65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 10:07 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:07

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka kultúry, za to, čo ste povedali, ale na čo mám ja reagovať, ak nie na to, čo je v prvom čítaní? Ja neviem, aké sú tie vaše pripomienky a ktoré z nich budú platiť a nebudú platiť a ktoré z nich parlament prijme alebo neprijme, na čom sa dohodnete alebo sa nedohodnete. Ja reagujem na to, čo je napísané v prvom čítaní.
A to, čo som povedal, o tom, čo je teraz na stole, je absolútna pravda, a vy ste to tiež nespochybnili, len ste povedali, že odvtedy už pretieklo veľa vody v Dunaji a isté veci sa pohli. To je jedna vec.
Poznámka k tej RTVS. No viete, my či s tou RTVS súhlasíme alebo nesúhlasíme, my musíme chrániť RTVS aj z toho dôvodu, že veď my chránime, keď chránime RTVS, chránime duálny systém. Môžu to byť také alebo onaké problémy, ale my predsa máme chrániť duálny systém. A v tom prvom čítaní jasne, keby toto všetko prešlo, čo je v prvom čítaní, ten duálny systém je ohrozený. To viete aj vy, keďže ste už tie rokovania mali, ako hovoríte.
No a zase vy hovoríte o tom, že finančné krytie máte zabezpečené. Ja... tak ak ste si ho, ak sa niečo zmenilo včera, predvčerom, pred týždňom, môže byť zabezpečené, ale naozaj to by mal niekto garantovať. Minis... minimálne minister financií by to mal garantovať, že je to zabezpečené, preto lebo jeho štátny tajomník dvakrát povedal, že to zabezpečené nie je. Ja som sa na to naozaj pýtal na výbore. Však sú tu aj živí svedkovia, ktorí tam boli. Štátny tajomník nevedel o žiadnych debatách, nevedel o žiadnych zvýšených nákladoch v prípade nového návrhu zákona o RTVS alebo teda o mediálnych službách či ako to budeme volať. Proste toto treba garantovať. Pokiaľ vy negarantujete financie, ten zákon ide do vzduchu a nie je finančne zabezpečený. To je ten základ všetkého.
Takže ako beriem to, čo ste povedali, chvalabohu, ak to tak bude, ale hovorím, reagujem na prvé čítanie. Uvidíme, čo z toho, čo ste povedali, bude pravda na záver.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 10:07 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:07

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani ministerka, ja sa chcem opýtať, či ste sa nejako venovali aj prepracovaniu alebo dopracovaniu § 17 a ten hovorí o ochrane zdroja informácií a právo na informácie. A napríklad v bode 4 tohto paragrafu, ja som si to napísala, budem citovať, sa hovorí, že "osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci a tak ďalej poskytnutie informácie o pôvode informácie, dokonca aj odoprieť vydať veci, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takýchto informácií".
A takýto istý sporný je aj bod číslo 5. Ja viem, že tu asi pravdepodobne teraz ten návrh nemáte. Ja som vychádzala zo starého návrhu mediálneho zákona, ktorý sa vlastne posúval štyri mesiace už do parlamentu. Chcem sa opýtať, či ste aj, či ste sa venovali aj tomuto, pretože sa mi zdá, že takýto návrh paragrafu by bol v rozpore s niektorými zákonmi Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:07 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:07

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pánovi poslancovi.
Pani poslankyňa, sústredila som sa teraz, ale priznám sa, že tú vašu otázku som vypo... aha, ochrana zdroja. Pre nás bolo veľmi dôležité garantovať naozaj ochranu zdroja. Bavíme sa o ochrane zdroja novinára. A tým, že tie nátlaky na novinárov, aby proste prezradili to, odkiaľ informáciu majú, často aj rôznymi nátlakovými metódami, sme sa snažili zabezpečiť tak, aby bol ten samotný novinár ochránený pred takými tlakmi aj v tomto prípade. Takže za mňa tak.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:07 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:07

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, prichádzam s pozmeňovacím návrhom zákona. Prijatie opatrení na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na obsahových platformách si vyžiadala situácia v slovenskom prostredí sociálnych sietí, kde ako opakovane ukazujú štúdie, sa vyskytuje veľa obsahu, ktorý je nielen v rozpore s vlastnými pravidlami prevádzkovateľov sociálnych sietí, ale aj slovenským právnym poriadkom a prevádzkovatelia sociálnych sietí proti nemu žiadnym spôsobom nezasahujú.
V súčasnosti je nevyhnutné zaviesť také mechanizmy a opatrenia, ktoré by účinne predchádzali šíreniu teroristického obsahu v online prostredí. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa preto navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľov obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu takýchto obsahov.
V súvislosti s tým sa rozširuje oblasť promptnej a účinnej spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy pri výkone dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb. Rovnako tak sa navrhuje zakázať sprístupňovanie obsahu a služieb podľa sankčného zoznamu Európskej únie alebo OSN.
Z dôvodu neutíchajúcej vojenskej agresie Ruska na Ukrajine vystúpi, vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili obsahy vysielané alebo poskytovaná Russia Today a agentúrou Sputnik zo svojich ponúk. V tejto súvislosti sa navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľa obsahovej služby uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby verejnosť nemala prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa takýmto spôsobom zakázalo. Okrem toho sa zároveň navrhuje rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie, ohrozenie regulátor posudzuje pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa zákona o mediálnych službách aj o oblasť národnej bezpečnosti. V nadväznosti na paralelné prijímanie novej legislatívy upravujúcej periodické a neperiodické publikácie, pričom nad niektorými povinnosťami bude vykonávať dohľad priamo Rada pre mediálne služby, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu, najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností týkajúcich sa zamedzenia šírenia teroristického obsahu, súčasťou čoho je okrem iného možnosť zrušenia oprávnenia na poskytovanie služieb za závažné porušenie povinností vyplývajúcej z nariadenia Rady Európy 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Dôsledkom zrušenia autorizácie alebo registrácie z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorí sa nachádzajú na sankčnom zozname OSN alebo Európskej únie, ako aj dôsledkom pozastavenia alebo blokovania poskytovania obsahovej služby z ústavných dôvodov je zároveň nepriznanie práva na ochranu zdroja a s ním súvisiacu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Dovoľte mi, aby som teraz prešla k samotnému pozmeňovaciemu, pozmeňovaciemu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač č. 762.
1. V čl. I § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu8 alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania."
Doterajší odsek 7 sa primerane preznačí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť neboli priznané osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia bola zrušená regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.
2. V čl. I § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,29 je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu30 podľa osobitného predpisu31 a oznámiť ich regulátorovi,
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie32 podľa osobitného predpisu.33
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu34 zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 34 znejú:
"29) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
30) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
31) Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
32) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
33) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
34) Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 61 ods. 2 nadobúda účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: Navrhovaným znením nového odseku sa zavádza povinnosť poskytovateľa obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu teroristického obsahu. Táto povinnosť vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Zároveň sa navrhuje zakázať poskytovateľom obsahovej služby sprístupňovať obsahy a služby podľa sankčného zoznamu. Na základe nariadenia Rady Európy 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, v platnom znení je potrebné vylúčiť z poskytovania obsahových služieb poskytovaných pod značkami RT a Sputnik, resp. z týchto zdrojov.
3. V čl. I § 104 písm. b) sa slová „ústavného zriadenia a" nahrádzajú slovami „ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo" a na konci sa pripájajú slová „alebo násilia".
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie regulátor pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa tohto zákona posudzuje, aj o oblasť národnej bezpečnosti.
4. V čl. I § 108 ods. 6 sa slovo „videí" nahrádza slovom „obsahu" a nad slová „osobitných predpisov" sa umiestňuje odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
"56) Napríklad čl. 14 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhnutým znením sa rozširuje oblasť spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy aj pre výkon dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb, ktorí sú zároveň poskytovateľmi hostingových služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Spolupráca uvedených subjektov musí byť zabezpečená tak, aby výkon dohľadu nad regulovanými subjektmi prebiehal promptne a účinne.
5. V čl. I § 109 ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „obsahu" sa vkladá čiarka a slová „vydávanie periodických publikácií5, prevádzkovanie spravodajských webových portálov57 a poskytovania agentúrneho servisu58".
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58 znejú:
"56) § 2 ods. 4 zákona č. .../2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
57) § 2 ods. 5 zákona č. .../2022 Z. z.
58) § 2 ods. 17 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 109 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.56"
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad § 22, §23 a § 25 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Pardon. (Rečníčka sa napila.)
7. V čl. I § 110 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) a § 112 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 22 a 24 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I § 110 ods. 2 písm. h) sa za slovo „sa" vkladá slovo „tých" a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu57 iná osoba".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 3 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 5 až 8: Vzhľadom na paralelnú úpravu viacerých oblastí obsiahnutých v návrhu zákona o mediálnych službách a v návrhu zákona o publikáciách, napríklad zodpovednosť za obsah, transparentnosť financovania, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Rady pre mediálne služby aj o oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálneho obsahu... pardon, a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
9. V čl. I § 110 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,58
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu59 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu60 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58 až 60 znejú:
"58) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
59) Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
60) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 110 ods. 3 písm. t) a u) nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: V súvislosti s výkonom dohľadu a ukladaním sankcií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť regulátora.
10. V čl. I § 124 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu69 nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
69) Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I § 135 ods. 2 a 3 sa slová „b) alebo c)" nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. e)".
12. V čl. I § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadní aj kritériá podľa osobitného predpisu. 71)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
13. V čl. I § 141 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,".
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
14. V čl. I § 142 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudskosti podľa".
15. V čl. I § 144 vrátane nadpisu znie:
㤠144
Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona
1. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 7.
2. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
3. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
Ustanovenia čl. I § 144 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
16. V čl. I § 146 ods. 1 sa slová „§ 61 písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3" a na konci sa pripája táto veta: „Správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v § 61 ods. 3, súd odkladný účinok neprizná."
17. V čl. I § 151 ods. 3 druhej vete sa za slová „platformy na zdieľanie obsahu" vkladajú slová „alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu" a slovo „ktorej" sa nahrádza slovom „ktorých".
18. V čl. I § 152 sa v nadpise a odseku 3 vypúšťajú slová „na platforme na zdieľanie obsahu".
19. V čl. I § 152 ods. 2 úvodná veta znie: „Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä v elektronickej periodickej publikácii, na spravodajskom webovom portáli alebo v agentúrnom servise (ďalej len „konanie o zamedzení nelegálneho obsahu") regulátor začne, ak po preverení podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byt' ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby".
20. V čl. I § 152 ods. 4, § 152 ods. 8, § 153 ods. 2 písm. d) a § 153 ods. 6 sa slová „platformy na zdieľanie obsahu" nahrádzajú slovami „obsahovej služby".
21. V čl. I § 153 ods. 1 sa za slová „na šírenie obsahu" vkladajú slová „alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona".
22. V čl. I sa v nadpise § 154 vypúšťa slovo „televíznej".
23. V čl. I § 154 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 61 písm. c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. c)".
Odôvodnenie k bodom 22 a 23: Ide o legislatívno-technickú úpravu.
24. V čl. I sa § 154 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije aj na pozastavenie cezhraničného vysielania rozhlasovej programovej služby, retransmisie rozhlasovej programovej služby a poskytovania obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, na pozastavenie cezhraničného vysielania televíznej programovej služby sa obdobne použije ustanovenie odseku 1 a ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba, ktorá spadá pod právomoc členského štátu, obdobne sa použijú aj ustanovenie odsekov 2 až 5."
25. V čl. I § 156 ods. 1 sa slová „televíznych programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorých" nahrádzajú slovami „obsahových služieb, ktorých vysielanie,".
26. V čl. I sa § 156 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3. Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa na účely blokovania podľa osobitného predpisu 79) považuje za vykonateľné rozhodnutie."
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
"79.) § 27c ods. 2 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I § 165 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vysielateľ sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu."
Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.
28. V čl. I § 165 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„3. Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak
a) priamo alebo v spojení s cudzou mocou dochádza, bezprostredne môže dôjsť alebo s vysokou pravdepodobnosťou by mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
b) obsahová služba alebo jej poskytovateľ je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie."
Doterajšie odseky 3 a 4 sa primerane preznačia.
29. V čl. I § 165 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu vysielania z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) alebo odseku 3, súd odkladný účinok neprizná,".
30. V čl. I § 178 sa slová „§ 160 až 166" nahrádzajú slovami „§ 160, 162 až 164, § 165 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 až 5 a § 166".
31. V čl. I § 185 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) retransmisia alebo prevádzkovateľ retransmisie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie,
e) prevádzkovateľ retransmisie sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu, 34)
f) prevádzkovateľ retransmisie aj napriek uloženej sankcii porušuje povinnosť uvedenú v § 61 ods. 3."
32. V čl. I § 185 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3. Ak regulátor registráciu retransmisie zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, môže prevádzkovateľ retransmisie, ktorému sa registrácia retransmisie zrušila, opätovne požiadať o registráciu retransmisie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie; správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil registráciu retransmisie z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) až f), súd odkladný účinok neprizná."
33. V čl. I § 211 vrátane nadpisu znie:
㤠211
Využívanie frekvencie v inom všeobecnom záujme
(1) Ak je to v záujme Slovenskej republiky, regulátor na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, udelí licenciu v inom všeobecnom záujme, ktorou ministerstvu alebo inému subjektu identifikovanému v žiadosti na čas v nej určený, najviac však na dva roky odo dňa udelenia licencie, pridelí jednu alebo viacero nevyužívaných frekvencií v pásme stredných vĺn alebo v pásme krátkych vĺn.
(2) V žiadosti podľa odseku 1 ministerstvo popri identifikácii subjektu, ktorému sa licencia v inom všeobecnom záujme má udeliť, pokiaľ ju nežiada pre seba, a času, na ktorý sa má udeliť, uvedie aj všeobecný záujem a dôvody, pre ktoré žiada o udelenie licencie týmto spôsobom, najmä ak ide o bezpečnostné dôvody, humanitárne dôvody, záväzky z medzinárodnej spolupráce alebo ak sa žiadosťou sleduje iný záujem Slovenskej republiky.
(3) Licencia v inom všeobecnom záujme nie je prevoditeľná a pokiaľ nezanikla uplynutím času, zanikne právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí; regulátor odníme licenciu na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Proti rozhodnutiam regulátora o udelení licencie v inom všeobecnom záujme, o jej zmene, o jej odňatí a o zamietnutí žiadosti o zmenu sa nemožno odvolať ani podať správnu žalobu, 88), odvolať sa nemožno ani proti rozhodnutiu regulátora, ktorým zamietol žiadosť ministerstva podľa odseku 1 alebo 3.
(5) Na licenciu v inom všeobecnom záujme a na jej držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia sedemnástej časti okrem § 194 ods. 3 až 5 a § 197, na vysielateľa, ktorý vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme, sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu prevádzkujúceho sieť získať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu. 89)".
34. V čl. I sa § 225 dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pred vydaním rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 156 ods. 1 je regulátor oprávnený požiadať o stanovisko alebo inú súčinnosť Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú povinné poskytnúť regulátorovi stanovisko alebo inú súčinnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti."
35. V čl. I § 227 ods. 3 sa za slovo „agentúru" vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa spravodajského webového portálu".
36. V čl. III v bode 1 v § 5 ods. 3 sa za slovo „vysielateľa" vkladajú slová „rozhlasovej programovej služby".
37. Čl. Ill sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní sa ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 nevzťahujú na vysielanie programov v ukrajinskom jazyku."."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 118 a 149 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Zároveň navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie aj body 176 a 177 spoločnej správy výborov.
Skončila som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 10:07 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:43

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som vás chcela ale poopraviť, nakoľko to poradie bolo také, že mal ísť pán predseda Čekovský, potom som mala ísť ja a potom mal ísť pán poslanec Vetrák. To znamená, že keďže ja som tu celý čas sedela, pán poslanec Čekovský prepadol, ale pán poslanec Vetrák by nemal prepadnúť. Čiže mal by ešte nárok raz prepadnúť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Aha, ďakujem za upozornenie, trošku mi to urobilo zmätok, takže poprosím technikov, aby vrátili pána Vetráka na druhú pozíciu, aby sa vedel pripraviť. (Povedané súbežne s rečníčkou.)

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
Ja len že aby sa nestalo, že nebude môcť vystúpiť, lebo môže prepadnúť ešte. (Povedané súbežne s predsedajúcim.) Výborne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia, keď ma tu vidíte a k tomuto zákonu, určite asi tušíte, k čomu budem vystupovať, nebudem sa dotýkať už celého zákonu, pretože bolo povedané toho množstvo. Ja som na smernici pracovala ešte v Európskom parlamente, čiže mnohé z tých vecí, samozrejme, boli prenesené do tohto zákona. Obzvlášť sa teším, že sa viacej zaujímame o ľudskú dôstojnosť, o ochranu detí a, samozrejme, o dostupnosť audiovizuálnych médií pre ľudí s rôznymi typmi zdravotného postihnutia.
Na úvod teda musím povedať, že napriek tomu, že sa stále posúvame ďalej a ďalej, ak by sa ma dnes niekto spýtal, či už som úplne spokojná s tým, ako budú prístupné naše, teda vysielanie televízií rôznym skupinám ľudí so zdravotným postihnutím, tak musím povedať, že nie som úplne spokojná, pretože, samozrejme, by som bola najradšej, kebyže všetky médiá sú dostupné všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím, ale ideme na to postupne. Za predchádzajúcich vlád alebo v predchádzajúcom období tie rôzne titulky pre nepočujúcich alebo audiokomentár sa navyšovali veľmi pomalým tempom. Tuto ideme trošku rýchlejšie, ale áno, ani ja nie som úplne spokojná a beriem toto ako taký kompromis a dávam aj verejný prísľub, že ešte budeme naďalej na tom robiť, aby všetky médiá boli dostupné všetkým ľuďom, a myslím si, že tak je to správne.
A dovoľte teda, aby som nezdržiavala, predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý pôjde aj v tomto duchu, aby ľudia so sluchovým postihnutím mali vyššiu prístupnosť k programom. To odôvodnenie je úplne zrejmé, proste je, doteraz bola aj taká prax, že veľakrát sa tieto rôzne titulkované programy zaraďovali v nočných hodinách, dávali sa reprízy. To znamená, že síce televízie si splnili svoju povinnosť mať nejaké percentuálne zastúpenie týchto programov, ale ľudia so sluchovým postihnutím, samozrejme, si nenastavovali budík na to, aby sa v noci budili a pozerali tieto programy, čiže chceme, aby v noci sa istý čas nezarátaval do tejto povinnosti. To znamená, že ak by tam odvysielali vysielatelia nejaké titulkované programy, tak toto sa im nezaráta, ale bude sa zarátavať len to vysielanie, kde reálne ľudia, ktorí majú normálny život, a teda v noci spia, mohli mať dostupné tieto relácie.
Taktiež my sme dostali aj ako výbor podnet od ľudí so sluchovým postihnutím... Pán poslanec, ja vás... (Rečníčka sa obrátila smerom k navrhovateľke.) Tak počkáme. Ďakujem veľmi pekne, prepáčte, niekedy je to také rušivé.
Čiže hovorila som o tom, že aj ako výbor sme dostali podnet z komunity ľudí so sluchovým postihnutím, že majstrovstvá sveta v hokeji nie sú titulkované. Ja si myslím, že je to niečo, čo by v dnešnej dobe už nemalo byť, že proste aj športové programy majú byť titulkované, aby aj ľudia so sluchovým postihnutím mali možnosť si pozrieť tieto zápasy, aj keď sa darí našim hokejistom, aj keď sa nedarí, ale mali by mať tú možnosť. Čiže my to ako výbor budeme riešiť, ale chcem aj v tomto pozmeňujúcom návrhu vlastne umožniť alebo teda tak trošku prinútiť verejnoprávneho vysielateľa, aby nezabúdal na tieto športové programy.
A ďalším bodom môjho pozmeňujúceho návrhu je to, že už v súčasnosti je množstvo diel natitulkovaných podľa vyhlášky, podľa istých pravidiel a do budúcnosti chceme teda zabezpečiť to, že už keď je niečo natitulkované, možno nie úplne dokonalé, ale nech sa nestane to, že teraz bude potrebné všetko pretitulkovať, takže vychádzame v ústrety aj v tomto a budeme sa snažiť teda, aby, samozrejme, kvalita titulkov bola čo najlepšia, aby ich bolo čo najviac.
Čiže samotné znenie pozmeňujúceho návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač 762.
1 V čl. I § 55 odsek 5 znie:
"(5) Do vysielacieho času podľa odsekov 2 a 4 sa nezapočítava vysielací čas venovaný programom vysielaným v čase medzi druhou a piatou ani vysielací čas venovaný športovým programom, hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť. Povinnosť podľa ods. 1 písm. a) sa nevzťahuje na hudobné programy a programy, ktorých hudobná zložka tvorí podstatnú časť."
Odôvodnenie som hovorila.
2. V čl. I § 242 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Všeobecný záväzný právny predpis vydaný na základe § 53 ods. 2 sa vzťahuje na audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré boli prvýkrát sprístupnené po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného právneho predpisu, na audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré boli prvýkrát sprístupnené pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 53 ods. 2, sa vzťahuje tento všeobecne záväzný právny predpis len vtedy, ak nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 53 ods. 2."
Doterajší odsek 2 sa primerane preznačí.
Zároveň by som poprosila v súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom vyňať bod 51 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne aj za podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 10:43 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím povedať, že je mimoriadne príjemné v parlamente vidieť aj takéto vyslovene pozitívne a vyslovene správne a dobre smerované pozmeňujúce návrhy, ktoré sledujú legitímny cieľ a dosahujú ho legitímnymi prostriedkami. Ja sám som si vedomý týchto problémov, a preto veľmi rád podporím túto problematiku a tento pozmeňujci návrh, keďže napráva podľa mňa aj formalizmus, ktorý doteraz umožňoval už spomínaným spôsobom vysielateľom formálne plniť povinnosti, ktoré im ukladal zákon vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, teraz konkrétne zmyslovým. Považujem to za veľmi správny krok správnym smerom, aj keď, áno, presne ako si povedala, Janka, treba ísť ďalej a veľmi rád budem ďalej súčinný, pritom, aby sme pomaly, možno malými krokmi, ale isto išli čím ďalej, tým viac vpred a dali osobám so zdravotným postihnutím pocítiť, že sú rovnocennými členmi našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:49 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa Žitňanská, tak ako je o vás známe, že zastávate tuná pléne Národnej rady Slovenskej republiky najmä občanov so znevýhodnením, tak aj v tomto vašom príspevku bolo jasne povedané, že nielen po formálnej stránke, ale aj po stránke praktickosti by malo byť nielen vo verejnoprávnych médiách, ale vo všetkých médiách zabezpečené to, aby občania Slovenskej republiky, ktorí majú naozaj sluchový alebo aj zrakový hendikep, mali mať možnosť sa adekvátnym spôsobom oboznamovať s mediálnym obsahom a s mediálnym materiálom, a to formou takou, aká im je blízka. Čiže nielen, aby si televízia alebo rozhlas urobili čiarku, že áno, aj takýto program sme do našej ponuky zahrnuli, ale naozaj aby tento program bol v danom čase, kedy je aj tento občan buď pri televíznych prijímačoch, alebo pri rozhlasových prijímačoch prítomný, nielen aby to bolo urobené pro forma.
Čiže v tomto prípade naozaj je tento váš pozmeňujúci návrh zákona na mieste, je adekvátny a je správny, čiže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem za toto vyprecizovanie, za toto vylepšenie a budem veľmi rád, ak k tejto problematike budete aj naďalej pristupovať takto zodpovedne, ako ste pristúpili teraz.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:51 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som tiež vďačná, že to tu zaznelo, lebo mám doma športovca a často hromží nad tým, že v iných krajinách naozaj to titulkovanie športových prenosov je štandardom. U nás práve ľudia s hendikepom, ktorí sú fanúšikmi športu, na toto dlhodobo upozorňujú, čiže teším sa. A, samozrejme, je to nevyhnutné aj pri iných ako športových prenosoch a pre mňa je to až také zarážajúce, lebo dnes, keď mladí ľudia využívajú sociálne siete a napr. na Instagrame, keď si spravíte nejakú storku, v momente vám ju vie softvér vytitulkovať v tom jazyku, v akom rozprávate, že nerozumiem, prečo sa toto nedá preniesť vlastne aj do našej audiovizuálnej tvorby, lebo videá a príspevky na sociálnych sieťach takto fungujú už veľmi dlho. Takže bol by to určite posun k štandardu fungovania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:52 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:53

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa pripájam k obidvom dámam a ja zase chápem na druhej strane, že prečo je to tak, prečo tie športové prenosy nie sú titulkované, jednoducho neexistuje technické zariadenie v televízii, ktoré by spracovávalo okamžite to, čo moderátori hovoria, píšu sa titulky ručne. A ja napríklad v nedeľu pri takej Formuly 1 si neviem dosť dobre predstaviť, jak toho Eiseleho by tí titulkári tam písali, to by bolo do nemoty. Čiže áno, rozumiem tomu. A na druhej strane o chvíľočku bude nová voľba nového generálneho riaditeľa, myslím, že je čas tlačiť na nového generálneho riaditeľa, aby titulkovacie zariadenie, teraz myslím v tom zmysle toho mechani... teda toho automatického prepisovania aj komentátorov do titulkov, aby si zahrnul do svojho plánu.
Takže ďakujem ešte raz za to vystúpenie a absolútne súhlasím s tým, že titulkovaných programov je málo a že by to chcelo naozaj trochu viac a naozaj aj cez deň.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 10:53 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Jana Žitňanská