23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 15:01 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja teda dedukujem z vyhlášky a dostali sme vlastne také avízo od teda pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tomto návrhu zákona. Ja sa snažím teda overovať z rôznych strán informácie, ktoré ku mne prichádzajú, a tam tiež vlastne hovorili, že ich, ich cieľom je, aby tá akreditácia išla po cieľovej skupine. Ak to takto nebude, ak to takto nebude, tak jednoducho mám za to, čo ste povedali vy, že takto fungovať sa nedá, ak budeme kombinovať cieľovú skupinu detí z detských domovov, krízových stredísk, ktoré sú poruchy správania, alebo resocov. Jednoducho, samozrejme, že to sa nedá, ale na to tu sme, aby sme to teda dohliadli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 14:34 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:35

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, začnem takou rečníckou otázkou.
Pán minister, prečo až teraz prichádzate s takouto novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí? Prečo až teraz, sám ste povedali, vás citujem, vytvárate nový, revolučný krok, čo sa týka práce s deťmi? Odborníci tvrdia, že túto novelu pripravovali viac rokov, tak prečo až teraz máte vôľu alebo ste mali vôľu vypočuť týchto odborníkov, ktorí roky rokúce, desaťročia pracujú s deťmi a najlepšie vedia, čo treba robiť a ako legislatívne ešte potvrdiť to alebo pripraviť tak legislatívne podmienky, aby sa, aby naozaj sme konečne teda bránili najlepší, pracovali v najlepšom záujme detí a bránili práva detí. Toľko rečí máme o najlepšom záujme detí. Toľko rečí, toľko konferencií a seminárov - dobrých.
Ja som tu v tomto pléne ale veľakrát pri vašom odvolávaní doslova kričala, že neviete ochrániť naše deti. Prečo teda až teraz? Evidentne odpoveďou je, že až na margo kauzy Čistý deň. To sa naozaj musí vždy niečo hrozné stať našim deťom, aby ste mali vôľu počúvať odborníkov a mali ste s nimi aktívnu komunikáciu, aby ste prišli s návrhom, ktorý, o ktorých odborní, o ktorom odborníci dnes poslali list všetkým poslancom, a hovoria, že ho roky pripravovali, a teda že by sme ho mali podporiť? Ale prečo až teraz teda s tou vôľou, máte tú vôľu? Lebo vám tečie do topánok už dlho? Musíme mať v našej spoločnosti kauzu Čistý deň a kauzu utýranej Lucky a ďalších? To musíme mať sexuálne zneužité deti v resocializačných zariadeniach alebo zariadení, aby som bola konkrétna? Tieto kauzy sa nestali preto, že sa tá obludnosť v tých zariadeniach stala, alebo utýrali, utýral otčim Lucku, to sa, bohužiaľ, a je to hrozné, ale to sa stáva, ale tie kauzy sú tu preto, že vy ste nekonali, pán minister, alebo ste konali neodborne, alebo ste, a nieže alebo, lebo ste bránili inštitúcie, a nie deti.
Až teraz ste teda akceptovali odborníkov, až teraz ste diskutovali s expertami, s tými, ktorí najlepšie vedia, ako a čo robiť. Mohlo to byť oveľa skôr. Odborníci, ako som povedala, nám dnes napísali list a ja som s nimi už dlhšie nejak pár dní aj komunikovala o tejto novele a v samotnom liste píšu, že táto novela trvala niekoľko rokov, viem o tom, ale až teraz sa teda pohli ľady. A to, že je tu naozaj vaša reakcia na kauzu Čistý deň, v ktorej ste pochybili, pán minister, to sa potvrdzuje v postate aj v dôvodovej správe. Ja si dovolím z nej citovať, z dôvodovej správy:
„Vzhľadom na pretrvávajúce pochybnosti a interpretačné nejasnosti, osobitne s primeranosťou a vhodnosťou voľby výchovných prostriedkov a postupov pri vykonávaní opatrení podľa zákona je nevyhnutne potrebné priamo zákonom zakázať také prostriedky výchovy a postupy práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie a môžu zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti,“ čo sa dialo v resocializačnom zariadení Čistý deň, a citujem ďalej, taxatívne sa vymenuvávajú dokonca tie, tie výchovne prostriedky, o ktorých tu bola pri vašom odvolávaní reč. Citujem teda ďalej: „Rovnako je vylúčené využívať ako výchovný prostriedok vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, izoláciu od sociálneho prostredia, zásahy do vonkajšieho vzhľadu, neodôvodnené zasahovanie do stravovania.“ Presne o tom sme rozprávali pri kauze Čistý deň. „Všetky opatrenia, či už ako výchovné prostriedky, alebo ako súčasť postupov práce, sú takéto spôsobilé vyvolať poníženie s možným následkom psychickej ujmy.“ Presne o tom sme hovorili pri vašom odvolávaní.
Ja mám úctu ku postu ministra. Mám úctu k tejto pozície aj k postu. Avšak neviem, pán minister, s vami diskutovať o ochrane detí. Viackrát som tu povedala, že v našej krajine pod vaším vedením nevieme ochrániť naše deti. Jediné, čomu verím pri tejto novele, je, že za ňou stoja odborníci, ktorí s deťmi pracujú. Len škoda, že ste ich nepočúvali skôr.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 14:35 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, je treba vyzdvihnúť, pán minister, vašu snahu o modernizáciu v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kuratele. Je dobré, že sa v tejto novele zohľadňujú potreby spoločnosti v tejto oblasti.
Je treba zdôrazniť ale, že právna úprava je postavená na zásade prednosti prirodzeného rodinného prostredia, zásade prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí, do náhradnej osobnej starostlivosti s primárnym zameraním na príbuzných dieťaťa, ak to nie je možné, tak do pestúnskej starostlivosti pred starostlivosťou v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu, zásade prednosti umiestňovania detí umiestnených v zariadeniach sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu v profesionálnych rodinách pred inými organizačnými zložkami týchto zariadení, zásade prednosti vykonávania súdneho rozhodnutia samostatne usporiadaných skupinách zriadených v samostatných domoch alebo v bytoch, ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine zariadenia, zásade zachovávania súrodeneckých vzťahoch a nerozdeľovania súrodencov, zásade umiestňovania detí, o ktorých, o ktoré sa nemôžu z rôznych dôvodov starať ich rodičia, a čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu, a zásade integrácie detí, ktoré si vyžadujú osobitnú, resp. zvýšenú starostlivosť. To je naozaj, pán minister, chvályhodné.
To, že tu kolegovia a kolegyne na vás už dlhodobo útočia, kritizujú, to si myslím, že opozícia by mala zvažovať aj slová, a takým spôsobom, že pán minister by už nemal byť dávno ministrom. Pani kolegyňa, ja si vás neviem predstaviť, aby ste vy mohla byť ministerkou, lebo takým vulgárnym spôsobom, ako ste vystupovala onehdy v noci, naozaj, že ste čítali nejaké esemesky a že to tak bolo, za to sa môžete hanbiť. To, naozaj to nepatrilo na pôdu Národnej rady, pani kolegyňa. To patrí do krčmy, nejaká VI. cenová skupina, ale nie v parlamente, nech by ste už akokoľvek kohokoľvek chcela citovať, ale za to sa môžete naozaj hanbiť. A bojím sa toho, že vy by ste sa starala o nejaké deti v nejakých zariadeniach.
Je treba rovnako vyzdvihnúť špecifický cieľ tejto novely, a to zníženie počtu detí umiestnených v inštitúciách na základe rozhodnutia súdu, o inom utvorení podmienok na zavedenie a previazanie preventívnych opatrení na predchádzanie nariadení ústavnej starostlivosti s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov inštitucionalizácie na vývoj dieťaťa. V rámci komplexného prístupu k deinštitucionalizácii, že sa tento špecifický cieľ bude napĺňať rozvojom nedostatkových opatrení a zavádzaním pilotných opatrení.
Chcem oceniť, že pri tvorbe tohto zákona predkladateľ vychádzal z odbornej diskusie zástupcov štátnej správy, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov, Združenia neštátnych detských domovov, Asociácie krízových stredísk, zástupcov resocializačných stredísk a akreditovaných subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Východiskom návrhu je uznanie faktu, že sociálnoprávna ochrana detí a sociálne kuratela sa nemôže ďalej spoliehať na rozvoj sociálnych služieb pre deti a rodiny alebo na zlepšovanie dostupnosti opatrení, ktorých výkon nemôže cielene podporovať ani usmerňovať priamo orgán sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, primárne zodpovedný za výsledok niečoho, čo nemá možnosť ovplyvniť. Bez služieb pre rodinu sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela nezabezpečí svoj diel úloh v celom systéme ochrany detí. Riešením absencie rôznych služieb pre rodiny môže byť aj navŕšenie zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých povaha je navyše skôr represívna.
Vážený pán minister, vo všeobecnosti môžme povedať, že v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je množstvo problémov, ktoré nám život prináša. Je mi jasné, že ani táto novela nedokáže vyriešiť niektoré negatívne sociálne dopady na deťoch, ktoré sa dostali do situácie, že musia byť riešené v pôsobnosti tohto zákona. Ale vyzdvihujem fakt, že je tu snaha riešiť tieto problémy. Preto tento návrh zákona ja a určite aj mnohí kolegovia podporia.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 14:41 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, ja naozaj tak dosť často počúvam, samozrejme, treba upozorniť, ak sú veci vážne, ak sú nejaké negatívne sociálne dopady na deti, ak sa niečo deje, ale ja si myslím, že, samozrejme, každé jedno dieťa, každý jeden život je potrebný, ale niekedy to považujem za účelové, až hystériu. Ja som si pozrela, viete nebudem hovoriť, že pán minister nedokáže ochrániť deti. Ale veď ochrana detí neni tu dnes, že je minister 6 rokov, ale veď.... (Reakcia z pléna.) Pani, nevykrikujete na mňa, pani kolegyňa, ja som na vás nekričala. Ale veď predsa jednoducho si povedzme na rovinu, že ako to je, veď, veď to sa každý zákon, všetko sa vyvíja. Veď tu boli vlády aj predtým, aj teraz a každý sa snaží priniesť niečo dobré. Či snáď si myslíte, že minister sa snaží ubližovať deťom? (Reakcie z pléna.) Niečo vám poviem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na predrečníka musíte reagovať.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Áno, budem na pána Bublavého reagovať. Dobre, v poriadku. Ja len stále rozprávam o tom, že, aj pán Bublavý povedal, že nie je pravda to, čo hovorili kolegyne, tak sa k tomu vyjadrujem.
Máme 21 resocializačných zariadení, máme 71, ak som si to spočítala, neštátnych domovov a 26 štátnych. Ja sa pýtam, to všade je chaos? To všade je zlyhanie? Áno, stalo sa, stalo sa v Čistom dni. Jasné, treba to riešiť, je to mimoriadny prípad, ale nerozprávajme tu o tom, že minister tu ubližuje deťom, a máme toľko zariadení, ktoré funguje a za ktoré má zodpovednosť. Nielen on, veď sú to riaditelia, ľudia. A každý riaditeľ je tam preto, že berie plat, a každá organizácia je samostatná organizácia, ktorá za niečo zodpovedá. Minister už je len ten vrchol, ktorý má niečo riešiť, alebo ministerstvo.
Ja nerozumiem tomu, čo, čo sa tu vlastne rozpráva a čo sa tu chce niekomu dať na chrbát. Takže bavme sa reálne o zákone, či je dobrý alebo zlý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 14:46 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Bublavý, kto vám toto o tých „dietatách“ chystal, prosím vás? Celá prvá časť, ktorú ste, ktorú ste čítali, je v pôvodnom zákone od roku 2010. Prosím vás, povedzte tomu, kto vám to chystal, nech si aspoň pozrie, kto ju tam do toho zákona v tom roku 2010 dal. To som bola ja. To neni novinka! Veď tam tie prednostné formy rodinné, sú tam odvtedy, odkedy sme tam dávali profesionálne rodiny ako prednostné, prednostná forma starostlivosti o deti v ústavoch. Takže prosím vás pekne, aspoň keby ste rozprávali k veci, aspoň keby ste rozprávali k tomuto návrhu zákona, ktorý zlučuje všetky formy starostlivosti do akéhosi centra. Všetky detské domovy, všetky krízové centrá, všetky resocializačné centrá sa 1. apríla zmenia na akési centrum. Akési centrum, kam bude môcť prísť len tehotná žena. Keď ona na druhý deň porodí, už tam nebude môcť ísť. Aj to je chyba v zákone. Napríklad tam bude môcť klopať dieťa. Kto, preboha živého, počíta s tým, že dieťa v kríze alebo v nejakej ťažkej životnej situácii začne blúdiť po sídliskách a hľadať nejaké centrum?! To sú tak nezmyselné a tak pomotané, logicky nenadväzujúce myšlienky, že naozaj je to, je to čisto zber nápadov, ktorý ani nemá správnu legislatívnu formu.
A mňa veľmi mrzí, že tí ľudia, ktorí na tom spolupracovali v tých pracovných skupinách, boli podvedení. Oni teraz sedia k návrhom vyhlášky. Oni teraz idú o tom rokovať. Oni boli naozaj tvrdo zavádzaní. Ešte pred chvíľkou ma pán riaditeľ istého ústavu presvedčoval, že im na tomto stretnutí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 14:49 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:51

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pôvodne som sa nechcela zapájať do tejto rozpravy, pretože je to príliš odborná téma, a prenechávam argumentáciu odborníkom, ale, pán Bublavý, nedá mi.
Ja som rada, že som vás vôbec niečo povedať v tomto parlamente, lebo za štyri roky, čo som s vami sedela ako poslankyňa v krajskom zastupiteľstve, som vás nepočula povedať ani mäkké f, ale, prepáčte, mám pocit, že tu sa vyjadrujete k téme, o ktorej, ako vyplýva z vášho vystúpenia, neviete prakticky nič. Takisto mám pocit, že vám tento príspevok niekto napísal, mali ste problém prečítať zložitejšie, viacslabičné slová a znížili ste sa k osobnej reakcii na pani Blahovú, ktorá dlhodobo vysoko odborne argumentuje. A ak je niekto v parlamente, kto obhajuje práva detí, tak je to, je to práve ona.
Ak vám krivdím, tak sa vám ospravedlňujem a budem rada, ak svoje odborné znalosti preukážete v krajskom zastupiteľstve, kde sa takisto rieši deinštitucionalizácia, áno, je to naozaj ťažké slovo, ale je veľmi ťažké aj tým, ako bude vyzerať vo vašom podaní, na čo si teda veľmi rada počkám, pretože je to v absolútne dezolátnom stave, celá, celá sociálna oblasť od vrchu až dole. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 14:51 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:52

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja trvám na tom, že pán minister je správny chlap na správnom mieste.
Vážená pani kolegyňa Blahová, prosím prečítajte si aspoň dôvodovú správu tohoto návrhu zákona. Všetko je tam, to, čo som ja hovoril. Takže vy sa strašne zaujímate o tie zákony, vy neviete ani, čo je v dôvodovej správe, pani kolegyňa.
Pani kolegyňa Kaščáková, ja som vás veľakrát počul rozprávať v samosprávnom kraji v Trenčíne, ale všetko bolo od veci. Viete, keď zo 45 kolegov 44 je za a vy jediná ste proti alebo sa zdržala, tak to moc nesvedčí o tom, že ste boli nejakým spôsobom konštruktívna v samosprávnom kraji, ale o tom rozhodli voliči. Takže to už netreba komentovať.
Pán minister, držím palce do budúcna a verím, že takýchto zákonov ešte príde veľa, ktoré budú nápomocné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 14:52 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:53

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No veľmi stručne. Vážim si každý jeden konštruktívny príspevok a hneď v úvode, tak jak som aj svoje úvodné slovo ukončil, vyjadrujem pripravenosť v podstate do toho konca januára, pokiaľ pôjde druhé čítanie, sa stretnúť a komunikovať na odbornej úrovni vrátane mojich kolegov.
K pani Blahovej sa s úctou nebudem vyjadrovať. Samé polopravdy, lži, ktoré tu hovoríte, neznalosť vecí. (Reakcia z pléna.) Nie pán poslanec Bublavý, vy ste neznalá vecí! To, čo ste tu kritizovala, nejaké konšpiratívne stretnutia niekde. Kto ich organizuje, kde, kto? Viete, v čom je problém? Viacerých ste oslovila z tých, ktorí sa podpísali pod to podporné stanovisko, lebo spolu s nami sa podieľali, aby to nepodpísali, a oni sa vykašľali na vás, lebo majú inú pravdu, iný postoj k tejto veci a tento tu presadzujú, lebo u vás je len zloba. (Potlesk, reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím, pani poslankyňa.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tehotné, tehotné ženy a ženy po pôrode. Pani poslankyňa, každý jeden detský domov má nejaký trakt, izby, kde už v súčasnosti žijú, prebývajú chovankyne, ktoré porodili dieťa. Bohužiaľ, taký je život. O čom to hovoríte? Veď to tu už dávno, dávno je. (Ruch v sále.) To je dávno, dávno tu už tieto veci je. A ešte raz, akákoľvek vecná pripomienka je a bude v záujme predkladateľov, aby bola bola konzultovaná.
V podstate, čo sa týka kolegýň z OĽANO, no hlavné pripomienky, prečo až po šiestich rokoch. Treba povedať jednu vec, áno, toto je zákon, ktorý sa pripravoval niekoľko rokov, počas prvého alebo môjho predchádzajúceho volebného obdobia sa už komisia zriadila a začala na veci pracovať. Dôležité bolo, aby sa dostala táto otázka do vládneho programu, programového vyhlásenia vlády, a aby som ja potom mohol aj so svojím kolegom Kažimírom, aj so všetkými tanečkami, ktoré pri tom jednoducho sú, mať ambíciu presadiť, že je aj finančne krytá. Tu nie je proces, ktorý je otázkou ako zo dňa na deň, ja by som mohol postaviť otázku, prečo v tom čase pred tými šiestimi rokmi, keď ste boli vy pri moci, ste napríklad takéto niečo neponúkali. Ale nechcem sa púšťať do tej roviny, lebo toto je v istom vývoji, a dnes už dozrel čas, aby sme urobili všetko preto, a to je hlavný zmysel tohto zákona, ak sa len jedno dieťa dá istým spôsobom v úvodzovkách zachrániť, aby nemuselo ísť rovno do detského domova, ja neviem, do resocializačného zariadenia, ale že vytvoríme v rámci tohto centra reálny predpoklad, že tam bude so svojimi rodičmi, aby sa vyjasnila otázka, aby sa dieťa vrátilo do rodiny a tá rodina bola úplná, však, preboha, o toto nám ide. Toto je hádam ten základný cieľ.
My nechceme napĺňať ďalšími tisícami detské domovy, my chceme zabrániť tomu, aby deti, ktoré sa po istom čase v takýchto zariadeniach s rodičmi dokážu etablovať a vrátiť do toho základného rodinného prostredia. Ak je toto zlá myšlienka, no tak potom neviem, čo je dobrá, preto spolupracujeme. A to tie mimovládne organizácie, s ktorými tu spracujem..., spolu sme spolupracovali, snáď nikto nechce hovoriť, že sú nejako ideologicky nám blízke. Ja si vážim tých ľudí, a pokiaľ má niekto názor, ktorý ponúkne po 20-ročnej praxi, no tak bol by som veľmi hlúpy aj moji kolegovia, aby sme ho neakceptovali. To znamená, preto ich máme, a preto s nimi spolupracujeme a ja im aj z tohto miesta chcem všetkým veľmi pekne poďakovať. Nie je to jediný zákon, kde spolupracujeme, ale tu to bolo zvlášť dôležité, lebo vytvárame niečo skutočne nové, čo áno, čo iste v budúcnosti bude môcť, musieť prejsť aj nejakými novelami, ale to je život. Ale je dôležité urobiť všetko preto, aby každé jedno dieťa, ktoré v prospech rodiny sa dá zachrániť, sa do tej rodiny vrátilo. V tom je základná filozofia a myslím si, že toto je absolútne tá, tá najlepšia cesta, ktorou sme sa teraz vydali.
A ja ešte raz chcem poďakovať aj svojim kolegom aj všetkým, ktorí spolupracovali, a zároveň ešte raz vysloviť, by som povedal, pripravenosť všetkým tým, ktorí sa budú chcieť podieľať na pripomienkovaní, v konkrétnom pripomienkovaní v tom druhom čítaní, vyjadriť pripravenosť komunikovať a spolupracovať.
Ďakujem pekne všetkým a očakávam podporu tohto zákona v prvom čítaní. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 14:53 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:59

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predmetom návrhu novely zákona o náhradnom výživnom sú systémové zmeny spočívajúce v istej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom výživné vymôže.
Za účelom zabezpečenia rovnakého postavenia cudzincom s udelenou doplnkovou ochranu s občanmi Slovenskej republiky sa navrhuje okrem podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať u týchto osôb prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Tieto osoby si tiež v prípade schválenia tejto novely budú môcť uplatniť nárok na náhradné výživné. Návrhom zákona sa ďalej spresňujú podmienky nároku na náhradné výživné v prípadoch, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu absencie súčinnosti žiadateľa o náhradnom, o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, a v prípadoch, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení, napr. v špeciálnom výchovnom zariadení alebo vo výkone väzby.
Súčasne sa navrhujú zmeny, ktoré majú za cieľ administratívne zjednodušenie a urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom vylúčením uplatňovania niektorých ustanovení zákona o správnom konaní. Súčasťou návrhu sú aj ďalšie navrhnuté úpravy, ktoré sa týkajú precizovania zákonných ustanovení podľa poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej a interpretačnej praxe.
Uchádzam sa o podporu, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 14:59 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:01

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s ustanovením v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 762. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 786 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 15:01 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video