72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 9:25 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:25

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte raz pekné ránko všetkým.
Vážený pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, dovoľte teda, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám.
Súčasná regulácia nenávratných finančných výpomocí poskytovaných štátom v prospech subjektov súkromného či verejného sektora je značne fragmentovaná, neprehľadná, sú rozdielne spôsoby zverejňovania výziev, na základe ktorých sa môžu subjekty prihlásiť a získať niektorú z vymedzených foriem štátnej pomoci. Vo všeobecnosti sa orientujeme alebo resp. riadime zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý definuje pojem dotácia a určuje aj základné pravidlá jej poskytovania. Doba štátnej pomoci je potom upravená najmä zákonom č. 358/2015 o štátnej pomoci.
Spravidla sa výzvy na predkladanie žiadostí zverejňujú na webstránkach jednotlivých rezortov, kde je pomerne náročné ísť sa zorientovať a, a je to náročné najmä pre tých, ktorí sú na týchto výzvach mnohokrát závislé, resp. vyhlásením pomáhajú v ich činnosti. No a v konečnom dôsledku sa mnoho subjektov tieto informácie nedozvedá, čo vedie k tomu, že dotácie, granty či príspevky získavajú mnohokrát aj problematické subjekty.
Predkladaný návrh zákona smeruje k zjednoteniu v tejto oblasti, k zvýšeniu transparentnosti, či už na strane dohľadu verejnosti nad výsledkami procesov, v rámci ktorých sa poskytujú rozličné formy finančnej pomoci, ale aj na strane žiadateľov, ktorí by získali jednotný informačný systém, kde by bolo možné jednoduchou formou a včas získať údaje o vyhlásených výzvach, opakujem, na jednom mieste.
Zákon po vzore Centrálneho registra zmlúv navrhuje zriadiť Centrálny register výziev, kde by povinné osoby, teda rovnaký okruh subjektov verejného sektora ako pri Centrálnom registri zmlúv zverejňovali výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie, priame formy pomoci či iných, iné druhy nenávratných finančných výpomocí, pričom výzvy by sa považovali za vyhlásené dňom zverejnenia v registri a žiadna z foriem pomoci by nemohla byť poskytnutá bez zverejnenia výzvy v registri. No a zároveň by tento register mal ako jednotný informačný systém obsahovať aj informáciu o schválených žiadostiach, recipientoch pomoci, neschválených žiadostiach a spravovaný by bol Úradom vlády Slovenskej republiky rovnako ako Centrálny register zmlúv.
Čiže cieľom návrhu zákona je jednoducho zjednotiť právnu úpravu evidencie výziev na prekladanie žiadostí o niektorú z priamych foriem pomoci a údajov o výsledkoch procesov poskytovania priamych foriem pomoci za účelom zvýšenia transparentnosti, dohľadu verejnosti a zvýšenia prehľadnosti zverejňovaných údajov pre žiadateľov o štátnu pomoc. Tento zákon je v súlade so všetkými predpismi aj s Ústavou Slovenskej republiky a preto vás žiadam o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 9:25 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa formálno-právne náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som stručne uviedol návrh zákona, ktorý už predkladáme za stranu HLAS - sociálna demokracia niekoľkýkrát, ale teraz v inovovanej podobe, a to preto, pretože medzičasom vykonal na Slovenskom pozemkovom fonde kontrolu Najvyšší kontrolný úrad a, a z jeho záverov vyplýva, že potrebujeme, aby sme tento zákon mohli reálne presadiť do praxe. A ja chcem vyzvať ctenú poslaneckú snemovňu, aby tak ako naša skupina zaradených poslancov za stranu HLAS - sociálna demokracia podporuje dobré návrhy zákonov, tak aj tento návrh zákona je dobrý a požiadame o podporu aj poslancov vládnej koalície, pretože určite prítomní aj starostovia a primátori ocenia tento prístup, keď sa konštatovalo, že z pera Najvyššieho kontrolného úradu, že okrem iných nezrovnalostí, ktoré kontrola zistila, zistil Najvyšší kontrolný úrad, že Slovenský pozemkový fond nevedie osobitnú evidenciu pozemkov v jeho správe a nakladaní, ale vychádza z údajov zapísaných v katastri nehnuteľností, pričom súčasná legislatívna legislatíva túto povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu neukladá. A to je vlastne práve účelom tohto návrhu zákona okrem samotnej podstaty, že by mali pozemky, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu a sú, nachádzajú sa v zastavovaných častiach, územiach obcí a miest, aby prešli automaticky do vlastníctva týchto obcí a miest.
Najskôr treba k tomu práve túto evidenciu, ktorú aj ako konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad, Slovenský pozemkový fond nemá, a ktorý ho najskôr musí teda určiť a tento návrh zákona práve pridáva § 34f, ktorý hovorí o registri pozemkov v správe pozemkového fondu, kde sa, kde má povinnosť. Bude mať povinnosť Slovenský pozemkový fond najskôr zriadiť register, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom registra je pozemkový fond.
Po druhé, register sa vedie v elektronickej podobe, je verejný a sprístupnení na webovom sídle pozemkového fondu.
Po tretie, register slúži ako evidencia vlastne všetkých pozemkov v správe a nakladaní pozemkového fondu.
Po štvrté, do registra sa zapisujú o pozemkoch v správe o nakladaní pozemkového fondu údaje identifikačné, údaje vlastníka pozemku, informácie o tom, že vlastník nie je známy, identifikačné údaje o pozemku samotnom, v akom je katastrálnom území, list vlastníctva, parcela.
Céčko, a po c) informáciu o existujúcom nájomnom vzťahu prípadnom pozemku a identifikačné údaje o nájomcovi.
Navrhujeme, aby účinnosť tohto zákona bola dňom 1. apríla 2023, a to z toho dôvodu, aby bol dostatok, vytvorený dostatočný časový priestor na práve vytvorenie tohto registra.
Samotná podstata návrhu zákona tkvie v tom, že na základe už takmer 30-ročných skúseností z novej samosprávy, poviem až našej samosprávy 32-ročnej, a snahe miestnej samosprávy vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí.
Navrhovaná táto právna úprava sa týka teda pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu, a ide o pozemky v zastavanom území obcí, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí alebo sa tieto pozemky využívajú iné, na iné verejnoprospešné funkcie, napríklad verejné športoviská, verejné parky či miestne cintoríny a podobne.
Už sme tu aj pri predkladaní návrhov v minulosti, napríklad pán kolega Ferenčák to predkladal, upozorňovali na problémy, s ktorými sa obce a mestá stretávajú pri vysporiadavaní práve pozemkov pod rôzne infraštruktúrne projekty, či sú to rekonštrukcie škôl alebo iných zariadení, ktoré sa nachádzajú a sú vo vlastníctve miest alebo v príprave investičných projektov, cyklochodníky, rekonštrukcia ciest a parkovísk a podobne, a s akými problémami sa stretávame a stretávame sa dodnes. Najčerstvejšia informácia, ktorú mám, z jedného mesta, len tak pre vašu informáciu, vysporiadanie 104 m2 pod cyklochodník z celkovej, z celkovej výmery asi 1 000 m2, čiže 10 %, trvala tak asi pol roka, ale, a to bolo, to bol optimálny čas. Ale čo je zaujímavé, že najskôr sme si boli povinní teda urobiť znalecký posudok na tých 104 m2. Znalec odhadol cenu, znaleckú cenu pozemku na 8 euro za jeden meter štvorcový, no ale odpoveď zo Slovenského pozemkového fondu, zrejme potrebujú naháňať hospodársky výsledok (povedané s úsmevom), bola, že oni sú to ochotní predať, ale za 18 eur za meter štvorcový, tak viete, to sú, a predtým, keď sme mali informácie, boli sumy podstatne vyššie, možno ešte za menšie čiastky a vlastne keďže, keďže mestá, obce a samospráva sú súčasťou verejnej správy, tak takéto praktiky by asi nemali existovať, jednoducho povedané.
Preto ešte raz na záver môjho vystúpenia k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, chcem vyzvať opäť ctenú poslaneckú snemovňu o podporu tohto návrhu v prvom čítaní a posunutie do druhého čítania, aby sme sa v samospráve, to už bude vlastne aj po voľbách, aby sa nová, noví predstavitelia, aby sme zanechali novým predstaviteľom alebo niektorým staronovým možno predstaviteľom samospráv darček v podobe uľahčenia ich procesov, ktoré budú musieť aj oni, tak ako doterajší predstavitelia samosprávy, prekonať a pri príprave predovšetkým investícií pre vlastné potreby, ale aj mnohé ďalšie podpory, napríklad podnikateľských subjektov, ktoré sa takisto ako súkromné spoločnosti boria s vysporiadaním nejakých drobných kúskov pozemkov, aby sa vďaka tomu vyhli. K tomu je ale potrebná predovšetkým tá legislatíva, ktorá upravuje povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu vytvoriť register takýchto pozemkov, aby sa vôbec vedelo, čo sa má previezť na tie mestá a obce v zastavanom území obce.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 9:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Martin Beluský

9:40

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne.
Kolegovia a kolegyne, vidím, že pokiaľ ide o dôchodcov, tak je tu obrovský záujem ako vždy, najmä na strane vládnej koalície. Na jednej ruke by sme vás vedeli zrátať, ale na to sme si už zvykli.
Všimol som si v stredu, že teda po roku prudkej inflácie konečne vláda schválila nejaký ten centík pre dôchodcov. Gratulujem, naozaj (rečník zatlieskal), potlesk, treba zatlieskať vládnej koalícii. Po roku ste dôchodcom dali až, až - poviem, od troch eur mesačne po 17 eur mesačne. Super! Paráda! Už je postarané o našich seniorov.
Ešte raz opakujem, vláda v stredu rozhodla, že dá dôchodcom mesačne od troch do sedemnásť eur. A toto ich má vytrhnúť v tejto ťažkej dobe zdražovania, v tejto ťažkej dobe biedy, ešte raz, blahoželám, vládna koalícia, blahoželám vládam, Eduard Heger hovoril o bezprecedentnom kroku, počúvajte! Seniori dostali tri eurá. Tri eurá! Super! Perfektné! Ďakujeme.
Chcem vám povedať, že Jednota dôchodcov Slovenska sa už, samozrejme, k tomuto návrhu vlády vyjadrila a povedala, že je nedostatočný, absolútne nedostatočný a my za HLAS - sociálnu demokraciu dopĺňame, že je smiešny. Je výsmechom, je pľuvancom do tváre všetkých seniorov, ktorí tu rok čakajú na nejakú pomoc, a napokon im dáte takúto almužnu, takúto odrobinku. Hanbite sa! Hanbite sa, celá vládna koalícia!
A preto ak máte ešte nejaké svedomie, tak môžete zahlasovať dnes o jedenástej za návrh HLAS-u - sociálna demokracia, pretože my sme navrhli skutočný a spravodlivý trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Mnohí z vás to určite ani nevedia alebo neviete, ale priemerný dôchodok na Slovensku je momentálne vo výške 515 eur. A my navrhujeme v tomto našom zákone, v tejto našej novele, aby každý jeden starobný dôchodca ešte do konca roka dostal trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku, teda každý starobný dôchodca by dostal 515 eur, plus všetky ostatné druhy dôchodkov by sa rovnako vyplatili v priemernej výške, teda aj vdovecký, aj vdovský, aj invalidný, aj sirotský, všetci by dostali trinásty dôchodok v jeho priemernej výške.
Ja vás prosím, ja vás žiadam aj v mene Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa teraz na toto pozerá a tiež pripravuje podporné stanovisko, podporte to! Podporte to. Chcem vám pripomenúť, že ešte pred voľbami bol schválený zákon o trinástom dôchodku vo výške priemerného dôchodku, ale vy, vaša vláda, vaša koalícia tento zákon zrušila. Vy ste to zrušili. Napriek tomu, že vo vláde je hnutie SME RODINA, ktoré ešte v opozícii hlasovalo za takto navrhnutý trinásty dôchodok, a napriek tomu, že váš líder Igor Matovič spolu s Borisom Kollárom sľubovali, že nesiahnu na sociálne opatrenia, vy ste ten skutočný trinásty dôchodok zrušili. Teraz máte možnosť to napraviť. Máte možnosť dôchodcom pomôcť, pretože, už sme to tu viackrát povedali, dôchodky v tomto roku rástli iba o 1,3 %. A tie minimálne dôchodky boli dokonca, lebo sú zmrazené, vami sú zmrazené, vy ste ich zmrazili, nikto iný to neurobil, a tí dôchodcovia od vás počas celého roka nedostali ani len cent, ani len cent navyše, pretože skoršie vyplatenie trinásteho dôchodku nebolo ničím navyše, na to mali dôchodcovia nárok. A oháňať sa tu dokonca nejakou, nejakým bonusom motivačným za očkovanie, nebuďte smiešni.
Opakujem, končím tým, čím som začal, vláda dala dôchodcom od troch do sedemnásť eur mesačne navyše. Nič viac. Dnes o jedenástej máte možnosť, vládni poslanci, hlasovať za skutočný a spravodlivý trinásty dôchodok vo výške 515 eur.
Ja vás v mene dôchodcov o to prosím.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Slavěna Vorobelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1137. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1185 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:40 hod.

Ing.

Slavěna Vorobelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ctené dámy, ctení, vážení páni, návrh zákona, teda ktorým sa mení, ako tu bolo povedané, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby, predkladáme ako návrh poslancov Národnej rady.
Ten zákon je veľmi jednoduchý. Teraz v dobe extrémneho zdražovania a rekordnej inflácie vzniká obrovský tlak na poľnohospodárov, aby zvyšovali ceny produktov. Na ich žiadosť a na ich iniciatívu sa pripravila táto novela zákona, ktorá znižuje náklady pre poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné, ovocné sady, trvalé trávnaté, trávne porasty nie sú viac predmetom dane z pozemkov. Táto novela zákona zároveň berie ohľad aj na príjmy obcí z uvedených daní a ten výpadok obciam navrhujeme, aby bol kompenzovaný každoročne v pôvodnej výške z výberu daní z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Je to zákon, ktorý má na dopad minimálny, má minimálny dopad na rozpočet, ale veľký efekt na tých, ktorých sa to dotýka, najmä na malých poľnohospodárov. A zároveň nerobí problémy, finančné, mestám a obciam, ktoré sú takisto v ťažkej finančnej situácii.
Návrh zákona je v súlade s ústavou a všetkými zákonmi aj právnymi predpismi Slovenskej republiky.
A dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:40 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:40 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, návrh zákona, aby sa neplatili dane z poľnohospodárskej pôdy, je v princípe fajn, poľnohospodárstvo treba podporovať, ale štruktúra slovenského poľnohospodárstva je taká, že v určitých segmentoch majú Dáni, Holanďania a podobne 80-percentné vlastníctvo a aby Dáni a Holanďania neplatili ani z tej poľnohospodárskej pôdy, ktorú tu za babku vykúpili, žiadne dane, je dosť výrazné zvýhodnenie týchto subjektov oproti tým jednoduchým roľníkom, ktorí nemajú také miery dotácií, to znamená, že sa ešte finančne posilní postavenie týchto firiem, a preto ja si myslím, že druhá vec, ktorá je, ktorú by bolo treba odlíšiť v tom zákone, že ak niekto má len poľnohospodársku pôdu a nič na nej nerobí, nevykonáva žiadnu činnosť, tá pôda je jednoducho zaburinená a podobne, čo je, žiaľ, veľký trend dneska na Slovensku, tak nie je dôvod napríklad, aby takéto subjekty dane z toho neplatili, pretože daň je jedna z tých foriem, ktoré núti tých ľudí si rozmyslieť alebo teda tie subjekty, ktoré to idú obhospodarovať, že buď budem musieť platiť daň a žiaden výnos z tej pôdy nemám, alebo sa o tú pôdu musím starať.
My teraz keď vytiahneme z toho ten jeden prvok, že ani nemusíte platiť miestne dane, tak okrem toho teda, že mestá a obce prídu o príjmy a budú musieť sa naťahovať s nejakým ministerstvom financií, že aby im to doplatili, to je teda technikália, možno sa to podarí, možno nie, ale stratíme tlak na to, aby tie poľnohospodárske subjekty na tých pozemkoch vykonávali nejakú poľnohospodársku činnosť, a preto podľa mňa na podporu poľnohospodárstva je možno lepšie ísť tou cestou, ako idú západné štáty, že napríklad malí farmári, malé poľnohospodárske družstvá alebo do veľkosti, ako sa určí, sa povie, že nebudú platiť dane také, ako sa platia, ale povedzme iba polovičné dane. To je proste jedna z alternatív, ktorá je veľmi dôležitá, aby tá poľnohospodárska činnosť, ktorá je s minimálnou maržou, ktorá je s minimálnou maržou, a práve kde sú tí slovenskí malí poľnohospodári likvidovaní, pretože nemajú ani takú mieru dotácie ako na západe z toho dôvodu, že sme vyrokovali zlé podmienky pri vstupe do EÚ a druhá vec, čo je ešte horšie, že nie sú súčasťou nejakých veľkých poľnohospodárskych koncernov, ktoré vedia sem posielať napríklad techniku, ktorú už v Holandsku, v Nemecku považujú za zastaralú, kde si zoberú nové dotácie, nakúpia si nové kombajny, tak to posielajú sem. Na slovenské pomery je to stále kvalitné, ale ten slovenský roľník, ten tieto možnosti nemá. Takže ako idea v poriadku, len sú tu proste tieto nástrahy.
Po prvé, ešte raz opakujem, Holanďania, Dáni a všetci tí, ktorí majú dominantné postavenie v slovenskom poľnohospodárstve, nebudú platiť k tomu ešte dane, a druhá vec, že nebudú vlastne mať insentívu alebo teda dôvod tí, ktorí majú zanedbané pozemky, už vôbec sa o tie pozemky starať, lebo jednoducho len tak to tam leží. Takže ja si myslím, že ak by vznikla nejaká zhoda, poďme cestou zníženia daní pre poľnohospodárstvo ako také pri platení daní z príjmov.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Taraba, súhlasím s vami, že na prvý pohľad sa zdá, že ide o rozumný návrh, ktorým predkladatelia znižujú daňové zaťaženie a teda náklady pre občanov a poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v zmysle predkladaného návrhu nie sú predmetom dane z pozemkov. V praxi to znamená, že predkladatelia tohto návrhu chcú majiteľov menovaných pozemkov oslobodiť od miestnej dane. Výpadok daňových príjmov pre samosprávy predkladatelia navrhujú kompenzovať dofinancovaním z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky do výšky ročnej sadzby platnej k 31. 12. 2022.
Práve v časti dofinancovania samospráv je však podľa môjho názoru predložený návrh spracovaný povrchne a nedostatočne, v zmysle legislatívnych pravidiel v ňom chýba finančné vyčíslenie dôsledkov na rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, ako aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Rovnako v ňom chýba aj návrh na úhradu zvýšených výdavkov z rozpočtu verejnej správy. Predkladatelia nevyčíslili dopad na rozpočty miestnych samospráv, alibisticky navrhujú, aby tieto výpadky dofinancoval štát bez toho, aby vedel, o akú sumu sa jedná.
Podľa môjho názoru ide o populistický krok, v ktorom sa verejnosti sľubuje úspora bez príslušného rozpočtového krytia a z tohto dôvodu ja tento návrh zákona nepodporím.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video