32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:02

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, budem veľmi stručný, keďže zastupujem kolegyňu Petru Krištúfkovú, dovoľte, aby som v krátkosti predstavil tento návrh zákona. Návrhom zákona sa rozširuje cieľová skupina detí, na ktorých možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.
Návrh zákona som dostatočne uviedol už v prvom čítaní, a preto sa zameriam na pozmeňujúci návrh schválený v sociálnom výbore. Na rokovaní gestorského sociálneho výboru bol predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý precizuje tento návrh zákona tak, aby nám žiadne dieťa, ktorého rodičia nepoberajú daňový bonus, neprepadlo systémom. To znamená, že na základe tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý je súčasťou spoločnej správy, budú mať nárok na dotáciu na stravu deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. Tým pádom budú mať rodičia na výber, či si uplatnia zvýšený daňový bonus alebo dotáciu a ich deti budú mať obed zadarmo.
Kolegyne, kolegovia, chcel by som vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona, v rozprave predložím pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať predovšetkým dotácií na inkluzívne detské ihriská.
Pán predsedajúci, skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 14:02 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:05

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predložiť spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 506.)
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 765 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 506) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3 tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo Výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 114 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 14:05 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi odôvodniť avizovaný pozmeňujúci návrh. Cieľom navrhovanej zmeny je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potencionálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny, konkrétne na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.
Zároveň sa vytvára časový manipulačný priestor pre prijatie kvalifikovaného rozhodnutia o ich zapojení do projektu vybudovania ihriska so zapojením dotačných zdrojov. Táto úprava reaguje aj na vytvorenie predpokladov na postupnú etapovitú realizáciu projektu detských ihrísk, a to v zásade možnosťou toho istého žiadateľa uchádzať sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutia dotácie na uvedených cieľ v dvoch samostatných žiadostiach, ak však celkový objem neprekročí zákonom stanovený limit 50-tisíc euro na príslušný rozpočtový rok.
Ponúka sa projekt typového riešenia, širší priestor pre komunikáciu a výber z typových prvkov primeraný konkrétnym podmienkam v území a primerane štruktúre cieľovej skupiny osobitne z hľadiska veku, záujmov, prípadne zdravotného postihnutia a s tým súvisiacich preferencií voľby prvkov.
Súčasne sa týmto návrhom dopĺňajú žiadosti na poskytnutie dotácie na uvedený účel o povinné prílohy, ktorých účelom je overenie vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý je predmetom výstavby detského ihriska. Rovnako sa dopĺňa, že povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie takejto dotácie je aj písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stanovenými úpravami. Prechodným ustanovením sa navrhuje zosúladiť obdobie podávania žiadostí o dotáciu na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska s navrhovaným dňom účinnosti zákona vzhľadom na lehoty súvisiace s legislatívnym procesom.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Teraz pristúpim do slovného prineseného legislatívneho textu pozmeňujúceho návrh v zmysle rokovacieho poriadku.
V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
5. V § 9b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na úhradu výdavkov uvedených v odseku 2 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie podľa odseku 2 písm. g) alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.“
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 5 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Čl. I sa dopĺňa bodmi 6 až 9, ktoré znejú:
6. V § 10 ods. 8 písm. c) a d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 9b ods. 2 písm. g)“.
7. V § 10 ods. 8 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e)“.
8. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) sa predkladá ministerstvu aj v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka; to neplatí, ak ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. júna príslušného rozpočtového roka zverejní informáciu, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na príslušný rozpočtový rok, nebude prijímať žiadosti predložené v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka.“
9. Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16f
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa vyhlásenia
Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na rozpočtový rok 2021 možno predložiť ministerstvu v termíne do 15. augusta 2021.“
Body 6 až 9 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 14:08 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:13

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, dovoľte, aby som sa stručne vyjadril k tejto problematike. Pozrite sa, ono je naozaj chvályhodné, že sa ide odstrániť diskriminácia detí, teda tej skupiny detí, ktoré po zrušení obedov zadarmo nemali nárok ani na dotáciu na obedy, ani na daňový bonus. Ale tu treba povedať, že kto túto diskrimináciu spôsobil, kto túto skupinu 47-tisíc detí vytvoril. Bola to vládna koalícia, boli ste to vy. Vy ste to urobili tým zlým rozhodnutím, ktorým ste zrušili tzv. obedy zadarmo, alebo ak chceme, dotáciu na stravu. Takže opravujete vlastnú chybu. My, samozrejme, poslanci za stranu HLAS - sociálna demokracia podporíme túto novelu zákona, pretože nechceme, aby žiadne dieťa zostalo diskriminované, ale na druhej strane aj pri tejto príležitosti musím zopakovať, že zrušenie obedov zadarmo bolo jednou obrovskou chybou a nevypočutím hlasov z praxe. Vy ste zobrali ten obed zadarmo alebo tú dotáciu 450-tisíc deťom a po ich zavedení v roku 2018 aj samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl a materských škôl, ktoré na úvod frflali, a ja aj trochu rozumiem, lebo bol som hlavným predkladateľom toho zákona, viem, že sa veľmi krkolomne zavádzalo to opatrenie do praxe, tak s odstupom času priznali, že to bolo jedno veľmi dobré opatrenie. 450-tisíc detí ste pripravili o obed zadarmo, resp. o dotáciu.
A nešlo iba o finančné odľahčenie rodín, pretože tu sa bavíme o tom, že daňový bonus je kompenzáciou. No ale veď zmyslom obedov zadarmo nebolo len finančné odľahčenie rodín a navyše daňový bonus nebude v prípade všetkých rodín tou kompenzáciou, resp. za ten daňový bonus nie všetci rodičia kúpia ten obed tým deťom, pretože tu máme nezodpovedné rodiny alebo nezodpovedných rodičov, ktoré tieto peniaze radšej minú na cigarety a alkohol, a potom tu máme aj zodpovedné rodiny, ktoré ale majú iné priority, na základe chudobného svojho vlastného rozpočtu majú iné priority a tým pádom sa stane, že zase omnoho prudko klesne počet detí, ktoré budú mať teplý obed, pretože naše opatrenie priviedlo o 25 % detí viac k teplému obedu. Naše opatrenie spôsobilo aj to, že tie deti sa zúčastňovali na vyučovacom procese, pretože podmienkou výberu obedu zadarmo bolo to, že to dieťa sa musí zúčastniť na vyučovacom procese. Odrazu chudobnejšie deti sedeli s tými bohatšími, cítili sa rovnocennejšie. A všetky tieto veci sme prevzali z praxe zo zahraničia, to sme si nevycucali z prsta. Opakujem, daňový bonus nebude žiadnou kompenzáciou, žiadnou kompenzáciou, čiže odstraňujete diskrimináciu, ktorú ste sami spôsobili, ale to už je také typické pre túto vládnu koalíciu, že opravuje po sebe ďalšie zákony, a nie prvýkrát. Ale hovorím, viac mi je to ľúto kvôli tým deťom, tým 450-tisíc deťom, pretože viete, že náš návrh pôvodne bol pripravený tak a bol v pra... do praxe uvedený tak, že túto dotáciu na obed mali všetky deti základných škôl všetkých ročníkov a deti posledného ročníka materských škôl.
Chcem vám pripomenúť, že na tejto schôdzi v prvom čítaní strana HLAS - sociálna demokracia predložila identický návrh, tak aby od 1. septembra, teda od nového školského roka obedy zadarmo v pôvodnej forme pokračovali, teda stačí, stačí stlačiť tlačidlo, priznať si chybu a obedy zadarmo môžu pokračovať v rozsahu, v akom boli schválené, mimochodom, aj hlasmi hnutia SME RODINA, ktoré v súčasnosti má ministra Krajniaka.
No a potom ešte jedna vec, predložili ste, pán kolega, pozmeňujúci návrh, ktorým idete riešiť detské ihriská, super, perfektný nápad. Kto by nechcel detské ihriská? Ale musím to aj vám tu zopakovať, že strana SME RODINA, resp. hnutie SME RODINA zneužíva v tomto prípade štátne prostriedky na stranícku reklamu, pretože nie je možné, pán kolega, aby minister Krajniak na svojom facebookovom profile propagoval tieto detské ihriská ako stranícku iniciatívu hnutia SME RODINA, pretože na tom profile, škoda, že nemôžme v pléne používať vizuálne pomôcky, si pán Krajniak vycapil mapu Slovenska, kde tie ihriská budú. Nazval tie detské ihriská RODINKA a prilepil a prifaril logo SME RODINA. Toto je zneužívanie štátnych peňazí na stranícku reklamu, pretože tieto ihriská sú financované zo štátneho rozpočtu, a teda aj z peňazí daňových poplatníkov, ktorí nevolili hnutie SME RODINA, takže toto by ste určite nemali robiť.
Teraz som si to ešte naschvál pozrel. Napriek tomu, že som na to upozornil v televíznej diskusii, doteraz to nie je odstránené a mám pocit, že vy to chcete takto robiť naďalej a toto proste nie je správne a na to musím upozorniť. Opakujem, detské ihriská áno, ale stranícka reklama za štátne peniaze určite nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 14:13 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený kolega, odznelo tu už mnoho argumentov. Chcela by som zareagovať na jeden, jedno vaše vyjadrenie, že my tu teraz niečo naprávame, ale že vlastne my sme to spôsobili. No, chvalabohu, že to naprávame a pán minister to hneď aj avizoval, že pokiaľ tu máme deti, ktoré by vypadli zo systému, tak tie deti budú riešené v čo najbližšej dobe tak, aby od septembra mali ten nárok, na rozdiel od strany SMER, ktorá schválila dôchodky tak, že akýmsi spôsobom zabudla, napriek tomu, že boli upozorňovaní, na ženy v ročníkoch 57 a vyššie. Čiže áno, robíme chyby, ale sme ochotní a hneď sme aj operatívne ich napravili.
Čo sa týka obedov zadarmo, som presvedčená, že dobrá sociálna politika by mala byť zameraná na tých, ktorí dotáciu potrebujú, ktorí naozaj sú na ňu odkázaní, a nemyslím si, že platiť celoplošne obedy je tou správnou cestou už aj preto, že máme na Slovensku množstvo detí, ktoré majú rôzne typy intolerancií, majú rôzne problémy v stravovaní, čiže rodičia im tak či tak tú stravu musia pripravovať špeciálne podľa ich diétnych potrieb.
Ďalším problémom pre mnohé samosprávy, ako to už bolo aj spomínané v predošlých rozpravách, bolo to, že naozaj mnohé obedy neboli vyčerpávané a jedálne vďaka zlému zákonu o pomyjách boli nútené platiť peniaze za to, aby tieto nezjedené zvyšky boli za drahé peniaze odvážané. Čiže myslím si, že naozaj, ak dávame dotácie, ak ponúkame nejakú sociálnu pomoc, ponúkajme ju naozaj tým, ktorí ju naozaj potrebujú, a myslím si, že deti, ktorých rodičia majú nárok na daňový bonus, si tieto obedy zakúpia a rovnako rodičia, ktorí majú deti so špeciálnymi zdravotnými problémami alebo preferujú domácu stravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:18 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Erik, ja som rád, že si pripomenul, že už pri prijímaní toho zákona, kedy zobrali deťom obedy zadarmo, sme na to ako opozícia upozorňovali, že tam bude skupina detí, ktorá prepadne. Mohlo sa to opraviť hneď, len táto, neviem, či sľubovali takúto kultúru politiky, že ak opozícia na niečo poukáže, tak nie je šanca, aby to bolo hneď opravené len preto, že na to poukazuje opozícia. Myslím si, že by sa boli vyvarovali veľmi veľa chýb a zlyhaní, aj pozastavenie rôznych zákonov na ústavných... na Ústavnom súde, ale myslím si, že tieto debaty o tom, do akej miery sociálna pomoc má smerovať k rodinám, keby tu bola ministerka sociálnych vecí Maďarskej republiky a počúvala túto debatu a porovnávala, ako na gramy pomaly sa merá to, že čo na Slovensku budeme alebo nebudeme dávať rodinám, a porovnávala to s tou úspešnou politikou prorodinnou, ktorú realizovali v Maďarsku pred desiatimi rokmi a ktorých výsledok už dnes je citeľný a badateľný, tak by sa asi chytala za hlavu, pretože, pretože Slovensko je na chvoste úplne všetkého, natality, sme úplne na chvoste podpory rodinám, systém napriek tomu je dosť neadresný a myslím si, že v tomto opozícia s koalíciou nenájde spoločnú reč.
Tak potom treba priznať, že áno, časť politického spektra tie slovenské rodiny podporovať nechce a jediné riešenie pre nich je asi potom masívna emigrácia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:20 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:22

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Erik, ja si myslím, že z toho, čo si povedal, sa isté veci možno zopakovali, ktoré sme hovorili predtým, ale je tu jedna nová skutočnosť a to je novela novely. Pokus - omyl. Ale, chvalabohu, že tu je. To tu bolo predtým povedané, pretože si myslím, že bola nevyhnutná, áno, a potvrdzujem, že potom tu bolo diskutované a veľmi vážne hovorené. Pán minister síce povedal, že on to zhodnotí a opraví, len pýtam sa, dokedy budú tie opravy opráv. Ja si osobne myslím, že už aj samotní predstavitelia koalície si uvedomujú, že pri týchto zmenách za každú cenu zmeniť to, čo predchádzajúca vláda alebo parlament prijali, škodia sami sebe aj volebne, ale čo je horšie, ľuďom, ktorí si to nezaslúžili, a hlavne rodinám, ktoré majú problémy.
Terajšie stanovisko ZMOS-u, áno, po tých problémoch jednoznačne proti zrušeniu tých obedov zdarma, pretože vytvorili si podmienky, dobudovali kuchyne, DKP, taniere a všetko, čo s tým súvisí, úrady práce im preškolili 1 100 zamestnancov, ktorí robia pomocníkov v kuchyniach, a štát im platí prostredníctvom projektov mzdy, ktoré s tým súvisia. Pribudlo 25 % viac detí, v čase, keď boli tie obedy zdarma, ale len o 2 % sa zvýšil biologický odpad. To znamená, že toto sú všetko atribúty, ktoré je jednoznačne brať potrebné v úvahu. Každopádne však táto novela je potrebná, a preto chcem deklarovať aj za poslanecký klub SMER - slovenská sociálna demokracia, že tento návrh podporíme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:22 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som presvedčená o tom, že je dôležitý výsledok. A ten výsledok je taký, že nebudú deti, ktoré to potrebujú, ukrátené od dotácie na obedy zadarmo.
Dokonca tá prax dnes ukazovala, že tí najchudobnejší veľakrát nemali finančné prostriedky na zálohu, čiže ani potom následne nemohli tieto obedy mať zadarmo, resp. museli ich potom uhrádzať. Čiže nie je to tak, že tento systém, ktorý ste vy zaviedli, by naozaj garantoval teplú stravu pre každé jedno dieťa.
Navyše ja som tiež presvedčená o tom, že ak máme niekomu pomáhať, tak naozaj tomu, kto to potrebuje, a nie celoplošne aj rodinám, ktoré si tie obedy zadarmo môžu dovoliť z vlastného vrecka. Chcem len pripomenúť, že sme zvýšili dotáciu z 1,20 eura na 1,30 eura. Čiže im dávame viacej, na tých, ktorí to potrebujú.
A teda aby som len zhrnula, deti v hmotnej núdzi alebo z rodín v hmotnej núdzi a takisto tí, ktorí si nemôžu uplatniť vyšší daňový bonus, budú dostávať tento príspevok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:24 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, Erik, vo svojom príspevku si správne uviedol, že tieto, tento projekt obedov zadarmo vychádza aj z medzinárodných skúseností. Vieme, že mnohé krajiny, predovšetkým severské, kde sa často obracia naša pozornosť, napr. Fínsko a podobne, majú tento systém zavedený už dávno. Pravdupovediac, mali mestá a obce s ním pri úvode, uvádzaní tohto projektu problémy, potrebovali investovať, ale pribudli nové pracovné miesta a výsledok bol ten, že v tom období od 1. septembra do konca roku 2019 narástol počet obedov o 25 až 27 %, čo je veľmi významné.
Školy, riaditelia škôl, školských jedální a spolu s rodičmi si zvykli na ten manažment, ktorý bolo si potrebné osvojiť, a fungovalo to. Deti sa socializovali a naozaj je teraz len otázka dúfať v to, že daňovo-bonusoví rodičia v čo najväčšom počte budú uprednostňovať obedy zadarmo. Mám čerstvú informáciu aj zo včera, keď som bol na jednej škole, že mnohí tak aj urobia. To znamená, že možno bolo zbytočné robiť toto kolečko, pretože oni, rodičia uprednostňujú, aby deti obedovali a ten systém bol dobrý. Nuž a naozaj treba len pripomenúť, že táto oprava opráv je tu už niekoľkokr... niekoľkýkrát, aj minulý týždeň sme opravovali minerálne oleje, ktoré k... ktoré boli poznamenané určitou nekvalitou legislatívy prijatou pred pár mesiacmi.
Samozrejme, že tento, tento návrh podporíme, pretože je dobrý pre deti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, tak ako ste vo svojej rozprave veľmi správne poznamenali, nie je dôvod opravovať niečo, čo funguje. Práve naopak, mali by sme sa zamerať úplne na iné veci, to znamená opravovať veci, ktoré naozaj nefungujú, alebo sú možno zle nastavené.
Rušenie obedov zadarmo, ako sa tak ľudovo nazývajú, v podstate ony zadarmo nie sú, pretože niekto naozaj tie obedy musí zaplatiť, ale tento názov tak zovšeľudovel, takže to by sme sa tak mali tomu venovať na pravej miere. Ale táto sociálna inštitúcia, tento teplý obed zadarmo bol častokrát takou veľmi kvalitnou sociálnou interakciou a takým sociálnym prienikom medzi deťmi, ktoré čelí často nejaká buď sociálna, alebo nejaká, nejaká ekonomická, alebo nejaká iná nerovnosť, a tieto deti sa pri tomto spoločnom stravovaní častokrát mohli, ako jediný dôvod bol to, že mohli sedieť za spoločným stolom, častokrát sme mohli vidieť, rodičia, ktorých naše deti ešte chodia na tú základnú školu, že jednoducho tam vznikali nejaké nové sociálne väzby, čo by iným spôsobom nebolo možné. Teplý obed častokrát znamenal jediné možno teplé jedlo denne u niektorých nezodpovedných rodičov, ktorí sa nejakým spôsobom nevedia postarať alebo nechcú postarať o svoje deti, a tento teplý obed častokrát znamenal to, že dal možnosť zamestnania sa a dal možnosť rekonštrukcie školských jedální, školských kuchyní, a to považujem za veľmi dobrú myšlienku. Naozaj nerozumiem, prečo sme to museli alebo prečo ste to museli ako vládna koalícia rušiť, nakoľko, ak ste mali možno nejaké výhrady voči fungovaniu alebo nejakým nastaveniam, stačilo to zmeniť možno nejakou novelou, ale budiž.
A čo sa týka tých detských ihrísk RODINKA, každá jedna vláda si robila za štátne peniaze svoju propagáciu a ja som toho veľkým odporcom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:27 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video