88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 16:33 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:00

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela milú snemovňu, vás, milí, milé kolegyne, kolegovia, poprosiť, aby ste hlasovali za tento návrh skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácii, je to tlač 1533 a budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 16:00 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:01

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, rád by som uviedol novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení. Takisto sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov. Ako iste viete, v minulom roku bol tento zákon výrazne novelizovaný, objavilo sa tam niekoľko výrazných zmien, významných úprav, ktoré budú mať pomerne veľký vplyv na fungovanie druhého piliera. Najväčšia časť z nich bude platiť od 1. 1. 2024. Niektoré už tento rok a mala by prinie... malo by to priniesť vlastne lepšie zhodnotenie prostriedkov sporiteľov v druhom pilieri. To je aj záujmom vlastne mojej novely okrem niektorých upresnení, ktorými vlastne vylepšujem ustanovenia tohto zákona, tam došlo k niektorým nepresnostiam pri novelizácii. Niektoré veci tam treba dotiahnuť, doriešiť, čiže je tam veľké množstvo rôznych technických úprav, rôznych drobných úprav slovných spojení a tak ďalej a tak ďalej.
A o čom možno poviem trošku viac, je prvá vec, a to v podstate zrušenie, úplné zrušenie zdanenia výnosov z druhého piliera. Počas tej úpravy zákona v minulom roku vlastne došlo k takej politickej dohode na pôvodne ministerstvo alebo návrh ministerstva sociálnych vecí, predpokladalo zrušenie vlastne toho programového výberu. Teda toho, aby človek po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má dostatočný dôchodok si mohol tie nasporené prostriedky vybrať v celku. Ja som s tým nesúhlasil, nakoniec došlo k takej, k takému kompromisu, že nebude si môcť vybrať celú túto sumu, bude si môcť vybrať len polovicu a druhú, druhá polovica sa mu bude ďalej zhodnocovať a vlastne po 75. roku veku sa mu vlastne začne vyplácať z tejto sumy doživotná renta alebo doživotný dôchodok. Súčasťou tejto dohody bolo aj to, že sa do zákona vložila veta o tom, že vlastne táto nasporená suma sa môže zdaniť, pokiaľ sa vyberie tá polovica. Ja som s tým nesúhlasil, ale bol to môj ústupok, aby vlastne bola dosiahnutá takáto politická dohoda, teda aby sa úplne nerušila možnosť výberu jednorazového alebo programového výberu aspoň tej polovice z druhého piliera.
Čiže bolo to pre mňa také, také jedno, jedno smejúce sa oko a druhé plačúce, s ktorým som teda odporučil hlasovať za takúto verziu, ale nebol som s tým spokojný a, samozrejme, že aj som sľúbil, že len čo to bude možné, tak podám vlastne novelu zákona, ktorou sa táto možnosť zdanenia zo zákona vypustí. Keď niekto o mne vtedy šíril, že som zaviedol zdanenie dôchodkov alebo nejaký podobný nezmysel, tak, samozrejme, bola to hlúposť. Ale ako viete, niektorí politici povedia hocičo, len aby si, aby upútali pozornosť verejnosti. Samozrejme, nikto nezaviedol žiadne zdanenie, pretože muselo by sa to upraviť aj v zákone o dani z príjmov, čo sa neupravilo. Čiže nič také do platnosti nevstúpilo, len ako by sa otvorila možnosť tomu v budúcnosti. Ale v tejto novele sa aj takáto možnosť z tohto zákona vypúšťa, čiže takáto možnosť v zákone nebude.
Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa touto novelou zavádza, je možnosť dobrovoľného daňovo zvýhodneného sporenia v druhom pilieri, to znamená možnosť pre sporiteľov, aby si tam posielali vlastné prostriedky, čo, na čo dostanú daňovú úľavu. Samozrejme, sú to prostriedky, ktoré budú dlhodobo viazané, čiže človek si to nemôže vybrať skôr ako vo veku 55 rokov a ak by si to vybral skôr, samozrejme, môže, túto slobodu mu tento návrh neupiera, ale musel by vlastne vrátiť toto daňové zvýhodnenie, ktoré počas tých rokov dostal. Ak si to vyberie po 55. roku veku, tak už vlastne toto daňové zvýhodnenie vracať nemusí.
Takisto veľmi dôležitá vec je, že sa tam vlastne upravujú sumy, od ktorých alebo pod ktoré človek nedostane ponuku tejto doživotnej renty alebo doživotného dôchodku. V súčasnosti tá suma bola pomerne nízka a bolo treba ju zvýšiť, pretože pri tých nízkych nasporených sumách jednoducho poisťovne nemajú, nedáva im zmysel a nedáva to zmysel ani pre sporiteľa ponúknuť takúto doživotnú rentu, pretože by bola vo veľmi nízkej sume, napríklad 10 eur mesačne a podobne. Čiže tie náklady na administráciu by boli oveľa vyššie ako vôbec tá suma, ktorú by ten človek dostal, prípadne tie náklady na administráciu by mu odobrali z tej sumy výrazne veľa. Takže vlastne tá suma mu bude vyplatená ako celok. Tá, taká možnosť bola aj doteraz, samozrejme, alebo resp. taká úprava, ale, ale vlastne zvyšujeme tú sumu, pretože, samozrejme, aj tou infláciou a zmenou ceny hodnoty peňazí sa mení tá hodnota, kedy už to dáva zmysel vôbec o to požiadať.
Takže asi toľko, ja mám pripravené aj dva pozmeňujúce návrhy, ku ktorým poviem viacej v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 16:01 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, váženie panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu výborov v Národnej rade Slovenskej republike o prerokovaní návrhov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Miloša Svrčeka, Richarda Nemca a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1380a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1996 z 8. februára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rade Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1380, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto informácie vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska s návrhom zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 94. schôdzi dňa 14. marca 2023. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor ma poveril, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podal informáciu o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 16:09 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:11

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ako som už spomínal, rád by som predniesol dva pozmeňujúce návrhy, ktoré už sú dlhšie zverejnené, takže nebudem zachádzať úplne do detailov, ale poviem pár odôvodňujúcich bodov. (Rečník sa obrátil na predsedajúceho: "Mám ísť postupne? Odôvodniť a prečítať? Najprv jeden, potom druhý?" Reakcia predsedajúceho: "Máte jeden pozmeňujúci?" Rečník: "Dva. Dva. Uhm. A potom prečítať, zastaví sa mi čas.") No však čas nemám, keďže som predkladateľ, dobre (povedané so smiechom). Takže, takže začnem tým, začnem tým kratším.
Tento pozmeňujúci návrh sa skladá zo šiestich bodov. Prvé tri body súvisia, čiže poviem k nim odôvodnenie.
Tento návrh zákona zavádza nový programový výber časti dôchodkových úspor podľa rozhodnutia sporiteľa. Z pohľadu už zavedenej individuálnej garancie pre dôchodkové úspory nie je zrejmý dôvod, prečo by sporiteľovi aj takáto časť dôchodkových úspor mala byť garantovaná. Takže vlastne ide o to, že tieto dobrovoľné vklady by mali, vlastne by nemali podliehať takejto garancii, ako vlastne vklady z povinných odvodov. Čiže to sa týka, to sa týka tej, tých prvých troch bodov. Dôležité je to hlavne preto, že to umožní dôchodkovým správcovským spoločnostiam ako keby ušetriť prostriedky, ktoré by museli vkladať do poistenia takýchto garancií a zabezpečenia, aby takéto garancie vlastne mohli, mohli fungovať. Pri dobrovoľných vkladoch tam nie je dôvod na to, aby boli takto chránené.
Štvrtý bod je v podstate technická úprava, pretože niektoré správcovské spoločnosti fungujú aj na trhu Európskej únie a je vhodné, aby mohli rozložiť určité činnosti aj do iných krajín alebo spracovať ich v iných krajinách.
Piaty bod sa týka predvolenej investičnej stratégie a hovorí to o tom, že vlastne ak tento sporiteľ si zvolí predvolenú investičnú stratégiu, tak sa vzťahuje aj na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov, aby tam vlastne neboli dve stratégie a nemali v tom ľudia chaos.
Posledný šiesty bod sa týka toho, že navrhujeme rozšíriť povinnosť pre dôchodkové správcovské spoločnosti poskytovať údaje aj Rade pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banke Slovenska, ktoré vlastne vyhodnocujú alebo majú určité analytické úlohy v oblasti dôchodkového systému a udržateľnosti verejných financií.
Čiže teraz prečítam tento pozmeňujúci návrh č. 1.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Miloša Svrčeka, Richarda Nemca a Lucie Drábikovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1380.
1. V čl. I bode 5 § 33 ods. 1 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo odseku 7".
2. V čl. I bode 6 § 33 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „a programový výber bol vyplatený podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa odseku 7, ak v písmene b) prvom bode nie je ustanovené inak" nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a)".
3. V čl. I bode 6 § 33 ods. 2 písm. b) zákona sa vypúšťa prvý bod. Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
4. V čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 67 ods. 1 poslednej vete sa slová „Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. I bod 39 znie:
„39. § 92 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Predvolená investičná stratégia sa vzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov, ak je sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii."."
6. V čl. I bod 40 znie:
„40. V § 110 odsek 5 znie:
„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu, ministerstvu financií, Národnej banke Slovenska a Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca osobitný výber, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Subjekty podľa prvej vety sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné."
Poznámka pod čiarou k odkazu 91) znie:
91) Napríklad čl. IV ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Súčasne navrhujem hlasovať o bodoch 1 až 3 tohto pozmeňujúceho návrhu spoločne a o bodoch 4, 5 a 6 osobitne.
Takže toľko pozmeňujúci návrh č. 1.
A pozmeňujúci návrh č. 2 sa týka najmä upresnení technických ustanovení, vlastne napráva niektoré nezrovnalosti, nepresnosti, ktoré sa do zákona dostali pri poslednej novelizácii a myslím si, že sú to hlavne legislatívno-technické úpravy, ktoré nebudem prechádzať nejako po jednej, a ak by bola nejaká otázka k niektorej, tak, samozrejme, rád zareagujem.
Takže prečítam teraz pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Miloša Svrčeka, Richarda Nemca a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1380.
1. V čl. l sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 21 ods. 5 sa slová „si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení" nahrádzajú slovami „sa pre platenie týchto príspevkov rozhodol"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. 1 bod 23 znie:
„23. V § 46e ods. 2 písmeno l) znie:
„l) o sume osobitného výberu vyplatenej sporiteľovi, o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi a o sume podielu na prebytku z výnosov vyplatenej poberateľovi dôchodku,"."
3. V čl. I bod 25 znie:
„25. V § 46e odsek 3 znie:
„(3) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. b), f) a k), údaje o sume osobitného výberu vyplatenej sporiteľovi a údaje o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi. Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni informáciu o mesačnej sume starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom určenej podľa § 33 ods. 4 a 5 alebo dohodnutej podľa § 33 ods. 7 do 15. novembra kalendárneho roka."."
4. V čl. I sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. V § 46e ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje o sume podielu na prebytku z výnosov vyplatenej poberateľovi dôchodku"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. I bode 32 § 46ha ods. 2 sa slová „dohodol s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení" nahrádzajú slovami „písomne dohodol s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou".
6. V čl. l sa za bod 35 vkladajú nové body 36 až 38, ktoré znejú:
„36. V § 63da ods. 1 písm. b) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza slovom „a".
37. V § 63da ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „a".
38. V § 63da ods. 1 písm. b) sa vypúšťa piaty bod.".
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
7. V čl. l sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 82 ods. 13 sa slová „§ 72 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 4 písm. b) a ods. 5".".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
8. V čl. I sa za bod 39 vkladajú nové body 40 a 41, ktoré znejú:
„40. V § 93 ods. 1 písm. b) sa za slovo „majetku" vkladajú slová „tvoreného z povinných príspevkov".
41. V § 108 ods. 3 písm. k) sa vypúšťajú slová „ak sporiteľ nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom,".".
Bod 40 nadobúda účinnosť 1. mája 2023 a bod 41 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje, čo sa premietne do článku o účinnosti.
9. Čl. I sa dopĺňa novým bodom 41, ktorý znie:
„41. V § 123bf ods. 4 sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
10. V čl. II sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa za slová „Zákon č. 43/2004 Z. z." vkladajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
11. V čl. II bode 1 (§ 9 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „výberu" odkaz „40b")" nahrádza odkazom „40b)" a v poznámke pod čiarou sa vypúšťajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
V nadväznosti na navrhovanú úpravu sa upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
12. V čl. II bode 2 § 11 ods. 12 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a druhej vety" a nad slovom "výberu" sa odkaz "45ba)" nahrádza odkazom "40b)".
13. V čl. 2 bode 2 v § 11 ods. 13 sa slová "výber35a)" nahrádzajú slovami "výber40b)" a nad slovom "výber" sa odkaz "45ba)" nahrádza odkazom "40b)".
14. V čl. 2 sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:
"3. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová "ods. 3, 6 a 8" nahrádzajú "ods. 3, 6, 8 a 12."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
15. V čl. II sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
"4. V § 38 ods. 1 sa slová "§ 11 ods. 11" vkladajú slová "a 12".
"5. V § 38 ods. 4 sa slová "ods. 6 a 8" nahrádzajú slovami "ods. 6, 8 a 12"."
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku účinnosti.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
V súvislosti s predloženým pozmeňovacím návrhom navrhujem, aby sa o bode 4 v časti IV informácie o prerokovaní návrhu poslancov, 1380a, hlasovalo osobitne.
To je všetko, pán predsedajúci, skončil som.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 16:11 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:28

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem odôvodniť návrh poslancov Národnej rady Vladimíry Marcinkovej, mňa a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Vážení kolegovia, rád by som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý predkladám.
Podľa aktuálne platnej legislatívny má žena nárok na materskú, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Momentálne mnohé absolventky stredných a vysokých škôl aj v prípade, že sa zamestnajú po škole, nemajú nárok na materskú, lebo nespĺňajú zákonom stanovenú podmienku tých spomínaných 270 dní. Zároveň náš právny systém nedovoľuje ženám, aby chýbajúce dni nemocenského poistenia dobrovoľne doplatiť, aby im nárok na materskú vznikol a tak ostávajú bez nej. Stačí, ak naozaj im chýba jeden deň a nemajú nárok na túto materskú. V iných krajinách Európskej únie je pritom časté, že štúdium sa do nároku na materskú zarátava ako sústavná príprava na povolanie. Na základe navrhnutej úpravy, ktorú predkladáme, sa do doby 270 dní započíta taktiež doba štúdia na strednej alebo vysokej škole. Považovaná za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania, upozorňujem, že v tomto prípade je nevyhnutné ukončiť buď strednú, alebo vysokú školu.
Rád by som uviedol dôvody, ktoré nás motivovali predložiť túto novelu zákona. Práve nemožnosť čerpania materskej u mladých absolventiek strednej a vysokej školy je jedným z dôvodov, prečo ženy materstvo odkladajú. V priebehu 5 rokov sa zvýšil priemerný vek prvorodičky na Slovensku o pol roka na aktuálnu úroveň 28,1 rokov, pričom tento trend má stúpajúcu tendenciu. Náš právny poriadok v podstate trestá ženy, ktoré uprednostnili štúdium pred prácou. Pritom práve vysokoškolsky vzdelaní ľudia predstavujú pre hospodárstvom krajiny vysokú pridanú hodnotu. A vôbec nie je pravda, že naše školstvo produkuje nepotrebných absolventov. Síce u nás rastie počet vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva približne 18 %, avšak v najvyspelejších krajinách Európskej únie je toto číslo na úrovni 40 %. Vzdelané obyvateľstvo sa neprejavuje len v hospodárstve krajiny, ale aj vo zvýšených nárokoch na spravovanie vecí verejných, akceptovanie korupcie, či kritickom myslení, čo je v našej krajine veľmi veľká pridaná hodnota.
Takáto právna úprava, o ktorej sa usilujeme, už funguje v Českej republike, kde sa osvedčila a je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo slovenské študentky odchádzajú na štúdium práve do Česka. Na českých vysokých školách študuje viac ako 23-tisíc slovenských študentov, ktorí Slovensku chýbajú a nie sme schopní ich prilákať späť. Sme presvedčení, že vytvorením vhodných sociálnych a ekonomických podmienok pre materstvo môže tento odliv mozgov aspoň čiastočne zmierniť najmä u žien. Je nám jasné, že toto je len jeden bod z mnohých alebo jeden príspevok z mnohých, ktorý treba urobiť, aby naozaj sa tí študenti mali dôvod vracať alebo študovať na Slovensku. Kvôli rozdielnej úprave sa mladým ženám dnes oveľa viac oplatí študovať a začať kariéru v Česku a, samozrejme, aj iných krajinách Európskej únie, ak plánujú materstvo v mladom veku než na Slovensku.
Na záver len uvediem, že predpokladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecnými predpismi a medzinárodnými zmluvami. Ďakujem za slovo a touto cestou by som vás chcel poprosiť o podporu tohto návrhu. V prípade otázok rád zodpoviem, aj keď určite nemám to tak naštudované ako predkladateľka, ktorá to pripravoval, Vladimíra Marcinková.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 16:28 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:33

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1484. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1553 z 27. februára 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 16:33 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:35

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len chcel poprosiť, aby tento návrh zákona, pokiaľ je to možné, aby ste podporili, aby prešiel do druhého čítania, lebo ako som už spomínal v úvode, týmto zákonom chceme pripraviť lepšie podmienky pre mladé mamičky, ktoré sa rozhodnú študovať a hneď po škole si chcú založiť rodinu a to je jeden z bodov v tej dlhej šnúre, ktoré by sme mali urobiť, aby sme si múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí si chcú zároveň založiť rodinu, udržali na Slovensku a myslím si, že to sú všetko body, ktoré naša spoločnosť potrebuje. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.3.2023 o 16:35 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:39

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak ja som sa prihlásil do tejto rozpravy, rozpravy ešte v piatok, pretože tento bod sa prerokuvával v piatok a bol prerušený, teraz sme sa k nemu dostali, no a ja som si spravil aj počas tej úvodnej reči, aj pred tým pár poznámok. Vlastne môžme sa baviť o tom, že ide o kontroverzný, v istom zmysle, návrh zákona, ale ten návrh zákona niektoré veci by mohol poriešiť a ja by som sa chcel tých vecí troška dotknúť. Neviem, či vám ostatným poslancom, ale mne píšu niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že či nevieme nejakým spôsobom zastaviť migráciu poslancov v parlamente. Napísali mi, pán Šefčík, neviete s tým niečo spraviť, že čo, čo s tými poslancami, ktorí sa dostanú do parlamentu napríklad ako SMER, idú pod hlavičkou SMER-u, majú nejaký program, s ktorým kandidujú na kandidačnej listine tej strany a zrazu prídu do parlamentu a založia si z ničoho nič HLAS, a to tesne po voľbách a neviete s tým niečo spraviť? Tak hovorím, my nemáme imperatívny mandát, to je demokracia. Ten poslanec, jemu patrí ten mandát, nepatrí strane, tá strana ho nemôže nasilu držať, čo sa dá s tým spraviť? No dá sa s tým spraviť asi to, že tí ľudia, ktorí, alebo takto, keď máme, máme tie preferencie teraz, tak ako to je možné, že tí ľudia sú proti tomu a HLAS má také vysoké preferencie.
Jak je to možné, že ľudia sú proti tomu, aby poslanci sem kandidovali za SMER, za ĽSNS, za OĽANO a potom odišli, niektorí dokonca sú takí, ktorí odišli dvakrát, trikrát, stali sa nejakým odtrhnutým vagónom tu v parlamente a, a robia si, v úvodzovkách, čo chcú, dobre, však majú ten mandát, ale ľudia im dali hlas na kandidačnej listine, alebo kandidátke nejakej strany s nejakým programom. Prečo majú také vysoké preferencie Pellegrini a spol., ľudia, keď ste proti tomu, aby, aby sa takto správali.
Ja to vnímam v istom zmysle, že to je aj oklamanie voličov, tak kandidujem ako smerák a zrazu už nie som smerák po voľbách, keď sa sem dostanem. A dobre, však môžte odísť, ukážte charakter, odídite, odovzdajte mandát, povedzte nesúhlasím s predsedom, nesúhlasím so stranou, nesúhlasím s programom, nech sa páči, môj mandát, idem preč a náhradník, ktorý tam je, nasleduje za mňa, ten bude v rámci tej strany plniť ten program a a tak ďalej a tak ďalej. Dalo by sa to aj tak vyriešiť, len asi tam nie sme, tam ešte nie sme.
Tento návrh zákona by mohol v istom zmysle obmedziť aj túto migráciu poslancov, pretože budú mať nejaký základný plat znížený oproti tomu, čo majú teraz a ostatné podľa toho fungujú tí poslanci, transparentne, strana to musí zverejniť, tak podľa toho budú mať vyplatené to navyše. U Pellegriniho by bol problém, lebo jeho asi by Fico neplatil z tých peňazí, čiže tá migrácia poslancov by sa troška zmiernila takýmto spôsobom.
Mne sa páči, že v tom návrhu zákona je, že to má byť transparentné, že tá strana má, má povedať, že za čo budú tí poslanci odmeňovaní, a potom voliči jej dajú vizitku vo voľbách. No a predkladateľ zákona tu spomenul v piatok jednu vec, ktorá je, ktorá je veľmi zaujímavá a možno je dobré to zopakovať, ja skúsim to zopakovať, že toto, že strana vypláca svojim poslancom niečo, v úvodzovkách, bokom alebo navyše, to sa tu deje, ale ako čierna černota, niekde tak, že o tom znova, v úvodzovkách, nikto nevie, pretože to aj vrabce zo striech čvirikajú, že napríklad ten, ktorý tu kritizoval v piatok tento návrh zákona a s guľometnou kadenciou slov, to však vieme si predstaviť, jak on vystupuje a odmietal ten zákon, tak práve toto namietal, že strana bude tým pádom zaväzovať svojich poslancov, hlasujte tak alebo hlasujte tak, lebo vám nedáme odmeny a že aké, ako je možné, aby takéto niečo fungovalo, a pritom ĽSNS, sú informácie, že oni svojich poslancov takýmto spôsobom, ale nie transparentne, ale bokom všelijako, v úvodzovkách, znova odmeňovali. Prečo by, keď sa to dá teraz takýmto spôsobom, prečo by sme to nemohli v istom zmysle stransparentniť, nech to je transparentné.
Takže za mňa, tento návrh zákona akokoľvek sa niekomu zdá kontroverzný, tak minimálne tieto dve veci upravuje, že migrácia poslancov, to, čo ľudia nechcú vidieť, lebo oni strácajú prehľad, tu sa dostalo päť, šesť strán do parlamentu a zrazu je ich tu koľko a nebudem ich menovať, aby som im nerobil reklamu, ale je ich tu možno dvojnásobok. A ešte sú tu poletujúce vagóny odtrhnuté, ktoré sú nejakým spôsobom nezaradení. Tým ľuďom sa to nepáči, a toto by sa mohlo zmierniť. No a potom tá transparentnosť, ktorú som spomínal. Dobre, ja toto svoje vystúpenie ukončím, hovorím, prihlásil som sa v piatok, vystúpil som až teraz, ale podporujem tento návrh zákona kvôli týmto veciam, ktoré som spomínal v rozprave.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 16:39 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Marek, ďakujem za tvoje vystúpenie, ale prosím, počúvaš sa? To, čo si hovoril, že SMER, HLAS je inak vlastne to isté ako OĽANO a DEMOKRATI, hej. Hovoríš, odišli dva, trikrát, tiež si pozeral tým smerom, ale to tiež sedí aj na tvojich bývalých kolegov. Oklamanie voličov, týmto to tiež ale vlastne sedí aj na teda poslancov, ktorí prišli na kandidátke OĽANO, už keď teda si to nepovedal, ale, Marek, prosím ťa, hovoríš o transparentnosti, ale o akej transparentnosti, keď jasne hovoríš, že by si teda na základe konania takýchto poslancov a tvojho rozhodnutia, by si im už vlastne teda nedával platy, hej, čo je na tom transparentné. Ja si myslím, že poslancov teda platia ľudia z verejných zdrojov, a to právo majú ľudia z tých verejných zdrojov, to právo nemáš mať ty alebo teda nejaký predseda strany a ono to potom funguje kúsok ďalej a v tom je tá spravodlivosť, že ak poslanci svojich voličov nezastupujú alebo ich zastupujú nedostatočne, no tak to ľudia takého poslanca, alebo takú stranu vyriešia, vlastne svojím rozhodnutím vo voľbách, v ďalších voľbách.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 16:47 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:48

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja tento návrh zákona vôbec nepovažujem, tak ako vy, za transparentný, ja ho považujem, tak ako väčšina tohto pléna, za bláznivý. Pretože väčšinou to, čo predkladá Igor Matovič, je buď infantilné, buď bláznivé, alebo neuskutočniteľné. Vyberte si, aký štatút tento návrh zákona bude mať do budúcna alebo v tejto prítomnosti.
Kolega Viskupič, mi v podstate vzal z jazyka dosť veľa vecí, ktoré som vám chcel povedať, že naozaj sa nemôžte prikrývať perinou transparentnosti, kritizovať odčlenenie, či už HLAS-u, od SMER-u, Republiky, od ĽSNS alebo Demokratov, od OĽANO. Jednoducho karty, ako bude vyzerať slovenská politická mapa, vždy rozdáva volič. Každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý má svojprávnosť vykonávať právny úkon, a tým je uvedenie aktu vo volebnej miestnosti. Tento občan, tento volič rozhoduje vždy iba o tom, komu ten svoj hlas dá a ak sa rozhodne pre kohokoľvek, má právo jediné, kritizovať človeka alebo ľudí, alebo politickú stranu, subjekt, hnutie, to je absolútne jedno, komu ten svoj hlas jednoducho zveril nejakým spôsobom do úschovy. Ak dotyčný politický subjekt nenapĺňa jeho predstavy, jeho vízie, tak jednoducho bude urobený krátky proces. Tento politický subjekt hlas od takého voliča nedostane. Ako bývalá vládna koalícia ste dostali naozaj obrovský silný mandát a ako ste naložili s tým mandátom, jednoducho viete sami. Dostali nie príliš silné preferencie v momentálnych prieskumoch, a ak naďalej budete robiť to, čo robíte, tak skončíte skoro všetci na smetisku dejín, ale hovorím, volič rozhoduje a nechajte to, prosím pekne, na každého jedného občana Slovenskej republiky, či sa rozhodne tak alebo onak.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 16:48 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video