28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 9:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 19:00

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 457.
1. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1, ktorý znie:
„1. V § 16 ods. 10 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v obci, je povinný“.“.
2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 2 až 5, ktoré znejú:
„2. V § 16 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35), alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],“.
3. V § 16 ods. 10 písm. b) sa slovo „ohlasovať“ nahrádza slovami „je povinný ohlasovať“.
4. V § 81 ods. 14 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a“.
5. V § 105 ods. 3 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,“.“.
To je koniec pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol, pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu, ktorý bol predložený na základe prerokovania s ministerstvom životného prostredia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 19:00 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v úvodnom slove sa len krátko zmienim, o čom je navrhovaná zmena zákona, a potom vystúpim v rozprave, aby som dal možnosť odznieť prípadným reakciám.
Tento návrh zákona má za úlohu odstrániť nedôstojné odmeňovanie zubných lekárov, ktorí vykonávajú zubársku pohotovostnú službu nad rámec svojich ordinačných hodín a ktorá je v niektorých prípadoch zaplatená piatimi eurami, respektíve dostávajú 3,5 eura na hodinu, ale sú aj prípady, kedy dostávajú 3 eurá 39 centov na hodinu.
V dôvodovej správe sme uviedli, na jednej strane zákon ukladá zubným lekárom povinnosť vykonávať aj na, aj zubnolekársku pohotovostnú službu podľa aktuálneho rozpisu príslušnej VÚC-ky pod hrozbou finančnej sankcie za nedodržanie tejto povinnosti až do výšky 3 319 eur, no a na strane druhej podmienky výkonu tejto služby, teda odmeňovanie ponecháva vyslovene na náhodu zmluvných... na dohodu, pardon, zmluvných strán, t. j. poskytovateľa, ktorý je prevádzkovateľom ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby, a samotným zubným lekárom, ktorý je povinný túto službu vykonávať v danej ambulancii.
V zákone je návrh, aby minimálna hodinová mzda, ktorú je povinný poskytovateľ zubnej pohotovosti zubnému lekárovi zaplatiť, bola 12 eur za hodinu.
Vážené kolegyne, kolegovia, vyjadrujem presvedčenie, že túto pozitívnu zmenu zákona podporíte. Trocha širšie problém rozoberiem v rozprave, tak aby ste mohli ešte reagovať. Do rozpravy sa týmto potom po vystúpení spravodajkyne hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 9:03 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:05

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno všetkým kolegom a kolegyniam. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 504. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Ďakujem, pán predseda, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.5.2021 o 9:05 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:07

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v zdravotníctve je problémov viac ako dosť. Na tom sa zhodneme asi my poslanci, narážajú na ne asi v každej sekcii na ministerstve zdravotníctva, ale predovšetkým sa s tými problémami boria denne lekári, zdravotné sestry, ďalší zdravotnícki pracovníci a, samozrejme, to pociťujú aj pacienti.
My sme tí, ktorí majú veci meniť a upravovať pomocou zmien v legislatíve. Mali by sme reflektovať na podnety z terénu a snažiť sa veci vylepšiť. Tento predložený návrh zákona je práve reakciou na podnety z praxe a týka sa zubnolekárskych pohotovostí. Samozrejme, že sme nezostali iba pri konkrétnych podnetoch, ale kontaktovali sme ďalších zainteresovaných, napríklad všetky vyššie územné celky, niekoľkých zubných lekárov z praxe, ale aj poskytovateľov zubných pohotovostí.
Pokúsim sa načrtnúť stav týkajúci sa tejto oblasti, v ktorom sa práve nachádzame. Zubní lekári nad rámec svojich ordinačných hodín chodievajú slúžiť na zubné pohotovosti viac či menej ochotne. Tie služby sú im prideľované nasledujúcim spôsobom. Deje sa to cez systém e-VÚC, poskytovateľ zubnej pohotovosti tam nakliká služby zubných lekárov, s ktorými je dohodnutý, to v lepšom prípade. Ak nemá pokrytú túto pohotovostnú službu, tak ten zoznam doplní samotná VÚC-ka. Zubní lekári sú potom pod hrozbou pokuty 3 319 eur nútení do tejto služby nastúpiť. Ak majú motiváciu, dobré podmienky, tak radi nastúpia. Sú však aj prípady, a nie je ich málo, keď sú tie podmienky skôr výsmechom, odhliadnuc od ostatných vecí, ako je nedostatočná hygiena, slabé vybavenie či chýbajúce nástroje, je často aj nedostatočné ohodnotenie. Poskytovateľ zubnej pohotovosti má týmto zubným lekárom zaplatiť mzdu za vykonanú službu. Minimálna mzda však v zákone uvedená nie je, a tak sa stáva, že je to niekedy, ako som spomínal aj v úvodnej reči, 7 eur, 5 eur, 3,50 alebo aj tých 3,39 eura na hodinu. Na túto situáciu nás upozornil zubný lekár, ktorý sa na túto absurdnosť snažil upozorniť aj tak, že nepodpísal zmluvu, kde bola uvedená tak nízka odmena. Chodieva na pohotovosť slúžiť, lebo musí, ale nedostáva žiadnu mzdu. Zároveň má však živý súdny spor s poskytovateľom zubnolekárskej pohotovosti, kde píše aj, organizátor zubnej pohotovosti sa obohacuje na úkor svojich kolegov.
Vážené poslankyne, poslanci, týmto návrhom zákona sa opierame aj o časť programového vyhlásenia vlády, v ktorej sa píše, že vláda Slovenskej republiky, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia, tak aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko. Stav, ktorý tu momentálne aj v spomínanej oblasti je, je skôr demotivujúcim pošliapaním hodnoty lekárskeho povolania ako jeho ocenením či vyjadrením vďačnosti. Prísť na pohotovosť, kde sú nevyhovujúce hygienické podmienky, priniesť si vlastné nástroje, dostať ani nie 4 eurá na hodinu v hrubom a musieť si priviesť vlastnú sestričku a ešte ju sám zaplatiť, je skutočne ponižujúce.
Netýka sa to, samozrejme, každého poskytovateľa pohotovosti. Sú takí, ktorých keď sme kontaktovali, vraveli nám, že teraz platia základ 10 eur a keď sa to zdvihne na 12, nezaťaží ich to. Aj také sme sa dozvedeli, že platia 10 eur, cez víkendy a sviatky 12, ale to je iba základ a s ďalším ohodnotením, s ďalšími príplatkami sa zubní lekári vyšplhajú niekedy aj na sumu 25 eur na hodinu. Samozrejme, že radi prídu, keď majú dobré podmienky.
Keď som sa jedného z majiteľov niekoľkých zubnolekárskych pohotovostí pýtal, tak som sa nedočkal výčitiek, že im znižujeme ich zisk, ale, naopak, povedal: Som rád, že aj zubári na iných pohotovostiach budú lepšie ohodnotení. Vravel mi, že toto opatrenie podľa neho nemôže nikto, kto poctivo prevádzkuje pohotovosť, nemôže to nikoho, kto poctivo prevádzkuje pohotovosť, nijakým spôsobom položiť. Prestane tak aspoň vykorisťovanie lekárov zneužitím diery v zákone, ktorou je nestanovenie minimálnej mzdy, to sú jeho slová.
Pri riešení a skúmaní záležitostí ohľadom tohto problému sa ukázalo množstvo, množstvo ďalších. Jedným z nich je aj zvláštny systém prideľovania služieb, kedy súkromná osoba v systéme e-VÚC nakliká zubárov, ktorých chce, ktorým následne VÚC-ka prikáže do služby ísť. Alebo je tam ďalší problém súvisiaci s financovaním pohotovostí zdravotnými poisťovňami, ale ďalšie, ďalšie.
Verím, že sa podarí venovať v budúcnosti aj niektorým ďalším problémom a zmeniť to k lepšiemu. Teraz sa však snažíme presadiť to, aby sa zmenilo ohodnotenie a tým sa aj zvýšila motivácia zubných lekárov službu vykonávať. Vieme, že je to len náplasť, ale predsa posun dopredu.
Ak zákon prejde prvým čítaním, budeme sa mu venovať, aby sme pred druhým čítaním mali ešte viac informácií. Ministerstvo financií nás požiadalo o finančnú analýzu a budeme ju robiť. Predbežne však platí, že niektoré pohotovosti platia zubných lekárov podobnou sumou, ako zavádzame my, alebo ešte vyššou. A tí, ktorí ju majú výrazne podhodnotenú, tak tým vlastne týmto opatrením siahneme na časť ich zisku, ktorý, sme o tom presvedčení, zubným lekárom za službu na pohotovosti patrí.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ešte na záver poďakovať osobitne mojej kolegyni profesorke Eve Horváthovej, s ktorou sme zákon pripravovali, ale tiež kolegom z ďalších koaličných strán Zuzane Šebovej a Tomášovi Lehotskému, ktorí sa so zákonom stotožnili a pridali sa k nám, čím presadenie zákona podporili. Verím, že tento zákon nájde podporu u všetkých poslaneckých klubov.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

5.5.2021 o 9:07 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:16

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ja si myslím, že táto myšlienka nájde podporu naprieč celým politickým spektrom, pán kolega, lebo je to veľmi dobrá myšlienka. Minimálna odmena za prácu, to, si myslím, že je veľmi dobrá vec, keď vidíme, že aké rozdiely sú medzi týmito poskytovateľmi zubnej pohotovosti. Ja som sa chcel spýtať len na jednu vec, vy ste tam hovorili o minimálnej odmene pre lekára, či sme nerozmýšľali aj na minimálnej odmene pre zdravotnú sestru, lebo veľakrát tie sestry ťahajú za kratší koniec. Nie vždy sa férovo k nim pristupuje, či už zo strany zriaďovateľov, ktorí platia tú zdravotnú starostlivosť, alebo aj priamo lekárov. Preto ja si myslím, že možno by bolo zaujímavé tam zastropovať alebo dať minimálne, nie zastropovať, minimálnu sumu aj pre tie zdravotné sestry. Neviem sa vyjadriť, či tá suma je dostačujúca alebo nie, ktorú ste vy hovoril, ale keď to máte odkonzultované, beriem to, takže tento návrh podporím.
Ďalej, VÚC-ky majú dostatočný rozpočet na to, aby zariadili kvalitnú ambulanciu. Ak to tak nedokážu, neviem, či je nejaká páka alebo zákonom to prikázať, keď nie, možno by bolo riešenie, že tí lekári, každý, čo chodí na tú zdravotnú starostlivosť, v drvivej väčšine majú vlastné ambulancie, ktoré sú perfektne vybavené, či by možno nebolo na každej VÚC-ke niekde sieť dať a že ambulancia je dneska, neviem, v Bystrici na Kozačekovej 12 v tej a v tej ambulancii a je 100-percentne vybavená, má tam ten zubár materiál, všetko a dokáže spraviť. Lebo ak prídete na takúto zubnú pohotovosť, viete sám, že nielenže tá hygiena alebo tie nástroje aké sú, také sú, že si nosia vlastné, ale že tam nemá skoro žiadne vybavenie, aby vás mohol nejako adekvátne ošetriť. Väčšinou vám to len odvŕta, dá tam nejakú vložku a potom hľadáte ďalej. To znamená, že už keď navštívite toho zubára, možnože by bolo dobré dať sa ošetriť tak že plnohodnotne a nestrácať znova čas. Samozrejme, ten rozdiel si môže ten klient zaplatiť alebo musí. To už záleží na tom, že akú, o akú pomoc by išlo pre toho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:16 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:18

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Šefčík, veľmi dobre ste to na začiatku odôvodnil, lepšie by som to sama nepovedala. Ja ako a ty vlastne ako nezdravotník sa dokážeš veľmi dobre vcítiť do problematiky zubárov. Mňa ako lekára sa táto problematika veľmi dotýka. Mnoho možno ľudí aj v tejto sále ani nevedeli o tom, ako vlastne fungujú pohotovosti, a pre mňa je to absolútne nedôstojné, aby sme sa tu bavili o nejakej minimálnej mzde, to malo byť automaticky samozrejmosťou. A keď sme vlastne zisťovali v teréne, že aké sumy na hodinu títo zubári dostávajú, tak je to absolútne nedôstojné. Keď chceme pritiahnuť lekárov naspäť na Slovensku, aby sa zvyšovali stavy zdravotníckych pracovníkov vo všeobecnosti, tak prvá vec je ich ohodnotiť a druhá vec, ide aj to, že im dať späť ich dôstojnosť, hej. Takýmito hodinovými sadzbami, kedy lekár napr. ide na päť hodín do služby a dostane 50 euro alebo dostane 15 euro za celú službu v čistom, to je absolútne nedôstojné. A podotýkam, že ide vlastne o lekárov, ktorých štát im dal povinnosť, aby slúžili v tejto pohotovosti.
Podobný problém bol aj so všeobecnými lekármi pre deti a pre dospelých a my sme sa vlastne, to je aj odpoveď pre pána poslanca Suju, sme sa inšpirovali tým, čo už v zákone je pre týchto, tieto skupiny lekárov, čiže všeobecných lekárov pre deti a pre dospelých, ktorí tiež majú minimálnu mzdu. O tom, či minimálna mzda 12 euro na hodinu je adekvátna, by sme sa tiež mohli baviť, ale zatiaľ nám postačí, keď tam bude aspoň nejaká hranica. A verím, že rozpútame vlastne diskusiu na ministerstve zdravotníctva aj o ďalších podmienkach, ktoré ste aj vy spomínali, to znamená o zabezpečení tých zubných ambulancií, pretože to sú tie ambulancie, kde chodia predovšetkým aj sociálne slabšie skupiny, ktoré nemajú na to, aby si zaplatili drahú súkromnú ambulanciu zubársku so sumami neuveriteľnými, ktoré tam musia zaplatiť za ošetrenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:18 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. No, ďakujem za podporu obom, ktorí sa prihlásili do faktickej a ja by som chcel odpovedať pánovi Sujovi. Časť už povedala moja kolegyňa.
Ale ja keď som hovoril s tými poskytovateľmi zubnej pohotovosti, tak vlastne VÚC-ka im do toho nezasahuje nijakým spôsobom, ako to oni vlastne prevádzkujú. To znamená, sú niektorí, ktorí dokážu zaplatiť tých zubárov adekvátne, majú výborné podmienky, majú sestričky, zdravotné sestry svoje, ktoré tam slúžia u nich, a sú takí, ktorí sa skutočne podobajú na nejakých vykorisťovateľov, ktorí tých zubárov takým spôsobom dehonestujú, by som povedal. No, takže čo sme zistili ďalšie problémy, tak napríklad že chýba kontrola týchto pohotovostí a toho, jak sú prevádzkované, či tam je adekvátna hygiena a tak. Niektorí zubári sa neozvú, zatnú zuby, povedia, že raz za dva mesiace do tej pohotovosti idem a mám pokoj, ale hovoril som o zubárovi, ktorý sa súdi, ktorý má s tým problém a chce pohnúť veci dopredu. Kontaktoval nás, tak chcem povedať aj k tým sestričkám, toto je prvý krok. My sme sa zamerali na tých lekárov, aby tí zubári chodili radšej do tej pohotovosti, aby mali nejakú akú-takú motiváciu. A hovorím, tento predložený zákon je prvý krok a dúfam, že budú nasledovať ďalšie a že sa to v tomto systéme bude zlepšovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:20 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:22

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, len celkom krátko. Je to, je to veľmi smutné, že pohotovostné služby sú kameňom úrazu na Slovensku viac ako 20 rokov. Tak ako hovorila kolegyňa Horváthová, nie sú to len pohotovostné služby zubných lekárov, ale aj lekárov všeobecných, detských a nakoniec aj lekární. Vieme, že aj tam sú obrovské problémy. Je tu otázka, či je pohotovostná služba súčasťou povinností lekára, ktorá vyplýva zo zákona, alebo nie je. Ak je, tak sú len dve možnosti. Poisťovne uhradia výkony vo výške a aby mohli lekári slúžiť aj pohotovostnú službu a bude to zahrnuté v platbe zdravotnej poisťovne, alebo zriaďovateľ – či už štát, alebo vyšší územný celok – zabezpečí, aby títo lekári mali dôstojnú odmenu. Ja si myslím, že aj toto je problém, ktorý je prejavom plátania fungovania zdravotníckeho systému na Slovensku proste desiatky rokov a ktorého dôsledkom je to, že zo Slovenska odchádzajú lekári a stredný zdravotný personál.
Ja ďakujem mojim kolegom, že pripravili túto novelu zákona, ktorú skutočne veľmi rada podporím. A navrhujem, pán predsedajúci, aby sme hlasovali dnes o jedenástej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.5.2021 o 9:22 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Takže v podstate sa jedná o návrh zákona, ktorým sa teda dopĺňa zákon 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je to aj, sa dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení, čo sa týka týchto, tejto oblasti, teda účastníkov boja a ich vdov.
Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu, ktorý vlastne bol, je dva roky starý, čiže návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, a ten bol schválený ešte uznesením vlády z 12. februára 2020.
Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo, so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody.
Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie. Je žiaduce, aby bola výplata jednorazového zvýšenia príspevku vo výške 630 eur realizovaná v čo najkratšom čase vzhľadom na vysoký vek týchto osôb.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú poskytnuté na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Čiže z tohto pohľadu to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

5.5.2021 o 9:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:25

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 505). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021, v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 9:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video