32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:47 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:43

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ferenčáka, Jána Blcháča k predmetnému návrhu zákona a odôvodňujem to nasledovne. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania znenia predkladaného návrhu zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vypúšťa z § 13 ods. 1 písm. k) zákona o podpore regionálneho rozvoja, v ustanovení § 13 stanovuje, ktoré subjekty môžu byť financované investícií dotáciou na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja. Vo všeobecnosti sa jedná o subjekty, ktoré charakterizuje neziskovosť a výkon činnosti vo verejnom záujme. Písmeno k) navrhuje medzi tieto subjekty zaradiť i „právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“
Pri takto všeobecne vymedzených právnických osobách vzniká riziko, že právna úprava umožní vytvárať zisk súkromným obchodným spoločnostiam zo štátnych dotácií, ktoré sú určené na regionálny rozvoj. Navyše pojem „odvodzuje svoju právnu subjektivitu“, nevychádza z právneho poriadku Slovenskej republiky, pri právnických osobách je možné rýchla zmena vlastníctva a tým aj prechod financií a činností. Pokiaľ chce podnikateľ podporiť na účely dotácií na regionálny rozvoj registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, toto mu umožňuje už písmeno j).
A preto mi dovoľte aj v náväznosti na predchádzajúci pozmeňovací návrh, aby som v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a predkladáme teda pozmeňovací návrh k zákonu, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. K predmetnému návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
„V čl. 1 § 13 ods. 1 sa vypúšťa písm. k).“
V prípade, že budú doplnené ďalšie písmená, premenujú sa abecedne.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:47

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v stručnosti uviedol druhé čítanie poslaneckej novely zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Novela zákona prináša zmenu podmienok, za ktorých je poskytovaný príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ako aj jeho výšku tak, aby teda tá výška bola vyššia, to znamená z 542 eur ideme na 830, resp. aby tie podmienky boli jednoduchšie.
Toľko na úvod, viac poviem potom v rozprave, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 14:47 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:49

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona... návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 509) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 115 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 14:49 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:51

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak teda vážené dámy, vážení páni, dovoľte ešte raz, aby som v stručnosti uviedol novelu zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. V prvom čítaní, keď zákon odôvodňovala moja spolupredkladateľka Janka Žitňanská, dotkla sa toho, že zákon predkladáme okrem iného aj kvôli tomu, aby sme zrovnoprávnili podmienky pre deti, ktoré sa narodia do rodín, v ktorých potom vyrastajú, s podmienkami pre deti, ktoré to šťastie nemajú, a teda nachádzajú sa v náhradnej starostlivosti alebo budú sa nachádzať v náhradnej starostlivosti.
Chcem ešte uviesť jeden dôvod alebo iný pohľad na to, že prečo sme sa rozhodli tento, s touto novelou prísť. Na to mi dovoľte, aby som citoval krátky citát zo správy občianskeho združenia Návrat z roku 2012. Správa sa volá Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989 a ten citát znie takto:
„Kedy a ako len mohlo napadnúť sociálnu bytosť, ako je človek umiestňovať deti do sirotincov alebo detských domovov? Muselo sa tak diať v momente rozpadu rodinnej väzby, ktorú niekto nemohol alebo nechcel nahradiť. Či už to násilie spôsobil spoločenský tlak, ľudské zlyhanie, zhoda náhod, výsledkom bola a dodnes je ľudská tragédia, ktorá poznačila osud každého človeka, ktorý nevyrastal v rodine.“
Toľko z citátu teda zo správy občianskeho združenia Návrat, ktoré sa teda veľkou mierou zaslúžilo o to, aby čo najviac detí z detských domovov, alebo teda čo najviac detí do detských domovov nešlo, resp. bolo premiestnených do náhradnej starostlivosti, kde teda aspoň vzniká dojem a častokrát aj tá rodina funguje, ako by mala. Táto spoločnosť sa v nejakom čase rozhodla aj vďaka teda Návratu, že je lepšie vychovávať deti, ktoré prišli o rodičov v rodinách, aj keď sú teda náhradné, profesionálne napríklad. Poďme sa pozrieť na to, ako to v súčasnosti vyzerá.
V roku 2015 bolo v náhradnej starostlivosti mimo teda detských domovov 8 900 detí, v roku 2019 je to 8 700 detí. To znamená, že je tam mierny pokles. Čo sa týka detských domovov, tak v roku 2015 tam bolo 4 622 detí, v roku 2019 je to cca 4 900 detí. To znamená, že je tam nárast a toto je presne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli, aj ten dôvod, prečo sme sa rozhodli s touto novelou prísť.
Je teda pre nás dôležité, aby sme zvýhodňovali, ako sa dá aj takúto náhradnú starostlivosť, pretože rovnako ako Návrat, o. z., sme presvedčení o tom, že teda náhradná starostlivosť, osobná náhradná starostlivosť v rodinách je lepšia, ako vychovávať deti v detskom domove. Takže jedným z tých spôsobov, ako podporovať túto náhradnú starostlivosť je, samozrejme, aj zjednodušiť podmienky, za ktorých je možné získať jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, resp. zmeniť jeho výšku.
Novela teda prináša dve základné zmeny a teda prichádza so zmenou podmienok, za ktorých je možné získať tento jednorazový príspevok a mení teda súčasne platné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že podmienkou pre získanie takéhoto príspevku pre dieťa zvereného do náhradnej starostlivosti je umiestnenie takéhoto dieťaťa do náhradnej starostlivosti do veku 6 mesiacov, toto v bežných podmienkach sa niekedy, resp. často nedá stihnúť, pretože ten proces schvaľovania a administratívy je náročný, preto viacero takýchto detí, resp. náhradných rodín takýto príspevok nedostalo, čiže to je jedna zmena.
A tá druhá zmena je zmena výšky príspevku, ktorý dneska predstavuje sumu 542 eur a my prinášame zmenu, kedy zrovnoprávňujeme tú výšku toho príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti s príspevkom pri narodení dieťaťa. To znamená, že tá výška by sa zmenila z 542 na 830 eur. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť, ak teda bude schválený, 1. augusta 2021, a teda uvedomujeme si, že štátny rozpočet je napätý a dlh stúpa, preto mi dovoľte, aby som vás informoval o tom, teda že aký bude vplyv na štátny rozpočet. V roku 2021 predpokladáme sumu zhruba 86-tisíc eur, že by teda to bolo naviac, a pre ďalšie roky 2022 a ďalšie teda je to suma cca 300-tisíc eur naviac oproti, oproti súčasnému stavu. To znamená, že nijakým zvlášť veľkým spôsobom to štátny rozpočet nezaťaží, na druhej strane tým rodinám, resp. tým deťom to môže veľmi pomôcť.
Toľko odo mňa, v prípade akýchkoľvek otázok, samozrejme, radi odpovieme a chcem vás poprosiť o vyjadrenie podpory tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:51 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:56

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať predkladateľom tohto zákona, špeciálne Tomášovi Lehotskému, kolegovi, za to, že ste takýto zákon predložili.
Viem o tomto znevýhodnení a je mi to veľmi ľúto, že takto dlhé roky to fungovalo na Slovensku, a som veľmi rád, že naša koalícia sa aj takúto neprávosť rozhodla vyrovnať, a myslím si, že to veľmi pomôže povzbudiť ľudí k tomu, aby prijali do svojej rodiny dieťa a aby, aby vlastne sa nebáli toho.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:56 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa tiež len chcela veľmi poďakovať predkladateľom a vyjadriť presvedčenie, že aj s pani kolegyňou Žitňanskou budeme naďalej aj v nadväznosti na tento návrh zákona podporovať náhradné rodiny a procesy s tým súvisiace. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:57 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:58

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v úvodnom slove krátko pripomenúť a uviesť tento návrh zákona, ktorého cieľom je pomáhať rodičom a deťom, alebo teda pomáhať rodičom s umiestnením detí do predprimárneho zariadenia, v súvislosti s povinným predprimárnym zariadením, povinným vzdelávaním, ktoré vlastne už bolo prijaté, myslím, v roku 2019 ako povinné a my sa teda snažíme jednou konkrétnou, relatívne drobnou vecou pomôcť rodičom, pomôcť deťom, ale pomôcť aj samosprávam, aby tie deti, ktoré si majú plniť tú povinnú predškolskú výchovu, aby mali dostatok miest, a resp. ak ich rodičia zverili do starostlivosti v týchto tzv. nesieťových zariadeniach, ktoré tiež majú nejaký, nejaký konkrétny rámec, tak aby pri splnení stanovených podmienok, ktoré stu stanovujeme v tomto, v tejto novele, tak aby ich tam mohli nechať aj ten posledný rok pred nastúpením do školy.
Tento návrh zákona vznikol v takej úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, ale takisto aj so zástupcami sieťových zariadení, takých tých klasických materských škôlok, a treba povedať, že vlastne tým rozširujeme paletu možností pre rodičov, ktorí majú možnosť tú povinnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovať, alebo ich deti majú možnosť absolvovať, či teda v sieťových zariadeniach verejných, štátnych alebo cirkevných, alebo súkromných, alebo potom teda aj v týchto nesieťových, a takisto aj formou individuálneho, čiže tzv. domáceho vzdelávania. Túto oblasť tiež trochu precizujeme v tomto, v tejto novele.
Rodina a škola sa musia a môžu dopĺňať. Je potrebné, aby sme budovali nejakú komunikáciu, dôveru medzi týmito oblasťami, aby štát, teda školy dôverovali rodičom, lebo sú to tí prví v živote detí, ktorí sú zodpovední za ich výchovu a ich vzdelávanie, a takisto aby rodičia dôverovali školám a školských zariadeniam, aby podľa možnosti v čím väčšej slobode a zodpovednosti si mohli vybrať ten svoj poklad, tie svoje deti komu zveria, akým spôsobom budú vychované a vzdelávané.
Pripomeniem len to, že v tomto zákone teda sa rieši najmä zriadenie tzv. registra týchto nesieťových zariadení, teda tých zariadení, ktoré spĺňajú tieto podmienky stanovené zákonom, a rodičia môžu tam svoje deti zveriť a takisto aj formu individuálneho vzdelávania.
Zatiaľ ďakujem pekne a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

22.6.2021 o 14:58 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:01

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) znie nasledovne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 5. mája 2021 č. 723 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviska od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 304 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 195 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 99 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 84 zo 14. júna 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne a odporúčaním ich schváliť, s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 uznesením č. 94. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

22.6.2021 o 15:01 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:05

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Jána Ferenčáka, Jána Blcháča. Najskôr by som predniesol odôvodnenie.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má tri časti, takže odôvodnenie prvej časti znie:
Predkladateľ vo svojom návrhu opomenul zákonné kompetencie orgánov miestnej štátnej správy. Pri posudzovaní žiadosti zriaďovateľa o zápis do registra predkladateľ uvažuje s odborným posúdením žiadosti kompetentného orgánu na regionálnej úrovni so znalosťou miestnych pomerov v oblasti školstva. Navrhujeme preto, aby zriaďovateľ predložil v rámci žiadosti o zapísanie do registra aj súhlas zo strany miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktorý v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem iného kontroluje aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania vo svojej územnej pôsobnosti.
V druhej časti návrhu, druhú časť návrhu odôvodňujeme nasledovne:
Cieľom tohto návrhu na doplnenie je, aby sa do registra dostali iba kvalitné zariadenia, ktoré budú po odbornej stránke schopné poskytovať kvalitné, povinné predprimárne vzdelávanie a s tým súvisiacu primeranú starostlivosť. V zmysle predkladateľov navrhovaného nového § 161l ods. 3 totiž vyplýva, že ministerstvo automaticky zapíše do registra každého zriaďovateľa, ktorý o zápis požiada. V nadväznosti na nami navrhované doplnenie z predošlého bodu navrhujeme preto doplniť v § 161l nový ods. 4, ktorý ministerstvu dáva možnosť požiadať zriaďovateľa o ďalšie doklady, ak má pochybnosti o odbornej spôsobilosti konkrétneho zriaďovateľa. Zároveň sa takýmto doplnením jasne upravuje spôsob, ako má ministerstvo postupovať v prípade, že zriaďovateľa toho registra odmietnu zapísať. Pri aktuálnom znení totiž takýto postup nie je stanovený.
A k tretej časti návrhu, tá je odôvodnená nasledovne:
Cieľom je jasne zadefinovať konzekvenčný mechanizmus. Z aktuálneho znenia návrhu totiž vyplýva, že každý zriaďovateľ zapísaný do registra bude poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie automaticky na dobu určitú, a to do konca roku 2024. Vyradenie prijatého subjektu z registra poskytovateľov a v opodstatnených prípadoch v právnej úprave absentuje. Ak z návrhu vyplýva, že výkon činnosti zriaďovateľa počas poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania kontroluje štátna školská inšpekcia, malo by byť uvedené aj to, ako bude ministerstvo postupovať v prípade, vecne príslušný orgán zistí nedostatky... ak vecne príslušný orgán zistí nedostatky.
Dovoľte mi, teda aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ferenčáka a Jána Blcháča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V súlade s ustanovením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny a doplnenia:
1. K čl. 1, bod 22
V bode 22 § 161l ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) súhlas miestne príslušného Okresného úradu v sídle kraja s uvedením zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c), doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. V bode... k čl. 1, bod 22
V bode 22, článok, teda § 161l sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo školstva si môže od zriaďovateľa vyžiadať ďalšie doklady poukazujúce splnenie podmienok stanovených v odseku 3. V prípade, že zriaďovateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, ministerstvo školstva odmietne vykonať zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, o čom zriaďovateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov odmietnutia.“
Doterajšie odseky 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
3. Nakoniec k čI. 1, bod 22:
V bode 22 § 161l sa za doterajší ods. 11 vkladá nový ods. 12, ktorý znie nasledovne:
„(12) Ministerstvo školstva vymaže z registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ prestane spĺňať podmienky stanovené v odseku 3.“
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 15:05 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie aj pozorne som si ho vypočul. Pretože sme boli, bolo dopredu avizované, že tento pozmeňujúci návrh bude podaný, a bol aj elektronicky teda zverejnený, tak sme aj kom... aj dostali nejakú spätnú väzbu.
Môžem za seba povedať, že nehovorím, že tento návrh by chcel niečo zlé, ale v takej forme nesúhlasíme s ním ako predkladatelia zákona. Celý tento zákon má dočasnú, dočasné alebo prechodné ustanovenia, ktoré ho budú definovať ako platný do roku 2024, a ak sa v aplikačnej praxi potvrdia vaše obavy, tak veľmi radi tieto veci zapracujeme. Pri príprave zákona sme dosť dlho spolupracovali aj s ministerstvom, ktoré, vy teda navrhujete, aby malo ešte väčšie právomoci aj so zástupcami sieťových aj nesieťových zariadení. A ten úzus je teda taký, že by sme chceli, ak budeme mať podporu poslaneckej snemovne, tak schváliť tento návrh zákona tak, ako bol predložený, s nejakými drobnými zmenami, ktoré vyplynu... vyplývali zo stanoviska parlamentnej legislatívy a ktoré sú v spoločnej správe, ktorú spomínala pani spravodajkyňa, bod 1 až 6, ktoré ale neriešia nejako obsahovo ten zákon, ale upresňujú veci, aby bol v súlade s inými aj v súčasnosti novelizovanými právnymi predpismi, napr. 596.
A hovorím, ja som si to pozorne vypočul, nemyslím, že to chcete zle, ale myslím si, že tak, ako je to dohodnuté, pretože viete, že ten proces trvá nejaký čas, prvé čítanie, boli, bol výbor, kde sme to riešili, aby teda to prešlo s... pod veľkou podporou tento návrh aj spoločná správa, tak budeme to teda schvaľovať a budeme, budeme sa snažiť, aby sa to schválilo v tej pôvodnej forme.
Ale ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:12 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video