32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 10:31 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Ďakujem a vítam možnosť diskusie o tomto návrhu a z hľadiska financovania celého toho podniku. Nebudem tu zdržiavať nejakými detailami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:42 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:42

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Ďakujem za všetky poznámky, ktoré tu boli prednesené, alebo nápady a návrhy. Určite môžem sľúbiť a potvrdiť, čo tu povedala pani poslankyňa, že diskusiu s každou stranou vítam, určite budete prizvaní.
Určite sa budeme snažiť, aby inštitút bol nezávislý, nie je to úrad, je to inštitút. A takisto som veľmi opatrný pri jeho financovaní cez nejakú zárobkovú činnosť. Iba toľko k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

22.6.2021 o 9:42 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:44

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň ešte raz, vážená, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi stručne uviesť jednotlivé oblasti predkladanej právnej úpravy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 574 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona rieši rozšírenie registra zdravotníckych pracovníkov, údaje z centrálne registra zdravotníckych pracovníkov, o ďalšom vzdelávaní, tu sa riešia, aby, tu sa, tu sa, úprava docieli, aby údaje z existujúceho centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov o ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktoré údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií.
Dôvodom takéhoto riešenia je skutočnosť, že v súčasnosti vedie centrálny register zdravotníckych pracovníkov o ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, takže ide o systémové riešenie. Vytvorenie právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti, poskytovanie údajov v ordinačných hodinách a doplnkových, doplnkových ordinačných hodinách od samosprávnych krajov Národnému centru zdravotníckych informácií, čím sa môže zabezpečiť služba e-objednanie, pritom sa navrhuje poskytnúť aj tie schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny, ktoré už boli schválené pred súčasťou tejto právnej úpravy, z dôvodu zefektívnenia a zrýchlenia procesov získavania údajov do údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému sa navrhuje zavedenie povinnosti pre zdravotné poisťovne poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií potvrdením prihlášky údaje o vzniku verejného zdravotného poistenca a údaje o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.
Upravuje sa poskytovanie údajov z elektronickej knižky počas výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 lekárom a sestrám, ktorých určí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čím sa zabezpečí údajov o pacientoch pre potreby očkovania COVID-19. Navrhuje zmenu prechodného obdobia pre uzatváranie alebo postúpenie dohody o poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora v elektronickej podobe o rok, teda na rok 31. decembra 2022.
Vážený pán predseda, dovoľte mi vysloviť nádej, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2021 o 9:44 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:47

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milý pán minister, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498a).
Návrh zákona prerokovali určené výbory: Ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona (tlač 498) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 36 pozmeňujúcich návrhov, súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 34 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 101 zo 17. júna 2021, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa takisto hlásim.
Skryt prepis

22.6.2021 o 9:47 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:49

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Prišla potreba z ministerstva zdravotníctva zmeniť nejaké veci o sprístupňovaní informácií vlastne z COVID pasu, ktorý vlastne zjednoduší pohyb ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní, alebo budú testovaní, alebo prekonali ochorenie, tak, aby vlastne počas pandémie sa mohli voľne pohybovať, eventuálne sprístupňovať vlastne informácie o očkovaní samotnému pacientovi, Úradu verejnému zdravotníctva a ministerstvu vnútra tak, aby tieto procesy hladko plynuli. Čiže z tohto hľadiska sa dopĺňajú ešte dva body na konkrétne overovanie kódov, ktoré by som teraz prečítala v takom znení, ako teda máte už zverejnený pozmeňujúci návrh.
Takže pozmeňujúci návrh poslankyne Evy Horváthovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498).
V čl. 4 za, sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
6. § 12 sa dopĺňa ods. 7 a 8, ktoré znejú:
7) Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
a) vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku v rozsahu údajov najmä:
meno a priezvisko, dátum narodenia, pôvodca choroby proti, ktorému bolo očkovanie vykonané, typ podanej očkovacej látky, názov podanej očkovacej látky, označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej látky, označenie krajiny podanej očkovacej látky, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal, dátum ukončenia očkovania, dávka, celkový počet dávok, celkový počet podaných očkovacích dávok, označenie šarže podanej 1. očkovacej dávky, označenie šarže podanej 2. očkovacej dávky, označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19, dátum podanej 1. očkovacej dávky, dátum podanej 2. očkovacej dávky, dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
b) vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz EÚ v rámci digitálnej infraštruktúry EÚ, pričom pre každý vydaný digitálny COVID preukaz EÚ zabezpečí jeho rámec dôvery,
c) sprístupňuje elektronický digitálny COVID preukaz EÚ poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni za účelom sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ poistencovi,
d) sprístupňuje elektronický digitálny COVID preukaz EÚ osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ tejto osobe v listinnej podobe na základe jej žiadosti,
e) sprístupňuje údaje potrebné na overenie rámca dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za účelom overovania rámci dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ.
f) sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického a digitálneho COVID preukazu EÚ osoby a overenie platnosti jedinečného identifikátora pri spracovaní osobných údajov podľa ods. 7 má národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab) až 37aae) znejú:
„37aab)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z roku 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení a očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie a ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211 z 15. 6. 2021).
37aac) Čl. 2 ods. 11 a čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953.
37aad) čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/ 953.
37aae) čl. 4 ods. 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 časť 7, 9.
Čl. 10 ods. 6 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.“
7. Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20 prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia. Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú od účinnosti tohto zákona za certifikáty o vykonanej vakcinácii podľa § 12 ods. 7 písm. a). Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Body 6 a 7 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do čl. 6 upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 6.
Určuje sa oprávnenie Národného centra zdravotníckych informácii zasielať osobe... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musím vás prerušiť. Ak ste už dočítali celý pozmeňovací návrh, odôvodnenie ste mali povedať na začiatku. Takže ak ste ho neprečítali celý, prečítajte, prosím vás, celý pozmeňujúci návrh. A potom ako spravodajkyňa, samozrejme, môžete rozprávať. Nemáte čas limitovaný, len aby sme dodržali ten rokovací poriadok. Takže celý pozmeňujúci návrh bez odôvodnenia.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, ja som tak aj urobila. Práve som ho dočítala, odôvodnenie som povedala na začiatku, povedala som ho stručne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno, a teraz hovoríte o nejakom odôvodnení...

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Prepáčte, považujem za veľmi dôležité prečítať to odôvodnenie tak, ako je v pozmeňujúcim návrhu. Je to v poriadku? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ak ste dočítala už celý pozmeňujúci návrh, tak áno.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
Áno, pozmeňujúci návrh je dočítaný, tak som aj skončila a hovorím teraz o odôvodení k bodu 6... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dobre.

Horváthová, Eva, poslankyňa NR SR
A považujem za dôležité to prečítať, pretože sa vlastne podrobnejšie vysvetľuje to, čo som odôvodnila na začiatku stručne. Takže ďakujem pekne.
Určuje sa oprávnenie Národného centra zdravotníckych informácii zasielať osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Národné centrum zdravotníckych informácii zasiela certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe COVID-19, národnému centru poskytuje údaje o vykonanom očkovaní alebo prístup k týmto údajom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Určuje sa kompetencia Národného centra zdravotníckych informácií vydávať digitálny COVID preukaz EÚ v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19. Účelom vydávania tohto preukazu je uľahčiť držiteľom takéhoto preukazu uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie choroby COVID-19. Za súčasť takéto preukazu sa považuje potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o vykonaní testu a potvrdenie o prekonaní choroby.
Zároveň sa navrhuje aj kompetencia poskytovať tento preukaz príslušnej zdravotnej poisťovni poistenca a ošetrujúcemu lekárovi a sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19 za účelom ich sprístupnenia samotnému poistencovi.
Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z., poskytnutých alebo sprístupnených Národnému centru Úradom verejného zdravotníctva SR v súlade s ods. 7 je Národné centrum.
Taktiež na účely overovania digitálneho COVID preukazu EÚ sa ustanovuje, že Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupňuje údaje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie ich činnosti v aplikačnej praxi, teda vykonávania reálnej kontroly digitálnych COVID preukazov EÚ v teréne.
Na zabezpečenie technického rámca Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického digitálneho COVID preukazu EÚ osoby aj overenie platnosti jedinečného identifikátora.
A odôvodnenie k bodu 7:
Upravuje sa prechodné ustanovenie, ktorým sa určuje, že certifikát o vykonanej vakcinácii vydaný Národným centrom zdravotníckych informácii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za certifikát o vykonanej vakcinácii vydaný podľa zákona.
Takže verím, že tento pozmeňujúci návrh podarí, sa mu podarí zlepšiť podmienky, ktoré budú pri voľnom pohybe osôb, ktoré buď prekonali ochorenie, boli zaočkované alebo boli testované.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2021 o 9:49 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:59

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vecne, pán minister obsah zákona ako taký, myslím si, vysvetlil úplne jasne. Nie je tam vôbec nič konfliktné, diskutabilné. Nemyslím si, že aj niekto z opozície by k tomu návrhu pôvodnému, tak ako bol, mohol mať výhrady. K čomu by ale výhrady opozícia mohla mať, a myslím si veľmi oprávnene, je k pozmeňováku pani poslankyne Horváthovej, ale k procesu.
A preto teraz sa budem snažiť vystúpiť a vysvetliť, o čom ten pozmeňujúci návrh, ktorý teraz zaznel, je, a prečo je tu takto na poslednú chvíľu. Ale ako prvé chcem povedať, že v žiadnom prípade neobhajujem tento proces a systém. Pán minister sa, dúfam, nenahnevá, ja som mu to teda aj, aj povedala. A to zo žiadneho iného dôvodu ako z toho, že pokiaľ nedostávajú poslanci dostatočne dopredu - aj opoziční - to je veľmi dôležité, a celá verejnosť dostatočne dopredu návrhy zákonov, tak jednoducho nevieme vychytať tie legislatívne chyby.
(Rečníčka sa obrátila k predsedníckemu pultu a žiada vypnutie zvoniaceho mobilného telefónu.)
No teraz k tomu, že to, čo ste tu teraz počuli, že o čom to v podstate je a prečo je to takto na poslednú chvíľu. Pán minister nás poprosil preto, lebo úradníci na NCZI ho požiadali o zmeny v návrhu zákona tak, aby aj my sme mohli fungovať na základe pravidiel Európskej únie a aby naši občania mohli cestovať. Ide v podstate o používanie, vydávanie GreenPass-ov na základe pravidiel, ktoré sú dohodnuté. A to, čo by mohlo spôsobiť diskusiu úplne pochopiteľne, je, sú napríklad odporcovia očkovania alebo nejakých pravidiel, ktorí by sa teda mohli cítiť dotknutí. Chcem preto úplne jasne povedať, že v podstate ide o vydávanie GreenPass-ov, o sprístupnenie informácií potrebným, potrebným ľuďom, ale kto sa nedá zaočkovať, nijako sa ho tento pozmeňujúci návrh netýka, nijako. Kto sa zaočkovať dá a nebude chcieť GreenPass, opäť nijako sa ho to nedotkne. Kto sa zaočkovať dá a bude potrebovať GreenPass, lebo bude potrebovať cestovať, či už z dôvodu, že teda bude zaočkovaný, alebo test, alebo, alebo že prekonal, no keď teda sa zaočkovať dá a bude potrebovať GreenPass, tak dostane ho za podmienok upravených v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý hovorila pani poslankyňa Horváthová.
No a teraz to, prečo ja zvyknem veľmi kriticky vystupovať k týmto veciam na poslednú chvíľu. Robím to aj teraz, ale aký dôvod mám pre to, aby sme to podporili. No vecne je to nevyhnutné a je to tak nevyhnuté, že ak by sme teraz nepodali ten pozmeňujúci návrh, ak to správne čítam, tak by to znamenalo, že by sme museli mať mimoriadnu schôdzu ešte pred letom, aby sme občanom Slovenskej republiky umožnili cestovať podľa pravidiel Európskeho spoločenstva, Európskej únie. Inak by naši, naši občania mali problém s cestovaním. Čiže toto je dôvod, prečo aj ja osobne aj SaS tento pozmeňujúci návrh podporíme.
Opakujem, pokiaľ sa nedáte očkovať alebo nebudete chceť GreenPass, nijako sa vás to nedotkne ani vašich údajov, ani ničoho.
Pokiaľ budete chceť GreenPass, v tom prípade pani Horváthová priniesla riešenie, podľa ktorého ho budete vedieť v rámci Európskej únie používať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 9:59 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:03

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej, Jany Žitňanskej a Miloša Svrčeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 498).
Dovoľte mi v úvode krátke zdôvodnenie nášho pozmeňovacieho návrhu. Ide o legislatívnu zmenu zákona s cieľom vo verejnom záujme zabezpečiť hospodárne a efektívne procesy pri vykonávaní prehliadky mŕtvych tiel.
Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2018 vo forme súkromných obchodných spoločností sa ukázal ako málo funkčný a nehospodárny, a preto je potrebné ho zrušiť. Cez verejné obstarávanie služieb organizátora vzrástla cena prehliadky mŕtveho tela z 25 eur za prehliadku až na 118 eur za prehliadku, tá sa ale nepremietla primerane do vyšších odmien pre lekárov. Keďže v dôsledku činnosti organizátora dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami, je potrebné tento proces realizovať priamo pod gesciou úradu, ktorý bude vyhotovovať rozpis prehliadajúcich lekárov zostavený podľa jednotlivých okresov.
V súvislosti so zrušením inštitútu organizátorov prehliadok mŕtvych tiel je potrebné upraviť v zákone výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia. Prehliadky budú vykonávané na základe rozpisu, ktorý bude vyhotovený na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov. Do rozpisu budú prednostne zaraďovaní lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a na tento účel požiadali úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok, a zamestnanci úradu.
V prípade, ak pre daný okres nebude možné zabezpečiť vykonávanie prehliadok lekármi, ktorí majú záujem o výkon tejto činnosti, a zamestnancami úradu, úrad zaradí rovnomerne do rozpisu aj lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Možno ešte pripomeniem odstavce, alebo odstavec, ktorý sa týka pitvy. Pitva na nariadi len vtedy, ak lekár v rámci zásahu prišiel k žijúcemu pacientovi, začal mu poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď pacient následne zomrel a lekár na mieste urobil prehliadku, vtedy musí nariadiť aj pitvu. Ak lekár v rámci výjazdu išiel k pacientovi, ktorý medzitým zomrel, lekár už len konštatuje smrť a môže vykonať prehliadku, v tomto prípade už nemusí nariadiť pitvu.
V súvislosti so zrušením inštitútu organizátorov prehliadok mŕtvych tiel je potrebné upraviť vydávanie oprávnení na výkon prehliadok mŕtvych tiel, ktoré bude úrad vykonávať na požiadanie lekárom, ktorí majú dobrovoľný záujem o vykonávanie prehliadok a chcú byť zaradení do rozpisu. Predpokladom vydania oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
Tiež v súvislosti so zmenou systému prehliadky mŕtvych tiel je ponechaná možnosť vykonať prehliadku mŕtveho tela aj lekárovi poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, pričom ak dôjde k úmrtiu po poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto lekárom a tento lekár následne vykoná prehliadku mŕtveho tela, je potrebné vykonať, vykonať pitvu.
Pán predsedajúci, toľko v krátkosti zdôvodnenie tohto pozmeňovacieho návrhu. A dovoľte mi, aby som teraz pozmeňovací návrh prečítala.
1. V čl. III sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 18 ods.1 sa vypúšťajú písmená p) a q).“
Doterajšie písmená r) až x) sa označujú ako písmená p) až v).
5. V § 18 ods. 1 písmená p) a q) znejú:
„p) zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da,
q) uhrádza
1. úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady
1a. poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
2. úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3. úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci.“
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 18, ktoré znejú:
5. V § 43 ods. 3 znie:
„(3) Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadajúceho subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.“
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
6. V § 43 ods. 11 znie:
„(11) Ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať poverením znalca podľa osobitného predpisu na podanie znaleckého posudku. Úrad v súlade s osobitným predpisom je povinný uviesť, k akej otázke sa má znalec najmä vyjadriť a aká skutočnosť má byť predmetom posúdenia. Od vydania poverenia do vydania znaleckého posudku znalcom lehota podľa § 47 ods. 2 písm. f) neplynie.“
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
7. V § 43 sa vypúšťajú ods. 12 a 13.
Doterajší ods. 14 sa označuje ako ods. 12.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
8. V § 43a ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „dátum narodenia,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl ustanovujúceho (pozn. red.: správne „upravujúceho“) účinnosť zákona.
9. § 47da) vrátane nadpisu znie:
㤠47da
Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1) Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu, ak nie je v ods. 9 uvedené inak. Úrad vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území okresu. Úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje.
(2) Úrad zaradí do rozpisu úradu najprv na základe dobrovoľnosti prehliadajúcich lekárov, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1; úrad do rozpisu úradu nezaradí zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1 a ktorý vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka vo vojenskom zdravotníctve.
(3) Ak úrad nedokáže na území okresu úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa ods. 2 na základe dobrovoľnosti, doplní do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území okresu, pre ktorý nie je zabezpečené vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa ods. 2. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára. Osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžaduje.
(4) Úrad je povinný do rozpisu úradu zaraďovať prehliadajúcich lekárov podľa ods. 3 rovnomerne.
(5) Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje. Úrad zverejňuje rozpis v rozsahu uvedenom v ods. 6 okrem telefonického kontaktu. Ak má úrad k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise úradu, zašle rozpis úradu aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje.
(6) Rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä
a) obdobie, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje,
b) určenie okresu, pre ktorý sa vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje,
c) zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(7) Prehliadajúci lekár je povinný
a) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b) poskytnúť úradu kontaktné údaje, vrátane telefonického kontaktu na účely vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa rozpisu úradu,
c) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným stredisko tiesňového volania záchrannej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela,
d) nariaďovať pitvy podľa § 48.
(8) Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárom poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde
a) počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení alebo
b) v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba podľa osobitného predpisu a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po skončení času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje.
(9) Ak prehliadajúci lekár zaradený v rozpise úradu podľa ods. 5 nemôže v čase určenom v rozpise úradu vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, je povinný
a) vopred zabezpečiť svoje zastupovanie v rozsahu rozpisu zverejnenom na webovom sídle úradu podľa ods. 5 a
b) najneskôr v deň, kedy má vykonať prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu zverejneného podľa ods. 5, oznámiť úradu a operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej služby meno a priezvisko, telefonický kontakt na zastupujúceho lekára spoločne s dátumom a časom, v ktorom bude zastupujúci lekár vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(10) Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať aj lekár poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, a to v prípade, ak vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti inej osobe. Ak smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom podľa prvej vety, tento lekár je po vykonaní prehliadky mŕtveho tela povinný nariadiť pitvu podľa § 48.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 63f sa vypúšťa.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
10. § 47f vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
(1) Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
a) zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
b) zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
c) zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(2) K žiadosti podľa ods. 1 písm. a) a b) zdravotnícky pracovník priloží kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(3) Oprávnenie na vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká
a) smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
b) vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu.
(4) Na vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
11. V § 48 sa ods.3 dopĺňa písm. i), ktoré znie:
„i) pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ak prehliadku mŕtveho tela vykonal tento lekár.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
12. V § 50 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
13. V § 50 ods. 9 znie:
„(9) Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 6).“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do čl. VII upravujúceho účinnosť.
14. V § 50 ods. 13 sa slová „(§ 64 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 5)“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
15. V § 64 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
16. V § 64 odsek 6 znie:
„(6) Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 9 pokutu až do výšky 1 000 eur.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VI upravujúceho účinnosť.
17. V § 64 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odsek 10 až 13.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
18. V § 65 ods. 3 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 13“.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
7. Za § 86zg sa vkladá § 86zh, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 86zh Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2021
(1) Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 14. júla 2021, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júla 2021.
(2) Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 14. júla 2021 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom od 15. júla 2021.
Tento bod nadobúda účinnosť 15. júla 2021, čo sa primerane premietne do čl. Vl upravujúceho účinnosť zákona.
8. Za § 86zh sa vkladá § 86zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 86zg Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021
Oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané úradom do 30. septembra 2021 sa považujú za oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f účinného od 1. októbra 2021.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
4. V čl. IV sa za 5. bod vkladajú nové body 6 až 9, ktoré znejú:
„6. V § 10 ods. 8 sa slová „vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadky mŕtvych tiel“ nahrádzajú slovami „vyšší územný celok a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34ab sa vypúšťa.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
7. V prílohe č. 1 časti C písm. a) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
8. V prílohe č. 1 časti C písm. c) sa vypúšťajú slová „organizátor prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
9. V prílohe č. 1 časti C písm. e) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, čo sa premietne do článku VII upravujúceho účinnosť.
Tento pozmeňujúci návrh bol podaný v mene sedemnástich poslancov podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 10:03 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:31

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli podané, ako spravodajkyňa vynímam bod 25 na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy.
A keď som tu, tak by som už chcela aj pár slov povedať vlastne k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý pred chvíľočkou odznel. Také zhrnutie, prečo v podstate dochádza k takejto zmene, prečo to ide teraz, prečo to ide pozmeňujúcim návrhom, prečo je potrebná takáto zmena.
Takže táto navrhovaná, navrhovaný pozmeňovák alebo zmena novely zákona nemení postavenie ambulantných lekárov oproti dnešnému stavu, to by som chcela zdôrazniť. Ponecháva dobrovoľnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel tak, ako to bolo doteraz. Zvýši sa platba za prehliadku prehliadajúcemu lekárovi. Ušetrí sa miliónové verejné prostriedky tým, že sa zruší, zrušia organizátori, ktorých ceny zrejme vďaka férovej súťaži od roku 2018 niekoľkonásobne stúpli, pričom organizáciu prehliadok na dobrovoľnej báze prevezme samotný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Férová súťaž, ktorá by podľa zástupcu aj Slovenskej lekárskej komory a, žiaľ, Zväzu ambulantných poskytovateľov mala viesť k profesionalizácii, je často iluzórna. Domnievame sa, že tomu tak naozaj je. Okrem vyššie uvedenej spoločnosti Morat, s. r. o., v práve prebiehajúcej súťaži napríklad v Prešovskom kraji predložila jedinú ponuku spoločnosť SKL 48, s. r. o., s jednotkovou cenou 138 eur vrátane DPH za jednu obhliadku mŕtveho, preto bola táto súťaž zrušená. Ďalší posky... teda ďalší takýto, takáto spoločnosť sa neprihlásila. S rovnakou cenou sa táto spoločnosť prihlásila do súťaže v Banskobystrickom kraji a v Žilinskom kraji, tam však dve ďalšie firmy, APC service, s. r. o., ktoré boli založená, táto bola v roku 2021 a MH Let, s. r. o., ponúkli nižšie jednotkové ceny, ale 102 a 112 euro vrátane DPH za jednu obhliadku mŕtveho. V Trenčianskom kraji sa do súťaže zapojila aj spoločnosť ManaPro, s. r. o., 120 euro ponúkla, ktorá však nemá v predmete činnosti požadovanú kvalifikáciu, a jej majiteľka sa venuje najmä organizácii športových podujatí.
Čiže domnievame sa, a preto aj predkladáme takýto návrh, že vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátorov nezabezpečilo profesionalizáciu tejto služby, ale umožnilo neustále navyšovanie ziskov súkromných spoločností a počas pôsobenia organizátorov vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontrolnú činnosť nad kvalitou poskytovania služieb u všetkých organizátorov, pričom výsledkom kontroly bolo v niektorých prípadoch zistenie porušenie právnych a zmluvných povinností, za čo bolo dotknutým organizátorom, boli uložené sankcie.
Čiže lekári, ktoré budú v súčasnosti obhliadať telá budú vo väčšine, drvivej väčšine prípadov zarábať viac a bude to na dobrovoľnej báze, takže vás, prosím, o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 10:31 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:34

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja len v krátkosti by som chcel reagovať. Dali ste nám tu opäť v takej rýchlosti pozmeňujúci vlastne nejaký návrh alebo niečo, čo nazývate sprístupnením informácií ohľadom COVID pasov. Jeden z prvých zákonov, ktoré v tomto parlamente boli, a predniesla to pani Kolíková, tak sa týkali vtedy e-karantény a v podstate tej aplikácie, ktorá dodnes nefunguje, vtedy ste to dali opäť v skrátenom konaní a výsledok bol ten, že, že Ústavný súd rozhodol, že to nebolo v súlade s ústavou. Vy ste veľmi dobre vedeli, že tieto COVID pasy pôjdu, pretože to nie je tak, ako, pani Cigániková, ste povedali, že Európska únia rozhodla o pravidlách cestovania, pretože váš štátny tajomník pán Klus sa v tomto veľmi aktívne angažoval, aby tieto COVID pasy boli zavedené. To znamená, že, že neni to až taká novinka, aby sme to tu museli dostať tak, že to ide mimo nás, ale v podstate ten mechanizmus je stále ten istý, že jedna časť koalície tu niečo narýchlo podhodí a tá druhá sa nám ospravedlniť, že im je veľmi ľúto, že sme to nedostali. Ja si myslím, že, alebo s čím mám problém, s tým konštatovaním, že zaočkovaní ľudia majú právo uplatňovať svoje právo cestovať po Európskej únii podľa týchto nových pravidiel. Ja si myslím, že ak niekto má to právo, tak to právo je predovšetkým dané slobodou pohybu a nikdy pri vstupe do Európskej únie takéto požiadavky dávané neboli. To, že ste to zmenili, a to, že vy ste s tým súhlasili, a to, že Slovenská republika toto nenapadla, no tak to je váš problém, to nie je problém tých ľudí.
A druhá vec, ja neviem, prečo kto sa očkuje. Ja si myslím, ja primárne sa očkujem preto, aby som bol ja chránený. Ja som riadne zaočkovaný na všetko okrem COVID-u a robím to práve preto, aby, aby som ja nebol, aby som ja nedostal tuberu a tak ďalej. To, čo počúvam vás, keď vy neviete odpovedať na to, že či teda tie osoby, ktoré sú očkované proti COVID-u, že či sú imúnne na COVID, tak z toho potom vyplýva, že, že oni môžu a teraz aj, pán minister, by som bol rád, keby ste tu teda pred nás predstúpili a povedali, áno, osoba, ktorá je zaočkovaná na COVID, je garancia, že nie je nositeľom COVID-u. Ak toto platí, tak potom tú logiku v poriadku, aplikujte si ďalej, ale do mementu, kedy toto neplatí, tak existuje tu veľká otázka, že či potom je dostatočná informácia iba to, že či niekto je, alebo nie je na ten COVID očkovaný, pretože potom sa vraciame k pôvodnej otázke, že či ten COVID má, alebo tá osoba ten COVID nemá. Takže tento duch takej segregácie na dve časti, to znamená, že tí, ktorí splnili podmienku očkovania, sú v poriadku, tí, ktorí nie, tak tých treba, tých treba likvidovať, likvidovať tým spôsobom, že, že budú musieť ukazovať nejaké ďalšie pasy. Vstúpili sme do Európskej únie, kedy pasy boli odstránené, teraz ich idete nahradzovať nejakými inými pasmi. Toto všetko nie je rozhodnutie Európskej únie, to je rozhodnutie vaše, pretože ste s tým ako vláda Slovenskej republiky súhlasili. Nedávno ja som tu dal hlasovať o procedurálnom návrhu, aby vláda bola parlamentom zaviazaná, že nebude s týmito praktikami v Bruseli súhlasiť, že za ne hlasovať nebudete. Takže vy ste za to hlasovali, vy ste s tým súhlasili, takže teraz to aspoň nedávajme do roviny, že nejaká Európska únia rozhodla a jednoducho my teraz iba ex post na niečo reagujeme. Nie, vy ste proste aktívne od začiatku pri tom a toto je politika, ktorú presadzujete.
Už keď ste, pán minister, aj tu, tak radi by sme využili túto možnosť, že teraz je úplne, že dá sa krájať to strašenie ľudí, že ak nedosiahneme tú 70-80-percentnú očkovanosť, tak proste tá tretia vlna na Slovensku príde. Chcem sa teda pýtať v tomto kontexte, že či si vysvetľujete tým, že teraz tá druhá vlna bola na takom alebo je na ústupe v čase, kedy tá očkovanosť v podstate dosahovala okolo 20 %. To znamená, že prečo tu podľa vás teraz tá, tá pandémia tak nebujnie, keď odkazujeme ľuďom, že pokiaľ sa neposunie toto očkovanie do, do výraznejšej roviny, tak budeme vystavení tretej vlne.
Po tretie rovnako sa chcem spýtať, pretože vaša hlavná pediatrička sa veľmi rada necháva počuť v médiách, že ak nedosiahneme tú kolektívnu imunitu, tak jednoducho budeme musieť postupovať, alebo možno nevylúčila teda dokonca, že presadíte povinné očkovanie sám. Už hovoríte, že na niektoré kategórie obyvateľstva, na tom krízovom štábe o tom diskutujete a zrejme nás postavíte pred nejaké, nejaké oznámenie, tak preto sa chcem spýtať, že ako si potom vysvetľujete slová opäť priaznivcov očkovania na COVID pána Sabaku, infektológa, ktorý hovorí, že pri COVID-e tá, tá komunitná vlastne imunita nevzniká, že kedy začnete dávať proste jednotné, jednotné výstupy, pretože tento chaos, ktorý tu je, tak jednoducho nie je podkladom na to, aby my ako politici, poslanci sme mohli prijímať nejaké potom zmysluplné a záväzné rozhodnutia, pretože potom je to iba také jednoducho mlátenie slamy, z ktorého každý si zobere len niečo, čo sa mu ľúbi. To znamená, ani tie výstupy z radov v podstate odborníkov, o ktorých sa opierate vy ako ministerstvo zdravotníctva, jednoducho nie sú kompaktné a nedáva to proste žiaden pocit nejakej istoty. Takže, takže toto sú všetko otázky, ktoré, si myslím, že ľudia majú právo mať na ne odpovede, ale to, čo je proste kľúčové, my by sme mali na prvom mieste brániť slobody. Samozrejme, že tie koncepty sú rôzne. Máte prípady, ako napríklad čoraz viac štátov Spojených štátov Amerických, ktoré dokonca dávajú pokuty za to, ak sa vôbec niekto snaží zistiť informácie, že či niekto je, alebo nie je očkovaný. Vy ste sa rozhodli vlastne ísť cestou, že každý, kto je očkovaný, tak v poriadku, dostane nejakú priepustku na slobodu. Je to vaša politika, ktorá dlhodobo neobstojí. Samozrejme, že ľudia proti nej sa časom postavia, pretože či už budú pribúdať tie mutácie, či už viac bude tých prípadov, kedy nebudete vedieť odôvodniť, že áno, tí ľudia sú reálne krytí, ktorí sú, ktorí sú očkovaní kvôli COVID-u.
Tak jednoducho vám to začne sa rozsypávať ako domček z kariet a nepomôže k tomu ani to, že či budete tu rozdávať lotérie, či tu bude dávať peniaze alebo či tu budete, ja neviem, proste jak nejaké hrnce alebo čokoľvek, keď budem sľubovať. Jednoducho toto je len dôkaz toho, že tá komunikácia s ľuďmi nie je férová.
A to, že ste nám tu dnes ráno len zas niečo prečítali, tak toto je absolútna neúcta voči opozícii, pretože nemáme sa k čomu potom vyjadrovať, keď sme to ani nevideli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 10:34 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:41

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, my sme tu svedkami doslova absurdnej totality, totality v tej najabsurdnejšej rovine a mne tuhne krv v žilách, keď tu pozerám na ministra zdravotníctva, ktorý zrejme je inšpirovaný doktorom Mengelem, bez hanby hovorí o tom, že očkovanie experimentálnymi vakcínami by malo byť pre určité skupiny obyvateľov povinné. Niečo tak nechutné si určite musel zobrať od nacistov alebo podobných ľudí, ktorí radi experimentovali na ľuďoch povinne.
Nemám nič proti tomu, keď sa niekto zaočkuje dobrovoľne, pretože je presvedčený o výhodách alebo účinkoch akejkoľvek látky, ale nútiť to povinne je šialenstvo. Tak ako je šialenstvo to, o čom ste hovorili, že pozmeňovacím návrhom tu chvíľku predtým zakomponujú do zákona, ktorý s tým predtým nemal nič spoločné, digitálne COVID pasy, ktorými obmedzujú práva obyvateľov Slovenskej republiky na voľný pohyb, tak ako to bolo zakotvené v zmluve o Európskej únii, keď sme k nej pristupovali. Toto je porušením práv. Slovenská republika sa mala voči tomu jasne ohradiť, postaviť sa, a nie to, čo tu, ako ste spomínali, hovoria poslanci alebo tí, ktorí propagujú tieto COVID pasy, že Európska únia zmenila pravidlá cestovania. A kto za to hlasoval na Európskej rade?! Ktorí slovenskí reprezentanti za to hlasovali na Rade EÚ, ktorí slovenskí europoslanci to podporili?! Veď slovenská, slovenské zastúpenie v Európskej únii vo všetkých postoch toto jednoznačne vehementne aktívne podporovalo, či už sa jednalo o Matoviča, o Hegera, o Klusa, o celých tých zradcovských europoslancov, ktorí to jednoznačne odsúhlasovali, a dnes, aj keď vedia, lebo teraz už strašia tou delta mutáciou a podobnými vecami, keď vedia, že očkovanie v Británii nič nepomohlo, že krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovania, nedosiahli kolektívnu imunitu, tak ako to mnohí odborníci hovorili na začiatku, tak zase prichádzajú s obmedzovaním práv a nevedia sa ani dohodnúť na tom, či to vôbec má zmysel, alebo nemá, a ľudia tu budú obmedzovaní na ich právach.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 10:41 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video