53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.11.2019 o 16:06 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:01

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, keď som predkladala novelu zákona o potravinách č. 152, ktorá sa týkala práve plytvania potravín a možnosti darovania a povinnosti následne darovania potravín z obchodných reťazcov, ktoré by ináč vyhodili do kontajnera, a nie je to malé číslo, vychádza to ročne okolo 700-tisíc ton. Tieto potraviny sa môžu darovať teraz charitám. My sme navrhli, aby sa teda mali povinnosť.
Pri tomto zákone som sa však stretla ešte s jednou zásadnou komoditou, ktorá chýba ľuďom v núdzi. Ono práve z prostredia tretieho sektora a charít som sa dozvedela, že teda ľuďom, samozrejme, prioritne chýbajú potraviny, ale mnohokrát títo ľudia nemajú ani základné hygienické potreby od mydla až po zubnú pastu. Možno je to pre niekoho neuveriteľné, ale, bohužiaľ, je to tak. Pri kozmetických výrobkoch rovnako dochádza k prekročeniu dátumu minimálnej trvanlivosti a často expirované výrobky sú však veľmi dobre použiteľné, len určitým spôsobom sa zhorší ich kvalita, čo pre človeka v núdzi nie je žiadnym problémom. Napr. šampón už nemá takú vôňu alebo farbu, alebo teda mydlo možno už nie je tak parfumované, ale pre týchto ľudí to naozaj problém nerobí.
Preto som navrhla, aby distribútor mohol sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že nemôžu ohroziť zdravie ľudí aj po dátume minimálnej trvanlivosti, a to bezodplatne organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou.
Toto je v podstate úvodné slovo k tomuto zákonu v druhom čítaní a prihlásila som sa do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

27.11.2019 o 16:01 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:03

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil informáciu o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2170 z 22. októbra 2019 rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, uznesenie č. 791 z 19. novembra 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprerokoval predložený návrh z dôvodu neúčasti predkladateľky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

27.11.2019 o 16:03 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:06

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Ja by som si dovolila predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Dôvodom tohto pozmeňujúceho návrhu boli menšie pripomienky zo strany legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky, takže dovoľte, aby som ho predložila
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej k návrhu zákona poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa doterajší text nahrádza týmto textom:
„V § 43 ods. 5 písm. b) znie:
b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti s výnimkou uvedenia na trh Slovenskej republiky bezodplatným poskytnutím kozmetického výrobku dennej spotreby po dátume minimálnej trvanlivosti, ktorý je bezpečný, osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov, 47p) pričom tieto kozmetické výrobky musia byť následne na trhu uvádzané bezodplatne, zoznam kozmetických výrobkov dennej spotreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47p znie:
„47p) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

27.11.2019 o 16:06 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám spolu s kolegom Tiborom Jančulom návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Aplikačná prax ukázala, že nemožnosť vykonávať šport, kolektívny šport profesionálnym športovcom ako samostatne zárobkovo činnou osobou nie je žiaduca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch. Profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ustanovenie § 51, alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka, ustanovenie § 269 ods. 2.
Navrhovanou úpravou sa umožní športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Ako predpoklade..., predpokladatelia predpokladáme pozitívne vplyvy pre športové organizácie, športovú komunitu a profesionálnych športovcov, čo povedie aj k zníženiu administratívnej záťaže, odbremenenia príslušných orgánov verejnej moci.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 16:09 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:10

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2019 č. 2171 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 792 z 19. novembra 2019 odporúča vládny návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tejto zmene s odporúčaním ju schváliť.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 26. novembra 2016 (pozn. red.: správne „2019“) č. 278. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu a hlásim sa potom ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 16:10 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:14

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1716).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Titella a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1716), sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Odôvodnenie k bodu 1:
Navrhuje sa jednoznačnejšia podoba tohto ustanovenia v súlade s hlavným zámerom predkladateľov, ktorým je opätovné vytvorenie slobody výberu zmluvného vzťahu medzi športovcom a športovou organizáciou. Posudzovanie naplnenia alebo nenaplnenia znakov závislej práce je v športových vzťahoch mnohokrát veľmi zložité až nemožné, nakoľko činnosť športovca sa vymyká klasickej typológii zmluvných vzťahov. Športovec a športová organizácia by sa vo svojich zmluvných vzťahoch preto nemali znášať mieru právnej neistoty spojenú s možným následným posudzovaním, či sa jedná, alebo nejedná o závislú prácu, a táto skutočnosť by mala byť v prípade športu ponechaná na voľbe športovca a športovej organizácie, a to aj v prípade kolektívnych športov.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n), ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.“
3. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slovami „talentovaného športovca“ slovo „alebo" nahrádza čiarkou a za slovo „pomeru“ sa vkladajú slová „alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 2:
Účelom navrhovaného § 4 odsek 7 je určiť moment, ktorým vzniká právo športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to zápisom do registra fyzických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo by malo pristupovať k zápisom športovcov obdobne ako vo vzťahu k športovým odborníkom.
Navrhovaným doplneným § 5 ods. 2 písm. a) sa zabezpečuje splnenie hlavného zámeru predkladateľov, tak ako to je uvedené v odôvodnení k bodu 1.
3. V čl. 1 v bode 2 sa slová „športovú organizáciu“ nahrádzajú slovami „športový klub“.
4. V čl. 1 sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 9, ktoré znejú:
3. V § 8 ods. 4 sa za slovami „amatérskom vykonávaní športu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „talentovaného športovca“ sa vkladajú slová „alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
4. V § 9 ods. 1 sa za slovami „profesionálnom vykonávaní športu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
5. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
6. § 46 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.
(10) Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.“
7. V § 48 ods. 5 a 6 sa za slová „vykonávaní športu“ vkladajú slová „alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
8. V § 48 ods. 7 sa za slová „vykonávaní športu“ vkladajú slová „alebo inej zmluvy, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
9. Za § 106c sa vkladá § 106d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 106d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.“
Odôvodnenie k bodom 3 a 4:
Navrhovaným doplnením sa zabezpečuje splnenie hlavného zámeru predkladateľov, tak ako to je uvedené v odôvodnení k bodu 1, a to naprieč celým zákonom o športe.
Podstatou navrhovaného znenia § 46 ods. 9 je zabezpečiť minimálny zákonný štandard zmluvných vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vo vzťahu k športovcom, ktorí vykonávajú šport ako samostatne zárobkovo činná osoba v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou.
Navrhované ustanovenie § 46 ods. 10 má za cieľ zabezpečiť právne ustálenie a nemennosť zmluvných vzťahov, čím sa predchádza vzniku prípadných právnych sporov, ako aj vzniku prípadných administratívnych konaní pred správnymi orgánmi, ktoré by si mohli v rámci svojej činnosti vyložiť obsah založenej zmluvy medzi športovcom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba, a športovou organizáciou inak, než ako to mali v úmysle zmluvné strany.
Navrhované prechodné ustanovenie § 106d má za cieľ zabezpečiť právnu istotu vo vzťahu k zmluvám, ktoré športovci ako samostatne zárobkovo činné osoby a športové organizácie uzavreli pred účinnosťou predkladaného návrhu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 16:14 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:23

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predmetom môjho vystúpenia bude tiež predloženie pozmeňujúce návrhu, ktorý je podaný písomne a je aj zverejnený, takže ho máte všetci k dispozícii.
Predmetný pozmeňujúci návrh rieši technickú vykonateľnosť návrhu zákona a rieši podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb tým, že sa doplní do živnostenského zákona ako ďalší druh podnikania, plus bude mať tento návrh pozmeňujúci za cieľ odstrániť niektoré administratívne veci, aby športoví odborníci a športovci nemuseli nosiť niektoré doklady z ministerstva školstva tým, že okresné úrady budú mať prístup do informačného systému športu.
Na jednej strane to zjednodušuje život ľudí, na druhej strane to urýchľuje, urýchľuje procesy a zmenšuje možnosť nejakých chybových procesov. Takže myslím si, že je to čisto technický pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol získať vašu podporu.
V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu sa píše, že navrhovaná zmena súvisí s úpravou vydávania oprávnenia na podnikanie športového odborníka, ktorú zaviedol zákon č. 310/2019 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z potrieb, ktoré vznikli v procese implementácie uvedenej novely, presnejšie definuje procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri úkonoch súvisiacich s oprávneniami na podnikanie športových odborníkov, a to začatím, pozastavením a ukončením podnikania.
Navrhovanou úpravou sa zároveň pristupuje k zníženiu byrokracie vypustením nadbytočných úkonov na strane občana, ako aj štátnej správy.
Teraz už text pozmeňujúceho návrhu. Ospravedlňujem sa, že to bude čisto technické čítanie o mnohých návrhoch zákonov, ktoré sú, ale rokovací poriadok to vyžaduje, takže prosím o chvíľku strpenia.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6 ods. 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa ods. 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta 6b). Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
4. V § 6 ods. 9 znie:
„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
5. V § 80, teda § 80 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:
„(12) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe za účelom konania podľa § 6 ods. 4 a 5.“
2. bod pozmeňujúceho návrhu:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 455/2008 Z. z., zákona č. 488/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 66b ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2. V § 66b sa ods. 3 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona, 39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) V § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Takže toľko technicky pozmeňovák a neviem, čo som komu urobil, ale v zásade viem, prečo sa podnikateľský sektor sťažuje na neprehľadnosť legislatívy.
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 16:23 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za možnosť vystúpiť k novele zákona o športu. Chcem na úvod zdôrazniť, že stojím tu ako zvolený zástupca ľudu. A v tomto prípade zastupujem športovcov. A keďže sa bavíme o profesionálnych športovcoch, tak zastupujem profesionálnych športovcov. Nie majiteľov klubov, ale profesionálnych športovcov, ktorí by teda dnes v tých kluboch mali hrať, športovať na základe profesionálnych zmlúv, a tých je na Slovensku - pre vašu informáciu - približne 1 100. Čiže my sa vlastne bavíme o 1 100 ľuďoch, ktorých sa táto legislatíva dotkne, či v dobrom, alebo zlom. Sú to spolovice profesionálni futbalisti, tých je najviac. Ďalšou takou veľkou skupinou profesionálnych športovcov sú profesionálni hokejisti. No a profesionálnych športovcoch, športovcov nájdeme aj v basketbale, hádzanej, volejbale. Myslím tým kolektívne športy. Nevylučujem, že aj v nejakých ďalších menších športoch by sa niekto možno našiel. Ale zdôrazňujem ešte raz, je ich celkovo 1 100, z toho polovica sú profesionáli vo futbale.
Je to poslanecký návrh, to znamená žiadny vládny, žiadne pripomienkové konanie, žiadne diskusie oficiálne pod záštitou ministerstva školstva sa nekonali. Je to poslanecká iniciatíva. Ja teda veľmi rád zdôrazním, že nikomu nebránim, aby poslaneckú iniciatívu mal a aby zákony predkladal, sám tak predsa robím. Pokiaľ však ide o závažné zákony, ku ktorým napríklad cítite odpor tí, ktorých sa týkajú, tak veľmi by som chcel poprosiť všetkých, ktorí majú poslaneckú zákonodarnú iniciatívu, aby veľmi zodpovedne pristupovali k tomu, že majú, samozrejme, právo vyplývajúce z ústavy, ktorým im nikto nebude predsa brániť a napríklad rušiť ich zákony z parlamentnej schôdze, hej. Ja by som si to teda nedovolil niekomu stiahnuť zákon zo schôdze. Majú, samozrejme, právo tento zákon predložiť. Ale opakujem, keď už teda tak robia, tak očakával by som, že budú tak robiť so súhlasom od dotknutých osôb. No ale v tomto prípade to tak jednoducho nie je.
A nie je to preto, pretože tie dotknuté osoby, to znamená najmä profesionálni hráči vo futbale a hráči v hokeji sú proti tomuto návrhu, o čom sa môžete presvedčiť vy sami, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, keď si otvoríte vaše mailové schránky. Niekedy v poludňajších hodinách vám prišiel mail, spoločný mail, ktorý vám zaslala Asociácia profesionálnych hokejistov a asociá..., Únia futbalových profesionálov. A v tomto maili sa dočítate, že oni, resp. ich zástupcovia protestujú a nesúhlasia s touto návr..., s týmto návrhom, s touto legislatívou. Dôvod je v podstate jednoduchý. Nechcú prísť o postavenie, ktoré im dáva zákon o športe, postavenie profesionála, ktorý je zamestnancom športového klubu. Prečo chcú byť zamestnancami športových klubov? Preto, lebo zákon o športe im následne v príslušných paragrafoch poskytuje zákonnú ochranu podobne, ako keby sme sa bavili o štandardnom Zákonníku práce a bavili povedzme o operátorovi vo výrobe, ktorému Zákonník práce ako zamestnancovi poskytuje základné práva, ktoré by si pravdepodobne pri zmluvnom vzťahu ako SZČO voči majiteľovi tej fabriky nevybojoval len tak sám od seba. Podobne je to vlastne dôvod, prečo profesionálni hráči chcú zostať, to je ich vôľa, chcú zostať v postavení zamestnancov športových klubov. Nesúhlasia s touto novelou.
Túto novelu sem pretlačili majitelia športových klubov pod zámienkou, že sa im prijatím zákona o športe zvýšili náklady na odvody. Neviem, či viete, ako dnes funguje systém odvodov pri profesionálnych športovcoch v kolektívnych športoch, ktorí majú tie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
Aby toto bolo každému jasné, zákon o športe platí od 1. 1. 2016 a odvtedy majú byť zmluvy so športovcami uzatvárané len formou zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a majú byť zamestnanci športových klubov. Od roku 2016. Tento zákon hneď na začiatku im dal odvodové prázdniny. Športovci a ich kluby ako zamestnávatelia tri roky neplatili odvody do Sociálnej - a zdravotnej - poisťovne, rok 2016, ’17, ’18, čiže napr. zamestnávatelia, majitelia športových klubov nemali ani jedno euro výdavkov na odvody, ani jedno euro. Tento stav, odvodové prázdniny 2016, ’17, ’18 sa na konci roku 2018, možno si spomeniete, lebo to bolo aj naše dielo, to sme my schvaľovali už, predĺžili sa tie odvodové prázdniny o ďalšie tri roky, rok 2019, ’20 a ’21. Čiže až do konca roku 2021, čiže ešte dva a pol roka bežia odvodové prázdniny a ani profi športovci, ani majitelia klubov, zamestnávatelia žiadne odvody neplatia, žiadne výdavky nemajú. Čiže rušenie postavenie zamestnanca dnes nesúvisí s odvodmi nijako. To je falošný argument, pretože tie odvody tí športovci ani kluby neplatia.
No platia si, samozrejme, ako dospelí ľudia zdravotné poistenie ako tzv. samoplatcovia, ak ho nemajú riešené inak, a niektorí si platia dobrovoľné sociálne poistenie v uvedomení si skutočnosti, že pokiaľ šesť rokov sú nepoistení, tak sa to zrejme prejaví v budúcnosti aj na ich dôchodku, nehovoriac o športovkyniach, ktoré keď otehotnejú, tak napríklad taká materská, o tej môžu len snívať. Aj o vyššom rodičovskom príspevku napríklad. A preto si niektorí teda uvedomelo tie dobrovoľné odvody platia, niektorí nie. Je to skrátka na ich vôli. Ak sa zavedie postavenie SZČO, ak teda niekto tvrdí, že teda teraz sú tie vyššie výdavky, tak bude to práve naopak. Pretože keď sa stanete SZČO, tak tie odvody musíte platiť povinne.
Takže keď už tu niekto argumentuje, že odvody, tak práve tým statusom SZČO si ho budú musieť tí športovci platiť. A buď im to ten majiteľ bude nejako kompenzovať, alebo sa zníži ich čistý príjem. Takáto je pointa, pokiaľ ide o odvody.
Vrátim sa k tomu Zákonníku práce. Ešte raz zopakujem pre tých, čo prišli neskôr alebo si neskôr zapli televízny priamy prenos. Prosím vás, športovci, samotní športovci, ktorých sa to týka, chcú byť zamestnancami klubov, odmietajú túto novelu. To je to isté, ako keby sem prišiel napríklad pán Fico ako šéf strany SMER - sociálna demokracia a povedal by, že v Zákonníku práce rušíme definíciu závislej činnosti, a pokiaľ budú tí operátori vo výrobe, napr. v tom Lozorne, kde aj pán Fico bol na nočnej smene, chcieť, tak úplne pokojne môžu dobrovoľne byť živnostníci, nebude sa na nich Zákonník práce vzťahovať. Uzatvoria si s majiteľom fabriky zmluvu, akú chcú, nebudú mať žiadne príplatky, o ktorých pán Fico tak hovorí, ako ich vybojoval. Nebudú mať žiadnu minimálnu mzdu. Budú mať to, čo si dohodnú v tej živnostenskej zmluve. Nebudú mať nárok na dovolenku, dostanú výpoveď, ako príde, ľavou zadnou. Jednoducho žiadny Zákonník práce ich nebude chrániť. V tomto je tá pointa. Tí majitelia klubov nechcú, aby mali mať tí športovci garantované tieto práva. V tom je tá pointa, hej, v tom.
Keď sa vrátim k tým odvodom, riešme to, prosím vás, ak ma tu počúvate, uvedomte si, prosím vás, že všetci nesieme vinu na tom, že tí profi športovci ďalšie tri roky nemajú dôchodkové nemocenské zabezpečenie. Toto treba akútne riešiť. Ak by tu bola vôľa, tak toto riešime, nie takéto pseudoproblémy majiteľov klubov. To, že tu pani kolegyňa predniesla pozmeňovací návrh, je chvályhodné. V rýchlosti, v rýchlosti som si ho teraz študoval, že zoberte si úroveň prijímania legislatívy. Naozaj dôležitý pozmeňovací návrh, ktorý aspoň čo-to zachráni z tých práv športovcov. A vy ho predložíte teraz a možno, no o piatej nie, o jedenástej zajtra hlasujeme. To znamená, super, pripomienky verejnosti môžu prísť tak na lampáreň v noci, lebo už sa nimi aj tak nikto nemá čas zaoberať, pretože tá rozprava dnes skončí. Čiže zajtra sa prekvapene zainteresovaní dozvedia, aha, veď to je predsa vcelku inak.
Áno, meníte to, meníte to. Ako hovorím, pozitívne, ale bolo by dobre to trošku predebatovať, no na to jednoducho nie je čas, keď to robíte takýmto spôsobom. Aj keď je tu snaha, áno, treba oceniť, snaha aspoň čosi vylepšiť. Ak by ste to robili poctivo, tak to stiahnete a dáte to celé ešte raz a dáte to ako vládny návrh, aby ste otvorili normálne pripomienkové konanie, aby sme sa tu, pán kolega, nedoťahovali, či ste rokovali s tými športovcami, alebo nerokovali a podobne. Nech to má oficiálnu platformu, prosím pekne. Tak ako štábna kultúra v keli? Kde sme?
Skrátka, tu keď má niekto záujem, ja som si dal tú námahu (rečník zobral do rúk hárky papiera, ukazujúc ich plénu), na šiestich stranách som spísal tie jednotlivé pripomienky. No čiže tu by sme, v tomto mojom materiáli, ten nemáte, keď chcete, príďte, dám vám ho. Čiže citujem tu úniu, Úniu profesionálnych futbalistov, citujem tu Hráčsku asociáciu profesionálnych hokejistov, ktorí sú proti tomu. Chcú byť zamestnancami klubov. Cintu..., citujem tu predsedu Ligy na ochranu slovenských športovcov. Pán Róbert Jano ml. je proti tejto novele, zastupuje športovcov, bráni ich práva. (Ruch v sále.) Na výbore vám to neprešlo, na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Prečo vám to neprešlo?
Ďalej sa odvolám na pána Róberta Kotiana, rešpektovaného novinára, píše napríklad v denníku Šport, novinársky bard, ktorý sa ostro postavil proti vášmu návrhu. A to je človek, ktorého by sme tí, čo v športe robíme, mali trošku počúvať a rešpektovať. Stanovisko Slovenského futbalového zväzu a Únia ligových klubov vo futbale je ostro proti, pričom si uvedomujú, ak by prijali váš návrh a uplatňovali ho v praxi, budú mať problém s UEFOU, ktorá ich upozorňuje, že takéto niečo by nemalo byť.
Ďalej citujem zo stanoviska Slovenského futbalového zväzu: Navrhovaná novela je v zásadnom rozpore s uznesením Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe. Európsky parlament vo svojom uznesení zdôraznil potrebu účinného vykonávania právnych predpisov v oblasti zamestnanosti vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby profesionálni hráči mali práva, na ktoré majú nárok, a plnili si povinnosti, ktoré vyplývajú z ich postavenia zamestnancov. Kto súhlasí s novelou, pre korektnosť doplním, tak ako som si to naštudoval, zistil, súhlasí, súhlasí zväz, zväz, Basketbalová asociácia, ďalej súhlasí Volejbalová federácia, súhlasí Slovenský zväz hádzanej a súhlasí Pro hokej, alebo teda Slovenský hokejový zväz.
Čiže pre vašu informáciu, kolegyne, kolegovia, áno, sú aj športové zväzy, ktoré súhlasia, práve som ich menoval. Berte to, samozrejme, do úvahy, keď budete posudzovať, ako sa zajtra pri hlasovaní postavíte k tomuto návrhu.
A chcem upozorniť najmä poslancov strany SMER. Malo by byť proti vášmu presvedčeniu, aby ste hlasovali za faktické zrušenie alebo rušenie Zákonníka práce tam, kde si to tí zamestnanci vybojovali. Aj keď sa bavíme o profesionálnych hráčoch, to nie sú milionári. Prosím vás, nepredstavujme si Ovečkina v NHL teraz, ale predstavte si chalana, ktorý hrá v Detve za 600 eur hrubého. Tie platy slovenských profesionálov nie sú rádovo v desaťtisícoch, státisícoch eur mesačne. To je veľký omyl. V slovenskom futbale v priemernom klube mladší hráči sú radi, keď majú tisíc eur. A oni veľmi dobre vedia, ako na tom sú, a veľmi dobre vedia, prečo protestujú proti tomuto návrhu. Ak stojíte za záujmom hráčov, zamestnancov športových klubov, tak vás vyzývam a zároveň aj prosím v ich mene, nie v svojom, mne by to mohlo byť jedno. Toto nie je o politike. Toto je o tých tisíc hráčoch, ktorých sa to dotkne, ktorí budú mať následne nevýhodnejšie zmluvy, lebo ako vy sami hovoríte, živnostník pri uzatváraní živnostenskej zmluvy je vždy v nevýhodnejšom, slabšom postavení oproti svojmu tzv. zamestnávateľovi.
Je to na vás, je to na vás, čo urobíte, každý máte svoj rozum, ja vás len chcem upozorniť, aká je skutočnosť a o čo tu vlastne ide. Je tu, stojí tu záujem majiteľov niektorých klubov - basketbal, volejbal, hádzaná, hokej - proti záujmu profesionálnych športovcov ako zamestnancov a opakujem na záver, Slovenský futbalový zväz ako jeden muž, teda ale bez jedného svojho alebo dvoch svojich členov, je proti tomu, proti tomuto návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 16:40 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Ďakujem. Súhlasím s rečníkom, tento návrh ilustruje, komu slúži. No slúži majiteľom klubov. Je to ďalší z mnohých, pri ktorých SMER - SD ako by sa chcel spreneveriť svojmu vlastnému názvu, nezavádza žiadne, nestojí na strane tých ľudí dole, ale veľkých majiteľov, veľkých boháčov. (Ruch v sále.)
Namiesto sociálneho štátu zavádzate ranný kapitalizmus a ošklbávanie týchto športovcov, ktorí sa budú mať horšie, než sa mali doposiaľ.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2019 o 16:56 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja by som sa chcel najprv spýtať pána Mihála, že koľko majú tie organizácie, ktoré ste spomínali, hokej, fotbalový, že koľko vlastne majú členov, lebo videl som tu zo strany predkladateľa nejaké také, že, že moc tých členov asi nie je, takže úplne orientačne, nevyznám sa v tom, tak sa pýtam, že aká tam je sila.
Druhá vec je, že vidíme na tomto zákone to, že bol prijatý predtým zákon, že sú zamestnanci, ale zase neplatili sa za nich odvody, čo tiež nie je vlastne dobre, bola tam urobená nejaká výnimka, ktorá určite tým hráčom, zamestnancom nepraje, a nie je to dobré, je to ďalší dôkaz, že akékoľvek výnimky, ktoré sa robia, ktoré sa dávajú určitej skupine zamestnancov, nie sú dobré a vedú k chaosu a vedú k tomu, že niekto je spokojný, niekto nie, a pokiaľ sú v postavení zamestnancov, tak určite by mali mať také isté postavenie ako iní, a nie dávať výnimky na neplatenie odvodov. Viem, že to pre tie športové kluby je drahšie, je mi to jasné, ale jednoducho keď sa ten zákon robil, tak sa na to malo asi myslieť.
A tretia vec je, pán Mihál spomínal, že niektoré zväzy s tým súhlasia, druhé nie, jedny..., a v podstate všetci vychádzajú z nejakého spoločného základu, to znamená, že ani samotné tie, táto športová obec v tom nemá jasno zrejme, že čo je dobré, čo nie je dobré, keď niektoré organizácie sú za, niektoré sú proti. A musím súhlasiť s tým, že keď je to takto, asi by ten zákon mal byť robený poriadne, riadne, nie takto narýchlo, mal by prejsť normálnym pripomienkovým konaním a možno by sa o tom mala otvoriť normálna diskusia, kde by boli zúčastnené všetky tieto organizácie veľké, aby sa to vzájomne vydiskutovalo, vyriešilo a aby to bolo na prospech tých športovcov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2019 o 16:57 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video