť o skladbe kriminality, veľmi dôležitá podstatná teda je, ktorou sa zaoberáme, je kriminalita mladistvých. Trestné stíhanie bolo skončené voči mladistvým proti 3 196 mladistvých. Je to nárast o 823 obvinených. Tento nárast je pomerne vysoký a, samozrejme, v tejto oblasti je potrebné potom aj vyvinúť, vyvinúť také početnejšie preventívne opatrenia. Tento podiel, o ktorom som hovorila, predstavuje na celkovej kriminalite 8,9 %. Najviac skončených trestných stíhaní bolo v obvode Krajskej prokuratúry Košice a Prešov, naopak najmenej v obvode Krajskej prokuratúry Trenčín.
Medzi také základné príčiny kriminality mladistvých sú v podstate stále, dá sa povedať, tie isté príčiny, je to ekonomické, sociálne postavenie súčasnej rodiny, narušené vzťahy medzi rodičmi a deťmi, nezáujem o zodpovednú výchovu detí, často týmto mladistvým delikventom je nahrádzaná rodina rôznymi spolkami kamarátov, ktorí častokrát negatívne vplývajú na tohto mladistvého a vlastne výrazne ovplyvňujú potom aj jeho delikventné správanie, ale takisto aj nízka vzdelanostná úroveň a v niektorých prípadoch dokonca aj konzumný spôsob života.
Trestné činy súvisiace s domácim násilím, to sú najčastejšie páchané trestné činy týrania blízkej a zverenej osoby. Je to, toto je trestná činnosť, ktorá je pomerne latentného charakteru. Veľakrát sa nepodarí ani, ani zistiť, objasniť túto trestnú činnosť. Taký najväčší výskyt takejto trestnej činnosti bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji a takisto v Trnavskom kraji. Najčastejšími páchateľmi sú muži, väčšinou dochádza k páchaniu tohto trestného činu v nejakej forme spolužitia, či už je to medzi manželmi alebo medzi, medzi druhmi, ktorí spoločne žijú, dochádza ale k týraniu blízkej a zverenej osoby aj medzi rovesníkmi, alebo dokonca mali sme prípad vám všetkým známy Čistý deň. Medzi vychovávateľmi a teda chovancami, ktorí im boli zverení do výchovy a kde sa mali starať o to, aby pôsobili na ich prevýchovu, aby, aby boli prevychovaní na riadnych teda občanov.
Pokiaľ by vás zaujímalo, pokiaľ asi sa, ste zaregistrovali v médiách, že táto kauza Čistý deň, niektoré skutky boli zažalované, sú právoplatne odsúdené, niektoré sú ešte v štádiu trestného konania. Pokiaľ ide o tú takú najväčšiu časť, kde sa skutočne preverovali a zisťovali, vypočúvali sa všetci chovanci, ktorí sa nachádzali v tomto resocializačnom zariadení, sme, a bolo zastavené trestné stíhanie Krajskou prokuratúrou v Trnave. Keďže boli určité pochybnosti, osobne som si vyžiadala celý tento spisový materiál, ktorý má 13 veľkých zväzkov. Preštudovala som ho, dospela som k záveru, že pokiaľ ide o trestné stíhanie, je dôvodne zastavené z toho dôvodu, že áno, vyskytujú sa tam výpovede niektorých chovancov, ktorí tvrdia, že vedeli o tom, že dochádza k týraniu alebo nejakému zneužívaniu, ale keď vyšetrovatelia vypočúvali týchto chovancov, tak tí to popreli. To znamená, že neboli poškodení, nemali sme poškodených. Nedávno prišla asi pred mesiacom na prokuratúru pani poslankyňa Blahová, ktorá bola, ktorá bola dosť takým veľkým iniciátorom v tejto trestnej veci, dokonca aj priviedla jedného z chovancov, ktorý v minulosti bol v tomto zariadení Čistý deň a ktorý bol ochotný aj uviesť skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné znovu teda v konkrétnom prípade, v konkrétnom skutku v súvislosti s ním ako poškodeným vykonať vyšetrovanie a jednoducho realizovať ten skutok, o ktorom on hovoril.
Bola a chcela by som aj z tejto pozície povedať, že ktorýkoľvek z týchto chovancov, ak z tých poškodených bývalých teda, ak príde na prokuratúru a bude vedieť uviesť skutočnosti, ktoré budú odôvodňovať trestné stíhanie, prokuratúra je, je samozrejme ochotná chrániť tieto záujmy a vykonať vyšetrovanie tak, aby sa zistil teda skutkový stav a aby sa páchatelia mohli postaviť pred súd.
Pokiaľ som hovorila aj o tom odsúdenom, bohužiaľ, bol to psychoterapeut, ktorý vlastne tieto dievčence sexuálne zneužíval, keď mali mať taký výchovný pobyt v horskom zariadení, kde použil, teda im ponúkol alkoholické nápoje a potom došlo vlastne k tomuto sexuálnemu zneužívaniu. A ďalšia vec, ktorá je realizovaná - je právoplatne odsúdený -, ktorá je realizovaná v Trnave, tam som si zisťovala aj pred touto schôdzou, aký je stav, 11. 11. je pojednávanie v Galante, kde už bude vynesený rozsudok.
Pokiaľ ide ešte o trestné činy páchané na deťoch, tak mimoriadne štatisticky sú významné trestné činy sexuálneho charakteru s detskou pornografiou. V tejto oblasti bol zaznamenaný nárast takejto trestnej činnosti. Obeťami sú najčastejšie deti. Veľakrát sú páchané tieto trestné činy aj formou rodičov, alebo teda dokonca tak isto svojimi rovesníkmi. Deti sú v tejto oblasti veľmi zraniteľné, pretože veľakrát dochádza, dochádza k určitej kyberšikane. Tieto deti sa domnievajú, že ak sú vyzývané rôznym takýmto aktivitám formou počítačov, internetu a tak ďalej, takže zostávajú v anonymite. Nevedia si uvedomiť, že vlastne tento materiál, ktorý získajú tí páchatelia, potom môžu použiť a zneužiť. Veľakrát ich potom zneužívajú k tomu, aby ich mohli vydierať.
Trestné činy legalizácie príjmu z trestnej činnosti, tam tieto tvoria pomerne malú časť z celkového počtu spáchaných trestných činov a je zaznamenaný vlastne pokles obvinených. Je to pomerne nízky počet, je to sto, iba 109 osôb.
Prokuratúra v roku 2018 pomerne dôsledne plnila úlohy vyplývajúce z činnosti výboru expertov Rady Európy na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Je to tzv. Manivel a minulý týždeň v pondelok prišla expertná skupina z Rady Európy, kde vlastne hodnotí národné bezpečnostné riziká, pokiaľ ide o prokuratúru, vnútro a Národnú banku. V piatok tento týždeň bude celkové vyhodnotenie vlastne tejto, poznatkov, ktoré boli získané touto expertnou skupinou. Trestné činy daňové predstavujú 3,8 % a sú to najčastejšie trestné činy nezaplatenia dane poistného, neodvedenia daní a poistného. Chcem povedať, že pri týchto dvoch trestných činoch je možné uplatniť účinnú ľútosť a potom sú to vlastne trestné činy daňového podvodu.
Pri týchto trestných činoch bol zaznamenaný pokles o 83 osôb a možno povedať, že je to aj vlastne v súvislosti s veľmi intenzívnou spoluprácou Generálnej prokuratúry s Národnou jednotkou finančnej polície, Národnej kriminálnej agentúry a v podstate aj výsledky projektu tzv. Daňovej kobry, ktorá vykazuje pomerne vysokú efektívnosť a úspešnosť realizovaných prípadov.
Trestné činy v doprave, je to, je to, najčastejšie páchaný trestný čin je najmä trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Tieto trestné činy sa väčšinou realizujú v super rýchlom konaní a potom za ním nasledujú trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia a tzv. dopravných nehôd, kde dochádza k ublíženiu na zdraví alebo aj živote.
Pokiaľ ide o drogovú trestnú činnosť, tuto je zaznamenaný nárast pri trestných, pri tých konaniach, ktoré spočívajú vo výrobe, kúpe a predaji drogy. Naopak, je pokles pri tzv. konzumentoch.
Výrazný nárast trestného postihu trestných činov došlo pri, pre trestné činy proti životnému prostrediu, je to až takmer o 43 % a myslím si, že výrazne je to o tretinu viac ako v predchádzajúcom období. Je to z toho dôvodu, že sa venuje pozornosť jednak špecializácii, a to nielen v prokuratúre, ale aj na polícii. Osobitná expertná komisia Rady Európy v januári 2018 uskutočnila taký hĺbkový prieskum vo viacerých štátoch Európskej únie a v tejto súvislosti v záverečnom hodnotení osobitne vyzdvihla činnosť Generálnej prokuratúry, najmä s poukazom na striktnú špecializáciu, pretože povedala, že hoci je takáto požiadavka na štáty Európskej únie, ale v máloktorej krajine vlastne táto špecializácia je aj skutočne zriadená.
Pokiaľ ide o finančné vyšetrovanie, toto finančné vyšetrovanie sa realizuje najmä u trestných činov daňových, takisto u trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti pri drogovej trestnej činnosti. Je to v prípadoch, kde vlastne zaistením peňažných prostriedkov alebo zaistením majetku sa sleduje zabezpečenie nároku poškodeného. V tejto oblasti vidíme pomerne veľké nedostatky. Riešili sme túto otázku aj s orgánmi polície, aj v rámci spomínaného Manivelu, pretože myslím si, že by bolo potrebné doplniť legislatívu v tom zmysle, aby sa obvinení nemali možnosť po tom, čo je začaté trestné stíhanie, zbavovať svojho majetku tým, že ho prevádzajú na iné osoby.
K trestnej zodpovednosti právnických osôb, tam, tam sme zaznamenali pomerne taký, také významné pozitívum, pretože kým v roku 2017 bolo stíhaných iba 18 právnických osôb, v roku 2018 to už bolo 71. Vo všetkých týchto prípadoch bola súčasne stíhaná aj právnická osoba aj fyzická osoba, čo teda je možné, aby pre ten istý skutok a jednalo sa o, najmä teda o daňovú trestnú činnosť.
Hovorila som, že prokurátori vlastne v rámci dodržiavania zákonnosti v trestnom konaní a v rámci dozoru nad prípravným konaním využívajú svoje oprávnenia, ktoré majú, ktoré najdôležitejšie sú previerky vyšetrovacích spisov, písomné pokyny a účasť prokurátorov na vyšetrovacích úkonoch. Keď som spomínala odklony a konkrétne uzatváranie dohôd o vine a treste, v roku 2018 došlo k výraznému poklesu týchto, uzatvárania dohôd o vine a treste, čo teda sa nepáčilo ani sudcom a teda zaregistrovali tento, tento výrazný pokles. Bolo to možno čiastočne aj z toho dôvodu, jednak v dôsledku nápadu trestnej činnosti, ale generálny prokurátor vydal, vydal v septembri 2017 pokyn všeobecnej povahy, kde na základe previerok, ktoré boli vykonané na všetkých okresných a krajských prokuratúrach, zistil početné pochybenia. Pokiaľ ide o vyhodnocovanie podmienok na uzatváranie dohôd o vine a treste, ale takisto aj pokiaľ ide o ukladanie a dohodovanie trestov, ktoré v niektorých prípadoch boli naozaj neprimerane nízke. Takže na základe početných pochybení vydal takýto pokyn, kde nariadil jednak schvaľovaciu a takisto aj správovú povinnosť. Následne bola vykonaná opakovaná, po roku opakovaná previerka, kde tento stav sa výrazne zlepšil a v súčasnej dobe je tento pokyn už zrušený. Čiastočne zasa stúpajú počty, počty týchto dohôd o vine a treste.
Generálna prokuratúra, prokuratúra nevykonáva dozor v konaní pred súdom, má však niektoré inštitúty, ktorými môže reagovať na prieťahy v konaní a tieto inštitúty vlastne, tento inštitút podávania sťažností vyplýva z Trestného poriadku. Prokurátori aj reagujú na prieťahy v súdnom konaní, čo má teda veľmi dobrý efekt, pretože po tom, čo sa podá sťažnosť predsedovi súdu, tak následne sudcovia konajú, vytyčujú hlavné pojednávanie a vlastne odstraňujú tieto prieťahy.
Odsúdených v Slovenskej republike bolo v roku 2018 26 084, oslobodených osôb bolo 978. Prokurátori podávajú odvolania v prípade, keď sa nestotožnia s rozhodnutím súdu. Z týchto celkových podaní, ktorých bolo 1 558, sme boli v jednej tretine úspešní.
Teraz by som sa ešte zaoberala čiastočne pôsobnosťou prokurátora v netrestnej oblasti, pretože prokuratúra v netrestnej oblasti vykonáva pôsobnosť, jednak pokiaľ ide o činnosť prokuratúry v rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy a potom v oblasti civilného procesu. Pokiaľ ide o dozor prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, tieto sú upravené, aj metódy, aj prostriedky v zákone o prokuratúre. Prokurátor koná vždy, keď zistí, že bol porušený zákon, alebo keď sa občan, fyzická a právnická osoba obráti na prokuratúru svojím podnetom. Takýchto podnetov, kde v trestnej oblasti bolo podaných na prokuratúru v roku 2018 6 508, boli to podania, podnety fyzických a právnických osôb a na základe šetrenia týchto podnetov prokurátori potom využili svoje oprávnenia a podali 1 233 protestov a 1 879 upozornení. Pokiaľ orgán verejnej správy nevyhovie protestu, ktorý podal prokurátor, v ktorom poukazuje na nezákonnosť, tak sa v tom prípade prokuratúra domáha nápravy žalobou na súd.
Ďalej. Pôsobnosť prokuratúry v civilnom sporovom poriadku možno rozčleniť na oprávnenie podať žalobu jednak, ak ide o uplatnenie nároku štátu na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo o určenie vlastníctva. Ďalej, v ktorých jedna zo strán vystupuje, jedna strana je štát, alebo právnická osoba zriadená štátom, štátny podnik, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, obec alebo vyšší územný celok a v sporoch o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Pokiaľ ide o poznatky od starostov a primátorov obcí, nevidia v tom nejaké, použijem asi silné slovo, šikanovanie. Práve naopak, v tejto činnosti vidia, vidia takú metodickú pomoc a ako som už hovorila aj v ústavnoprávnom výbore, zvažujeme, aby tieto protesty a upozornenia boli zverejňované na webovej stránke Generálnej prokuratúry preto, aby aj ostatné obce sa mohli poučiť z tých pochybení, ktoré boli zistené či už v rámci previerkovej činnosti prokuratúry alebo, alebo pri vybavovaní konkrétnych podnetov.
Keď som hovorila o plnení úloh v zmysle, v zmysle teda plánu úloh prokuratúry Slovenskej republiky, tak som spomínala zhodnotenie stavu zákonnosti postupov a rozhodovaní orgánov verejnej správy v konaniach o odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu a v konaniach o pokute pri poskytovaní sociálnych služieb. Tuto boli zistené početné pochybenia, ktoré boli spojené s nedostatočným výkonom zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti. Napríklad v absencii lekárskych nálezov a správ o zdravotnom stave žiadateľa a záznamov o jej vykonaní chýbali napríklad aj niektoré stanovené náležitosti, ktoré sú nutné pri zdravotných posudkoch. Najzávažnejšie pochybenia a porušenia zákona v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu boli zistené v postupe a rozhodovaní obcí, čo teda je spôsobené najmä ich, musím povedať, nevedomosťou.
Mnohé pochybenia boli zistené aj pri kontrolnej previerke stavu zákonnosti postupov a rozhodovania stavebných úradov, v kolaudačných konaniach, ktoré boli, tieto previerky boli zamerané na zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní stavebných úradov. Tento zákon je vlastne už veľmi starý. Je to zákon 71/1967 Zb. a skutočne by sa žiadala novela tohto zákona, stavebného.
V pôsobnosti prokurátora v civilnom procese, tam boli podané dve žaloby na určenie vlastníctva. Boli to veci, ktoré boli vyťažené z trestnej agendy. Na prokuratúre existuje také prepojenie a odovzdávanie si poznatkov, ak prokurátor, ktorý vybavuje trestnú agendu, zistí pochybenie v netrestnej oblasti, signalizuje to týmto prokurátorom a zasa opačne. A pokiaľ teda, aspoň jednu tú vec by som spomenula, sa jednalo o žalobu medzi dvomi obchodnými spoločnosťami, jednej obchodnej spoločnosti bol vlastníkom, boli teda navzájom manželia, medzi nimi vlastne došlo ku kúpnej zmluve a v tejto súvislosti bol katastrálnemu odboru doručený falošný dokument o zrušení záložného práva, pretože daňový úrad mal zriadené záložné právo na konkrétnu obchodnú spoločnosť. Ja by som sa viac už nezaoberala správou o činnosti, pretože veľmi podrobne je spracovaná. Môžete sa s ňou ešte podrobnejšie oboznámiť.
A ako som už povedala, tak chcela by som teraz sa zaoberať vlastne otázkami, ktoré, a témami, ktoré v posledných dňoch rezonujú v médiách, ktoré teda výrazne vyvolali nevôľu vo verejnosti, ale pobúrili aj veľmi prokurátorský stav. A týka sa to vlastne dvoch prokurátorov, u ktorých bola zaznamenaná komunikácia medzi nimi a Kočnerom. Chcem povedať, že v obidvoch týchto prípadoch sa vedie trestné stíhanie pre skutky, ktoré, videla som uznesenia, tieto skutky, týmito skutkami sú naplnené pojmové znaky skutkových podstát. Boli sme kritizovaní za to, a najmä teda generálny prokurátor, že nevyvodil disciplinárnu zodpovednosť voči týmto prokurátorom. Ak je skutok, ktorý napĺňa pojmové znaky skutkovej podstaty trestného činu, nie je na mieste, aby sa vyvodzovala disciplinárna zodpovednosť. Práve platí zásada ne bis in idem, to znamená, že nie je možné rozhodovať o tom istom skutku v dvoch konaniach.
Ak by sa, už to bolo veľakrát vysvetľované, bolo to aj zástupcami ministerstva, myslím, že Súdnej rady, ale musím to znovu povedať a poviem vám teda aj potom k tomu ďalej, tým, že je začaté trestné stíhanie, tak ak by sme teraz podali návrh na začatie disciplinárneho konania za ten istý skutok, za ten istý skutok, tak po tom, čo by orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenie tomuto páchateľovi, disciplinárna komisia by musela okamžite prerušiť disciplinárne konanie. Určitú výhodu to má v tom, že ak by orgány činné v trestnom konaní dospeli k záveru, že sa nejedná o trestný čin, čo teda nechcem pripustiť, ale iba teoreticky, tak by pre disciplinárne konanie sa zachovali lehoty, a to jednak subjektívna a takisto objektívna lehota. Subjektívna lehota predstavuje šesť mesiacov a objektívna dva roky. Ak by celému trestnému konaniu predchádzalo disciplinárne konanie, kde by títo prokurátori boli uznaní za vinných z disciplinárneho previnenia, tak by sme spôsobili prekážku rozhodnutej veci. Za ten istý skutok už by nebolo možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a vlastne by sa nemohlo konať.
Ja som si, pokiaľ ide o prokurátora, z Okresnej prokuratúry Bratislava 1 vyžiadala z Úradu špeciálnej prokuratúry, vlastne v mene generálneho prokurátora, pretože prokurátor Generálnej prokuratúry nevykonáva dozor v konaní, ktoré realizuje Úrad špeciálnej prokuratúry. Také oprávnenie má jedine generálny prokurátor. Keďže ho zastupujem, vyžiadala som si spisový materiál, kde som, na základe ktorého chcem posúdiť aj túto otázku disciplinárneho previnenia. Ale predovšetkým ma zaujímalo to, či v tých veciach, o ktorých komunikoval tento prokurátor s Kočnerom, akým spôsobom tieto veci boli vybavené. A zistila som, samozrejme, tieto ďalšie spisy som si vyžiadala, preskúmala a zistila som, že ani v jednom prípade tí prokurátori, o ktorých hovorí tento podozrivý prokurátor, ani v jednom prípade neuspel, ani v jednom prípade prokurátori nekonali tak, ako on nasľuboval Kočnerovi. Takže ak sa tam hovorí, že sa malo zrušiť uznesenie o vznesení obvinenia, nebudem spomínať to konkrétne meno tej obvinenej, tak vo vzťahu ku nej to bola rozsiahla vec, kde bolo stíhaných 74 páchateľov, kde si takmer všetci podali sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, tak proti nej zamietol túto sťažnosť. Táto osoba je naďalej trestne stíhaná.
Ďalšia vec, ktorá sa spomína, ktorú takisto mienil vybavovať na Generálnej prokuratúre a kde bol daný podnet, túto vec vybavil prokurátor Generálnej prokuratúry tak, že ju bez akejkoľvek, obyčajným prípisom odstúpil príslušnej prokuratúre. Vôbec v tejto veci nevydával žiadny pokyn. A tak to bolo aj v ďalšej veci. Takže mňa osobne táto, tento poznatok veľmi potešil, pretože som zistila, že predsa len títo prokurátori ani pod nejakými sľubmi korupcie sa nedali zlomiť a rozhodovali v súlade so zákonom. Ja sa touto vecou budem ešte ďalej zaoberať. A pokiaľ, pokiaľ zvážime, že bude treba, a to bude len z takej opatrnosti, si zachovať lehoty v disciplinárnom konaní, tak ako som to uviedla a vysvetlila, tak to bude jediný dôvod. Ja ale očakávam, že v týchto veciach, neviem, v akom stave sa nachádzajú tie dve veci, o ktorých aj vy viete, o ktorých hovorím, na Úrade špeciálnej prokuratúry, ale vzhľadom na čas, ktorý uplynul od začatia trestného stíhania, myslím si, že správnym riešením na základe vyhodnotenia, samozrejme, dôkazov, ktoré boli zadovážené v týchto trestných veciach, bude potom ďalší postup, ktorý bude spočívať v vznesení obvinenia. Akonáhle bude týmto prokurátorom vznesené obvinenie, generálny prokurátor okamžite pozastaví výkon funkcie prokurátora.
Keďže platí zásada prezumpcie neviny, ktorú musíme dodržiavať, tak, samozrejme, musíme počkať na právoplatné rozhodnutie. A právoplatným rozhodnutím, právoplatným odsúdením vlastne mu zaniká, potom je odvolaný z funkcie prokurátora. Ale dovtedy, kým nie je právoplatný odsudzujúci rozsudok, tak neexistuje ustanovenie, na základe ktorého by mohol generálny prokurátor ich zbaviť funkcie. Môže iba pozastaviť výkon funkcie, a to môžem garantovať, že určite k tomuto, k takémuto postupu dôjde.
Tá ďalšia vec, ktorá možno vzbudila ešte väčší ohlas a ktorá bola teda medializovaná, tam sa skutok stal v roku 2014. Takže objektívna dvojročná lehota dávno uplynula. Tam naozaj je zbytočne sa zaoberať tým, že či bude alebo nebude podaný návrh na začatie disciplinárneho konania. Jednoznačne hovorím, že nebude, je to po lehote. Ale očakávam a nechcem teda, nie je to agenda, ktorá patrí do mojej právomoci, je to agenda špeciálnej prokuratúry, takže nechcem sa k tomu vyjadrovať. Mám v tomto smere určité poznatky, ale myslím si, že tam bude prebiehať ďalší proces presne v súlade so zákonom, tak ako má.
Po mne bude mať vystúpenie špeciálny prokurátor, takže môže vám prípadne poskytnúť ďalšie informácie.
Ešte bol, ešte bol obviňovaný generálny prokurátor z toho, že oneskorene zbavil mlčanlivosti jedného z týchto prokurátorov. Aj v tejto súvislosti som si vyžiadala všetky teda tie písomnosti, kde som ešte raz sa vrátila k jednotlivým dátumom, kedy boli žiadané, kedy bola predložená táto žiadosť na zbavenie mlčanlivosti. Skutočne môžem zasa potvrdiť, ako aj uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry, dvakrát sme žiadali vyšetrovateľa, aby doplnil túto žiadosť. Predsa vy takisto viete, že generálny prokurátor nezbaví mlčanlivosti len na základe nejakej dvojriadkovej žiadosti. Skúma, o aký skutok ide, v akom procesnom postavení je tento prokurátor, ktorý má byť vypočutý či v pozícii svedka, podozrivého, obvineného. A nestalo sa, aby v tak závažných trestných veciach, ako sú tieto, o ktorých hovoríme, aby generálny prokurátor nezbavil toho prokurátora mlčanlivosti. Ale samozrejme je potrebné, aby vyšetrovateľ predložil riadnu kvalifikovanú žiadosť. Veď my sme mohli jednoducho mu odmietnuť túto žiadosť. Aj z toho vidieť, že bola vyvinutá maximálna súčinnosť, pretože sme ho vyzvali, aby doplnil ešte túto žiadosť a okamžite potom bol aj zbavený mlčanlivosti. Táto istá osoba prokurátora v rovnakom období bola zbavená mlčanlivosti ešte v troch ďalších trestných veciach. V rovnakom čase boli zbavení mlčanlivosti ďalší prokurátori, ktorých je potrebné vypočuť, a je to väčšinou v súvislosti s Threemou. Vo všetkých prípadoch boli zbavení mlčanlivosti. Takže ja naozaj považujem tieto útoky za nedôvodné. Možnože pramenia aj z neznalosti postupu a konkrétneho vybavovania zbavenia mlčanlivosti.
Možnože, samozrejme, že budete mať vy priestor, ale možno by som ešte na záver chcela ubezpečiť, že veľmi zlé, tí poctiví prokurátori, ktorí si zodpovedne plnia svoje povinnosti veľmi negatívne vnímajú tieto útoky na prokuratúru. Samozrejme, že impulz k tomu dali práve prokurátori, ktorí sa dopustili takéhoto konania, ale chcem ubezpečiť aj vás, že väčšina prokurátorov si naozaj plní svoje povinnosti mimoriadne zodpovedne. A videli ste aj včera vlastne vyjadrenie predsedu Rady prokurátorov, ktorý skutočne hovoril za všetkých prokurátorov, že sa nesmierne nás všetkých dotklo to, že teraz vlastne prokuratúra akoby stratila určitú dôveru vo verejnosti, pretože podľa niektorých týchto jedincov, ktorých konanie je naozaj odsúdeniahodné, tak vrhlo zlé svetlo na všetkých prokurátorov.
Môžem povedať za vedenie Generálnej prokuratúry, že vyvinieme maximálnu súčinnosť, aby sa tieto trestné činy riadne vyšetrili a aby boli spravodlivo potrestaní. Prokurátor neposudzuje, neposudzuje občana, toho páchateľa, či je to radový občan, či je to politik alebo prokurátor alebo sudca. Jednoducho na všetkých je rovnaká miera. A aj keď sme kritizovaní, pokiaľ ide o celý systém prokuratúry, ale na prokuratúre existuje taká viacnásobná kontrola, kde aj keď pochybenie nezistí ten bezprostredne nadriadený prokurátor, nikdy nevie, že aký občan dá podnet a na základe tohto podnetu potom preskúmavajú ten postup nadriadené, nadriadené prokuratúry a nadriadení prokurátori.
Takže ja by som zatiaľ vám poďakovala za pozornosť a nech sa páči, pokiaľ máte nejaké otázky na mňa.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 14:07 hod.

JUDr.

Viera Kováčiková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:11

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani prvá námestníčka generálneho prokurátora, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy generálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1718 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vziať správu generálneho prokurátora na vedomie. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 766 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 15:11 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:13

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani prvá námestníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi úvodom vyjadriť poľutovanie, že tu s nami nemôže byť pán generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Naozaj mi je to ľúto a teda chápem, že má objektívne dôvody, zdravotné problémy a napriek tomu, že budem možno aj o ňom aj o niektorých aspektoch činnosti Generálnej prokuratúry v nasledujúcich minútach hovoriť kriticky, tak chcem mu zaželať skoré uzdravenie, aby sa čím skôr mohol vrátiť do normálneho pracovného procesu.
Bod, o ktorom práve rokujeme, sa volá Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. Ale v týchto dňoch sa nám dostáva na stôl, do počítačov, do médií, a teda hovorila o tom aj pani prvá námestníčka, iná správa o stave prokuratúry a stave zákonnosti v Slovenskej republike, alebo skôr by som povedal, o stave nezákonnosti v Slovenskej republike. Je to asi len náhoda, ale práve dnes bola zverejnená nahrávka Gorily, nahrávka spisu Gorila, nahrávka, ktorú mal bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka v čase, keď bol generálnym prokurátorom, vo svojom trezore v Generálnej prokuratúre, nahrávka, ktorou bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka disponoval, a len pred dvoma dňami bola zverejnená iná nahrávka, nahrávka rozhovoru medzi vtedy už bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a mafiánom Marianom Kočnerom.
Tá nahrávka, o ktorej verejnosť vie od januára, polícia ju má od novembra minulého roku, vypočuť sme si ju mohli až v pondelok, je nahrávka rozhovoru pána a jeho sluhu. A nie je to tak, že by tým pánom bol prokurátor, ktorý dôrazne zvozí zločinca. Práve naopak, zločinec je tým pánom a bývalý generálny prokurátor sa na tej nahrávke správa ako jeho sluha. Nie je dôvod si myslieť, že takáto bola, nebola povaha ich vzťahu po celý čas, aj v časoch, keď bol Dobroslav Trnka generálnym prokurátorom.
My máme monokratický systém prokuratúry, takže kto je úplne hore, zjednoduším to, môže rozhodovať úplne o všetkom. I ten najdôležitejší. Prokuratúra je orgánom ochrany zákonnosti. A my sme to tušili už dávno, ale dnes, teda pred dvoma dňami sme si mohli vypočuť, že ten, kto stál sedem rokov na čele toho najdôležitejšieho orgánu ochrany zákonnosti, sa správal ako sluha mafiána a zločinca. Podľa tej nahrávky nielenže generálny prokurátor Trnka, ktorý ešte stále je prokurátorom, Dobroslavom Trnkom, prokurátorom Generálnej prokuratúry, nielenže pomáhal zločincom zametať ich zločiny pod koberec, ale ak je tá nahrávka pravdivá, tak je dôvodné podozrenie, že sám sa pokúšal o páchanie trestnej činnosti, sám sa pokúšal zneužiť tie informácie, ktoré mal k dispozícii, tú nahrávku na vydieranie šéfa Penty pána Haščáka a pán Trnka je ešte stále prokurátorom Generálnej prokuratúry.
Zopakujem. Polícia má od novembra k dispozícii nahrávku, od januára to vieme všetci, lebo to bolo zverejnené. Ja som na základe informácie v Denníku N v januári podal trestné oznámenie. Aj na základe toho oznámenia sa konajú trestné konania. V tejto veci nikto, alebo teda prinajmenšom nie Dobroslav Trnka nebol obvinený, nebolo voči nemu začaté ani disciplinárne konanie, k tomu sa, k tomu sa ešte vrátim, či sa to dá alebo nedá, podľa môjho názoru sa to, sa to dá. A Dobroslav Trnka je ešte stále prokurátorom Generálnej prokuratúry, ale je to, žiaľ, zodpovednosť aj, a vo veľkej miere práve pána generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára.
Tie dve nahrávky, ktoré boli zverejnené v pondelok a dnes, teda nahrávka rozhovoru Kočnera s Trnkom a 39-hodinová nahrávka spisu Gorila, kde jedna čestná hodina patrí poslednému aktívnemu politikovi, ktorý navštívil Gorilí byt, Robertovi Ficovi, tak okrem týchto dvoch nahrávok boli v uplynulých dňoch a týždňoch postupne zverejňované ďalšie informácie, nie nahrávky, ale prepisy komunikácie Mariana Kočnera cez systém THREEMA s bývalou štátnou tajomníčkou a ešte stále sudkyňou Monikou Jankovskou, voči ktorej sa tiež nemôže údajne začať žiadne disciplinárne konanie. Tam sa priamo bavili o tom, ako korupčne budú rozhodovať sudkyne v Kočnerových kauzách a tú korupciu priamo dohadovala Monika Jankovská, štátna tajomníčka za SMER - sociálnu demokraciu. Naša kolegyňa poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá si neuplatňovala mandát, lebo bola štátnou tajomníčkou, a ešte aktuálne aj sudkyňa aj v tom čase s pozastaveným výkonom a dnes sudkyňa opäť v činnej službe, akurát na PN-ke.
Dozvedeli sme sa o komunikácii Kočnera s vplyvnou osobou z pozadia SMER-u - sociálnej demokracie Bödörom, ktorá vrhá tieň aj na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, kde Bödör mal slúžiť ako spojka medzi Kočnerom a Kováčikom, ale ani voči Dušanovi Kováčikovi pán generálny prokurátor Čižnár dosiaľ neinicioval ani to disciplinárne konanie, hoci tých dôvodov bolo už viac ako dosť. Jeho slávne skóre 61 : 0, teda počet prípadov, ktorým sa venoval, a počet tých, ktoré úspešne dotiahol do konca, 61 : 0, alebo porušenie zákona, za ktorý bol priestupkovo postihnutý v podobe vloženia 204-tisíc eur v hotovosti na bankový účet, človek, ktorý má stíhať korupciu, nepozná zákony, ktoré majú korupcii zamedzovať. Keby tu bol pán Jaroslav, Jaromír Čižnár, tak nepochybne sa ho spýtam, že prečo ešte stále nepodal podnet na disciplinárne stíhanie pána Kováčika, ktorý tu príde o chvíľu.
To, čo sme sa dozvedeli v uplynulých dňoch, je otrasná správa o stave zákonnosti, či, jak som povedal, skôr nezákonnosti v Slovenskej republike a, žiaľ, aj o stave prokuratúry. V stave, v ktorom bola prokuratúra nepochybne v rokoch, keď ju ovládal Dobroslav Trnka, ale, žiaľ, ešte stále ten stav nie je prekonaný. A je to aj správa o stave orgánov činných ako, činných v trestnom konaní ako celku, teda aj správa o stave polície, správa o stave súdov, správa o stave politiky.
Keď sme už pri tej Gorile, tak Gorila je tiež otrasnou správou. Teraz si ju môžme aj vypočuť, nielen prečítať. Ale je otrasnou správou o prerastení politiky a oligarchov v pozadí. Je to strašné, ale keď si uvedomíme, čo vieme o súčasnosti a nedávnej minulosti, tak musíme konštatovať, že odvtedy sme sa ešte posunuli. Odvtedy sme tú otrasnosť dostali na vyššiu úroveň.
Keď si zoberieme, zoberieme tie správy Kočnera s Jankovskou, s Bödörom, jeho rozhovor s Trnkom, tak je to ešte nová úroveň, je to ešte trochu ďalej. A môžeme sa teraz baviť o tom, čo je napísané priamo v správe, často ho prezentovala aj pani prvá námestníčka, hovorili sme o tom na ústavnoprávnom výbore, vy ste o tom hovorili na ďalších výboroch, áno, sú to dôležité veci, môžme aj hovoriť o štatistikách, o páchateľoch, o objasnenosti, príčinách, personálnom a finančnom stave prokuratúry, o plnení úloh prokuratúry, ktorá bola splnená načas a ktorá nie. Môžme hovoriť o témach, napríklad domácom násilí, čo teda dlhodobo viacerí oceňujeme, že je to srdcová téma pána Čižnára a že to berie - a veríme mu to, že to berie - ako niečo, na čom mu záleží a úprimne sa snaží s tým niečo urobiť a mohli by sme sa baviť o detailoch typu, čo som spomenul na výbore, že či tá linka, ktorá funguje pre obete domáceho násilia, je práve najvhodnejší nástroj a keď formou odkazovača máme zisťovať páchanie zrovna tohto typu trestnej činnosti, ktorý je veľmi špecifický. Ale v deň, keď bola po takmer ôsmich rokoch zverejnená nahrávka Gorily, sa mi zdá úplne nedostačujúce hovoriť o veciach tohto typu a nehovoriť o tých zásadných veciach, ktorých sa aj pani prvá námestníčka dotkla v závere svojho, svojho vystúpenia.
Gorila je špecifická v celom tomto konštrukte, pretože Gorila akoby spájala a premosťovala ten svet, ktorý sama opisuje a to, čo sa z neho potom, potom dialo. Viac vypovedá aj o tom súčasnom alebo nedávno minulom svete. Gorila hovorí o korupcii, hovorí o zločinoch bielych golierov, hovorí o prepojení politickej moci a oligarchov. Ale to, čo sa potom s Gorilou ďalej dialo a čo sa dozvedáme z rôznych foriem Kočnerovej komunikácie, hovorí nielen o prepojení politickej moci s oligarchami, ale aj o prepojení politickej moci priamo s mafiou. Priamo s organizovaním zločinov. A nielen politickej moci, ale aj orgánov činných v trestnom konaní - polícia, prokuratúra, súdy - a už sa nielen, už to nielen tušíme, že to tak mohlo byť, už to vieme, už máme veľmi vážne závažné indície a dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že je to presne tak, ako sme tušili. A opakujem, to už nie je len činnosť bielych golierov, trestná činnosť páchaná v rukavičkách, že niekto dostane nejakú províziu a za to niečo sprivatizuje.
Dnešné správy o stave nezákonnosti v Slovenskej republike, o ktorých hovorím vo svojom vystúpení, už hovoria o trestnej činnosti v tej najprimitívnejšej a najbrutálnejšej forme vrátane vraždy, vrátane dvojnásobnej vraždy, vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vrátane objednávok vrážd ďalších ľudí, ktorí išli po mafii a postavili sa jej. Mali by sme o tom hovoriť, najmä o tom by sme mali hovoriť, ale myslím si, že by sme mali o tom hovoriť v prítomnosti pána generálneho prokurátora Čižnára, lebo je dôležité, aby sa mal možnosť k tomu všetkému vyjadriť aj on, aby zaznel aj jeho hlas, aby aj on mohol vysvetliť svoju pozíciu, lebo aj on bol prítomný napríklad tomu, keď Dobroslav Trnka púšťal časti nahrávky Gorily Robertovi Ficovi. Mal by mať možnosť sa obhájiť aj tu medzi nami a vysvetliť to a vysvetliť aj svoje postupy, a opakujem, chápem, že má vážne zdravotné problémy, neupodozrievam ho z toho, že by sa chcel vyhnúť parlamentu a tomu, aby tu vysvetľoval veci, ale myslím si, že, teda nijako to nechcem bagatelizovať, ale myslím si, že by sme mali na neho počkať.
A mali by sme sa vrátiť k správe v jeho prítomnosti, preto dávam procedurálny návrh, aby sme o správe nehlasovali dnes, aby sme o tej správe nehlasovali ani na tejto schôdzi, aby prebehla rozprava, ale aby sme hlasovali o správe až na nasledujúcej schôdzi, ktorá je plánovaná na november a aby sme do jej programu opätovne zaradili tento bod vrátane rozpravy k nemu, aj s účasťou pána generálneho prokurátora Čižnára, ak mu to zdravotný stav, samozrejme, umožní, čo nevieme v tejto chvíli, chvíli odhadnúť, len teda prosím pána spravodajcu, aby si poznačil tento procedurálny návrh nehlasovať o správe na tejto schôdzi, ale zaradiť správu opätovne na rokovanie na budúcu parlamentnú schôdzu, ktorá je riadne plánovaná.
Ja si uvedomujem, že je to správa za rok 2018, minulý aj predminulý rok sme tie správy prerokovali už na júnovej schôdzi, v 2016 to bolo na septembrovej schôdzi, a teraz je už októbrová schôdza, teda meškáme a nie iba vinou, vinou prokuratúry, keďže tá správa bola v auguste, myslím, doručená. Mohli, mohli sme to prerokovať už v septembri, ale napriek tomu, napriek tomu si myslím, že je dôležitejšie, aby sme pokračovali v tejto rozprave a predpokladám, že kolegovia v nej budú pokračovať, ale aby sme v nej pokračovali v prítomnosti pána generálneho prokurátora a preto predkladám tento pozmeňujúci návrh, procedurálny návrh, a prosím vás o jeho podporu.
Posledné dve veci, ktoré sa týkajú toho, čo v závere svojho vystúpenia hovorila pani prvá námestníčka. Jednak je to otázka, otázka, začnem teraz tou druhou, menej dôležitou vecou, či zbavenie mlčanlivosti, prečo, prečo to tak dlho trvalo, keď polícia vie o tom od novembra, z tých informácií, ktoré máme k dispozícii, tak vieme, že až 1. augusta požiadala, boli tam nejaké, v marci bolo začaté, ale teda o zbavenie mlčanlivosti bolo požiadané políciou až v auguste, 1. augusta, bolo tam potrebné nejaké veci doplniť, 20. augusta boli tie veci doplnené a pán generálny prokurátor tomu vyhovel 30. septembra, čo je 40 dní. Tak ja neviem, či je to okamžite, ale teda možno, že by ste vedeli vysvetliť, že či toto je bežný čas aj pri takejto, pri takejto závažnej, závažnej kauze. Ja si myslím, že bolo možné konať rýchlejšie, nedá sa hovoriť, že toto bolo, že okamžité rozhodnutie 40 dní a nedalo sa to rýchlejšie, to je jedna vec. Ale povedal by som, že menej dôležitá, lebo teda, že či to je 40 dní alebo 20 dní, alebo 3 dni, tak áno, je to rozdiel, ale vypočujem si rád odpoveď a vysvetlenie, ale, ale nie je to to najpodstatnejšie.
Tá druhá, vami ako prvá spomenutá vec, ktorá sa mi zdá dôležitejšia, je, že či je možné postaviť Dobroslava Trnku mimo službu bez toho, aby bol obvinený. Lebo môj kolega z OKS Juraj Petrovič a ďalší ľudia vyzvali pána generálneho prokurátora, aby začal disciplinárne konanie, disciplinárne konanie umožňuje, umožňuje, ak sa začne, postaviť mimo službu, alebo teda dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora.
Tie námietky, prečo to nejde, alebo zdôvodnenia sú dve. Jednak, že už je to premlčané, že už uplynuli dva roky od toho rozhovoru Trnku s Kočnerom, ktorý sa mal odohrať v roku 2014, a druhá, že nemožno dvakrát rozhodovať v tej istej veci a teda v prípade, že, že, že by bol disciplinárne potrestaný, tak by to tvorilo prekážku, prekážku trestného stíhania. Ja si myslím, že ani jedna z týchto námietok, až by som povedal výhovoriek, neobstojí. Rozhodne to nie je tá istá vec.
Ja sa domnievam, že už samotné kontakty prokurátora Generálnej prokuratúry so závadovou osobou z prostredia organizovaného zločinu môžu napĺňať znaky disciplinárneho previnenia. Už samotné kontakty, stretávanie sa, výmena informácií sú predsa konaním, ktoré spochybňujú nezávislosť a zákonnosť a plnenie si povinností prokurátorom.
Tu nehovoríme o tých veciach, o ktorých sa bavili, o tom, že tam mohlo dochádzať k niektorému z trestných činov korupcie alebo k trestnému činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, alebo vydierania, ako sa dozvedáme na tej nahrávke, no jasné, že nebude niekto, prokurátor disciplinárne stíhaný za trestný čin. Za trestný čin musí byť, musí byť trestne stíhaný, ale domnievam sa, že už samotné kontakty, rozhovory a vedenie, vedenie rozhovoru o tých témach, o ktorých sa Dobroslav Trnka s Marianom Kočnerom bavili, už samé o sebe sú dôvodom na disciplinárne stíhanie, pretože napĺňajú znaky disciplinárneho previnenia aj bez toho, aby tie ďalšie veci sa podarilo napríklad v trestnom konaní preukázať, aby bolo preukázané, že niektorý prokurátor sa nechal skorumpovať, aby bolo preukázané, že naozaj bol pán Haščák z Penty reálne vydieraný a že tam došlo k spáchaniu trestného činu. Už spôsob, akým sa o tom bavili, je, môžme považovať za disciplinárne previnenie, je možné začať disciplinárne, disciplinárne stíhanie, čiže nie je to tá istá vec a ak by sa, ak by sa v tejto veci aj rozhodlo, tak som presvedčený, že to nie je možné považovať za prekážku pokračovania trestného stíhania.
Tá druhá námietka, premlčanie. Nemožno stíhať prokurátora disciplinárne za disciplinárne previnenie, od ktorého uplynuli dva roky. Od roku 2014 nepochybne už uplynuli viac ako dva roky, ale na druhej strane z toho, čo o povahe vzťahu Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku vieme, sa môžme dôvodne domnievať, že to nebol jeden ich rozhovor, že tie vzťahy sú, boli a sú dlhodobé, neviem, či ho chodí pozerať do basy, do väzby, ale nepochybne sa dlho pred tým poznali, dlho pred tým sa stretávali, dlho pred tým viedli podobné rozhovory a nie je dôvod si myslieť, že to bol posledný rozhovor, že tie kontakty prokurátora Generálnej prokuratúry so závadovou osobou z prostredia organizovaného zločinu pokračovali a že to neboli len nejaké nevinné rozhovory o rybačke a o tom, o tom, čo si varili na nedeľný obed.
Čiže ja mám na základe toho vážne podozrenie a myslím si, že by ho mohol mať aj pán generálny prokurátor, že kontakty Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom pokračovali a mali podobný charakter aj po roku 2014 a disciplinárne konanie by malo jednoducho preveriť tieto podozrenia, že či to naozaj tak bolo a či sa naozaj Dobroslav Trnka naďalej stretával s Marianom Kočnerom a aká bola povaha ich vzťahov. A už samotné začatie toho disciplinárneho konania v tak vážnej veci môže byť predsa dôvodom na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora, tam nie je potrebné, aby to disciplinárne, disciplinárne stíhanie bolo dovedené do konca, to stačí, keď začne a už vtedy možno dočasne, dočasne pozastaviť.
Čiže áno, keď som prvýkrát počul tie námietky, aj jednu, aj druhú, teda že je to tá istá vec, aj že už je to premlčané, tak sa mi najprv zdalo, že áno, smola, ale nemusel som sa veľmi zapotiť, aby som, aby som dospel k záveru, že to tak nie je, že to nie je tá istá vec, že správanie Dobroslava Trnku bolo vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi problematické aj nad rámec alebo mimo rámec konkrétnej trestnej činnosti, ktorá je predmetom trestného stíhania, a že premlčané to takisto zrejme nie je, lebo teda, ako iste viete, pokiaľ, pokiaľ dôjde k novému disciplinárnemu previneniu, tak sa premlčacia doba preruší a začína plynúť odznova. Čiže v prípade Mariana Kočnera, keď v roku 2014 sa stretol, teda Dobroslava Trnku, keď sa v roku 2014 stretol s Marianom Kočnerom, tak stačí, aby sa v roku 2016 stretol s Marianom Kočnerom a v roku 2018 sa stretol s Marianom Kočnerom a viedli nejaký podobný rozhovor, a tá premlčacia doba sa prerušuje a je ju možné, začína plynúť odznova, takže podľa môjho názoru žiadna premlčacia doba neuplynula. Generálna prokuratúra mohla v tejto veci urobiť viac, žiaľ, neurobila. Tak som veľmi zvedavý, či obvinenia voči Dobroslavovi Trnkovi alebo obvinenie v rámci trestného stíhania príde skôr a keď nepríde hneď v priebehu pár dní, tak či generálny prokurátor neprehodnotí svoj doterajší postup, že bez toho, aby bolo vznesené obvinenie, on s tým nemôže nič robiť, pretože som presvedčený, že môže a že by mal.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 15:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem reagovať na ten záver, Ondro, tvojho vynikajúceho vystúpenia. Jediná výtka je tá, že si sa dopustil čiastočne logickej chyby v tom, že vychádzaš z toho, že generálny prokurátor o konaní jeho prokurátorov, konkrétne prokurátora Trnku a prokurátora povedzme Paloviča a iných vie len toľko, čo vie verejnosť. To samozrejme tak nie je, pretože generálny prokurátor, keby chcel, tak by mohol konať na základe tých informácií, ktoré už mal ďaleko skôr, ako ich mala verejnosť. A to, že ich generálny prokurátor mal, to je nepochybné. Totižto na prokuratúre je legendou to, ako Kočner si robil večierky za panovania Trnku a ako tam bol on de facto bossom na Generálnej prokuratúre. To je, samozrejme, niečo, čo mohlo ihneď po nástupe tohto nového generálneho prokurátora byť podkladom na stíhanie Trnku a jemu podobných. Že to neurobil, to je jasné, a to preto, lebo nedostal povolenie od tej mafie, ktorá ho tam dosadila, lebo všetci vieme, že ako sa Čižnár dostal za generálneho prokurátora. To je samozrejmé, že je to mafiánsky generálny prokurátor, ktorý sa tvári, že nás tu ochraňuje.
Je to samozrejmé, že generálny prokurátor Čižnár je súčasťou tejto mafie a podľa toho aj koná. On koná len v rozsahu toho absolútneho minima, ktoré je odrazené v tom, aké sú informácie na verejnosti. Keby neexistovala Threema, tak by nerobil nič.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2019 o 15:42 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video