60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.3.2022 o 16:10 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:45

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolím si informovať, že oproti prvému čítaniu nedošlo k žiadnym zmenám, nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, čiže zákon zostáva rovnaký, aký sme ho podávali pôvodne. Čiže čo sa týka tých dávok, zostávajú rovnaké, tri a desať. V prvom prípade ale, pri tých troch dávkach znižujeme trestné sadzby z troch na jeden rok a v druhom prípade z piatich na dva roky. Takisto zavádzame tzv. ochranné liečenie, ktoré je dobrovoľné, ale má svoje poistky. A takisto znižujeme aj tresty za prechovávanie na desať dávok, čo sa týka, samozrejme, len užívateľov, a to zo sadzby z troch na desať, z, na troch, na sedem.
Takže to je z mojej strany zhruba všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 15:45 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:47

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval na 112. schôdzi a odporúča ho Národnej rade schváliť. Časť IV správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 869a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:47 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:48

Dominik Drdul
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Rád by som avizoval hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:48 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:03

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Po vecnej stránke som tento návrh predstavil už v prvom čítaní, takže len doplním, že teraz v druhom čítaní predložím pozmeňujúci návrh, ktorý reflektuje na pripomienky odboru legislatívy Národnej rady a tak isto ešte jedna drobná zmena tam bude z podnetu ministerstva dopravy. Návrh, prešiel Legislatívnou radou vlády bez pripomienok, takže viac potom poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 16:03 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:04

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1224 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 467 z 9. marca 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 286 z 10. marca 2022 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 138 z 10. marca 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 291 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2022 o 16:04 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:07

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, dámy a páni, teda kľúčovým cieľom tejto novely zákona je vytvorenie priestoru pre ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, aby zriadili vo svojich rezortoch rezortné autoškoly predovšetkým z dôvodu, že po vypuknutí pandémie Covid 19 dochádza k obrovským sklzom v autoškolách a či príslušníci hasičského zboru, policajného zboru, ale aj ozbrojených síl majú problém včas sa dostať k vodičským preukazom skupiny C a D a k jednotlivým podskupinám. Takéto rezortné autoškoly už v minulosti fungovali, takže aj technické vybavenie, aj personálne vybavenie majú tieto rezorty k dispozícii, a preto neprináša tento návrh novely žiadne dodatočné náklady na zriadenie týchto autoškôl.
Po prvom čítaní sme boli oslovení ako navrhovatelia ministerstvom dopravy s jedným podnetom a tento podnet sme zapracovali do pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa skladá zo 4 bodov a toto doplnenie je hneď prvý bod a týka sa len naozaj slovného upresnenia jedného paragrafu, respektíve jedného odseku v rámci § 6 a týka sa toho, že ak niekto niekto blicuje, poviem to takto ľudovo, vzdelanie v autoškole a teda že nezúčastňuje sa na výučbe, tak, a príde sa na to, tak vodičský preukaz, ktorý bol vydaný takémuto človeku, sa považuje za neplatný. Ostatné body v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu sú čisto legislatívno-technického a tak isto precizujúceho charakteru na základe pripomienok odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady, takže so všetkými sme súhlasili, ale tieto mali charakter, že nestačilo ich prijať alebo sa s nimi stotožniť na rokovaní výboru, ale vyžadovalo si to takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, takže teraz s ním prichádzame a ak teda dovolíte, idem predniesť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
?1. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
?Bod e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len...
=====
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 16:07 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:10

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
po prvé, v čl. 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "Po prvé. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:" Bod E. Vydať po skončení kurzu, osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,".".
Po druhé. V čl. 1 v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
Po tretie. V čl. 1 v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
Po štvrté. V čl. 1 sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "Po ôsme. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 22f prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022. Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022.".". To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:10 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predkladateľ, nečítal som ten zákon, tak sa ospravedlňujem, ak náhodou sa opýtam niečo, čo tam nie je, len prakticky ak to teda správne rozumiem, že ak niekto nebude vedieť, alebo teda blicuje, hej, že dostane iba potvrdenie, že absolvoval a dostane vodičák, tak dodatočne ak sa na to príde, tak oňho príde. Hej, to je v podstate logika. To znamená, že v praxi, podľa mňa, primárne by mal byť za to zodpovedný tá autoškola, ktorá, ktorá niečo taká vydáva, to znamená ak, lebo to je podvod svojím spôsobom, hej, takže podľa mňa, tam kto by mal byť primárne sankcionovaný, je tá autoškola, ktorá by napríklad došla o licenciu. Podľa mňa to by bolo primeranejšie, ale druhá vec, ktorá je, že potom čo to obnáša, že ten človek, ktorý bude chodiť do tej autoškoly si bude musieť celý život odkladať potvrdenie, že tam chodil, alebo nejaké, akože jak sa to bude, do akej, do akého časového horizontu sa to bude vôbec akože spätne môcť kontrolovať lebo, aby sa to nezmenilo na obyčajnú šikanu.
Ja úplne chápem, že teda čo chcete pokryť, že sa tu mohli vydávať len tak nejaké vodičáky, ale v praxi podľa mňa, ak by sa to jasne povedalo, že zodpovednosť je tej autoškoly, veď keď ona umožňuje vydávať vodičáky na základe nejakej podvodnej dochádzky, ktorá sa ani neudiala, to je jedna vec a druhá vec, podľa mňa, ak niekto absolvuje ten test, a ten test je úplne korektný, ale podľa mňa, nech je aj elektronický, alebo neviem jak sa to dnes robí, že, že sa to nedá oklamať, tak podľa mňa, to by mal byť ten výsledok, že či, či ten človek to ovláda, či úplne pozná predpisy, že či prejde tou testovacou jazdou. Len to, že aby sa to nezmenilo na nejakú dodatočnú šikanu potom tých ľudí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 16:12 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No ja len na doplnenie k tomu, neviem si to tak celkom predstaviť, že absolvovať autoškolu na základe nejakého blicovania. Tam kde sú ako tie autoškoly seriózne, pán kolega, nie je to možné. Neni to možné proste zafingovať tak, že som absolvoval ten kurz a v skutočnosti som ho neabsolvoval. Ani testy nie je možné len tak ako absolvovať. Vy na teoretickej časti, keď máte ako tú prípravu, kedysi to bolo dobrovoľné, ja už ten vodičák mám viac než štyridsať rokov, že môžte a nemusíte ísť, medzi tým sa to zmenilo tak, že elektronickou formou máte normálne čítačku a sa musíte zaprezentovať. Ja neviem, máte poobede od 17.00 do 19.00 teoretickú časť, musíte tam byť ako prítomný na tej teoretickej časti. Vôbec si neviem predstaviť, pán kolega, že by som si ja nahradil nejak to, že som absolvoval kurz jazdy, poviem príklad, ja neviem, na nákladiaku, alebo na osobnom aute, na akomkoľvek ako vozidle a som to neabsolvoval. To jak, to potom participuje na tom tá skutočná autoškola, ale to neni seriózna potom autoškola. Tú treba potrestať, nie samotného toho adepta, ktorý je účastníkom tej autoškoly. Neviem si to predstaviť, že by sa dalo takpovediac, vyrobiť si ten vodičský preukaz. A už vôbec je neprijateľné to, na záver ako tých skúšok, okrem jázd, musíte absolvovať jazdy za prítomnosti polície. Je to dopravný policajt a sedí s vami v aute, vás kontroluje. Ako to môžte blicovať, to sa nedá proste nahrať. A potom ďalšia vec, keď sa píše teoretická časť a píšu sa testy, tie sú náročné. Tam je presne koľko môžete bodov stratiť, je tam polícia prítomná. Ako to môžte oklamať? Nie je to možné v praxi urobiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 16:14 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Páni poslanci, samozrejme ľudská vynaliezavosť je bezhraničná, takže všeličo je možné a ja teda ešte raz len upresním, že podobný odsek v rámci toho paragrafu je už aj dnes v tom zákone. Ja ho prečítam, a potom prečítam to, čo je v tej novele. Takže dnes to znie takto: Povinnosť prevádzkovateľa autoškoly. Prevádzkovateľ autoškoly je povinný, bod E. vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Čiže už dnes tam je, že udeľujú vodičské preukazy tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik. Existuje kontrola v rámci ministerstva dopravy, kontrola autoškôl a majú proste také príklady, najmä v spojení s korupciou, že buď výcvik sa fláka, alebo výučba sa fláka.
Čiže počuli ste súčasné znenie a nové znenie je, že prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu alebo učebných osnov, čiže skoro to isté. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné. Ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie, je to podnet z ministerstva dopravy, vychádza z aplikačnej praxe a myslím si, že má aj istý bezpečnostný, preventívny charakter, možno menej tá výučba, ale viac ten výcvik. Jednoducho, keď ľudia nechodia na výcvik v rámci autoškoly a vybavia si absolvovanie tej skúšky a príde sa na to, tak je, podľa mňa, úplne v poriadku, aby ten preukaz bol neplatný a proste poctivo, aby si museli absolvovať celý kurz ako sa na to príde.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 16:16 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video