25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 14:05 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:42

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja už len také doplnenie. Ozaj si myslím, že je veľmi dobrá prax, že sa zrušilo rozdávanie pozmeňovacích návrhov do lavíc, pretože to by bolo obrovské množstvo papierov, ktoré by sa vyhodili, a to sa zhodneme na tom, že zverejnenie na webe je ďaleko elegantnejšie. To by som naozaj poprosila možno organizačné, aby sa na to pozreli, aby. Možno by nebolo aj zlé, ak by pri tom zverejnení, ak je to možné technicky, bol uvedený čas, kedy bol predložený ten návrh. Neviem, možno by to vyriešilo problém, možno nie, ale každopádne môj pozmeňovací návrh bol riadne v súlade s rokovacím poriadkom predložený.
A ešte som chcela vám jednu vec, že proste v tej aplikačnej praxi dochádzalo k problémom a dochádzalo najmä v súvislosti s vykonávaním auditu. Audítori mali iný výklad a keď došlo už ku kontrole audítorov, tak došlo potom následne ku korekciám a museli prijímatelia pomoci za tie vracať peniaze. Čiže to sú objektívne skutočnosti, ktoré viedli k podaniu tohto návrhu zákona. Predmetný pozmeňovací návrh v tej pracovnej skupine, o ktorej som hovorila, boli aj z ministerstva financií zo sekcie auditu, aby sa vlastne naozaj vyhli sme sa.
Je to, čo hovoríte, že tá výnimka existuje v zákone, áno, je pravda, len je to jasnejšie naformulované, aby mohli lepšie aplikovať a využívať túto výnimku tí prijímatelia, ktorí na to sú oprávnení.
Takže to asi toľko, a teda poprosím o podporu tohto návrhu zákona. Naozaj nejde o veľa, ale v konečnom dôsledku ide o veľmi veľa, pretože pomáhame vede a výskumu.
Ďakujem.
Skryt prepis

31.3.2021 o 11:42 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:44

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Chcem len oznámiť termín hlasovania - dneska o 17.00.
Skryt prepis

31.3.2021 o 11:44 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:45

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol tento materiál. Ide o návrh uznesenia na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prepracovaniu návrhu Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Úplne na začiatok poviem, že určite všetci dobre viete a registrujete, že už od minulého roka sa viackrát snažíme v rámci tohto pléna predkladať uznesenia v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti, nakoľko považujeme za veľmi dôležité, aby, aby diskusia o tomto pláne prebehla aj tu, v tomto pléne, lebo všetci si uvedomujeme, že tieto finančné prostriedky vo výške viac ako 6 mld. eur nie sú len na tri, štyri roky, ale sú na množstvo iných, ďalších rokov, ktoré musí byť odkomunikované a prediskutované aj v pléne naprieč politickému spektru.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod tlakom času predložilo 8. marca 2021 na medzirezortné pripomienkové konanie nedokončený návrh Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Dokument len potvrdil fakt, že predstavitelia exekutívy počas celého obdobia diskrétnej prípravy návrhu plánu podpory obnovy a odolnosti otvorene komunikovali predovšetkým o alokáciách európskych peňazí na želané predmety, a to aj na oblasti mimo oprávnený rozsah uplatnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Rozsiahle texty slúžia len na zdôvodnenie použitia peňazí. Rovnako potvrdil absenciu strategického pohľadu na kľúčové výzvy, priority a predovšetkým spôsob ich riešenia, neexistencia analytického pohľadu dopadov krízy na slovenskú spoločnosť a jej ekonomiku. Výrazne tiež absentuje koncept budovania odolnosti štátu a ekonomickej sféry voči ďalším možným krízam. Verejnosť márne očakávala od svojej reprezentácie koncept zásadnej modernizácie Slovenska a z nej vyplývajúce erudované rozhodnutia o použití neopakovateľných prostriedkov z Európskej únie určených na prekonanie dopadov nákazy COVID-19 a predovšetkým na zásadnú obnovu.
Strategická obnova Slovenska sa, žiaľ, nekoná. Doteraz uvedené len potvrdzuje absenciu komplexnej a primeranej vyváženej reakcie na hospodársku a sociálnu situáciu. Navrhuje sa v uznesení, v danom uznesení, aby uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky pozostávalo z časti A - prerokovalo a v časti B - žiada a navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky teda prerokovala návrh plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vypracovaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Myslíme si, že je opodstatnené, aby sa na rozhodovaní tak závažných otázok podieľala aj Národná rada Slovenskej republiky.
Parlament disponuje najvyššou mierou politickej legitimity, nakoľko je reprezentantom suverenity ľudu a je kreovaný priamymi voľbami. Z uvedeného odôvodnenia legitimity a postavenia v systéme orgánov štátnej moci vyplýva právo rokovať aj zodpovednosť Národnej rady Slovenskej republiky za smerovanie vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej a iných politík. Je to čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky. Myslíme si, že určite by nebolo správne obuť sa len do zodpovednosti zo strany moci výkonnej a vlády, ako aj vrcholného orgánu. Aj vo vzťahu k Plánu podpory a obnovy odolnosti je namieste poukázať na vlastnú zodpovednosť, zodpovednosti volených zástupcov, výborov parlamentov a Národnej rady Slovenskej republiky.
V časti B návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky, a to o prepracovanie návrhu Plánu podpory a obnovy odolnosti Slovenskej republiky vypracovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky v termíne do 6. apríla 2021, nakoľko sumár jeho nedostatkov zakladá riziko neschválenia plánu inštitúciami Európskej únie alebo oprávnenej kritiky iných členských štátov.
Existuje dôvodná obava, že zverejnený návrh plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pri tak komplexnom posudzovaní neobstojí. O dôsledné, žiadame o dôsledné zohľadnenie dôležitých skutočností pri prepracovaní návrhu plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyplývajúcich zo strategických dokumentov inštitúcií Európskej únie, záverov mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. až 20. júla 2020, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2021/241, usmernení útvarov Európskej komisie členským štátom plánu podpory obnovy a odolnosti.
Žiadame o odstránenie aspoň zásadných systémových nedostatkov. Návrh plánu podpory obnovy a odolnosti už pri základnom členení nie je dostatočne zameraný na oblasť verejnej hospodárskej politiky a v rámci nej absentuje priemyselná a poľnohospodárska politika. Investície z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie sú prioritne cielené na riešenie dopadov krízy, hospodársku obnovu Slovenska a posilnenie jeho odolnosti, ale sú skôr zamerané na riešenie rôznorodého investičného dlhu verejnej sféry.
Cielenie podpory na vybudovanie alebo rekonštrukcie fotovoltaických, bioplynových a obdobných energetických zdrojov, alebo obnovu budov nie je podstatou európsky poňatého zeleného prechodu. Návrh na alokovanie viac ako 10 % z národnej kvóty v mechanizme na podporu obnovy a odolnosti na obnovu budov je v zásadnom konflikte s kľúčovými potrebami strategickej obnovy Slovenska.
Oblasť digitalizácie je prevažne zameraná na verejnú digitálnu infraštruktúru a výrazne absentuje koncept a podpora hospodárskej a v rámci nej najmä priemyselnej digitálnej transformácie pre ekonomiku Slovenska v budúcnosti.
Návrh Plánu podpory obnovy a odolnosti už pri základnom členení nie je dostatočne zameraný na oblasť sociálnej a územnej súdržnosti. Návrh Plánu podpory obnovy a odolnosti predpokladá čerpanie prostriedkov na oblasti mimo oprávnený rozsah uplatnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, napríklad na reformu súdnictva a podobne.
V období, kedy denne na Slovensku zomiera niekoľko desiatok ľudí na ochorenie súvisiace s pandémiou COVID-19, je, si myslím, že také cynické napriek medializovaným výhradám útvarov Európskej komisie trvať na vyčlenení 100 mil. eur z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na starostlivosť o duševné zdravie. Navrhuje sa opakované posúdenie vhodnosti a účelnosti alokovania prostriedkov v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre ciele strategickej obnovy a odolnosti Slovenska práve na podporu vybudovania alebo rekonštrukcie fotovoltaických, bioplynových a obdobných energetických zdrojov v rozsahu 160 mil. eur, obnovy budov v rozsahu 700 mil. eur, starostlivosti o duševné zdravie v rozsahu 100 mil. eur, boja proti korupcii, bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v rozsahu 200 mil. eur, reformy justície v rozsahu 244 mil. a tak ďalej.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky, aby pri alokovaní zdrojov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa sústredila pozornosť na podporu prioritných potrieb, ktorými sú najmä podpora obnovy výkonu hospodárstva, posilňovanie odolnosti hospodárskej infraštruktúry, adekvátna podpora odolnosti priemyslu a poľnohospodárstva.
Pri alokovaní zdrojov na zelenú transformáciu náležite zohľadniť koncept strategickej obnovy Slovenska, posilnenie územnej súdržnosti prostredníctvom výraznejšieho zohľadnenia podpory menej rozvinutých regiónov a množstvo ďalších vecí, ktoré sú v predloženom materiáli v dôvodovej správe v odôvodnení.
Nakoniec si myslíme, že by sa malo navrhnúť a navrhuje sa toto prepracovanie návrhu Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a tým, že by sme tu o tom rokovali a rokujeme, sa aspoň sčasti zmierni tá nenapraviteľná absencia požadovaného dialógu.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 11:45 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:55

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu č. 466 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti, ktorý tlač prerokoval a neprijal žiadne uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Navrhujem, aby sme rokovali o návrhu uznesenia tak, ako ho navrhli predkladatelia.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 11:55 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:56

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vidím, že máme málo času, štyri minúty, takže potom by som poprosil, aby som pokračoval ešte o druhej. Že? Dobre.
Vážené dámy, vážení páni, máme tu plán obnovy opäť, ale nie je to zásluhou koalície. Je to zásluhou opozície a je mne veľmi teda ľúto, že Národná rada ani koaliční poslanci sa nezmohli na to, aby sme tak dôležitý materiál, ako je 6 mld. eur pre Slovensko, prerokovali na pôde Národnej rady. Nebudem hovoriť to, čo už spomínal kolega Takáč, ale chcem sa sústrediť na niektoré zásadné momenty, čo sa týka samotného plánu obnovy.
Najväčší problém plánu obnovy je úplne, úplne jej základný úvod, kde sa hovorí, kde hlavnou výzvou je znovu naštartovať proces dobiehania vyspelých krajín Európskej únie. Chcem povedať, že toto je hlavný cieľ plánu obnovy podľa terajšieho ministra Hegera a že tento samotný základ je postavený na klamstve. Je to klamstvo.
Nemôžem tu ukazovať grafy, ale hneď na úvod prvý graf v pláne obnovy je nesprávny, je klamlivý a zavádzajúci. Tento graf hovorí o tom, že Slovenská republika konvergovala, to znamená, že približovala sa k úrovni Európskej únie, v roku 2015 na úrovni cca 78 %. A čuduj sa svete, v roku 2016 sme zrazu padli na úroveň asi 72 %. Nielen ja, ale boli to aj ekonómovia, ktorí dokonca boli na vypočutí, boli kandidátmi na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, čiže ja si tie vystúpenie tých ľudí vážim. Videl som ich a boli jednými z najlepších v týchto výberových konaniach - pán Melioris, pán Šuster. Pán Šuster je analytik Národnej banky Slovenska, sami spochybnili tento graf. Proste hovoria o tom, že Slovenská republika sa doteraz približovala a stále sa približuje k úrovni Európskej únie.
Hegerov graf ukazuje čo? Že divergujeme, to znamená, že sa vzďaľujeme od Európskej únie, čo nie je absolútne pravda. A použijem na to zopár argumentov. Ja sa pýtam, ako môžme divergovať, teda vzďaľovať sa úrovni Európskej únie, keď hospodársky rast Slovenskej republiky bol dlhodobo niekde na úrovni 4 %. Európska únia sa hýbala okolo 0,6 - 1 %. Čiže sme štvornásobne, päťnásobne rýchlejšie rástli ako Európska únia z hľadiska teda percentuálnych bodov.
Ďalej, hovorme tu o produktivite práce. Produktivita práce v roku 2018 bola na úrovni 81,3 % priemeru EÚ, v roku 2019 už bola na úrovni 83 %. Čiže bol tam nárast 1,7 percentuálneho bodu.
Ďalej. Nezamestnanosť na Slovensku bola dlhodobo pod priemerom, dostali sme sa pod priemer Európskej únie. Zamestnanosť na Slovensku v roku 2018 rástla rýchlejšie ako v Európskej únii. Inflácia, ktorá tiež vstupuje do toho posudzovania, bola na Slovensku cca na úrovni Európskej únie. Tak sa pýtam, to nie je ani matematicky možné, aby sme sa vlastne vzďaľovali od Európskej únie za týchto, pri týchto číslach. Nie je to možné, lebo tam existuje určité matematické zákonitosti. Čiže samotné východisko plánu obnovy je jedna veľká lož a s týmto pracuje minister Heger. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ďakujem pekne. Myslím si, že tam bola aj bodka za tým, čo ste povedali. Poznačte si to.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dobre. Ja to rozviniem potom ďalej o druhej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 11:56 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:05

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389a.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh zákona schválili.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 389, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, tlač 389, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 84 zo 16. marca 2021, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 14:05 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prepáčte, prosím. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som týmto uviedla a odôvodnila aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Kataríny Hatrákovej, Janky Bittó Cigánikovej, Jany Žitňanskej a Evy Hudecovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V úvode mi, prosím, dovoľte poďakovať sa kolegyniam pani Janke Bittó Cigánikovej, Jane Žitňanskej a Eve Hudecovej z partnerských koaličných strán za podporu. Rovnako vďaka patrí aj ostatným 15 kolegyniam a kolegom, ktorí tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podpísali. Bol doručený Národnej rade dňa 23. marca 2021 a reflektuje na odporúčanie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý predložil návrh stanoviska na rokovanie legislatívnej rady vlády 15. marca tohto roku, ďalej na stanovisko Kancelárie Národnej rady odboru legislatívy a aproximácie práva a tiež na diskusiu, ktorú sme mali v rozprave vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctve 16. marca.
Doplňujúci a pozmeňujúci návrh je vylepšením návrhu a neznamená podstatný odklon od pôvodne doručeného návrhu zákona. V legislatívnom procese som dbala na to, aby bol zachovaný základný cieľ zákona, a to reakcia na ten už spomínaný tragický prípad dievčatka, ktoré desať mesiacov nechýbalo ani lekárom, ani úradom. Ešte je to prípad z konca mája.
Pred pár dňami inak padol verdikt v tomto prípade. Podľa medializovaných informácií za utýranie tohto dievčatka odsúdili jej otca. Ten sa podľa prokuratúry aj k činu priznal. Dostal desaťročný trest odňatia slobody. Prokurátorovi sa to ale zdalo málo, takže sa odvolal, odvolal sa voči rozsudku aj obžalovaný.
Čo sa týka teda jednotlivých bodov pozmeňovacieho návrhu.
Bod 1. Zmeny som akceptovala na základe pripomienok zdravotnej poisťovne Dôvera a zdravotnej poisťovne Union. Zdravotná poisťovňa Union uplatnila len obyčajnú pripomienku, podľa ktorej zavedením elektronickej výmeny informácií má poistenec nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu aj na základe štruktúrovaného elektronického dokumentu pod označením (SED) S072. Preto sa návrhom zosúlaďuje prax aj s paragrafovým znením, pretože práve SED-y S072 budú tvoriť a už aj tvoria najpočetnejšiu skupinu nárokových dokladov, na základe ktorých poistenci čerpajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, a, naopak, zahraniční poistenci v Slovenskej republike.
Bod 2. Návrh v prvej vete upresňuje právne skutočnosti, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami "ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti" alebo slovami "začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti". Návrh znenie v prvej vete upresňuje terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je vhodnejšie nadviazať na ustanovenie, že právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom. Je to podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
Návrh v prvej vete aj prináša viaceré zmeny, ktoré vyplynuli z rozpravy vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo. Tam sa, hovorili sme o tom, že sa zavádza elektronická podoba oznamovania skutočností uvedených v prvej vete. Z dôvodu odbúrania administratívnej záťaže zdravotných poisťovní sa mení adresát oznámenia z orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrh rovnako zavádza povinnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť bezodkladné doručenie oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V tretej vete sa rozširuje rozsah údajov o poistencovi, o dieťati o tieto údaje: miesto trvalého bydliska, miesto prechodného bydliska poistenca, telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho poisťovňa, zdravotná poisťovňa má.
Bod 3. Zmenu ako pripomienku navrhla zdravotná poisťovňa Dôvera. Pojem "bydlisko" sa nahrádza pojmom "trvalý pobyt", čím sa pojem zosúlaďuje s pojmami uvedenými na prihláške v zmysle § 8 zákona č. 580/2004 Z. z. Rovnako sa pod pojmom bydlisko rozumie aj prechodný pobyt, čo vyplynulo z rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 15. marca. Prechodný pobyt totiž majú na území Slovenskej republiky povolený aj deti (cudzinci) a sú osoby poistené v rámci verejného zdravotného poistenia.
Bod 4. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh reflektuje na stanovisko Kancelárie Národnej rady, odboru legislatívy a aproximácie práva. Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie.
Toľko teda k zdôvodneniu. A teraz prečítam normatívne znenie návrhu.
Takže doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Hatrákovej, Janky Bittó Cigánikovej, Jany Žitňanskej a Evy Hudecovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá 1. a 2. bod, ktoré znejú:
"1. V § 9b sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072."
2. V § 9c sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072."."
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 3. bod.
2. V čl. I, § 25 odsek 6 znie: "Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla, odkaz 55e), dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná v elektronickej podobe oznámiť túto skutočnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zabezpečí bezodkladné doručenie tohto oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel preverenia informácie podľa osobitného predpisu, odkaz 55f).
Zdravotná poisťovňa plní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom nastala skutočnosť podľa prvej vety. Zdravotná poisťovňa v oznámení podľa prvej vety uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak má poistenec rodné číslo pridelené, a miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca, telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho zdravotná poisťovňa má.
Účelom spracúvania osobných údajov podľa tretej vety je zabezpečenie preverenia informácie podľa prvej vety a preverenie informácie zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o tom, že poistenec mohol byt' vystavený ohrozeniu zdravia alebo života alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu podľa osobitného predpisu (odkaz 55f)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 55e) a 55f) znejú:
"55e) § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z."
"55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
3. V čl. I, § 25 ods. 7 sa slovo "bydlisko" nahrádza slovami "trvalý pobyt alebo prechodný pobyt".
4. V čl. I sa doterajší text návrhu zákona označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bod, ktorý znie:
"2. Za § 38ew sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 6 sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."."
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 14:08 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Hatráková, opäť pochvala z mojej strany a najmä, potrebujem to zdôrazniť, k tomu postupu. Naozaj nestáva sa často, že poslanecký návrh zákona, často sa stáva, že teda nejakým spôsobom vzniká na základe nejakej konkrétnej situácie, ale vy riešite tú situáciu systémovo a prekonzultovali ste to dokonca aj so zdravotnými poisťovňami, s partnermi, so všetkými dotknutými. Naozaj to veľmi oceňujem, lebo takto vznikajú kvalitné návrhy a ďakujem ešte raz veľmi pekne za to.
Chcem poďakovať aj za to, že ste nejakým spôsobom vzala do úvahy aj moje návrhy zmien. A chcem sa opýtať iba na jednu maličkosť, drobnosť, či som dobre počula, konkrétne na to, že ja som, my sme sa bavili o tom, že v tom návrhu má byť alebo súčasťou toho návrhu má byť to, že poisťovňa dáva tú informáciu tomu ústrednému orgánu nejakému a nie príslušnému orgánu podľa miesta bydliska toho dieťaťa, orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately, a teda že ako to vo výsledku bude. Ide mi len o to, aby to bolo čo najpraktickejšie, aby naozaj sa tá informácia dostala tam, kam má.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 14:18 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa, som veľmi rád, že ste prišli s týmto návrhom zákona. A ako ste pred tým spomínali, že ste mali výčitky, že kvôli jednému prípadu sa ide meniť zákon, ja si myslím, že toto je ďaleko za čiarou. Podľa mňa na každom jednom dieťati alebo ľudskom živote záleží a na detskom o to zvlášť. A keby sme mali každý deň prijať jeden zákon, čo by zachránil dieťa, tak ja si myslím, že to by bolo veľmi dobré. A takéto výčitky nie sú namieste. A verím tomu, že tento váš návrh bude mať podporu naprieč celým politickým spektrom, lebo sa jedná o dobrú vec.
Ešte raz ďakujem, že ste si dali tú námahu, odkonzultovali ste to so všetkými a držím palce.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 14:20 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa, chcel by som len doplniť jednu vetu pani kolegyne Cigánikovej. Nieže je to postup skvelý, ale je to postup par excellence, ktorý ste zvolili. Takže naozaj klobúk dole a veľká vďaka. Tak ako tomu bolo v prvom čítaní, tak aj v tomto druhom čítaní a následne v treťom čítaní za poslancov z hnutia REPUBLIKA vám môžem sľúbiť, že naozaj tento zákon podporíme, pretože je to zákon, ktorý možno mal byť prijatý už dávno. Ale tak ako spomínal kolega Suja, stala sa tragédia tejto desaťročnej Janky, nikto s tým nepočítal, nikto s tým nerátal, ale radšej nech sa takáto vec stane iba jednému dieťaťu, akoby sa niečo také malo opakovať.
A to, že budú prepojené naozaj všetky inštitúcie, ktoré majú zdieľať informácie o osobe mladistvej, maloletej alebo znevýhodnenej, či už zdravotne, alebo fyzicky, alebo teda psychicky, tak je to veľmi dobré a dúfajme všetci spoločne, že tieto operačné systémy, ktoré by sa mali prepojiť, snáď budú fungovať takým spôsobom, že k podobným tragédiám nebude dochádzať.
A ešte raz veľká vďaka za námahu, ktorú ste si dali s týmto zákonom, aj všetkým kolegyniam a určite to bude len dobré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 14:20 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video