32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.6.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za každú faktickú poznámku, špeciálne ďakujem za tie podporné a vybral som si teda dve.
Pani kolegyňa Drábiková, ja mám rád oponentúru, len viete, keby ste sa aspoň trochu pripravili, a keď už niečo chcete povedať. Ale to je naozaj, ja neviem, že či vôbec má zmysel s ľuďmi ako vy diskutovať, pretože hovoríte napríklad o tom, že viete, a niektoré deti majú intoleranciu k strave a ich rodičia musia mať špeciálnu stravu. Ale asi možno ani netušíte, že aj toto bolo riešené v našom zákone, že tie deti, ktoré mali špeciálnu stravu, tak tá dotácia išla priamo tým rodičom a neboli o nič ukrátené.
Druhá vec. Normálne tvrdíte, že teda tá strava sa vyhadzovala a podobne, to boli tie argumenty, keď sme to zavádzali. Vy tušíte vôbec, že tie samosprávy sa s tým poväčšine už vysporiadali? Tu máte viacerých primátorov, starostov, opýtajte sa ich. Keď už niečo idete tvrdiť, tak aspoň, aspoň si to zistite, lebo to sa naozaj nedá počúvať.
A po ďalšie, hovoríte, že, že teda opravujete a že my sme opravovali tiež a ste použili príklad tých diskriminovaných ročníkov ’57 - ’63. Ja sa naozaj teším, že sa podarila tá diskriminácia odstrániť, ale ako vznikla tá diskriminácia? Že my sme zaviedli v ústave dôchodkový strop. Bez dôchodkového stropu by nebolo ani týchto žien. A kto nehlasoval za dôchodkový strop? Vaše hnutie OĽANO, ktoré teraz vy prezentujete, takže teraz sa chváliť, že vy ste odstránili nejakú diskrimináciu žien, ktorým by ste vy nikdy nepomohli, lebo ste nehlasovali za ten dôchodkový strop, je niečo fakt neuveriteľné.
Pani kolegyňa Žitňanská, áno, zvýšili ste dotáciu na 1,30 eur, ale ešte raz opakujem, dali ste to len úzkej skupine detí, 450-tisíc detí nedostane nič, čo sa týka dotácie. A opäť riešite iba ten finančný aspekt. Ja som o tom hovoril v tom svojom príhovore. Tu išlo predovšetkým o zlepšenie stravovacích návykov detí, pretože tie štatistiky najmä na druhom stupni základných škôl, čo sa týka stravovania v školách, boli strašidelné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:31

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Ja by som veľmi rád poďakoval najmä opozičným poslancom, ktorí ocenili tento náš návrh zákona, špeciálne pánovi Tomášovi, ktorý vyzdvihol, že tento zákon je naozaj dobrý. Zjavne pán Tomáš súhlasí aj s politikou ministerstva práce. Takisto pán Tomáš ocenil aj pozmeňovací návrh na tie detské ihriská. Ja som veľmi rád, pán Tomáš, že podporujete naše návrhy a stotožňujete sa s politikou hnutia SME RODINA. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:31 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:33

Alexandra Pivková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 722 z 5. 5. 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 302 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 193 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 190 zo 14. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 100 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 104 z 15. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní predmetného návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:33 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:37

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako to bolo spomenuté pri prvom čítaní, naším hlavným cieľom je, aby sme aj organizáciám, ktoré sa podieľajú na rozvoji regionálneho rozvoja a neboli doposiaľ zahrnuté v týchto schémach, a to sú najmä sociálne podniky, Červený kríž, ale takisto aj organizácie, ktoré spadajú pod cirkvi, mali možnosť v rámci tejto schémy sa uchádzať o podporu.
Som zadýchaná, ospravedlňte ma. Takže verím, že toto vysvetlenie postačuje a v prvom čítaní to bolo dostatočné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:38

Alexandra Pivková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tej... k tomuto návrhu poslancov Národnej rady, k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja nám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít, územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte, teda aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda, pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie - s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky - s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:38 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto novela zákona radí medzi nové subjekty územnej spolupráce tie, ktoré vymenovala kolegynka Marcinková aj kolegynka Pivková, na tejto prebiehajúcej schôdzi sme taktiež mali novelu zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, prijímateľmi podpory v najmenej rozvinutých okresoch sú taktiež subjekty územnej spolupráce, čiže v rámci najmenej rozvinutých okresov sa tou novelou zákona taktiež rozšíria prijímatelia pomoci. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:41 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela vyzdvihnúť túto novelu zákona, že zaraďuje ďalšie organizácie, ktoré budú môcť čerpať finančné prostriedky, hlavne Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, sociálne podniky, rôzne, teraz spomenula vlastne v pozmeňovacom návrhu aj pani kolegyňa ďalšie subjekty. Ja verím, že vďaka tejto zmene bude možné poskytovať i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú k prospechu regionálneho rozvoja na Slovensku.
V sobotu som bola na veľkej konferencii v Poľsku a tam sme skutočne mohli vidieť, ako Poliaci dokážu čerpať finančné prostriedky. Ja verím, že sa poučíme a budeme rovnako rýchlo a bez administratívnych a byrokratických prekážok čerpať finančné prostriedky, ktoré máme, a bolo by škoda, keby sme ich museli vracať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:42 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:43

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ferenčáka, Jána Blcháča k predmetnému návrhu zákona a odôvodňujem to nasledovne. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania znenia predkladaného návrhu zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vypúšťa z § 13 ods. 1 písm. k) zákona o podpore regionálneho rozvoja, v ustanovení § 13 stanovuje, ktoré subjekty môžu byť financované investícií dotáciou na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja. Vo všeobecnosti sa jedná o subjekty, ktoré charakterizuje neziskovosť a výkon činnosti vo verejnom záujme. Písmeno k) navrhuje medzi tieto subjekty zaradiť i „právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“
Pri takto všeobecne vymedzených právnických osobách vzniká riziko, že právna úprava umožní vytvárať zisk súkromným obchodným spoločnostiam zo štátnych dotácií, ktoré sú určené na regionálny rozvoj. Navyše pojem „odvodzuje svoju právnu subjektivitu“, nevychádza z právneho poriadku Slovenskej republiky, pri právnických osobách je možné rýchla zmena vlastníctva a tým aj prechod financií a činností. Pokiaľ chce podnikateľ podporiť na účely dotácií na regionálny rozvoj registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, toto mu umožňuje už písmeno j).
A preto mi dovoľte aj v náväznosti na predchádzajúci pozmeňovací návrh, aby som v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a predkladáme teda pozmeňovací návrh k zákonu, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. K predmetnému návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
„V čl. 1 § 13 ods. 1 sa vypúšťa písm. k).“
V prípade, že budú doplnené ďalšie písmená, premenujú sa abecedne.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:47

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v stručnosti uviedol druhé čítanie poslaneckej novely zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Novela zákona prináša zmenu podmienok, za ktorých je poskytovaný príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ako aj jeho výšku tak, aby teda tá výška bola vyššia, to znamená z 542 eur ideme na 830, resp. aby tie podmienky boli jednoduchšie.
Toľko na úvod, viac poviem potom v rozprave, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:47 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:49

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona... návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 509) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 115 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 14:49 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video