78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:42 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:10

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda, prečítam teda iba uznesenie, o ktorom budeme o tom hlasovať.
Uznesene Národnej rady Slovenskej republiky z 24. januára 2023 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie,
1. že prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. decembra 2022 prijala návrh na zrušenie poverenia na výkon funkcie člena vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča, povereného riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Po prijatí návrhu na zrušenie poverenia na výkon funkcie člena vlády Slovenskej republiky si Igor Matovič dňom 24. decembra 2022 uplatňuje mandát poslanca Národnej rady;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Sebastiánovi Kozarecovi, ktorý 22. júna 2021 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Igora Matoviča, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. decembra 2022. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Sebastián Kozarec zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 13:10 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:28

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predseda, otváram rozpravu, aby bolo možné predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý umožní skrátiť legislatívne obdobie a vyhlásiť predčasné voľby. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 13:28 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:28

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Dovolím si uviesť pozmeňujúci doplňujúci návrh a to poslancov Národnej rady mňa osobne Márii Kolíkovej, Miloša Svrčeka, Michala Šipoša a Juraja Šeligu. Najprv si dovolím uviesť odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrh a potom samozrejme predtým ako budem čítať konkrétny text, tak to na úvod uvediem. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predkladáme preto, lebo máme za to, že upraviť v ústave skrátenie volebného obdobia sa dá urobiť prijateľnejšie, elegantnejšie tak ako bol navrhovaný spôsob v návrhu, ku ktorému dávame tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje ústavne upraviť skoršie skončenie volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky, my navrhujeme, aby toto skrátenie nešlo ani cez ústavný zákon, ani cez referendum, ale cez uznesenie Národnej rady, ku ktorému schválenie bude potrebné, bude potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, tým pádom sa vraciame fakticky k tej praxi, ktorú sme tu mali a to je prijímanie ústavných zákonov, ktorým sa skracovalo funkčné obdobie na rozdiel od toho, že by sme prijímali ústavný zákon, mali by sme, museli by sme k tomu skracovať samozrejme celý legislatívny proces, tak považujeme za naozaj elegantnejšie riešenie rovno ukotviť v ústave, že je tu možnosť pre prijatie uznesenia Národnej rady ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa, poprosím technikov, aby prerušili na chvíľu časomieru, ak sa dá. Nech sa páči, pani poslankyňa.

Kolíková, Mária, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Takže tak ako som už uviedla, máme za to, že ten spôsob, ktorý ponúkame, je spôsob, ktorý je naozaj vhodnejší ako predkladaný návrh pre skrátenie ústavným zákonom alebo referendom. Poistka, aby sa takéto uznesenie politicky nezneužívalo v danom návrhu je, že podanie takéhoto návrhu bude môcť podať len skupina poslancov, ktorá je najmenej jedna pätina poslancov Národnej rady, teda najmenej tridsať poslancov Národnej rady bude môcť podávať takýto návrh. V samotnom uznesení sa bude určovať presný termín vykonania volieb, tým sa rovnako vraciame tej praxi, ktorá bola v samotnom ústavnom zákone v minulosti, ktorým sa skracovalo funkčné obdobie, to znamená, vždy tu bolo samozrejme výrok, ktorý smeroval k tomu, že sa skracuje takéto funkčné obdobie, ale rovnako tu bol stanovený aj presný termín pre konanie volieb. Rovnako tomu je aj v tomto návrhu pre prijatie takéhoto uznesenia. Súčasťou toho obsahu ustanovenia, ktoré upravuje prijímanie uznesenia Národnej rady pre skrátenie volebného obdobia je aj to, aby samotný výrok v uznesení obsahoval aj obdobie, v ktorom bude predseda Národnej rady vyhlasovať voľby do Národnej rady osobitne, pretože keď sa skracuje funkčné obdobie, môžu byť rôzne situácie, tak chceme presne upraviť v samotnom uznesení, kedy možno predpokladať, že k takémuto vyhláseniu volieb zo strany predsedu Národnej rady dôjde. To znamená. Dôležitý je údaj samozrejme samotného termínu konania volieb, ale súčasne je dôležité samozrejme aj vedieť, kedy dôjde k vyhláseniu potom volieb zo strany predsedu Národnej rady, na čo sú naviazané ďalšie podmienky a okolnosti, ktoré súvisia samozrejme s volebnou kampaňou a s ostatnými otázkami, ktoré sa týkajú už prípravy na samotné voľby.
Ďalej to čo je dôležité uviesť v rámci odôvodnenia k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu je to, že okrem toho, že tento návrh upravuje spôsob, akým sa bude skracovať funkčné obdobie, obsahuje aj novú tému a to je téma volebného systému. Máme za to, že je dobré, aby sme priamo do ústavy zakotvili aj princípy pre volebný systém, ktorý máme, to znamená, že preklápame do ústavy zákonnú úpravu a jej princíp pomerného zastúpenia a takisto jeden volebný obvod. Treba povedať, že všetky doterajšie voľby do Národnej rady sa konali podľa systému pomerného zastúpenia, systém pomerného zastúpenia sa uplatňoval vo všetkých parlamentných voľbách na území Slovenskej republiky v jej novodobej demokratickej histórii. Máme za to, že ak dôjde k spoločenskej dohode, že treba zmeniť volebný systém, je k tomu potrebná dohoda širšia a tá by mala predpokladať aj určitú kvalifikovanú väčšinu, preto priamo upravujeme takýto princíp do ústavy, je tomu podobne aj v iných krajinách napríklad tiež v Českej republike. Osobitne, keďže máme založený systém jednokomorový, je na mieste, aby sme povedali, na základe akého princípu sa robí kľúč pre výsledok, kto je reprezentantom ľudí v parlamente. To znamená, že rozprávame sa o tom, že nemeníme nijakým spôsob samozrejme vôľu ľudu, vôľa ľudu je vždy vyjadrená vo voľbách, ale to kto reprezentuje ľudí v parlamente, tak od toho závisí potom aj kľúč, na základe ktorého sa tá vôľa ľudu prejaví v počte kresiel akých politických reprezentantov.
Takže máme za to, že je dobré, aby ak sa zmení volebný systém, ktorý tu vlastne od nepamäti máme, aby k tomu bola kvalifikovaná väčšina. Nie je to ani zabetónovanie, je to len požiadavka, aby k takejto zmene došlo po riadnej diskusii a pri zhode širšej politickej reprezentácie. Rovnako ako sme presvedčení, že je dobré zakotviť princíp pomerného zastúpenia, rovnako je to tomu aj pri princípe jedného volebného obvodu, neznamená to, že by potenciálne nebolo rozumné uvažovať aj o viacerých volebných obvodoch, ale ako som povedala, je na mieste mať k tomu riadnu debatu a mať k tomu širšiu dohodu politických síl.
To sú kľúčové veci, ktoré sú v tomto pozmeňujúcom návrhu, myslím si, že odôvodnenie, ktoré som uviedla, je, je vyčerpávajúce. Podstatným samozrejme ešte je, že pre skrátenie funkčného obdobia v prechodných ustanoveniach upravujeme aj to, aby táto právna úprava mohla platiť aj pre toto volebné obdobie, ktoré máme, to znamená, mohli sme si to uplatniť aj pre skrátenie súčasného funkčného obdobia, to znamená pre prebiehajúce ôsme volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolená v roku 2020. Súčasťou tohto pozmeňujúceho doplňujúceho návrhu je aj zmena účinnosti navrhovaného ústavného zákona a to preto, pretože trvá legislatívny proces a treba zasiahnuť aj do tohto bodu.
Takže ja si teraz dovolím prečítať presné znenie pozmeňujúceho doplňujúceho návrhu, takže poprosím o pozastavenie času.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, Miloša Svrčeka, Michala Šipoša, Juraja Šeligu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení a dopÍňa takto:
1. V Čl. 1 body 1 až 4 znejú:
„1. Čl. 73 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas
vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej
pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uplynie dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.".
2. V Čl. 74 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa zásad pomerného zastúpenia".
3. V Čl. 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4. V Čl. 84 ods. 4 sa za slová „obžaloby na prezidenta," vkladajú slová „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky,".".
2. Čl. 1 sa dopÍňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5. Čl. 86 sa dopÍňa písmenom n), ktoré znie:
„n) uznášať sa o návrhu na skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky."
6. Za Čl. 154g sa vkladá Čl. 154h, ktorý znie:
„Čl.154h
Ustanovenia čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona sa vzťahujú aj na volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020."."
3. V Čl. 2 sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
To je koniec textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 13:28 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Kolíková, vy máte z ľudí obrovský strach a ja sa vám ani nedivím. Ľudia vami pohŕdajú. Pohŕdajú každým jedným z vás ako ste sedeli v tejto odpornej protislovenskej vláde ...
===== Pani poslankyňa Kolíková, vy máte z ľudí obrovský strach. A ja sa vám ani nedivím. Ľudia vami pohŕdajú. Pohŕdajú každým jedným z vás ako ste sedeli v tejto odpornej protislovenskej vláde. Teraz ste im vaším pozmeňujúcim návrhom povedali, ste pre nás obyčajný odpad, všetci Slováci. Tak ako ste nás zvolili, nesmiete mať právo nás odvolať. Vy nás zvolíte, nás veľkých pánov zo SaS-ky alebo ZA ĽUDÍ, alebo čo ste boli a už nikdy viac počas celých štyroch rokoch nebudete môcť urobiť nič preto, aby sme sa z tohto parlamentu pakovali. Pretože vy sa považujete za nadľudí, za akúsi zvláštnu formu aristokracie. Vy pohŕdate obyčajnými ľuďmi, a tu je to dôkaz priamo na papieri. Čo by vám vadilo, keby mali občania Slovenskej republiky právnu možnosť vás rovnako ako vás zvolili, aj odvolať. Prečo sa ich neustále bojíte.
Pretože vy dobre viete, že idete proti ich záujmom. Dobre viete, že výsledok vašej vlády je likvidácia Slovenska a veľmi dobre viete, že dávate ľuďom dostatočné dôvody na to, aby vás nenávideli a chceli vás odvolať. Preto ste prišli s pozmeňujúcim návrhom, aby len sama Národná rada, len 90 poslancov Národnej rady mohlo skrátiť volebné obdobie. Čo to je? Občan zvoľ nás a potom štyri roky drž hubu a krok. Štyri roky seď na zadku a nebudeš môcť urobiť nič preto, aby si sa zbavil deštruktívnej vlády, ktorá ti po všetkých stránkach ničí život. To je postoj SaS. Ľudí, ktorí hovoria, že sú liberáli. Naozaj je všetkým demokraticky zmýšľajúcim ľuďom z takýchto návrhov len a len zle.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:40 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani Kolíková, cez víkend bolo referendum a 1,2 mil. Slovákov uviedlo, že chce zmenu ústavy v tom zmysle, aby referendom mohli kedykoľvek skracovať volebné obdobie Národnej rady. 1,2 mil. ľudí vzhľadom na to, že jedna tretina občanov nechodí ani k referendu, ani k voľbám, ani k ničomu, tak 1,2 mil. ľudí je tak obrovská masa, že v podstate to predstavuje viac ako polovicu tých ľudí, ktorí sa nejak aktívne zúčastňujú na volebnom systéme. A vy príde dnes s návrhom zmeny ústavy, teda ústavného zákona, kde chcete zakázať vlastne ľudom, aby mali právo teda nielen vás vymenovávať do funkcie, ale aj odvolávať. A ešte začnete tu váš v podstate prejav tým, že prišli ste s lepším modelom ako ten, ktorý tu doteraz bol. Teda že bude to môcť robiť iba Národná rada cez uznesenie.
Tak vy veľmi dobre viete, že za toto vám nikto v opozícii hlasovať nebude. My nebudeme meniť ústavu, aby sme dali ľuďom zákaz v podstate štyri roky vstupovať do vecí verejných. Aby ľudia štyri roky museli pasívne pozerať, že kto im tu ničí štát. A teraz ste to vy. Možno niekedy v budúcnosti sa ešte taká partička nájde, že by to vedela zopakovať tak, ako ste to dorobili vy. Ale za toto vám opozícia hlasovať nebude. A práve preto ste to tu dali. Vy, po prvé, sa ľudí bojíte. Vy sa bojíte, že vás odvolajú, preto tu prichádzate s tým 30. septembrom. Ten 30. september je taký september, ako keď niekto za 3,99 si kúpi nejakú vec a povie, že to sú vlastne tri eurá a nie štyri eurá. 30. september vám tiež nikto podporovať nebude. Takže, keď nechcete predčasné voľby, keď chcete ignorovať ľudí, tak sa postavte a povedzte to otvorene. A takéto paškvily tu ani nepredkladajte. My chceme jún voľby. A chceme, aby ľudia mali právo byť zvrhovaným vlastníkom tohoto štátu a vy ste len služobníci. A preto im to právo my brať nebudeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:42 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:44

Ľuboš Blaha
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani Kolíková, toto je jeden obyčajný podvod na ľuďoch. Pred troma dňami 1,2 mil. Slovákov vyhlásilo, že chce aj referendom mať možnosť predčasných volieb. Aj referendom. A vy sa postavíte o tri dni na to a úplne arogantne bez mihnutia oka túto možnosť vylúčite z ústavy. To je taká arogancia, že to svet nevidel. Vy doslova mrzačíte demokraciu a beriete ľuďom základné ľudské práva, ktoré doteraz mali. Vy im reálne beriete základné ľudské práva. Viete, a keď sa zamyslíme nad tým číslom, vy reprezentujete stranu, ktorá získala vo voľbách 179-tis. voličov. V porovnaním s tým 1,2 mil., ktoré prišlo na referendum a chceli, aby referendom bolo možné meniť vládu a predčasné voľby, je to necelá desatina, necelá desatina. Vy nikoho nereprezentujete. A keď si zoberieme dnešné prieskumu verejnej mienky, je to ešte menej. Vy ste takáto miniatúrna strana a cvičíte tu celým parlamentom. Ako si to môžte dovoliť? Rešpektujte 1,2 mil. ľudí. Čoho sa tak bojíte? Vy sa tak prekliate bojíte tých ľudí, že im chcete zobrať všetky práva. Ľudia na Slovensku väčšinovo chcú, aby voľby boli v júni. A väčšinovo chcú, aby prebehlo, aby mohlo prebehnúť referendu, aby mohli byť predčasné voľby. Obidve tieto práva im beriete. Že sa nehanbíte.
Ďalšia vec. Hovorili ste o proporčnom systéme. Viete, tu si jeden miestny blázon vymyslel slameného panáka, vraj je tu nejaký komplot opozičných strán, ktoré chcú meniť volebný systém. Čo je absolútny nezmysel. Ja vám ako politológ hovorím, že proporčný systém je najlepší a najspravodlivejší. A vy tu teraz skáčete ako jeden blázon píska. Že sa nehanbíte takto zneužívať Národnú radu Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:44 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:45

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Kolíková, ja som očakával, že vo vašom vystúpení zaznejú nejaké argumenty, prečo navrhujete, aby ľudia nemohli v referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia nás poslancov tohto parlamentu. Ale vy ste nepovedali prakticky žiadne argumenty, vy ste nepovedali nič len to, že to je v podstate takto vhodnejšie, efektívnejšie. Ale ani jeden jediný argument som nepočul, prečo takáto vec musí byť vyhodená z toho návrhu ústavného zákona, ktorý tu máme na stole. A mňa to naozaj zaujíma. Pýtam sa, prečo je to tak, čoho sa bojíte, prečo by ľudia o takejto otázke nemohli rozhodovať. A či vlastne vy, ako strana, aj keď nejaká teda nejaká strana za vami stojí, tak či vôbec máte ľudí naozaj iba za nejaká ovce, za nejakých druhoradých občanov, že sa cítite byť nejaká nadradená ako poslankyňa všetkým ostatným ľuďom, všetkým ostatným občanom Slovenskej republiky. Lebo toto nemá absolútne nič spoločné s demokraciou. Toto je jednoznačne obmedzovanie demokracie, obmedzovanie priamej demokracie, ktorá je svojím spôsobom jednak zakotvená v ústave, ale hlavne je nadradená všetkým ostatným formám demokracie tu na Slovensku. Už len z toho dôvodu, že aj od vôle voličov závisí to, že ste vy tu dneska v parlamente, že môžte predkladať takéto nezmysly. Vy môžte byť vďačná aj vašim voličom, aj všetkým ostatným občanom Slovenskej republiky, ktorí za vás zahlasovali. Od nich pochádza tá moc, oni vás tu dostali. Takže nemôžte im teraz brať to právo, aby v referende vás a aj z tohto parlamentu odvolali.
Povedzte to rovno na rovinu všetkým občanom Slovenskej republiky, že jednoducho na tento národ a na vôľu národa kašlete, že vám je ukradnutá. Povedzte im to rovno a neschovávajte sa za rôzne takéto kľučky a nezmysly.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:45 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:47

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, kto má právo voliť, má právo byť nielen volený, ale zároveň občania, ktorí ho nejakej ústavnej funkcie či už zvolili alebo len boli účastní volieb majú právo takého svojho voleného zástupcu aj odvolať. Týmto vaším pozmeňujúcim návrhom zákona a touto zmenou ústavy vlastne toto právo občanom Slovenskej republiky beriete. Idete sa zabetónovať tým, že iba parlament bude mať možnosť, schopnosť a bude tou jedinou inštanciou, ktorá bude môcť odvolať alebo ukončiť pôsobenie akejkoľvek vlády už od tohto 8. volebného obdobia. Toto je, pani kolegyňa, také hrubé a špinavé pošliapanie demokracie, ktorú si ctili už v starovekom Grécku, aké nemá naozaj na území Slovenskej republiky obdoby. Vy si naozaj myslíte, že občania, ktorí teraz vyjadrili svoju nevôľu s fungovaním štátu, s fungovaním vlády, ktorá už je odvolaná, nie v demisii, ale odvolaná, tak jednoducho táto vláda bude tu naďalej viesť svoje tanečky do septembra. Jednoducho už včera bolo neskoro. A vy tu teraz idete predkladať zmenu ústavy, ktorá bude naďalej trvať na tom, že iba parlament bude mať jednoducho právo sám seba odvolať, ukončiť svoje pôsobenie, rozpustiť sa a umožniť predčasné parlamentné voľby. Pani kolegyňa, nie parlament, ale ľudia. Ľudia dávajú moc a každá jedna moc pre volebného zástupcu ľudu pochádza od ľudí. A jednoducho ak vy, ako človek, volený zástupca ľudí a osoba, ktorú na túto frašku predurčil jeden blázon z OĽANO, ktorý o vás povedal, že vy ste ten podvod spáchala, idete teraz svojím pozmeňujúcim návrhom zákona meniť ústavu. Tak pani kolegyňa, tak toto už nie je úsmevné. To je tragikomédia od Moliera.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:47 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:49

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Čo to, čo to, pani Kolíková? Veď sme počúvali vášho lídra Richarda Sulíka Na telo, ktorý vravel, že SaS nebude mať žiadne podmienky pri schvaľovaní novely ústavy a stačilo, čo pár dní, pár hodín a vy ste zase v SaS zmenili názor. To je proste niečo neuveriteľné. To je, vy ste rekordmani, čo vy predvádzate od leta, to je niečo neuveriteľné. Koľko vývrtiek ste vy urobili. A teraz ste tvrdili, že nebudete mať žiadne podmienky a tým pádom, že už nebudete trvať na tom, aby referendum vypadlo z tejto ústavy. A dnes predkladáte pozmeňujúci návrh, ktorým vyhadzujete referendum a tým pádom vyhadzujete možnosť, aby ľudia mohli skrátiť svojím rozhodnutím volebné obdobie. To je niečo fakt, prepáčte, ako to sa už nedá ani komentovať.
Viete, idete aj takou tou druhou zmenou, že treba teda zabetónovať volebný systém, tu akože počúvate pána Matoviča, len vám chcem, aj vám pripomenúť, čo ešte v minulosti hovoril volebný program hnutia OĽANO. Slovensko potrebuje nový a lepší volebný systém, ktorý dá viac moci ľuďom a menej elitám, pričom viac zohľadní potreby regiónov. Predstavte si. A vy, tzv. elity bratislavské, ktoré si len vy o sebe myslíte, že vy, ste elity, vy v OĽANO a vy v SaS. Teraz sa idete zabetónovať, pretože vaše strany naozaj nemajú žiadne regionálne štruktúry. Pozrite sa na výsledok komunálnych volieb. Vy prakticky nemáte žiadneho starostu, primátor, nič. Tak pre vás sú ľudia z regiónov nič. Hanba vám. Hanba vám, čo teraz predvádzate. A ešte raz opakujem. Pustite si nahrávku Na telo a pozrite sa, čo ešte tvrdil Richard Sulík v nedeľu bez podmienok. A už to tu máme. Už to tu máme zase. Vy ste proste schopní a absolútne kvôli udržaniu sa pri moci urobiť čokoľvek, čokoľvek.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:49 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No dovolíme si v rámci toho krátkeho času to zhrnúť. To, čo navrhujeme je samozrejme výsledok kompromisu, pre ktorý očakávame, že bude možnosť získať 90 hlasov a vytvoriť možnosť v ústave pre skrátenie funkčného obdobia. To, že sa to nepáči všetkým, no treba k tomu 90 hlasov. Hľadali sme cestu, úprimne, ako ten priestor vytvoriť. Keď hovoríte o referende ľudí. Na referendum išli ľudia, aby sa vyjadrili práve k možnosti predčasných volieb. A to presne vytvárame. Je otázne, keby ste sa pýtali každého človeka, ktorý prišiel k referendovej urne, či naozaj jednoznačne bol za to, že to musí byť referendom. Ja si myslím a domnievam sa, že to, čo chceli ľudia vyjadriť je, aby tá možnosť predčasných volieb bola. Vyjadrili nespokojnosť s vládnutím. Na to máme určite zhodu. A či jednoznačne všetci chceli, aby referendom sa skracovalo funkčné obdobie, aj tá veta v tom bola mätúca tak, ako bola postavená. To si dovolím toto spochybniť, že či toto je jednoznačne ten odkaz. A dávam bokom, samozrejme, to, že či referendum je alebo nie je platné., Takže ja sa naopak domnievam, že my reagujeme práve na ten dotaz ľudí aj v referende, pretože umožňujeme v súlade s ústavou a rozhodnutím Ústavného súdu, aby sa skrátilo funkčné obdobie. Zvolili sme k tomu cestu, ktorá sa tu robila predtým. Takže sme dali do úvahy tú prax. Ak sa skrátilo funkčné obdobie, tak ústavným zákonom. Robíme to uznesením. To znamená v niečom zjednodušujeme proces, nechávame 90 hlasov. Takže zobrali sme všetko to, čo bolo. A si myslím, že naozaj k tomuto tu naprieč zhoda mala byť. Že si niekto myslí, že by tam malo byť aj ľudové hlasovanie, to je samozrejme legitímny názor. Treba povedať, že zo 47 krajín Európy len dve, Lichtenštajnsko a Lotyšsko, majú takúto možnosť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.1.2023 o 13:51 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video