25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:06 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za podporu. Ja len možno chcem pripomenúť, že teda, pripomenúť alebo je to skôr možno taká poznámka, že tento návrh zákona by chcel byť prvým takým akoby limitom, že kde asi sa budeme hýbať, pretože aj kontroling v sociálnych službách má svoje špecifiká a je to iné ako povedzme kontrolovať hospodárstvo alebo financie, že tu keď by sme uvažovali o kontrolingu, tak z môjho pohľadu hovoríme skôr možno o nejakej supervízii vedení, hľadaní cesty, že nemal by to byť ten tvrdý kontroling na základe nejakých akoby že tvrdých dát, lebo aj umiestnenie do sieťovej postele niekde zmysel môže mať a niekde ho nemá.
Takže myslím, že tu sa bavíme viac-menej o kvalitatívnom kontrolingu, ktorému tento môj návrh zákona, by som bola rada, keby dal nejaké limity. Ale verím, že ešte budeme o tom viac diskutovať.
V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2021 o 10:29 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:32

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona, poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389. Rada by som na tomto mieste poďakovala tiež kolegom, ktorí sa pod návrh zákona podpísali naprieč tým spektrom koaličných strán.
Základným cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Návrh zákona zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol preveriť podľa oprávnení informácie o tom, že by dieťa (poistenec) mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
Dôvodová správa, ktorú k zákonu nájdete, je podrobná a je opretá o tragický príbeh dievčatka, ktorý sa odohral v máji roku 2020. Možno si spomenieme, kedy sme boli informovaní ako verejnosť o tom, že bolo nájdené telo malého dieťaťa zakopané na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch.
Ja som tento prípad monitorovala a z dostupných údajov sme identifikovali právny a legislatívny nedostatok, ktorý sa má návrhom zákona odstrániť. To osemmesačné dievčatko celú dlhú dobu nechýbalo lekárom ani úradom, hoci to bolo obdobie, kedy mala absolvovať niekoľko povinných zdravotných prehliadok, tak ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je deväť prehliadok, do dvoch rokov života desať preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si o tomto vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťaťom prísť. Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú a zisťujú dôvody. Ak takáto situácia nastane, lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť. V Luckinom prípade to však nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka povedala, že už nemá zdravotnú dokumentáciu. Dala ju matke, keď jej povedala, že chce zmeniť lekára. Zdravotnú kartu by si, pacienta, by si mali lekári skôr posúvať medzi sebou. Bolo by dôležité, aby sa o tom prinieslo potvrdenie, že ten druhý lekár prijal kartu do evidencie, a na základe toho pán doktor vydá kartotéku do rúk, nie poštou. Preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto dieťaťa neexistuje. Desať mesiacov to teda nikomu neprekážalo a ani to, že nemá povinné prehliadky a očkovania.
A teraz, dovoľte mi, prosím, pár slov k legislatívnej stránke a ľudskoprávnej. Ja, v procese tvorby toho zákona sme sa stretli s kritikou, že kvôli jednému prípadu meniť právo. Iste nepôjde v budúcnosti o tisíce detí, možno sa bavíme o jednotkách alebo desiatkach a že vlastne išlo o zlyhanie lekára a konečnú zodpovednosť majú rodičia. Ja si ale myslím, že je to našou povinnosťou, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo i len malá legislatívna skulinka, cez ktorú by nám to, to dieťa alebo ten človek mohli utiecť.
V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to čl. 3. Ustanovenie čl. 3 ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem teda, že aj zákonodarnými orgánmi. Teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci štátu, ale aj my.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako tiež reakciu na jeden konkrétny prípad. Zhodou okolností aj to dievčatko sa volalo Lucka a išlo o dieťa, ktoré utýral otčim. V roku 2017 za to bola právoplatne odsúdená sociálna pracovníčka a ani tento prípad neostal bez legislatívneho povšimnutia. Vtedy pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a občianskeho súdneho poriadku.
A my máme teda k dispozícii aj stanoviská Kancelárie Národnej rady, chcem teda poďakovať aj pani doktorke Jakubíkovej z Kancelárie Národnej rady za jej konštruktívny pracovný prístup. Z tohto stanoviska akceptujeme tri pripomienky. Ide o § 25 ods. 6 prvá veta.
Vzhľadom k tomu, že v § 25 ods. 6 prvá veta ide o dôležité právne skutočnosti, súhlasíme so stanoviskom Kancelárie Národnej rady. Preto dôjde k upresneniu právnych skutočností, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami. "Ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti" alebo slovami "začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti". Text sa upresní terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá veta preto bude znieť takto: "Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta pobytu tohto poistenca."
Pri slove "zanikla" sa vloží poznámka pod čiarou č. 55e, ktorá bude odkazovať na § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
Druhý bod. § 25 ods. 6 štvrtá veta. Hoci z dôvodovej správy jednoznačne vyplýva, že účelom spracovania osobných údajov je preverenie informácie o stave dieťaťa, túto pripomienku Kancelária Národnej rady akceptuje, len preto k slovu "zaobchádzaniu" sa pripojí poznámka pod čiarou k odkazu 55f a znie:
55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.
Prechodné ustanovenie: Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie. Za § 38ev sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Povinnosti vyplývajúce z ods., § 25 ods. 6 druhej vety sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."
Ešte jedno odporúčanie, ktoré, žiaľ, ale nemôžeme akceptovať. Týkalo sa použitia kratšej lehoty ako navrhovanej, najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka.
V čase prípravy návrhu zákona sa k tomuto vyjadrovali aj poisťovne. Tieto údaje sa nevymieňajú na online báze, ale dávkovo a raz mesačne za predchádzajúci mesiac. Preto nie je vhodné z nášho pohľadu túto lehotu skracovať. Pôvodne poisťovne žiadali lehotu 45 dní, takže 30 dní vnímame ako kompromis. V stanovisku Kancelárie Národnej rady sa spomína príklad s ukončením platnosti dohody v priebehu mesiaca január. Táto informácia prichádza vo februárovej dávke, kde môže byť upravovaná. Do systému v zdravotnej poisťovni je zapracovaná koncom februára alebo začiatkom marca a navyše pri skončení platnosti jednej dohody v januári a uzavretia dohody vo februári sa toto zdravotná poisťovňa reálne dozvie až v marci alebo apríli. Čiže ak by sa termín skrátil, tak by hrozila vyššia chybovosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

18.3.2021 o 10:32 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:51

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, keďže sa opakuje situácia jednak zo včerajška, dnes to neni prvýkrát, neni to v moci opozičných klubov, pretože nás neni dosť, ale žiadame všetky štyri koaličné kluby, nech okamžite zvolajú grémium a nech sa nastavia pravidlá rokovania Národnej rady, pretože toto sa nedá nazvať ani chaosom.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 10:51 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:05

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja si len dovoľujem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme štandardné zasadnutie výboru v našej rokovacej miestnosti. Tak vás poprosím, aby ste prišli. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:05 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:05

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, keďže ste boli svedkami či už včera, keď som riadil schôdzu a musel som ukončiť skôr kvôli nedostatku či predkladateľov, ako aj spravodajcov, rovnaká situácia sa opakovala teraz. Niektoré body nám už prepadli tuším tretíkrát. Táto situácia nemôže takto pokračovať ďalej. Preto navrhujem, tak ako som sľúbil aj poslancom, ktorí to kritizovali, aby bolo po hlasovaní zvolané bezodkladne poslanecké grémium, na ktorom sa rozhodne, ako budeme pokračovať ďalej. Mám prísľub, tak ako bolo povedané, že koaličné kluby sa pridávajú k tomuto návrhu, ktorý ako opozícia predkladáme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:05 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Vďaka, pán predsedajúci. Len prosba o opravu. Včera vo veci parlamentnej tlače 429 som hlasoval proti, vykázalo ma, že som sa zdržal, tak len oprava. Poslanec Valášek hlasoval proti, tlač 429, vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:06 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Chcem len pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti dnešnú schôdzu výboru o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:06 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som pozvať všetkých členov výboru pre európske záležitosti na zasadnutie o 12.00 hodine v miestnosti, myslím, 149.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:33 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, chcem pozvať všetkých členov zdravotníckeho výboru na pokračovanie mimoriadneho výboru a zároveň výbor ku skrátenému konaniu dnes 12.05.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
25. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 13:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážená Národná rada, vážení poslanci, poslankyne, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomní: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová - pracovné povinnosti, zastupuje ju podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger, podpredseda vlády Štefan Holý, zastupuje ho minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Minister vnútra Roman Mikulec - pracovné povinnosti, zastupuje ho minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, zastupuje ho podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Minister životného prostredia Ján Budaj, nie sú otázky, a ministerka kultúry Natália Milanová, nie sú otázky.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video